Advokaten 6 Om Margot og Thorvald Dreyers Fond

Print Print
14-06-2002

Leder
Af formand for Advokatrådet Jon Stokholm

Vi har i Kronprinsessegade en mødesal, der aflaster rådssalen; såvel ved råds- og nævnsmøderne som ved andre lejligheder. Der er her tale om et velproportioneret rum, som er smukt indrettet med arkitekttegnet mødebord, stole og tæppe. Væggene prydet af prægtige Jorn-litografier. Salen vækker glæde for os, der har vort daglige arbejde her, og er en fornøjelse at præsentere for besøgende i huset. Salen bærer navnet: ”Mindestuen”. ”Til minde om hvem?”, har en eller anden sikkert spurgt sig.

Til minde om Margot og Thorvald Dreyer, hvis fond, Margot og Thorvald Dreyers Fond[1], generøst har bekostet indretningen af den smukke sal.

Landsretssagfører Margot Dreyer (1921 – 1982) blev tidligt et kendt fysiognomi i den københavnske advokatverden. Ikke mindst skatteretten havde hendes interesse, og hun har skrevet flere artikler om skatteretlige emner.

Arkitekt Thorvald Dreyer (1895 – 1981) havde en praktisk arkitektuddannelse og stod for en række i alle henseender solide byggerier: Villaer, forretningsejendomme – bl.a. Værksteds- og Industrihuset på hjørnet af Borgergade/Gothersgade; Buen, Vesterbrogade/Farimagsgade, beboelseskomplekser for forskellige ejendomsaktieselskaber og sociale boligselskaber m.v.

Ægteparret, der var uden børn, fandt en glæde ved deres respektive fag og følte vel derfor, at deres også dengang ikke ubetydelige formue, tjent ikke mindst ved byggeri, skulle bruges til at udvikle disse. Dette er i sandhed også sket gennem alle årene. Arkitekter kan således glæde sig over restaureringen af et af Anton Rosens hovedværker, Løvenborg på Vesterbrogade, opført i 1906, der er fondens domicil. Også advokater bør lægge deres vej forbi og glæde sig over denne herlige art nouveau-ejendom.

Ægtefællerne havde testamenteret størstedelen af deres formue til fonden. Margot og Thorvald Dreyers Fond blev stiftet den 5. april 1976. De fleste af de oprindelige ejendomme er fortsat i fondens besiddelse og er tillige med senere ejendomsinvesteringer grundlaget for fondens indtægter. I de senere år har fondens årlige driftsresultat været ca. 15 mio. kr., hvoraf gennemsnitligt ca. 10-12 mio. kr. er uddelt eller overført til senere uddeling til fondens formål.

Fondens formue består af en startkapital på 12.900.000 kr., samt hvad fonden senere måtte erhverve. Af fondens disponible midler anvendes halvdelen til gavn for den danske advokatstand ved:

  • uddeling som studierejselegater – eller støtte til trængende advokater eller advokaters efterladte;
  • præmiering af en særlig værdifuld indsats, udført af en dansk eller udenlandsk advokat;
  • bidrag til formål, som Det danske Advokatsamfund gerne ser fremmet; og
  • bidrag til andet formål, som fondens bestyrelse mener kan gavne advokatstanden.

Medens halvdelen anvendes på tilsvarende vis til gavn for den danske arkitektstand.                                                                                                         Fondens midler er siden, takket være dygtig administration, forøget mangefold, således at egenkapitalen udgør et trecifret millionbeløb.

Advokaterne har grund til at glæde sig over megen støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond, altid udmålt i store alen. Vi er mange advokater, der i vore yngre år har fået mulighed for studieophold i udlandet, ikke mindst takket være støtte herfra. Rejselegaterne til advokaterne er gennemgående væsentlig større end rejselegaterne til arkitekterne; mens arkitekter på studietur så at sige kan leve på en sten, har de unge jurister vænnet sig til en bedre livsstil. Det er karakteristisk for den måde, hvorpå fonden har været administreret – på den ene side realisme og på den anden side rundhåndethed.

Fonden har uddelt hæderspriser for betydningsfuld indsats for advokaterne til f.eks. landsretssagfører Ernest Hartwig, højesteretssagfører Børge Koch, landsretssagfører Niels Fisch-Thomsen, advokat Merethe Stagetorn, advokat Steffen Juul og professorerne (advokaterne) Erik Werlauff og Mads Bryde Andersen. Fonden har uddelt jubilæumslegater til et femårigt sponsoreret, nyt professorat i advokatvirksomhed ved Københavns Universitet, som står over for en snarlig besættelse; vi ser i allerhøjeste grad frem til denne unikke nyskabelse. Fonden har støttet Advokatsamfundet på talrige måder: TV-serien ”Ret§agen”, gallupundersøgelse af behovet for retshjælp, pilotprojekt med en elektronisk advokatvagt, støtte til yngre advokater og advokatfuldmægtiges deltagelse i advokatkongresser, prisopgave om advokaterne og IT, konferencer om advokatstandens fremtid, advokaterne og IT, dansk jura i international perspektiv, konceptudvikling for Danske Boligadvokater, etc.

Fondsbestyrelsen omfatter Advokatsamfundet med megen varme. Men det er klart, at fondsbestyrelsen – med rette – ønsker at have et arm’s length forhold til Advokatrådet. Der gives ikke støtte til opgaver, som vi bør klare selv.

Fondens interesse for advokatstandens ve og vel viste sig karakteristisk, da fondens forretningsfører, kollega Jens Jordan, uden varsel remplacerede en udebleven foredragsholder på advokatkongressen i Århus med et improviseret og spændende indlæg omkring ”Ledelse af advokatforretning”.

Fondens vidsyn har senest vist sig ved erhvervelsen af Eckersbergs mesterlige portrætter af ægtefællerne Sporon, der nu pryder Regel- og Tilsynsudvalgets mødelokale på 2. sal i Kronprinsessegade.

Den danske advokatstand er Margot og Thorvald Dreyer(s Fond) megen tak skyldig.                                                                                              dreyerfonden.dk