Advokaten 7/8 Referat fra Det ordinære Advokatmøde 2001

Print Print
21-08-2001
Lørdag den 9. juni 2001, kl. 9.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Århus.
Advokatrådets formand, Jon Stokholm, indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til forsamlingen.

Pkt. 1. Valg af dirigent
Rådsformanden foreslog advokat Søren Lyager som dirigent. Søren Lyager blev enstem-migt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Desuden konstaterede dirigenten, at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Pkt. 2. Beretning
a. Advokatrådets virksomhed siden Advokatmødet 1999.
Dirigenten overlod ordet til Advokatrådets formand, Jon Stokholm, som supplerede den skriftlige beretning, der var udsendt til Advokatsamfundets medlemmer ved særnummer af Advokaten, (hæfte I) juni 2001. (Den supplerende mundtlige beretning er optrykt på side.... og kan desuden ses på www.advokatmoedet.dk).
Dirigenten takkede formanden for den mundtlige beretning og gav ordet frit.
Henrik Thorstholm, Skjern, tog ordet, og tilkendegav, at han var uenig i Advokatrådets støtte til domstolsreformen. Henrik Thorstholm fandt, at rådet ved sin støtte svigter lokal-samfundene.
Ingen andre ønskede ordet.
b. Beretning om advokatnævnets virksomhed.
c. Beretning om Erstatningsfondens virksomhed.
d. Beretning om Understøttelsesfondens virksomhed.
Dirigenten henviste til de skriftlige beretninger.
Dirigenten spurgte, om nogen ønskede ordet.
Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at forsamlingen kunne tilslutte sig beretningerne.

Pkt. 3. Fremlæggelse og godkendelse af:
e. Advokatsamfundets regnskaber for årene 1999 og 2000.
f. Erstatningsfondens regnskaber for årene 1999 og 2000.
g. Understøttelsesfondens regnskaber for årene 1999 og 2000.

Dirigenten gav ordet til Advokatrådets næstformand, Keld Pagh, som gennemgik Advokatsamfundets regnskaber under henvisning til de udsendte regnskaber, som er optrykt i sær-nummeret af Advokaten, hæfte II, s. 8 ff.
Keld Pagh forklarede, at faldet i obligationsbeholdningen skyldtes, at Advokatsamfundet havde indfriet prioritetsgælden i ejendommen i Kronprinsessegade, hvilket under passivpo-sterne kunne ses under ”langfristet gæld”, som nu er nedbragt til nul.
Dirigenten indbød til bemærkninger til regnskaberne. Da ingen bad om ordet, konstaterede dirigenten, at regnskaberne var godkendt.

Pkt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for årene 2002 og 2003 og forslag til medlemsbidrag disse år
Dirigenten overlod ordet til Advokatrådets næstformand, Keld Pagh.
Næstformanden redegjorde for budgetforslaget, som er optrykt i særnummeret af Advoka-ten, hæfte II, side 27. Medlemsbidraget til Advokatsamfundet foreslås uændret til 7.000 kr. Bidraget til Erstatningsfonden foreslås ligeledes uændret fastsat til 1.900 kr. Herudover foreslås, at Advokatrådet bemyndiges til – hvis påkrævet – at opkræve et yderligere bidrag på 500 kr. til henholdsvis kontingent til Advokatsamfundet og bidrag til Erstatningsfonden. Det foreslås endvidere, at Advokatrådet bemyndiges til at undlade opkrævning af bidrag til Erstatningsfonden, såfremt der i budgetperioden indføres en obligatorisk forsikringsord-ning, jf. dagsordenens pkt. 8.
Dirigenten stillede budgetforslaget til debat.
Da ingen fremkom med bemærkninger eller indsigelser hertil, konstaterede dirigenten, at budgetforslag for 2002 og 2003 var enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5. Valg af (to) revisorer og revisorsuppleanter
Dirigenten meddelte, at advokat Niels Boel, Aalborg og advokat Per Magid, København havde erklæret sig villige til at modtage genvalg som revisorer.
Dirigenten indbød til bemærkninger.
Da ingen bemærkninger fremkom, konstaterede dirigenten, at advokat Niels Boel og advokat Per Magid var enstemmigt genvalgt som revisorer.
Dirigenten meddelte, at advokat Finn Møller Kristensen, Århus og advokat Jørgen Mathiesen, Bagsværd havde erklæret sig villige til at modtage genvalg som revisorsuppleanter.
Dirigenten indbød til bemærkninger.
Da ingen ønskede ordet, konstaterede dirigenten, at advokat Finn Møller Kristensen og advokat Jørgen Mathiesen var genvalgt som revisorsuppleanter.

