Advokaten 5 For ringe kendskab til retshjælpsordninger

Print Print
17-05-2002

Af Pia Møller, informationsrådgiver, sekretariatet

Der er en del mennesker, som har brug for retshjælp, men som ikke får det. Det viser en undersøgelse af retshjælpsordningerne, som Gallup har lavet for Advokatsamfundet. Årsagen til det udækkede behov for retshjælp er formentlig, at befolkningen ved for lidt om de forskellige ordninger.

Det er første gang, befolkningens brug, kendskab og tilfredshed med ordningerne for retshjælp er blevet undersøgt på denne måde. Undersøgelsen bygger på svar fra 1474 repræsentativt udvalgte borgere over 18 år. De er blevet udspurgt om de fire ordninger: Fri proces, offentlig retshjælp ved advokat, Advokatvagten og retshjælpsforsikringen.

Undersøgelsen viser, at otte procent af befolkningen inden for de seneste fem år har brugt en eller flere af retshjælpsordningerne, i langt de fleste tilfælde til at løse tvister. Advokatvagten er den mest brugte ordning. Det skyldes formentlig, at Advokatvagten er indrettet til at give førstehåndsrådgivning og vejlede om, hvordan man kommer videre med sagen. Det er i særlig grad borgere med en husstandsindkomst over 250.000 kr., der benytter advokaternes gratis rådgivning, sandsynligvis fordi en betydelig del af denne gruppe ikke kan få hjælp i ordningerne fri proces og retshjælp ved advokat pga. indtægtsgrænserne.

Den mindst benyttede ordning er retshjælpsforsikringen. Det skyldes ifølge rapporten formentlig, at der er en række sagstyper, som ikke er dækket af forsikringen, f.eks. skilsmisser, incassosager eller sager, som behandles ved administrative klageorganer.

Manglende viden om ordningerne                                                                                                                                                                                                     Undersøgelsen afslører, at der er et udækket behov for retshjælp. Der er nemlig ni procent af de adspurgte, der giver udtryk for, at de inden for de seneste fem år har haft brug for retshjælp, men ikke har fået det. De årsager, som gruppen angiver, handler i høj grad om uvidenhed og uigennemsigtighed. 19 procent fortæller, at de ikke fik undersøgt de konkrete muligheder, 16 procent svarer, at de ikke vidste, at de kunne få retshjælp og 10 procent siger, at de ikke kunne overskue ordningerne.

Og meget tyder da også på, at det udækkede behov kunne opfyldes, hvis informationen om ordningerne var bedre. I hvert fald viser undersøgelsen, at befolkningens kendskab til de fire ordninger er meget svingende. Ordningen med fri proces er kendt af 48 procent, og offentlig retshjælp ved advokat kender 41 procent til. Selv om Advokatvagten er den mest brugte, er den kun kendt af 32 procent. Og helt sløjt står det til med retshjælpsforsikringen, som kun 27 procent af de adspurgte umiddelbart kender til.

Det er bemærkelsesværdigt, at så lille en gruppe kender til retshjælpsforsikringen, når man tænker på, at 90 procent af befolkningen er dækket af en sådan forsikring gennem deres husstandsforsikring eller en kaskoforsikring på bil/båd. Undersøgelsen viser, at når man udspørger personerne mere målrettet om forsikringen, så mener 58 procent, at de er dækket. Men selv med de tal er det kun godt halvdelen af dem, der betaler for en retshjælpsforsikring, der ved at de har den.

Flest er tilfredse                                                                                                                                                                                                                                                  I den del af befolkningen, der har kendskab til retshjælpsordningerne, er de fleste tilfredse. 62 procent svarer, at de er overvejende tilfredse, syv procent er utilfredse og 30 procent er hverken-eller.

Deltagerne i undersøgelsen er også blevet bedt om at komme med forslag til forbedringer af ordningerne, og her svarer hele 36 procent, at det vil være godt med mere oplysning og 11 procent svarer, at retshjælpen skulle være mere tilgængelig/synlig/udbredt. I alt 71 procent går ind for, at den økonomiske grænse for fri proces og retshjælp ved advokat udvides, så den i stedet for 30 procent kommer til at dække 50 procent. Hele 26 procent mener, at adgangen til retshjælp skal være gratis for alle.

Undersøgelsen viser endvidere, at internettets betydning for brugen af retshjælp er lille. Af dem, der har benyttet sig af retshjælp, har kun 14 procent brugt internettet til at søge oplysninger om retshjælp, og kun tre procent har søgt efter en advokat via nettet.

Hvad gør Advokatsamfundet?                                                                                                                                                                                                                     På baggrund af undersøgelsen vil Advokatsamfundet nu overveje, hvordan man kan oplyse bedre om ordningerne, specielt om Advokatvagten. Man vil også tage kontakt til Forsikring og Pension og opfordre til, at der bliver gjort noget ved ukendskabet til retshjælpsforsikringen. Forsikring og Pension har fået tilsendt rapporten til orientering.

Rapporten er bl.a. også sendt til Retsplejerådet, Justitsministeriet og Retsudvalget. I medfølgende breve gør Advokatsamfundet opmærksom på, at der er sket en udhuling af retshjælpsordningerne gennem de seneste 15 år både hvad angår dækningsgraden af ordningerne og den honorering, advokaterne får for at yde retshjælp. Der henvises til, at intentionerne oprindelig var, at ca. to tredjedel af befolkningen skulle være dækket af ordningen med fri proces. Med de nuværende indtægtsgrænser er den del af befolkningen, der har adgang til fri proces og offentlig retshjælp ved advokat næsten halveret. Dertil kommer, at taksterne for advokaternes honorering for arbejdet ikke er blevet justeret i ti år.

Advokatsamfundet opfordrer i brevene både Retsplejerådet, ministeren og politikerne i udvalget til at hjælpe med at sikre, at der i fremtiden vil være tidssvarende retshjælpsordninger, og dermed være med til at sikre, at befolkningen stadig har mulighed for at få kvalificeret og professionel retshjælp.

Rapporten er lavet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers fond.                                                                                                                                                  Hele Gallups rapport kan læses på Advokatsamfundets hjemmeside og på AdvokatNet (under publikationer).