Advokaten 6 Pactum de quota litis

Print Print
12-06-2001
Konkurrencestyrelsen har undersøgt om bestemmelsen i pkt. 3.3.1 i reglerne om god advo-katskik (RGA) er konkurrencebegrænsende på en sådan måde, at dette strider mod reglerne i konkurrenceloven. RGA pkt. 3.3.1 indeholder et forbud mod, at advokater indgår salæraf-taler om vederlæggelse af en andel af det udbytte, der måtte opnås ved gennemførelse af en sag (pactum de quota litis).
Advokatsamfundet har i forbindelse med undersøgelsen tilkendegivet, at indgåelse af så-danne salæraftaler er i strid med god advokatskik, og at den begrænsning, som RGA pkt. 3.3.1 lægger på advokatens mulighed for at tage en andel af selve sagsgenstanden, derfor er en direkte og nødvendig følge af offentlig regulering, nemlig retsplejelovens § 126, hvilket indebærer, at konkurrenceloven ikke giver mulighed for at gribe ind over for konkurrence-begrænsninger, jf. lovens § 2, stk. 2.
Det fremgår bl.a. af retsplejelovens § 126, at en advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik, og at advokaten herunder skal udføre sit hverv grundigt, samvittig-hedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettiget hensyn til klientens tarv tilsiger.
Til brug for sin vurdering af sagen har Konkurrencestyrelsen indhentet en udtalelse fra Justitsministeriet. Det fremgår af denne udtalelse, at Justitsministeriet finder, at de hensyn, som ligger til grund for RGA pkt. 3.3.1, er anerkendelsesværdige hensyn, som med rette kan indfortolkes i begrebet ”god advokatskik”, og at ministeriet på den baggrund ikke fin-der grundlag for at antage, at pkt. 3.3.1 ikke i fornødent omfang er begrundet i retsplejelo-vens § 126.
På den baggrund har Konkurrencestyrelsen over for Advokatsamfundet tilkendegivet, at man ikke foretager videre i sagen.
Spørgsmålet om den konkurrencemæssige betydning af bestemmelsen om pactum de quota litis drøftes netop nu i CCBE, som er Rådet for Advokaterne i Den Europæiske Union. Advokatsamfundet har i den anledning videresendt Konkurrencestyrelsens og Justitsmini-steriets afgørelser til CCBE’s orientering.

steffen.pihlblad@advocom.dk