Advokaten 3 En mere kompetent branche

Print Print
03-03-2003

Af formand for Advokatrådet, Knud K. Damsgaard

Den 31. januar 2003 holdt professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen sin tiltrædelsesforelæsning i anledning af, at den 44-årige professor de næste år skal forske i advokaters stilling og opgaver i samfundet i forkortet form Advokatret. Tiltrædelsesforelæsningen efterlader indtrykket af en særdeles kompetent professor.
Når det i det hele taget er blevet muligt at etablere et midlertidigt professorat ved Københavns Universitet, skyldes det alene Margot og Thorvald Dreyers Fond, som har set det visionære i at sætte større fokus på de juridiske og etiske forhold inden for advokatstanden, der med jævne mellemrum giver anledning til offentlig debat.
I Advokatsamfundet kan vi kun være tilfredse med, at der nu er oprettet et professorat i advokatforhold.

Advokatsamfundet ser frem til den forskning, som professor Mads Bryde Andersen vil stå for, og jeg er ikke i tvivl om, at det på sigt vil være til gavn for advokatstanden.
Professor Mads Bryde Andersen blev cand.jur. i 1981. Fra 1981 til 1986 var han ansat som fuldmægtig og advokat i Advokatfirmaet Jon Palle Buhl. Advokatbeskikkelse med møderet for landsret i 1984. Dr.jur. 1989. Professor i formueret og IT-ret ved Københavns Universitet fra 1991. Professor i advokatjura fra 2003. Forfatter til en lang række lærebøger og videnskabelige artikler.

På de ”indre linier” kan jeg oplyse, at Advokatrådet er meget bevidst om de krav, der stilles af både samfund og klienter til advokaters kompetence. Derfor vil jeg ikke undlade at gøre opmærksom på, at Advokatrådet gennem udvalget vedrørende den obligatoriske efteruddannelse, der er nedsat af Justitsministeriet, har udformet en ny advokatuddannelse, som efter min opfattelse tilgodeser de behov, der stilles til at uddanne advokatfuldmægtige.
Den hidtidige uddannelse har eksisteret i en længere årrække, og således som det omgivne samfund har udviklet sig, er det efter min opfattelse et betydeligt fremskridt, at der nu er kommet en anden struktur.
Uddannelsen vil blive ændret således, at første del, som er obligatorisk, giver kompetence i bredden, mens anden del giver kompetence i dybden.
Første del indeholder bl.a. følgende moduler: 

  • Advokatvirksomhed
  • Personprofil
  • Kommunikation
  • Retssagsbehandling og konfliktløsning.

Først på anden del er der mulighed for at foretage et aktivt valg, som formentlig vil afspejle de behov, som den enkelte fuldmægtig har.
Modulerne på anden del er inddelt således:

  • Fast ejendom og miljø
  • Privat- og ansættelsesret
  • Virksomhedsetablering
  • Virksomhedsoverdragelse.

Man har her mulighed for at vælge to af de fire moduler.

Samtidig er det besluttet, at advokatuddannelsen nu skal foregå samme sted, således at alle advokatfuldmægtige deltager i undervisningen på det samme kursussted. Dette er efter min opfattelse en vigtig forudsætning for, at man allerede i fuldmægtigtiden kan opbygge et godt netværk til andre advokatfuldmægtige. Et netværk som forhåbentlig kan udbygges i uddannelsestiden og efterfølgende kan benyttes, når man er blevet advokat.
Selve den nye fuldmægtiguddannelse afventer nu Justitsministeriets endelige godkendelse og forventes opstartet i efteråret 2003.

Baggrunden for ændring af advokatuddannelsen har været, at man ønsker at gøre advokatfuldmægtigenes uddannelse bedre for derved at give advokaterne en bedre kompetence. I bund og grund er det af stor betydning, at advokater har den bedst mulige kompetence til at udføre advokathvervet.

Det er utrolig vigtigt for borgerne, når de skal søge advokat, at de har tillid til, at advokaten har den bedst mulige uddannelse, og er bedst muligt klædt på til at repræsentere den enkelte klient.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at man i udvalget for unge advokater har taget fat på en diskussion om, hvorvidt det ville være formålstjenligt også at stille krav til den praktiske fuldmægtiguddannelse, som foregår på det enkelte advokatkontor. Jeg forventer, at der i løbet af 2003 vil blive udarbejdet en rapport, som skal drøftes i det nye råd.