Advokaten 9 De vedtagne ændringer

Print Print
11-09-2001

Af formanden for Advokatrådets Klientkontoudvalg, advokat Jesper Lett

I anledning af diskussionen på generalforsamlingen i Århus i forbindelse med behandlingen af forslagene til ændring af klientkontovedtægten skal jeg nedenfor ridse nogle af hjørne-stenene op navnlig med henblik på de punkter, som ofte dukker op i Klientkontoudvalget.

I henhold til klientkontovedtægtens § 2 skal advokatens tilsvar over for klienterne indestå på en særlig konto (i banken), der skal være betegnet klientkonto. Dag for dag skal der være overensstemmelse mellem klientkontoen og indeståendet på klientbankkontoen (bortset fra de i dagens løb forekomne til og afgange, som advokaten først er i stand til at regulere over klientkontoen i vedkommende pengeinstitut den efterfølgende arbejdsdag).

Dette betyder blandt andet, at det, der står på klientkontoen i banken, hverken må være et større beløb eller et mindre beløb, end det der svarer til de samlede klientkonti i bogholderiet. Det er en udbredt misforståelse, at blot indeståendet på klientbankkontoen er større, end det der efter bogholderiet skyldes klienterne, har man overholdt klientkontovedtægten.

De fleste har utvivlsomt indrettet deres bogholderi, således at man gennem året dagligt sikrer sig grundlaget for reguleringen, henholdsvis grundlaget for, at der ikke skal reguleres noget. Det er klientkontoudvalgets opfattelse, at en advokat skal kunne dokumentere, på hvilket grundlag han har reguleret, henholdsvis at der ikke har været noget at regulere. I en konkret sag har Advokatrådet også fået medhold heri af Advokatnævnet. For at undgå en-hver tvivl om, hvorvidt advokaten skal kunne dokumentere det grundlag, hvorpå der er reguleret henholdsvis ikke reguleret, blev det foreslået og vedtaget at indsætte en regel herom i klientkontovedtægtens § 2.

For yderligere at styrke grundlaget for reguleringen og revisors kontrol heraf, når han skal underskrive klientkontoerklæringen, blev der ligeledes vedtaget en bestemmelse om, at bogholderiet skal føres hver dag (arbejdsdag). Ligesom en regulering kræver, at der er noget at regulere, kræver en bogføring også, at der er noget at bogføre.
Som led i kontrollen med klientkontomidlerne blev det foreslået og vedtaget at ændre vedtægten således, at alle klientkontoerklæringer skal indgives pr. 31. december, hvilket er en ændring for selskaber med forskudt regnskabsår.
Da klientkontoerklæring og revisors attestation heraf jo ikke på nogen måde hænger sam-men med årsregnskabet, men er en selvstændig erklæring, og da opgørelsen i klientkontoerklæringen ikke er den samme opgørelse som sker i regnskabet, vil ændringen ikke betyde nogen belastning for advokatselskaber med forskudt regnskabsår, men derimod give mulighed for en rationalisering og dermed besparelse i Advokatsamfundets arbejde med klientkontoerklæringerne.

Dernæst er der foreslået og vedtaget en række bestemmelser, der skal give mulighed for at gribe ind over for advokater, der ikke overholder klientkontoreglerne og vel at mærke således, at der kan gribes tidligere ind og dermed forhåbentlig afbøde tab.
Ingen af de foreslåede og i Århus vedtagne regler træder i kraft, før de er godkendt af Justitsministeriet, men reglerne er foreslået af Advokatrådet og vedtaget af generalforsamlingen på Det ordinære Advokatmøde, fordi det er i alle advokaters interesse, at reglerne om klientkontomidler er så betryggende som muligt.