Advokaten 11 EU: Advokater skal oplyse om prisen

Print Print
09-11-2004

Af advokat og medlem af Advokatrådet Anne Birgitte Gammeljord, formand for den danske CCBE-delegation og formand for Advokatrådets Internationale Udvalg; og juridisk konsulent Camilla Struckmann, Information Officer i CCBE
50.000 kr., 150.000 kr. eller 250.000 kr. for førelse af retssagen? I dag kan det være vanskeligt at spå om prisen på advokatydelsen, enten fordi advokaten ikke selv kender svaret, eller fordi han meget nødig vil forpligte sig på forhånd. Men kan man give en fast pris på et køkken, kan man vel også give en fast pris på en retssag, mener EU, og derfor har Kommissionen nu besluttet, at det skal blive meget lettere for forbrugere og erhvervsdrivende at forudsige prisen på bl.a. advokatbistand.

Klarhed om prisen inden aftale om bistand indgås er ikke just hverdagskost for advokater eller for advokatens klienter. For normalt har det været sådan, at klienten (måske) kan få oplyst en timepris, men sjældent hvor mange timer advokaten så forventer at skulle bruge på at løse sagen. Her er der efter advokatens opfattelse for mange usikkerhedsmomenter, som advokaten ingen indflydelse har på. Nu synes disse dage imidlertid at være talte, hvis EUs initiativ på området for tjenesteydelser bliver vedtaget. Kommissionen har fremsat et udkast til tjenesteydelsesdirektiv, som omfatter stort set alle tjenesteydelser – også advokatydelsen. Hvis alt går, som EU ønsker, kan vi forvente én samlet regulering med virkning fra omkring 2007 gældende bl.a. for advokaten, arkitekten og apotekeren. Det særegne ved Kommissionens udkast til tjenesteydelsesdirektiv er dog ikke, at det samler alle serviceydelser under en bred paraply, men derimod at direktivet rummer en række brud på gamle traditioner.

Udgangspunktet for reguleringen er klart: Kommissionen ønsker at regulere ydelsen og ikke udbyderen. Og det bærer forslaget præg af. Under kap. 4 om tjenesteydelsens kvalitet, findes f.eks. regler om, hvilke oplysninger der skal gives til kunden, krav om forsikring, kommunikation, måden man driver virksomhed på, kvalitetskrav, udveksling af oplysninger om tjenesteyderens hæderlighed m.v.

Det handler alt sammen om at gøre det lettere for kunden at købe en tjenesteydelse, og om at gøre det billigere. Eller sagt med andre ord at gøre konkurrencen effektiv inden for denne del af det indre marked. Og det er netop noget, som markedet efterspørger. Undersøgelser, som Ziirsen analyseinstitut og Kunde & Co. har foretaget for Advokatsamfundet viser nemlig, at klienterne generelt oplever, at advokater er for dyre – ikke nødvendigvis, fordi de har oplevet det, men ”bare” fordi de tror det! Dertil kommer, at mange oplever, at det er for uigennemsigtigt, hvad de egentlig får for deres penge. EU-kommissionen mener, at det navnlig er forbrugerne og de små og mellemstore virksomheder, som rammes hårdest af, at der ikke er noget egentligt indre marked for tjenesteydelser. For, som EU-myndighederne anfører, ”forhindres de i at få del i en lang række tjenesteydelser til en konkurrencedygtig pris.” Og selvom Danmark ligger lunt i svinget som nr. 3 på EUs liste over ”liberaliseringsfreaks”, så vil også danske advokater blive stærkt påvirket af tjenesteydelsesdirektivet, hvis det, som forventet, bliver vedtaget.

Fortæl mig hvad det koster
Det følger af direktivforslaget, at advokaten, hvis klienten spørger, blandt andet skal oplyse om tjenesteydelsens vigtigste karakteristika, og prisen for den. Hvis ikke det er muligt for ham at angive prisen tilstrækkelig nøjagtigt, skal advokaten i det mindste oplyse om prisberegningsmetoden, således at klienten efterfølgende kan efterprøve prisen, eller give et tilstrækkelig udførligt tilbud, (udkastets art. 26, stk. 3).

Det er medlemsstaterne, som ifølge direktivet bliver forpligtet til at sikre, at klienterne rent faktisk kan få disse oplysninger, og Kommissionen selv har sikret sig hjemmel til – om nødvendigt – at præcisere, hvorledes oplysningerne skal gives, hvis medlemsstaterne ikke selv skulle magte at løfte opgaven.

Advokatbranchen i Europa delt
På europæisk plan er advokaterne bestemt ikke enige om, hvad man skal synes om Kommissionens nye udspil. Nogle advokater er bekymrede for, at en for hård konkurrence på prisen vil gå ud over ydelsens kvalitet. De siger, at advokater langtfra er ens eller lige gode, og at det derfor heller ikke er ligegyldigt for resultatet, hvilken advokat klienten vælger. For dem hænger den gode rådgivning ikke nødvendigvis sammen med prisen, og de så helst, at advokaters ydelser blev undtaget fra direktivforslaget.

På den anden side står så de advokater, som egentlig synes, at det der med prisoplysning på forhånd er en god ide. Nogle ser det endog som en konkurrencemæssig fordel, som f.eks. i Norge, hvor man netop nu arbejder på at indføre regler om prisoplysning. Og så er der selvfølgelig også de lande, hvor prisoplysninger er en fast del af hverdagen, og som slet ikke kan se, at der skulle være problemer af betydning forbundet med forslaget. Disse advokater er ikke bange for, at prisoplysningen vil kompromittere kvaliteten, og mener i øvrigt, at det må være op til klienterne selv at bestemme, hvilken ydelse de vil købe – og hvad de i givet fald er villige til at betale for den.

Tilbage står, at hvis forslaget kommer igennem, hvilket der er meget, som tyder på, at det gør, så bliver det en noget anden hverdag for de advokater i Europa, som ikke hidtil har været vant til at oplyse om prisen for rådgivningen, inden de påtager sig en opgave. De skal vende sig til ét stort marked for advokatydelser med øget konkurrence – også på prisen. Det bliver også virkeligheden for danske advokater. Og det gælder uanset hvem klienten er.

CCBE, rådet for Advokatsamfund i EU, har siden direktivforslaget blev fremsat i januar 2004 arbejdet intensivt med forslagets betydning for advokater og advokaters forhold. Direktivet drøftes løbende påCCBEs månedlige Standing Committee møder og i CCBEs Services Committee. Advokatsamfundet har lagt mange kræfter i direktivforslaget indtil nu. Se bl.a. Advokatsamfundets omfattende høringssvar, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.