Advokaten 10 Øresundsregionen – udnyt det bedste af to verdener

Print Print
11-10-2004

Af advokat, LL.M., Simon Sørensen, a4 Advokatfirma.

Den 15. september afholdtes på IT-Universitetet i Ørestaden en konference med fokus på vækstpotentialet i Øresundsregionen for handels- og servicevirksomheder. Konferencen, der var arrangeret i et samarbejde mellem Advokatsamfundet, Hovedstadens Udviklingsråd, Dansk Handel & Service og Svensk Handel, henvendte sig primært til virksomheder med interesse i etablering i regionen, disses rådgivere og til politikere og andre med interesse i regionen og dens udbygning.

På konferencen var der indlæg af repræsentanter for interesseorganisationer, for virksomheder, som redegjorde for deres egne erfaringer med etablering på den anden side af Sundet, for Erhvervsministeriet, for Näringsdepartementet, for regionale råd samt fra rådgivere.

Fra såvel interesseorganisationer som fra politisk hold var budskabet, at nok er der efter Øresundsbroens åbning sket en udvikling af regionen, men at udviklingen hverken har levet op til forventningerne eller til potentialet. Hvorfor har den ikke det, og hvorfor er der så relativt få virksomheder, som benytter sig af Øresundsregionens gode infrastruktur, umiddelbart ensartede kultur, få sproglige barrierer og store købekraft?

Mens mange virksomheder udvider deres forretningsområder sydpå i Europa eller på mere eksotiske markeder, såsom Indien, Fjernøsten eller USA, er der fortsat efter Øresundsbroens åbning i år 2000 relativt få virksomheder, som har fokuseret på at udnytte nogle af de muligheder, der ligger i deres egen region, blot på den anden side af landegrænsen. Tilsvarende har det vist sig svært at tiltrække større udenlandske virksomheder til regionen. En af begrundelserne synes at være, at samarbejdet på tværs af Sundet mellem offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv i regionen bør øges væsentligt med fokus på at skabe udveksling af kompetencer og viden inden for regionen. Et øget samarbejde og en øget udveksling på tværs af grænserne, som kan skabe en platform for Øresundsregionen både nationalt og internationalt som én egentlig region, med fokus på vækst og integration.

Det var interessant både at høre om de politiske ambitioner for og forslag til udbygning af Øresundsregionen og indlæg fra de virksomheder, som faktisk arbejder eller har etableret sig på tværs af Øresund. Man ville måske forvente, at de væsentligste startproblemer med at arbejde eller etablere sig på den anden side af Sundet ville være forbundet med at sætte sig ind i og tilpasse sig ny lovgivning, og problemer med at undgå overflødige dobbeltfunktioner i organisationen på henholdsvis den ene og den anden side af Sundet. Flere af foredragsholderne på konferencen angav dog kulturforskelle og særligt forskelle i ledelsesform og beslutningsprocesser i Danmark og Sverige som det, der havde voldt dem de største problemer i forbindelse med etableringen. Omvendt havde netop kulturforskellene, når der ellers blev taget højde for dem, kunnet vendes til et positivt element og givet grundlag for nytænkning og nyudvikling af såvel produkter som processer. Interessant var det også at høre, at mens det nok havde givet nogle problemer og havde kostet nogle ressourcer at tage højde for forskelle i de respektive landes lovgivning, havde kun få opfattet det som et større problem, ligesom mange endog fandt flere fordele end ulemper ved at drive virksomhed under to delvis forskellige lovgivninger.

Indlagte pauser mellem foredrag og debatrunder gav glimrende mulighed for at skabe nye kontakter på tværs af Sundet, ligesom deltagerne havde mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål til svenske og danske advokater med stande på konferencen. Udover at konferencen således også i sig selv gav mulighed for at udbygge samarbejdet på tværs af Sundet, var den en kærkommen lejlighed til at skabe øget fokus på, hvordan vi bedre får udnyttet det potentiale, der afgjort ligger for virksomheder og deres rådgivere i at øge udvekslingen af ydelser og kompetencer i Øresundsregionen for på sigt at få skabt det vækstområde, som regionen burde kunne blive.

I mellemtiden må budskabet til virksomheder, der har et potentiale på den anden side af Sundet, være, at man ikke skal lade sig afskrække af forskelle i lovgivning, administrative procedurer, skattemæssige regler eller lignende. Nok er der forskelle, hvor man sikkert ikke mindst ofte glemmer de kulturelle, men for relativt beskedne ressourcer til rådgivning kan der tages højde for dem, og måske kan de endda vendes til noget positivt.

Agter man i øvrigt at etablere sig – personligt eller som virksomhed – på den anden side af Sundet, kan man finde svar på mange praktiske spørgsmål på www.oresunddirekt.dk.