Advokaten 12 Danske inkassoadvokater

Print Print
10-12-2003

Af advokat Lise Ravnkilde, Advokaternes Serviceselskab A/S

D. 30. oktober stiftedes en ny forening inden for et af advokatens specialeområder, nemlig Foreningen Danske INKASSOadvokater. Omkring 50 advokater fra hele landet mødte op på den stiftende generalforsamling i Odense, og i skrivende stund har 16 advokatkontorer meldt sig ind i foreningen. ”Målet er at mere end halvdelen af de kontorer, der beskæftiger sig med inkasso, melder sig ind. Hvis foreningen skal kunne opfylde sit formål og have gennemslagskraft både på inkassomarkedet og i den politiske proces, kræver det opbakning fra advokaterne,” udtaler foreningens nyvalgte formand, advokat Peter Lunding Smith fra Roskilde.

Er der brug for en ny forening?
Ser vi tilbage på  de sidste 15 års udvikling, er advokaternes markedsandel, renomme og indtjening på inkassoområdet klart blevet forringet. Aggressiv markedsføring fra inkassobureauer, forhøjede retsafgifter og mindre salærer for mere arbejde, har sammen med en manglende synliggørelse af advokaternes ydelser og resultater medført, at advokaternes markedsandel er faldet til under 50% og advokaten opfattes i højere og højere grad som sekundær rådgiver i forhold til inkassobureauer og RKI.

Inkasso har altid været en god indgangsvinkel til at få nye kunder og vedligeholde kontakten til de eksisterende, og det er på høje tid, at de advokater, der fortsat ser inkasso som et vigtigt interesseområde, får et forum, hvor de i fællesskab kan styrke advokaters position og anseelse på markedet.

”Der er næppe tvivl om, at vi har en høj kvalitet, kompetente veluddannede medarbejdere og gode inddrivelsesresultater. Der er bare alt for få, der ved det,” siger Peter Lunding Smith.

Inkasso er alt for længe blevet betragtet som et fagligt lavstatusområde blandt mange kontorer, og det har givet konkurrenterne let spil. De kontorer, der vil beskæftige sig professionelt med inkasso, må nu stå frem og gennem fælles kvalitetskrav og efteruddannelse vise markedet, at danske inkassoadvokater forsat kan give den bedste rådgivning.

Nogle kolleger forbinder desværre inkasso med hovedløs masseproduktion, men intet er mere forkert. Naturligvis skal vi være effektive og udnytte ny teknologi, men klienterne skal også have individuel rådgivning om kreditvurdering, debitorpolitik, kreditforsikring, rente, gebyr og inkassopolitik – reglerne er ikke blevet mindre indviklede og mange virksomheder er ikke tilstrækkelig godt rådgivet om deres muligheder.

”Vi skal op af skyttegravene og ud til klienterne – foreningen vil kunne understøtte de kontorer, der gerne vil udvikle deres inkassoforretning med for eksempel løbende servicebesøg, kurser og anden rådgivning,” fortsætter Peter Lunding Smith.

Formålet
Foreningens overordnede formål er at arbejde for de bedste vilkår for korrekt og effektiv inddrivelse af nødlidende fordringer. Foreningen vil skabe større klarhed omkring advokatens ydelser i inkassosager bl.a. ved indsamling af statistiske data om inkassomarkedet og ved information til offentligheden om inkasso. Ligeledes vil foreningen blande sig i den offentlige debat, når det er relevant. ”Vi forventer, at Folketinget vil tage stilling til en forenklet småsagsproces i denne folketingssamling, og det er væsentligt, at inkassoadvokaterne i samarbejde med Advokatrådet bliver hørt i denne proces,” siger Peter Lunding Smith og fortsætter: ”Vi vil bl.a. arbejde for en rimelig omkostningsdækning til kreditorerne, lønindeholdelse for private virksomheder og en sænkning af retsafgifterne – det er et budskab, der allerede er blevet godt modtaget af medierne og er med til at profilere inkassoadvokater som virksomhedens ”mand”.”

I forhold til medlemmerne vil foreningen arbejde på at udvikle en ”værktøjskasse”, som kan give medlemmerne inspiration til markedsføringsmæssige tiltag og til det daglige arbejde i inkassoafdelingen. Allerede nu er der udviklet forslag til indhold af servicebesøg hos klienter, og medlemmernes investering i kontingentet skal kunne forrente sig på kort sigt.

Herudover er det foreningens mål at markedsføre brandet Danske INKASSOadvokater landsdækkende. Foreningen vil naturligvis også informere medlemmerne om ny praksis og regelinitiativer på inkassoområdet og danne forum for den faglige debat. Eksempelvis vil foreningen støtte de enkelte medlemmer i principsager af betydning for omkostningsdækning og varetagelse af kreditors interesser.

De første tiltag
Bestyrelsen er sammensat af syv advokater fra Sjælland, Jylland og Fyn. Herudover vil foreningen i overensstemmelse med vedtægterne invitere en af dommerforeningerne til at udpege et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen har på sit første møde prioriteret de mange opgaver og vil nu koncentrere sig om at levere lettilgængelige markedsføringsværktøjer til medlemmerne, at forberede sig til det politiske arbejde og at få foreningens klientrettede hjemmeside lanceret.

I lighed med Danske BOLIGadvokater er det en del af foreningens koncept, at der stilles kompetence- og kvalitetskrav til medlemmerne.

Yderligere information om foreningen, herunder om indmeldelse, kan fås på foreningens hjemmeside www.advokatinkasso.dk og hos foreningens sekretariat, Advokaternes Serviceselskab A/S ved Lise Ravnkilde, lra@advocom.dk. Medlemskab er ikke personligt, men gælder for hele advokatvirksomheden.