Advokaten 3 Tid til fordybelse

Print Print
13-03-2001

Af informationsrådgiver Louise Seest, sekretariatet
Som dommerfuldmægtig i Højesteret bliver du en bedre jurist. Du får mulighed for at gå i dybden med spændende sagskomplekser under gode arbejdsforhold, men til en lavere løn end i advokatbranchen.

”Jeg føler generelt, at jeg er blevet bedre til at gennemgå en beskrivelse af nogle faktiske begivenheder og derefter uddrage det, som er væsentligt,” siger advokat Jan Emer Petersen. Han er den ene af de to tidligere advokatfuldmægtige, som indtil nu har prøvet at få et års orlov fra advokatbranchen for at prøve kræfter med at være dommerfuldmægtig i Højeste-ret.
Den anden er Jonas Christoffersen. Han var den første advokatfuldmægtig, som i 1998 uopfordret søgte en tidsbegrænset stilling som dommerfuldmægtig i Højesteret – og fik den.
”I Højesteret arbejder du med jura hele tiden. Du skal ikke tænke på e-mails, telefonmøder og klientkontakt. Du har altså et år, hvor du kun tænker på jura, og du overhører diskussio-ner på det højeste juridiske niveau, når højesteretsdommerne voterer. Det er svært at fore-stille sig noget højere juridiske niveau end det. Derfor er det juridisk utroligt inspirerende,” siger Jonas Christoffersen.
Han er enig med Jan Emer Petersen i, at et år i Højesteret er en stor fordel for det efterføl-gende virke som advokat.
”Man bliver en bedre procedør, fordi man lettere kan sætte sig i dommerens sted og vurde-re, hvad det er for nogle oplysninger, han har brug for. Samtidig lærer man at tage fat i sa-gens svage sider, for hvis man har et punkt, som man ved, at modparten vil angribe, så kan man lige så godt selv slå det ned,” siger Jonas Christoffersen, som i dag tager endnu en pause fra advokatbranchen for at skrive ph.d.-afhandling.
Jonas og Jan er enige om, at hvor man som advokat især belyser en sag fra klientens side, så lærer man som dommerfuldmægtig at oplyse sagerne mere objektivt.
”Når man sidder som dommerfuldmægtig, så tænker man mere objektivt og stiller sig kri-tisk over for alle tidligere afgørelser,” siger Jan, og Jonas supplerer:
”I den praktiske verden er der en tendens til, at man læner sig meget op ad bøgerne. Men selvom der er tusind litteraturhenvisninger, og en ti år gammel højesteretsdom, som lands-retten bygger sin afgørelse på, så må du som dommerfuldmægtig i Højesteret overveje, om du vil indstille til dommerne, at det stadig skal være gældende ret. Som advokat slår du fast, at det skal det,” siger han.

Kendskab til Højesteret
Advokatfuldmægtige, som bliver dommerfuldmægtige i Højesteret, laver det samme som de øvrige fuldmægtige ved retten. De har som regel ikke specielle forudsætninger for det arbejde, de skal lave, da det oftest drejer sig om retsplejeproblemer, som ikke er typiske områder for advokatfuldmægtige. Der har de øvrige dommerfuldmægtige nok bedre forud-sætninger, fortæller højesteretsdommer Peter Blok.
”Men på baggrund af det spinkle erfaringsgrundlag vi har, adskiller de dommerfuldmægtige, som kommer fra advokatbranchen, sig nok fra de øvrige dommerfuldmægtige ved, at de har en erfaring i at skære sager til og koncentrere sig om det væsentlige. De er ikke bange for at sige, jeg mener, at det og det er det væsentlige, og jeg lader det og det ligge. Det har de lært som advokatfuldmægtige,” siger Peter Blok.
Fra Højesterets synsvinkel er der dog især andre fordele ved at antage en advokatfuldmæg-tig som dommerfuldmægtig.
”Fra et overordnet synspunkt er det gavnligt for Højesteret, at få kontakt med advokater. Jeg synes, at det er udmærket, at de, der har arbejdet herinde som fuldmægtige, går ud og fortæller, hvordan vi arbejder. Vi er kun interesseret i, at kendskabet til hvordan det rent faktisk foregår, bliver udbredt. Den anden side af sagen er, at det at komme i kontakt med Højesteret som fuldmægtig kan føre til, at de selv, eller andre, som de taler med, får interes-se for domstolsarbejdet og inspirerer nogle advokater til at søge at blive dommere siden hen. På den måde er udvekslingen god. Og det behøver jo ikke at være envejs, sådan at det kun er advokater, der kommer til domstolene. Der kunne også være dommerfuldmægtige, som får midlertidige turnusstillinger hos advokater,” siger Peter Blok.
Advokater, der søger ind som dommere, vil typisk blive nødt til at gå ned i løn, men som Peter Blok siger:
”Der kunne jo være nogen, som bliver grebet af idealisme.”
I Højesteret er der 45 ansatte, hvoraf de 17 er dommere og ti er dommerfuldmægtige. På sigt er Højesteret interesseret i hele tiden at have en advokatfuldmægtig blandt de øvrige dommerfuldmægtige.

