Advokaten 4 Salærberegning – aftalt salærramme

Print Print
15-04-2002

Af fuldmægtig Pia Birkegård, nævnssekretariatet

Der foregår til stadighed drøftelser om, hvorledes advokaternes salærer skal fastsættes. I øjeblikket drøfter Advokatrådet spørgsmålet om grundlaget for salærberegning, og emnet har været genstand for flere artikler i Advokaten på det seneste.

Advokatnævnet har den 14. februar 2002 afsagt en kendelse vedrørende konsekvensen af indgåelse af en aftale om en ramme for salærberegningen. Forholdet i sagen var, at en klient ved sin første henvendelse til advokaten fik oplyst en salærramme på 5.000 kr. inkl. moms for den ønskede bistand med ansøgning om opholdstilladelse. Klienten indbetalte beløbet, og advokaten påbegyndte sin bistand. Da advokaten havde afsluttet sit arbejde, afregnede han et salær på 8.500 kr. inkl. moms. Klienten indbragte salærberegningen for kredsbestyrelsen, der godkendte det beregnede salær og senere for Advokatnævnet, der ved kendelsen  udtalte følgende:

”Som anført af kredsbestyrelsen er det ikke bevist, at der var indgået en salæraftale. Det må endvidere lægges til grund, at [advokaten] har anvendt 8 timer på sagen, herunder at der er afholdt 3 møder.

Herefter udtaler 11 medlemmer:

Da [advokaten] påtog sig at yde bistand i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse, oplyste han [klienten] om en ”honorarramme” på 5.000 kr. inkl. moms, og [klienten] deponerede i overensstemmelse hermed 5.000 kr. Honoraroverskridelsen på 3.500 kr. inkl. moms skyldtes, at yderligere arbejde var nødvendigt på grund af [klientens] ændrede økonomiske forhold.

Honorarrammen på 5.000 kr. må anses som et overslag, og en klient må i et tilfælde som det foreliggende være berettiget til at gå ud fra, at salæret ikke væsentligt overstiger overslaget. Da det viste sig, at arbejdet ville være af et større omfang end forudsat, og at dette ville medføre en væsentlig overskridelse af overslaget, påhvilede det derfor [advokaten] at underrette [klienten] herom, således at han kunne tage stilling til, om han ønskede det yderligere arbejde udført.

Da [advokaten] ikke gav [klienten] sådan underretning, finder vi, at han ikke er berettiget til det opkrævede salær. Da der heller ikke er grundlag for at fravige overslaget, stemmer vi for at nedsætte salæret til 4.000 kr. ekskl. moms.

1 medlem udtaler:

Af de grunde, der er anført af kredsbestyrelsen, finder jeg, at kredsbestyrelsens kendelse bør stadfæstes.

Som følge af resultatet af stemmeafgivningen nedsætter nævnet [advokatens] salær til 4.000 kr. ekskl. moms.” (j.nr. 02-0301-01-0819)

Advokatnævnet har således begrundet salærnedsættelsen med den manglende orientering af klienten på det tidspunkt, hvor advokaten kunne forudse, at hans bistand ville medføre et højere salær end forudsat.