Pkt. 6. Forslag til ændringer af Advokatsamfundets vedtægt §§ 3, 6, 7, 18, 20, 21, 26, 28, 37, 40, 43, 44, 48, 51, 52, 53 og 54
Dirigenten gav ordet til formand for Advokatrådets Etikudvalg, rådsmedlem Jørgen Boe.
Jørgen Boe meddelte indledningsvis, at forslagene til vedtægtsændring er fremsat til vedta-gelse med henblik på efterfølgende godkendelse af justitsministeren.
Jørgen Boe oplyste, at ændringerne af §§ 3, stk. 1 og 2, 18, stk. 1 og 2, 20, stk. 2, nyt stk. 3 i § 21, 28, stk. 1, 37, stk. 1 og 2, nyt stk. 4 i § 43 og § 44, § 51, stk. 2, og § 52, stk. 2, er en følge af de nye regler om EU-advokaters etablering her i landet.
Jørgen Boe redegjorde herefter for en gruppe regelændringer, som har karakter af opdatering af administrative regler.
Det drejede sig om § 6, som vedrører tiden og stedet for Det ordinære Advokatmødes afholdelse. Af praktiske årsager foreslås, at mødet ikke længere skal afholdes skiftevis i og uden for København. Jørgen Boe redegjorde endvidere for ændringsforslaget til § 7, som medfører, at indkaldelse til Det ordinære Advokatmøde i fremtiden skal ske på hjemmesi-den frem for i Statstidende samt ændringsforslaget til § 18, stk. 4, der sidestiller hjemmesiden med Advokatsamfundets medlemsblad. Desudem redegjorde Jørgen Boe for ændringsforslaget til § 26, som indebærer en pligt for Advokatsamfundet til at drive en hjemmeside på Internettet. Endelig bemærkede Jørgen Boe, at ændringsforslaget til § 54 medfører, at generalsekretæren – i overensstemmelse med de faktiske forhold – bliver enekompetent til at ansætte og afskedige personale i Advokatsamfundet.
Jørgen Boe omtalte dernæst en gruppe forslag til vedtægtsændringer om ophævelse af nogle særregler i vedtægten. Det drejede sig om ændringsforslaget til § 40, som medfører, at der ikke længere er en aldersgrænse for valgbarheden til råd, kredsbestyrelse og nævn. Endvide-re medfører forslagene til ophævelse af § 43, stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, at medlemmerne ikke længere kan fritages for betaling til Erstatningsfonden, og at alders- og anciennitetsbetinget reduktion af kontingentet til Advokatsamfundet ikke længere kan ske. Endvidere følger det af forslaget til ophævelse af § 44, stk. 4, at Advokatrådet ikke længere kan dispensere fra pligten til at tegne ansvarsforsikring.
Endelig redegjorde Jørgen Boe for forslagene til ændring af §§ 48, stk. 1, og 53, stk. 3, og stk. 8. Ændringen af § 48 medfører, at Advokatrådet uden de nugældende bindinger kan udpege medlemmerne af Erstatningsudvalget og vælge formanden for udvalget. På samme måde stilles rådet frit med hensyn til udpegelse af medlemmer og formand til bestyrelsen for Understøttelsesfonden ved den foreslåede ændring af § 53, stk. 3, mens ændringen af § 53, stk. 8, indebærer, at fonden selv bærer udgiften til revision af årsregnskabet.
Dirigenten gav forsamlingen mulighed for at komme med bemærkninger.
Henrik Mansfeldt Witt, København, bad om ordet og bemærkede, at forslaget til ændring af § 43, stk. 1, vil medføre, at virksomhedsadvokater også skal betale til Erstatningsfonden, og at dette eventuelt vil medføre, at disse vil deponere beskikkelsen.
Jon Stokholm svarede hertil, at alle advokater bør betale for at benytte ”brandet” ”advokat”.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere, der ønskede ordet, og at ingen ønskede afstemning.
Dirigenten konstaterede, at forslagene til ændringer til Advokatsamfundets vedtægt herefter var enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7. Forslag til ændring af Klientkontovedtægtens §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 10, indsættelse af ny § 11a, samt ændring af §§ 17 og 19
Dirigenten gav ordet til formanden for Advokatrådets Klientkontoudvalg, rådsmedlem Jesper Lett.
