Advokaten 5 Salærklager og retssager om advokatsalærer

Print Print
14-05-2001
Af fuldmægtig, Pia Birkegård, nævnssekretariatet
Det sidste halve års tid har flere henvendelser til sekretariatet fra dommere, advokater og andre vist, at der hersker en vis forvirring omkring forholdet mellem advokatmyndigheder-nes behandling af salærsager og behandlingen af retssager om betaling af advokatsalær. Derfor denne gennemgang af nedennævnte regler.

Retsplejelovens § 147 a
Retsplejelovens § 147 a bestemmer, at en klagesags parter ikke kan anlægge sag ved dom-stolene om spørgsmål omfattet af en sag, så længe sagen behandles af en kredsbestyrelse eller Advokatnævnet. Først når fristen for indbringelse af kredsbestyrelsens afgørelse er udløbet, uden at afgørelsen er indbragt for Advokatnævnet, eller Advokatnævnet har truffet afgørelse, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene.

Retsplejelovens § 361 a
Hvis en advokat har udtaget stævning for sit salærkrav, har debitor/sagsøgte, der er forbru-ger, mulighed for at anmode retten om, at retssagen udsættes på ubestemt tid, og at retten oversender sagen til advokatmyndighederne til afgørelse. Bestemmelsen henviser til retsple-jelovens § 360, hvoraf supplerende fremgår,
at retten alene kan afvise udsættelsen, hvis det er åbenbart, at sagsøgte ikke vil kunne få medhold eller hvis sagen ikke egner sig til nævnsbehandling,
at retten skal gøre sagsøgte bekendt med muligheden for nævnsbehandling (i modsat fald kan dommen ophæves og hjemvises til fornyet 1. instansbehandling, jf. U1976 214),
at anmodningen kan fremsættes på 1. retsmøde, i svarskriftet eller senere, hvis særlige grunde taler herfor.
En udsættelse af sagen er ikke at sidestille med syn og skøn og kræver således ikke modpar-tens (sagsøgers) accept af udsættelsen.
Når en sag modtages af nævnssekretariatet med henvisning til retsplejelovens § 361a, an-moder sekretariatet begge parter om bemærkninger til sagen og oversender herefter sagen til sædvanlig behandling i kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsens kendelse sendes både til sa-gens parter og til retten. Når ankefristen for indbringelse af kredsbestyrelsens afgørelse for Advokatnævnet er udløbet, eller sagen er afgjort af nævnet, returneres sagsakterne til retten, hvor retssagen eventuelt kan videreføres.

Vedtægten for Det Danske Advokatsamfund § 19
Efter vedtægtens § 19, stk. 4 er der mulighed for under en verserende retssag at indhente re-sponsum om et omtvistet salær eller om god advokatskik. Det er imidlertid (modsat § 361a) en betingelse, at parterne er enige, eller at retten anmoder herom. Det er dog en betingelse, at sagen ikke er eller tidligere har været indbragt for en kredsbestyrelse eller for Advokat-nævnet.

Forskellen på klagebehandling og responsumudtalelser
En klagesag forberedes efter sædvanlige forvaltningsretlige regler om bl.a. kontradiktion, aktindsigt og tavshedspligt. Sagen afgøres ved en kendelse, hvori sagens faktum samt parter-nes påstande og anbringender fremgår, og der medvirker tillige offentlighedsrepræsentanter ved afgørelsen.
En responsumsag oplyses af parterne og munder ud i en vejledende udtalelse, afgivet af advoka-ter fra Advokatrådets responsumudvalg.

Når retten har behandlet en sag om et advokatsalær
Når retten i en sag om et advokatsalær har afsagt dom, afgivet tilkendegivelse eller der er indgået retsforlig, kan advokatmyndighederne ikke behandle en klage over samme salær. En sådan klage vil blive afvist efter sin beskaffenhed, jf. § 9, stk. 2, 2. pkt. i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 283 af 22/6 1983 om Advokatnævnets virksomhed.