Advokaten 11 Danske BOLIGadvokater® efterspørges i stigende grad

Print Print
11-11-2003

Af advokat Henrik Høpner, formand for Danske BOLIGadvokater®

Danske BOLIGadvokater har eksisteret i godt 3 år, og de opløftende meldinger vi nu får fra hele landet går på, at medlemmerne af Danske BOLIGadvokater® vinder markedsandele. Forbrugerne har opdaget, at der er noget, der hedder Danske BOLIGadvokater® og spørger derfor nu i mange tilfælde direkte til, om advokaten er Dansk BOLIGadvokat.

Landets bedst kendte advokatkæde
Den markedsføringsmæssige indsats har således båret frugt, selvom en stor del af vor markedsføring hidtil har været baseret på markedsføring alene af navn og logo. Ziirsen-rapporten, som Advokatsamfundet fik udarbejdet tidligere på året, dokumenterede i øvrigt, at Danske BOLIGadvokater® nu har opnået en position som den bedst kendte advokatkæde. Det er vi ret stolte over.

Sponsorat af ”Husvild” på TV2
Dette er dog kun begyndelsen. Nu skal vi holde fast og udvikle vor markedsføring, så kendskabet til navn og logo fortsat udbygges, samtidig med at kendskabet til vore koncepter øges. Allerede i indeværende år har vi i højere grad profileret indholdet, blandt andet gennem intensive kampagner med radiospot på Radio2 samt gennem støtte til lokale tiltag. Kendskabet til logo og navn vil dog blive holdt ved lige på markant vis gennem et tv-sponsorat på et nyt Boligprogram på TV2, ”Husvild”, som bliver vist fra slutningen af oktober – reklametrailers vil blive bragt i ugerne op til programstart. Sponsoratet suppleres med deltagelse på programmets hjemmeside.

Øget fælles lokal markedsføring
Central markedsføring gør det ikke alene. Det er vigtigt, at den enkelte BOLIGadvokat er synlig i lokalområdet, så forbrugerne helt automatisk ved, hvor de skal henvende sig, når de skal have advokatrådgivning i forbindelse med køb eller salg af bolig.

Vi må erkende, at mange advokatkontorer hidtil har klaret sig med små neutrale visitkort-annoncer i de lokale ugeaviser. Det er imidlertid ikke nok, hvis man virkelig vil noget på boligmarkedet. De fleste mæglere er gode til at give køberne berigtigelsestilbud, når de nu alligevel er i butikken, så det er vigtigt, at forbrugerne lokalt hele tiden gøres opmærksom på, at der er et godt – endda et rigtig godt alternativ – nemlig at vælge den lokale BOLIGadvokat.

I erkendelse heraf har vi fra foreningens side gjort meget for at hjælpe vore medlemmer i gang. Der udarbejdes løbende annoncer, hvor medlemmerne blot kan indføje deres firmanavn, der udarbejdes pressemeddelelser, som kan anvendes lokalt, der ydes tilskud til annoncering og som det seneste skud på stammen, har vi gennem det seneste halve år arbejdet på at finde lokale ildsjæle, som vil være med til at skubbe den fælles lokale markedsføring i gang.

I alt 25 ildsjæle har meldt sig på banen, og alle har fået udleveret en særlig markedsføringshåndbog for ildsjæle, som skal hjælpe dem i gang med fælles lokale markedsføringsaktiviteter og erfaringsudveksling. Samtidig har vi stillet en stor tilskudspulje til rådighed, og sidst men ikke mindst har vi holdt et første indledende møde med ildsjælene for at følge op på de lokale konkurrenceforhold, ideer mv. Disse møder vil blive afholdt halvårligt fremover.

Ildsjælene er altså kommet i gang, hvilket i skrivende stund har givet anledning til nogle spændende nye markedsføringssamarbejder i hhv. Roskilde og på Lolland-Falster. Flere andre er på vej, bl.a. har alle medlemmer på Østsjælland fra Dragør til Helsingør modtaget tilbud om deltagelse i en markant fælles markedsføringsaktivitet, og det er vores store håb, at de medlemmer, som har modtaget tilbudet vil tage positivt imod dette. Herudover er der en række områder, som allerede på et tidligt tidspunkt har fundet sammen i markedsføringssamarbejder, her tænker vi bl.a. på Viborg, Esbjerg, Hillerød og Århus, som har gjort deres til at inspirere til ildsjæleordningen.

Branchens talerør?
Som det fremgår, sker der en masse spændende ting i foreningen, og vi sidder nu med en rigtig god fornemmelse af, at vi er på rette vej. Konkurrencen fra de øvrige aktører på markedet bliver ikke mindre, men det er helt klart, at vi er ved at få skabt os en god og markant position, ikke alene i forbrugernes bevidsthed, men også i pressen, hvor vi stadig oftere får anledning til at udtale os. Senest har vi bl.a. deltaget i ”Rene ord for pengene” på DR1, Økonomisk Ugebrev, Berlingske Tidende og Politiken.

Også mæglerne og realkreditinstitutterne er ved at blive mere opmærksomme på vores betydning. Vi hører derfor hyppigere og hyppigere, at de holder nøje øje med, hvad vi foretager os og oplever også en gang imellem nogle meget konkrete reaktioner. Blandt andet har en stor mæglerkæde for nylig udtalt til pressen, at man følte sig forfulgt af os. Vi forfølger naturligvis ingen, men det er da kun godt, hvis aktørerne på boligmarkedet bemærker vor eksistens, og at vi forholder os kritisk til nogle forhold. Det tager vi derfor som endnu et godt tegn på, at vi har fat i noget rigtigt, og at vi er blevet synlige i markedet!

Flere medlemmer – ja måske…
Pt. er vi omkring 350 medlemmer – dette er et fint antal, og vi kan mærke, at langt størstedelen er kommet godt med og er engagerede. Engagement er imidlertid også en forudsætning for at få noget ud af sit medlemskab, for ellers er det hverken til gavn for medlemmet, klienterne eller foreningen.

Vi vil i sagens natur gerne bevare medlemmerne i foreningen og vil gøre meget for at hjælpe medlemmer, der måtte ”hænge”, på ret køl, hvis viljen, engagementet og ikke mindst det rent faglige er i orden. Dette betyder imidlertid ikke, at vi vil beholde medlemmer for enhver pris. Siden foreningens tilblivelse har vi af og til set os nødsaget til at ekskludere medlemmer. Årsagerne har fx været, at de pågældende medlemmer har afvist kontrolbesøg, at de ikke har opfyldt de koncept-dokumentationskrav, der er blevet stillet efter et kontrolbesøg, eller at deres firmamæssige forhold ikke berettigede til medlemskab. Det er naturligvis trist at sige farvel til medlemmer, men nødvendigt at holde fanen højt, så kvaliteten og uafhængigheden sikres.

Indmeldelsesgebyrets størrelse
Udover eksklusionerne er der en naturlig afgang på grund af alder, fusioner mv. så friske nye BOLIGadvokater er naturligvis meget velkomne. Da nye BOLIGadvokater imidlertid – helt naturligt – vil ”lukrere” på de resultater de nuværende medlemmer har kæmpet og betalt for, har vi overvejet et øget indmeldelsesgebyr.

Vi forventer snart at indføre nye regler for optagelse, men melder man sig ind inden den 1/1-2004 kan man fortsat slippe med et indmeldelsesgebyr på kr. 10.000 og så naturligvis det sædvanlige kontingent. Så advokatfirmaer, som har et medlemskab under overvejelse, kan med fordel træffe den endelige beslutning nu. Jo bedre en position vi får på markedet, jo dyrere må det forventes at blive.