Jesper Lett fremhævede indledningsvis, at klienterne skal kunne have tillid til, at de kan indbetale deres penge til en advokat.
Jesper Lett bemærkede endvidere, at forslagene til ændring af Klientkontovedtægten var fremsat til vedtagelse med henblik på efterfølgende godkendelse af justitsministeren.
Jesper Lett redegjorde herefter for forslaget til en ny bestemmelse i § 1, stk. 5, og ændring af § 2, stk. 4, og stk. 5, hvorefter bogføring skal ske dagligt og den daglige regulering skal kunne dokumenteres.
Jesper Lett redegjorde endvidere for den foreslåede ændring af klientkontovedtægtens § 3, stk. 1. Han anførte, at tiden er løbet fra den beskyttelse, der ligger i kravet om, at klientkon-tochecks skal være påført teksten ”klientkonto”. Jesper Lett redegjorde endvidere for de tekniske problemer, som bankerne har i forbindelse med overførsler af klientmidler til udlandet.
For så vidt angår den foreslåede ændring af klientkontovedtægtens § 10 fremhævede Jesper Lett den administrative lettelse, der herved opnås i Advokatsamfundet.
Jesper Lett redegjorde desuden for den forbedring af Advokatrådets tilsyn, der opnås ved at indføre krav om en sluterklæring som foreslået ved den nye § 11a i klientkontovedtægten, idet en advokat efter de gældende regler kan tilsidesætte sine pligter i op til ét år og derefter deponere sin beskikkelse, uden at tilsidesættelserne opdages. Tilsvarende styrkes rådets tilsyn ved den foreslåede ændring af klientkontovedtægtens § 17, idet den ændrede bestemmelse giver mulighed for at sætte ind, før der går klientmidler tabt.
Endelig redegjorde Jesper Lett for ændringsforslaget til § 19, som er en følge af EU-advokaternes adgang til at etablere sig i Danmark under deres hjemlandstitel, og for æn-dringsforslag til en række bestemmelser i klientkontovedtægten, hvorved det præciseres, i hvilke tilfælde der er tale om konti i pengeinstitut.
Dirigenten gav herefter ordet frit.
Niels Kahlke, København, indledte diskussionen om forslaget til ændringer af klientkontovedtægten. Diskussionen kom i det væsentlige til at dreje sig om forslaget om daglig bogfø-ring, jf. forslaget til nyt stk. 5, i § 1. Niels Kahlke anførte, at kravet om daglig regulering vil være et problem for små virksomheder.
Jesper Lett svarede hertil, at kravet om daglig bogføring er et led i ønsket om at yde klienterne maksimal sikkerhed.
Jon Stokholm supplerede, idet han påpegede, at den største risiko for klientmidler netop findes i enkeltmandsvirksomheder, der behandler dødsboer.
Ann-Lis Buchhorn, København, bemærkede, at større firmaer også kan få problemer, hvis de kun har én bogholder, når denne har ferie, og når kontoret holder lukket.
Diskussionen vedrørende forslaget til nyt stykke 5 i klientkontovedtægtens § 1 omfattede en del indlæg og førte til, at Ole Madsen, Næstved, foreslog, at der alene stilles krav om bogføring hver arbejdsdag.
Efter flere tilkendegivelser fra salen besluttede Advokatrådet at fastholde forslaget, idet ordet ”dagligt” dog erstattedes af ”hver arbejdsdag”.
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til andre dele af forslagene til ændring af klientkontovedtægten. Dette var ikke tilfældet.
Dirigenten besluttede, at sende forslaget til nyt stk. 5 i klientkontovedtægtens § 1 til afstemning, idet ordet ”daglig” i forslaget erstattes af ”hver arbejdsdag”. Dirigenten beslutte-de videre, at afstemningen skulle finde sted ved håndsoprækning.
Dirigenten konstaterede, at 165 medlemmer stemte for forslaget, 26 medlemmer stemte imod, 12 stemte hverken for eller imod, hvorfor forslaget var vedtaget.
Ingen ønskede afstemning om de øvrige forslag til ændring af klientkontovedtægten, hvorfor dirigenten konstaterede, at disse var enstemmigt vedtaget.

