Advokaten 11 Ny vedtægt og ny Klientkontovedtægt

Print Print
06-11-2002

Af formand for Regel- og Tilsynsudvalget, advokat Henning Zacho Larsen

På Det ordinære Advokatmøde i Århus i 2001 blev der vedtaget en række ændringer i såvel vedtægt for Det danske Advokatsamfund som i vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler – Klientkontovedtægten. Ændringerne er nu godkendt af Justitsministeren og træder i kraft den 1. januar 2003 i henhold til bekendtgørelserne nr. 720 og 721 af 26. august 2002. I det følgende vil de væsentligste af ændringerne i bestem-melserne blive omtalt.

Vedtægt for Det danske Advokatsamfund
Bestemmelsen i § 40, stk. 2, hvorefter intet medlem, der ved valgets afholdelse er fyldt 67 år, kan vælges til medlem af råd, kredsbestyrelse eller nævn, er nu ophævet. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at den tidligere gældende bestemmelse i § 43, stk. 4, hvorefter et medlem, der er fyldt 70 år, betaler halvdelen af de fastsatte bidrag, og i det omfang, den pågældende er ophørt med at udøve advokatvirksomhed efter mere end 10 års medlem-skab af samfundet, betales 1/6 af det fastsatte bidrag til Advokatsamfundets virksomhed, også er ophævet. Bestemmelsen i § 43, stk. 1, 2. pkt., hvorefter medlemmer, der ikke ud-øver advokatvirksomhed, ikke er pligtige at betale bidrag til erstatningsfonden er ligeledes ophævet. Herefter er reglerne ens for alle beskikkelseshavende advokater, der således er pligtige at betale bidrag til Advokatsamfundet med pt. kr. 7.000,00 årligt ekskl. moms og bidrag til Erstatningsfonden med pt. kr. 1.900,00 årligt.
Den tidligere gældende bestemmelse i § 44, stk. 4, hvorefter Advokatrådet kunne lempe eller ophæve et medlems pligt til at tegne ansvarsforsikring er ligeledes ophævet. Fra den 1. januar 2003 er alle advokater, der udøver advokatvirksomhed som selvstændig eller som ansat advokat, pligtige at tegne ansvarsforsikring.

Klientkontovedtægten
I vedtægtens § 1 er nu som stk. 5 indsat krav om, at advokatens bogholderi føres hver ar-bejdsdag.  Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i § 2, stk. 4, om kra-vet til daglig regulering. Den tidligere gældende mulighed for at meddele dispensation fra kravet om daglig regulering opretholdes, idet det herefter vil være således, at der meddeles dispensation fra kravet om såvel daglig regulering som daglig bogføring. Opmærksomhe-den henledes endvidere på det forhold, at bogholderiet skal føres hver arbejdsdag. I ferie-perioder, hvor kontoret holder lukket, vil det således ikke være et problem i forhold til overholdelsen af Klientkontovedtægtens bestemmelser, at der ikke foretages bogføring og regulering. Såfremt kontoret holdes åbent i ferieperioden, men kun er delvist bemandet, vil der stadig være krav om, at der foretages daglig bogføring og daglig regulering. Der er ikke særlige krav til, hvorledes dette sker, og det kan således foretages manuelt, når blot kravet om, at det skal kunne dokumenteres at reglen om daglig regulering overholdes, er opfyldt. Det er ingen undskyldning, at bogholderen har ferie, idet et kontor, der holder åbent i fe-rieperioden, må etablere arbejdsgange, der også i denne situation sikrer reglernes overhol-delse. Såfremt der ikke er bevægelser, der nødvendiggør bogføring og regulering dagligt, vil klientkontovedtægtens bestemmelser være opfyldt, såfremt bogføring og regulering sker hver gang, der er bevægelser. Opmærksomheden henledes dog på, at det i § 2, stk. 4 er præciseret, at det skal kunne dokumenteres, at reglerne overholdes, hvilket også gælder de dage, hvor der ikke er foretaget bogføring og regulering.
I § 2 præciseres det, at klientkonti oprettes i et pengeinstitut.
I § 3 er de tidligere gældende bestemmelser, hvorefter der kun måtte hæves fra klientkonti ved checks, der på iøjnefaldende måde var påtrykt ordet ”klientkonto” eller ved edb-overførsel, hvor det på betalingsmodtagers konto fremgår, at beløbet er overført fra kli-entkonto, ændret, idet disse krav er udgået af de nye bestemmelser. Der kan, efter de nye regler, kun hæves fra klientkonti ved checks eller ved edb-overførsler, hvor det af beta-lingsafsenderens konto fremgår, hvem der har beordret overførslen, og til hvilken konto beløbet er overført. Der skulle herved være skabt grundlag for, at alle kan anvende edb-overførsler under opfyldelse af klientkontovedtægtens krav til meddelelser.
Reglen i § 10 for de advokatselskaber, der har forskudt regnskabsår, og som hidtil har skul-let indgive klientkontoerklæring pr. datoen for regnskabsårets udløb, er nu ændret, således at også disse advokatselskaber skal afgive erklæring pr. 31/12. Dette indebærer, at advokat-selskaber med forskudt regnskabsår skal indgive klientkontoerklæring senest den 1. april 2003 pr. 31. december 2002, uanset, der ikke er forløbet 12 måneder, siden de sidst afgav klientkontoerklæring. Et selskab, der eksempelvis har afgivet klientkontoerklæring pr. 30/6 2002, skal altså indgive en ny erklæring pr. 31/12 2002. Herefter vil selskabet være under-lagt de nye regler og altså fremover afgive erklæring pr. 31/12.
Som ny bestemmelse er indsat § 11 a, hvorefter advokater, der deponerer deres beskikkel-ser, skal afgive erklæring pr. deponeringsdagen. Erklæringen skal være Advokatrådet i hænde senest én måned efter deponeringsdatoen. Det sikres herved, at hele den periode, hvori en advokat har beskikkelse, vil være dækket af de klientkontoerklæringer, den pågæl-dende er pligtig at afgive. 
Medlemmer med spørgsmål til de ændrede regelsæt er velkomne til at kontakte sekretariatet herom.


Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere artikler/2002/Advokaten 11/Ny vedtaegt og ny Klientkontovedtaegt.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.