Advokaten 7/8 Hæderspris til radioAdvokatene

Print Print
16-08-2002

Af advokat Sys Rovsing Koch
Uddelingens af Margot og Thorvald Dreyers fond hæderspris 2002 fandt sted den 14. juni 2002 i fondens domicil. Sys Rovsing Koch takkede for prisen.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bestyrelsen for Margot og Thorvald Dreyers Fond har besluttet at uddele hæderspris 2002 til RadioAdvokaterne. Ifølge fundatsen for Fonden tildeles hædersprisen advokater, der i særlig grad har gjort en indsats for advokatstanden. Hædersprisen er tildelt for advokaternes arbejde i det ugentlige spørgeprogram på DR4, RadioAdvokaterne, som DR4 publicerer efter aftale med Det Danske Advokatsamfund.

Tildelingen er blandt andet motiveret med, at programmet, som har et ugentligt lyttertal på 5-600.000, medvirker til at udbrede kendskab og tillid til kompetente advokaters evne til at indkredse og besvare spørgsmål inden for dagligdagens jura. Fonden har lagt vægt på, at der herved er tale om væsentlig og effektfuld markedsføring af advokatstanden også uden for de kredse i befolkningen, for hvem det er sædvanligt at søge advokatbistand.

Vi – RadioAdvokaterne – er taknemmelige og beærede over, at Fondens øjne er faldet på os og det virke, som RadioAdvokaterne er udtryk for.               § 1 i vedtægten for Det Danske Advokatsamfund, som fastlægger samfundets formål, fremhæver Advokatsamfundets forpligtelse til at varetage advokatstandens interesser, samt til at virke til gavn for det danske retssamfund.

Vedtægtens formål er todelt, og radioprogrammet opfylder begge dele. Advokater bringes på banen som et naturligt sted at søge hjælp og rådgivning for alle parter i samfundet. Det er godt for advokaterne – det er også godt for det danske retssamfund.                                                                         Retsstaten, som vi lever i, er institutionerne, Folketinget, domstolene, rammen om samfundets liv. Retssamfundet er alle de enkelte mennesker og virksomheder, der udfolder sig inden for samfundet.

En vigtig rolle for et advokatvirke er at skabe og betrygge det retlige rum omkring det enkelte menneske. Vi laver ægtepagter, testamenter, køber boliger, løser nabostridigheder, er talsmænd for det enkelte individ over for forvaltningsorganerne, forsikringsselskaberne m.v.

Det er kendetegnende for advokatarbejde, at vi tager parti. Vi tager parti for den enkelte, for klienten. Der skabes et privat fortrolighedsrum, kun befolket af advokaten og klienten, som søger råd. I det rum vokser et fortrolighedsforhold op mellem klient og advokat, hvor klienten er beskyttet af advokatens tavshedspligt og søger vejledning i dialogen med advokaten. Advokaten i rådgivningssituationen ser det enkelte menneske, hører på ham, er forhåndsindtaget for ham, prøver at skabe orden i hans kaos, eller forhindre at det opstår eller udvikler sig.

Det er derfor et eksperiment, at vi i et radioprogram skal lukke andre, 5-600.000 lyttere, ind i det private rum. Går det nu også an? Ja, jeg synes, at vi i programmet har prøvet at kaste lyset på den enkelte, som har ringet op og stillet spørgsmål, og som er centrum for rådgivningen. Vi løser konkrete problemer, eller forsøger at angive måder, de kan løses på. Samtidig er kunsten jo også at gøre det konkrete alment, så lytterne ikke blot betragter programmet som underholdning, der krydrer en lidt kedelig onsdag formiddag, men vi prøver fra det konkrete eksempel at gøre andre lyttere opmærksomme på, at de i deres konkrete situation måske også har behov for ægtepagt, testamente, rådgivning hos advokat, før der købes bolig, at de klager til et nævn, og de ikke blot accepterer pengeinstitutters, forsikringsselskabers, sociale myndigheders eller skattevæsenets afgørelse af et spørgsmål, en afgørelse, som de finder urimelig.

RadioAdvokaterne er kyndigt bistået af redaktør Thyge Stenstrup, uden hvis omhu, præcision og engagement tilsat årelang erfaring i radiokommunikation, programmet næppe ville have kunnet nå den store lytterskare, som det er lykkedes at skabe.

RadioAdvokaterne og Det Danske Advokatsamfund er særlig glade for, at Dreyers Fond har øje for det, som man kunne kalde rugbrødsadvokatarbejde, der ydes blandt almindelige advokater i Danmark. Det advokatarbejde, som ikke får de store overskrifter, men som danner et godt fundament om mange danskeres hverdag. Det viser sig også i Dreyers Fonds støtte til de undersøgelser af forskellige retshjælpsordningers effekt, som for øjeblikket finder sted i Advokatrådets regi. Tak for den meget betydelige økonomiske støtte til gavn, ikke blot for advokaterne, men også for det danske retssamfund.

Hæderspris 2002 tildeles: RadioAdvokaterne                                                                                                                                                                                     Ifølge fundtatsen for Margot og Thorvald Dreyers fond tildeles hædersprisen advokater, der i særlig grad har gjort en indsats for advokatstanden. Fondsbestyrelsen har truffet beslutning om at uddele hædersprisen til advokaterne

Helle Thorup
Sys Rovsning Koch
Jan Schøtt-Petersen
Henrik Høpner samt
redaktør Thyge Stenstrup

For deres engagerede og for advokaternes vedkommende ulønnede arbejde som deltagere i det ugentlige spørgeprogram på DR 4, der producerer programmet efter en aftale med Det Danske Advokatsamfund.                                                                                                                                                            De to spørgepaneler er umiddelbart blevet en lyttersucces med deres direkte besvarelser af lytternes spørgsmål inden for dagliglivets jura.

Programmet er et fremragende eksempel på advokaternes anvendelse af deres paratviden inden for person-, familie- og arveretten, spørgsmål om lejeforhold og ejendomsret samt funktionær-, købe- og pensionsret.                                                                                                                                                Med hjælp fra skiftende ankermænd i telefonslusen har advokaterne under forsæde af redaktøren besvaret klare og kontante spørgsmål med ditto svar og ofte med et lydhørt smil.

Programmets ugentlige lyttertal ligger mellem 5 og 600.000 og er dermed medvirkende til at udbrede kendskab og tillid til kompetente advokaters evne til at indkredse og besvare spørgsmål inden for dagligdagens jura, uden at der skal afgives længere responsa. Dette koncept og dets udførelse er efter fondsbestyrelsens opfattelse en væsentlig og effektfuld markedsføring af advokatstanden også uden for de kredse i befolkningen, for hvem det er sædvanligt at søge advokatbestand.

Fondens hæderspris er i dette tilfælde fastsat til 500.000,- kr. og tildeles de fem hædersprismodtagere med en lige stor andel. (Kbh. 1. juli 2002).          I fondsbestyrelsen: Bendt Hansen, Torben Bisgaard, Knud Aage Gerstenberg, Hanne Kjærholm og Jens Jordan.