Pkt. 8. Drøftelse af forslag om lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning for advokater
Dirigenten gav ordet til formanden for Advokatrådets Erstatningsudvalg, rådsmedlem Jesper Lett, som redegjorde for Advokatrådets forslag til indførelse af en lovpligtig ansvars-forsikring og garantiordning. Det foreslås, at garantisummen mindst skal udgøre 2 1/2 mio. kr. pr. advokat. Jesper Lett fremhævede endvidere, at forsikrings- og garantipligten skal være knyttet sammen med beskikkelsen. Jesper Lett redegjorde endvidere for planen om at udvide dækningsområdet for ansvarsforsikringen til at omfatte grov uagtsomhed og for at garantiordningen skal dække uretmæssigt forbrug af betroede midler, således at de områder Erstatningsfonden dækker i dag omfattes af enten ansvarsforsikringen eller garantiordningen.
Dirigenten gav ordet frit.
Niels Skovgård Larsen, Århus, spurgte om forsikringspræmien kunne holdes på de 1.900 kr. svarende til det nuværende bidrag til erstatningsfonden.
Jesper Lett svarede hertil, at forsikringsselskaberne af konkurrencemæssige årsager ikke har villet oplyse om dette, men at det er Advokatrådets fornemmelse, at forsikringspræmien ikke vil komme til at afvige meget fra de 1.900 kr.
Jakob Lund Poulsen, København, spurgte, hvorledes det forholdt sig med tab ud over grænsen på 2 1/2 mio. kr.
Jesper Lett svarede, at tab herudover ikke er dækket, men at det er overladt til den enkelte klient at forlange, at advokaten tegner yderligere garantiforsikring.
Jon Stokholm supplerede, idet han forklarede, at man var gået ud fra den typiske grænse for, hvad behovet er i forhold til klienter, der er forbrugere.
Ole Madsen, Næstved, fandt at ideen med lovpligtig ansvarsforsikring og garantiordning var god, men at grænsen på 2 1/2 mio. kr. gav anledning til betænkelighed, og at man bur-de overveje at indføre en puljeordning til dækning i de tilfælde, hvor forsikringen og garantiordningen ikke dækker.
Ann-Lis Buchhorn spurgte, om der var mulighed for at indføre en kollektiv forsikringsordning.
Bent Unmark Larsen, København, talte ligeledes for en kollektiv ordning til afvikling af den eksisterende ordning, hvor udbetaling skete efter et skøn.
Hertil svarede Jesper Lett, at en kollektiv ordning vil afskære muligheden for at knytte forsikringspligten og beskikkelsen sammen.
Jon Stokholm anførte supplerende, at en kollektiv ordning næppe var forenelig med det obligatoriske medlemskab af Advokatsamfundet.
Henrik Høpner, Lyngby, hilste ligeledes forslaget velkomment og fandt at det ved forhandling med forsikringsselskaberne om dækningsomfanget bør påses, at ansvar i forbindelse med ejendomsformidling indgår i forsikringens dækningsområde.
Flere tilkendegav, at man af retssikkerhedsmæssige grunde fandt det betænkeligt at knytte spørgsmålet om bestalling sammen med adgangen til at tegne ansvarsforsikring.
Jesper Lett anførte hertil, at det i praksis ikke var et problem at knytte forsikringsspørgsmålet sammen med adgangen til betaling, og at man i øvrigt forestillede sig, at forsikringsord-ningen blev sammensat således, at man ikke mistede retten til at tegne ansvarsforsikring fra den ene dag til den anden, men først efter en periode med forhøjet præmie.
Morten Samuelsson, København, anførte at den lovpligtige forsikrings- og garantiordning svarer til, hvad der gælder for revisorerne. Desuden påpegede Morten Samuelsson, at mi-nimumssummen på 2 1/2 mio. kr. i praksis også vil blive den faktiske maksimumssum.

