Advokaten 1 STATUS i utide

Print Print
03-01-2003

Af formand for Advokatrådet, Knud K. Damsgaard

Den 8. november 2002 blev jeg kontaktet af Jon Stokholm, der meddelte mig, at han til næste år skulle være højesteretsdommer, og at han som følge deraf ville fratræde som rådsformand pr. 31. december 2002.

Samtidig meddelte Jon Stokholm mig, at jeg som næstformand i henhold til vedtægterne skulle overtage jobbet som rådsformand frem til Det ordinære Advokatmøde, der finder sted den 13. og 14. juni 2003 i Kolding.

Det var en noget overraskende udmelding, men jeg fik dog ønsket Jon Stokholm tillykke.

Normalt er det sådan, at den afgående rådsformand gør status på Det ordinære Møde, hvor han fratræder. Dette er jo selvsagt ikke længere muligt, og jeg finder det derfor hensigtsmæssigt, at der i dag gøres status over Jon Stokholms betydning for Advokatsamfundet.

Allerede i starten af Jon Stokholms regeringsperiode, påbegyndte han en forandring i måden, hvorpå rådet arbejder. Tidligere har man bl.a. ofte drøftet høringssvar, som ikke var principielle.

Dette er blevet ændret derhen, at kun absolut relevante, principielle høringssvar kommer til drøftelse i rådet, øvrige høringssvar udarbejdes i tæt samarbejde med det pågældende kompetente udvalg, sekretariatet og evt. med Jon Stokholm som overdommer.

Samtidig blev rådsarbejdet mere og mere et bestyrelsesarbejde, hvor sekretariatet med Henrik Rothe i spidsen fungerer som direktion, men med meget tæt kontakt og dialog med Jon Stokholm.

Denne vision om at ændre rådets arbejde, har ganske givet inspireret Jon Stokholm til at fremkomme med forslag om at reorganisere hele udvalgsstrukturen i Advokatsamfundet.

Det har således været normalt, at der var nedsat fagudvalg, og formand for hvert fagudvalg var et rådsmedlem. Arbejdet i disse udvalg har også fungeret tilfredsstillende, men udviklingen i samfundet har gjort det relevant at organisere udvalgsarbejdet på en anden måde.

I 2001 blev der på et strategimøde i Rudkøbing fremlagt ideer og visioner om, hvorledes nye udvalg skulle sammensættes.

Dels blev udvalgene nu sammensat således, at man matchede et eller flere ministerier, og således at udvalgsarbejdet ikke længere udelukkende var fagligt arbejde, men at man også skulle tænke mere politisk. Resultatet blev færre men bredere sammensatte udvalg.

Udover en ændring af udvalgenes sammensætning har Jon Stokholm også været primus motor for de advokatpolitiske visioner, som rådet vedtog skulle være gældende fra 2001 til 2003.

Visionerne kan sammenfattes i 4 overskrifter.                                                                                                                                                                             Advokatrådet vil styrke advokatvirksomhedernes og den enkelte advokats kompetence.

  • Advokatrådet vil synliggøre advokaternes fælles værdigrundlag og unikke kompetence.
  • Advokatrådet vil værne om retssikkerheden.
  • Advokatrådet vil synliggøre værdien af det advokatpolitiske arbejde for det enkelte medlem.

Disse 4 pinde er udtryk for rådets ambitiøse holdning. Efter min opfattelse er man nået meget vidt i at realisere disse visioner. Her er det ikke mindst Jon Stokholm, der med sin udfarende kraft har været medvirkende til at skabe en ændret holdning til advokater.                                                                    Spørgsmålet om kredsens størrelse og sammensætning har også ligget Jon Stokholm på sinde, derfor er der nedsat et udvalg med rådsmedlem Peter Christensen, Esbjerg som formand for udvalget – det såkaldte Peter Christensen Udvalg.

Dette udvalg skal undersøge strukturen fra advokatkredsene, herunder bl.a. undersøge hvorvidt strukturen kan være mere hensigtsmæssig, idet der jo er nogle kredse, som er meget langstrakte, og som ikke naturligt er et sammenhængende hele.                                                                                             Disse forhold blev bl.a. drøftet på Marina-mødet, der blev afholdt i oktober måned, og det er min opfattelse, at udvalget har fået input, således at vi med interesse ser frem til udvalgets afrapportering.

Det er også min opfattelse, at Jon Stokholm har været primus motor i det arbejde, der har ligget bag oprettelsen af Danske BOLIGadvokater. Danske BOLIGadvokater er rådets medvirken til, at advokater kan fastholde markedet for køberrådgivning vedrørende fast ejendom.                                                   I sit arbejde som rådsformand har Jon Stokholm lagt stor vægt på det retssikkerhedspolitiske, og rådet har i flere henseender markeret sig som retssikkerhedens vogter.

Endelig vil jeg nævne hele den diskussion, der i øjeblikket føres blandt advokater og af Jon Stokholm om, hvilke kompetencer en advokat skal være i besiddelse af, herunder om fuldmægtiguddannelsen kan gøres mere relevant og tidssvarende for advokatfuldmægtigene.                                               Jeg mener derfor, at jeg med sindsro kan sige, at vi har haft en formand med visioner. En formand med sine meningers mod. Der er derfor al rimelig grund til at sige Jon Stokholm tak for den indsats, han har ydet i næsten 4 år, og jeg vil ønske Jon Stokholm tillykke med den ny titel.