Dyb faglig respekt
Jan og Jonas er ikke i tvivl: Jo flere fra advokatverdenen og verden uden for domstolene i øvrigt, der prøver at være dommerfuldmægtige i Højesteret, jo flere vil få et godt indblik i Højesterets arbejde og dermed være med til at sprede budskabet: Højesteret er en god ar-bejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en afslappet stemning. Fuldmægtigene drikker dag-ligt eftermiddagste sammen, og som på andre arbejdspladser er der julefrokoster og som-merfester. Men det er især budskabet om, at man ikke kan undgå at få en dyb respekt for det arbejde, der udføres i Højesteret, man bør sprede, mener de.
”Der er en meget høj grad af faglig stolthed,” siger Jonas.
”Der bliver virkelig arbejdet intensivt,” siger Jan og understreger, at hele Højesterets ar-bejdsindsats er præget af en høj grad af grundighed.
Samtidig har deres tid i Højesteret givet dem en bredere forståelse for behovet for en grun-dig domstolsbehandling. De processkrifter, der indleveres af advokaterne, kan nemlig til tider være præget af den travle hverdag.
”Når man læser processkrifter som modtager af et budskab, og som den der skal vurdere sagen og tage stilling til den – altså indstille en afgørelse til dommerne – så får man en bed-re forståelse for, at arbejdsforholdene for advokater kan være begrænsende for fordybel-sen,” siger Jonas.
Både Jonas og Jan mener, at et år i Højesteret er en passende tidsperiode, da man når at være med til at behandle de fleste typer af sager.
”Med hensyn til selve arbejdsopgaverne og min hverdag, så kunne jeg dog principielt godt, på trods af at lønnen er lavere end i advokatbranchen, være fortsat,” siger Jan.
Advokatrådet og Domstolsstyrelsen arbejder på at få en formaliseret aftale med gensidige turnusaftaler op at stå. I øjeblikket har Advokatsamfundet turnusaftaler med Landsskatte-retten, Folketingets administration, Procesbevillingsnævnet og Konkurrencestyrelsen.

Arbejdsopgaver i Højesteret
Mundtlige sager
Fuldmægtigene bistår eventuelt 1. voterende med forberedelsen af sagen, overværer vote-ringen med henblik på udarbejdelse af voteringsprotokol og kan eventuelt også overvæ-re/fungere som sekretær ved den efterfølgende domsskrivning, hvor alle deltagende dom-mere i fællesskab skriver dom i sagen.

Skriftlige sager
I kæremål og visse ankesager, der afgøres på skriftligt grundlag, udarbejder fuldmægtigen et udførligt sagsreferat samt en redegørelse for sagens retlige problemstillinger i lyset af par-ternes påstande og anbringender. Fuldmægtigen foretager en indgående gennemgang af sagen på baggrund af en tilbundsgående kildesøgning, afgiver en indstilling om sagens afgø-relse samt udarbejder et udkast til afgørelse. Herefter afgøres sagen af dommerne.

Ankeudvalgsspørgsmål
Under forberedelsen af ankesager kan parterne blive uenige om for eksempel fremsættelse af nye påstande og anbringender, fremlæggelse af beviser, forelæggelse for EF-Domstolen osv. Fuldmægtigen udarbejder en indstilling og udkast til afgørelse. Arbejdet hermed er typisk mindre omfattende end indstillingerne i de skriftlige sager.

Informationsmøde i Højesteret
Højesteret indbyder alle interesserede til at deltage i et informationsmøde med efterfølgen-de rundvisning i Højesteret torsdag den 29. marts kl. 17.30.
Der vil blandt andet blive mulighed for at høre nærmere om anke- og kæremålsudvalgets arbejde og herunder om dommerfuldmægtigenes arbejde i Højesteret.
Endvidere vil mulighederne for advokatkonstitutioner i landsretterne blive omtalt.
Mødet finder sted i Højesterets 1. afdeling med deltagelse af højesteretsdommerne Wendler Pedersen og Peter Blok, justitssekretær Lisa Rising samt tidligere dommerfuldmægtige i Højesteret Jonas Christoffersen og Jan Emer Petersen.
Efter rundvisningen vil der blive budt på en forfriskning.
Af hensyn til planlægningen bedes interesserede tilmelde sig senest den 26. marts 2001 via e-mail til enten
jonas.christoffersen@jur.ku.dk eller
jan.emer.petersen@bechbruundragsted.com.