Pkt. 9. Præsentation af forslag om adgang til at fratage en advokat retten til at modtage og besidde klientmidler
Dirigenten gav ordet til formanden for Advokatrådets Klientkontoudvalg, rådsmedlem Jesper Lett.
Jesper Lett redegjorde for baggrunden for forslaget, idet han oplyste, at klientkontoudvalget har oplevet tilfælde, hvor en advokat har nægtet Advokatrådets revisor adgang til at gennemføre en revisorundersøgelse i overensstemmelse med klientkontovedtægten.
Dirigenten gav ordet frit.
Ingen ønskede ordet.
Dirigenten konkluderede, at forsamlingen kunne tilslutte sig det fremlagte forslag.

Pkt. 10. Præsentation af forslag til ny etisk regel om en advokats vederlæggelse i aktie- og ejerandele
Dirigenten gav ordet til formanden for Advokatrådets Etikudvalg, rådsmedlem Jørgen Boe.
Jørgen Boe redegjorde for problemstillingen, idet han i hovedtræk gennemgik udviklingen på internationalt plan, idet han oplyste, at Advokatrådet havde fundet inspiration i de nor-ske regler om advokaters vederlæggelse i aktie- og ejerandele. Problemstillingen rejser navnlig det spørgsmål, om kravet i de advokatetiske regler om ”fuldstændig uafhængighed” er foreneligt med vederlæggelse i aktie- og ejerandele og i givet fald i hvilket omfang.
Dirigenten gav ordet frit.
Henrik Mansfeldt Witt bad om ordet og efterlyste en grundig debat af emnet inden en eventuel vedtagelse af forslaget.
Jon Stokholm henviste til, at der er mulighed for at debattere på AdvokatNet.
Efter en kort debat meddelte dirigenten, at han anså punktet for afsluttet.

Pkt. 11. Afrapportering vedrørende Advokatrådets arbejde med at afdække muligheder for at fremme konkurrencedygtige arbejdsvilkår, herunder ved anvendelse af en barselsfond i henhold til beslutning truffet af advokatmødet i 1999
Dirigenten gav ordet til formanden for Advokatrådets udvalg vedrørende Unge Advokater, rådsmedlem Steen Bech.
Steen Bech redegjorde for sagen, idet han oplyste at betaling til en barselsfond næppe var foreneligt med det obligatoriske medlemskab af Advokatsamfundet. Steen Bech anførte endvidere, at anbefaling af en sådan tvungen ordning ikke var det bedste politiske signal at udsende til medlemmerne, idet ordningen indebærer, at de store advokatkontorer med mange unge ansatte vil blive begunstiget på bekostning af de små kontorer. Spørgsmålet om etablering af en barselsfond var dog efter aftale med FAF indbragt for Justitsministeri-et, hvor man for tiden overvejede sagen.
Henrik Mansfeldt Witt, København, bad om ordet og bemærkede, at forslaget om en barselsfond var stillet for 2 år siden på det forrige ordinære advokatmøde med det formål at skabe debat om arbejdsvilkårene på advokatkontorerne, hvilket var lykkedes.

Pkt. 12. Eventuelt
Jon Stokholm takkede dirigenten for den gode mødeledelse og takkede forsamlingen for de fremkomne indlæg. Formanden ønskede endelig på gensyn til næste ordinære advokatmøde, som finder sted i Kolding i perioden 13. - 14. juni 2003.
Generalforsamlingen blev herefter hævet.