Advokaten 2 Tjener advokater for lidt?

Print Print
13-02-2001
Af informationsrådgiver Louise Seest, sekretariatet
Det er en uheldig prisstruktur, advokaterne har placeret sig selv i. De bør nemlig ikke tage afregning per time, men på nytten af deres arbejde, mener Niels Peder Nielsen, der er principal hos McKinsey & Company. Han er en af talerne ved seminaret: Kon-kurrencedygtig advokatvirksomhed, som bliver afholdt i marts måned.

I øjeblikket tjener advokater for lidt som følge af, at de har placeret sig selv i en uheldig prisstruktur med timebaserede takster og en meget begrænset differentiering af den pris, de tager for de forskellige typer ydelser. Advokater bør ikke tage afregning per time, men på nytten af deres arbejde, mener Niels Peder Nielsen, der er principal hos McKin-sey & Company.
Han påpeger, at der inden for advokatbranchen er tale om to verdener. En verden for specialister og en verden for de kontorer, der har nogle mere standardiserede ydelser, som de må se at få sat i system.
”Advokater kan lære en del af revisorerne, som ikke blot har været gode til at få sat tin-gene i system, for også måden de arbejder på, måden de udveksler erfaringer på, måden de specialiserer sig inden for forskellige fagområder på, kan advokater lære af,” siger Niels Peder Nielsen.
Han er en af de fire erfarne erhvervsfolk, der taler på seminaret: Konkurrencedygtig advokatvirksomhed, som bliver afholdt den 20. marts på det nye fem-stjernede hotel: Hilton Copenhagen Airport. Grunden til at seminaret bliver holdt i selve Københavns Lufthavn er, at det skal være lettilgængeligt for advokaterne fra provinsen at komme ud og hjem samme dag. Og at der på seminaret vil være rig mulighed for at hente inspirati-on for både de store københavner-kontorer og de mindre provins-kontorer, er der vist ingen tvivl om. For de fire erhvervsfolk vil hver især komme med deres bud på, hvordan de ville gribe sagen an, hvis de som advokater skulle drive advokatvirksomhed.
Niels Peder Nielsen vil blandt andet komme ind på, hvordan partnerskaberne kan funge-re optimalt. Det er nemlig hans klare opfattelse, at partnerskaberne i advokatbranchen er præget af flere individuelle stjerner end egentlige fællesskaber – med alle de positive kendetegn dette begreb indeholder. Brede partnerskaber kan blandt andet sikre medar-bejderudvikling og udnyttelse af de fordele, der er, når flere fokuserer på den langsigte-de strategi, mener han.
Derfor bør for eksempel de store erhvervskontorer overveje, om de får nok ud af deres partnerskaber, hvilket Niels Peder Nielsen ikke mener er tilfældet.
Omvendt er han ikke i tvivl om, at partnerskabsmodellen er en god struktur.

Partnerskab ingen hæmsko
For på spørgsmålet, om ikke netop partnerskabsmodellen kan være hæmmende i kon-kurrencen om at tiltrække og ikke mindst fastholde de dygtige unge jurister, er Niels Peder Nielsens svar; tværtimod.
”Partnerskabsmodellen kan være en meget effektiv og god måde til at få udbredt følel-sen af medejerskab til en stor gruppe af medarbejdere – modsat i en hierarkisk struktur, hvor ansatte går rundt med en lønmodtagermentalitet og ikke har virksomhedens udvik-ling for øje, men snarere dukker op som sagsbehandlere,” siger han.
Det kræver dog, at man udvikler partnerskabet på en måde, der fremelsker følelsen af medejerskab og ønsket om at opbygge et bedre firma, end det man bliver ansat i, under-streger Niels Peder Nielsen.
”I andre brancher er det de partnerskaber, der fungerer bedst, der netop formår at få det-te frem. Flipsiden er så, at man i disse partnerskaber måske er mindre tolerante over for de partnere, der ikke ønsker at tage aktiv del i de værdier. At der er færre partnere, der bare er ”med på vognen”,” siger han.
Der er i Danmark 1.594 advokatfirmaer med 3.734 advokater, hvoraf de 1.948 advoka-ter er partnere. Det vil sige, at 52 procent af advokaterne i advokatvirksomhederne er partnere.

Placeringen i markedet
Det er imidlertid ikke alene med hensyn til spørgsmålet om partnerskaberne, at advo-katbranchen kan lære af erfaringerne fra andre brancher. Markedsplacering, kernekom-petencer og organisering af virksomheden er nøgleord inden for alle brancher, under-streger bankdirektør Anders Dam fra Jyske Bank A/S. Han er ligeledes en af talerne på seminaret i marts måned, og ovenstående nøgleord er blot en lille smagsprøve på det, som han blandt andet vil komme ind på for at besvare spørgsmålet om, hvordan han ville drive advokatvirksomhed.
”Generelt oplever jeg mange virksomheder inden for alle brancher, som ikke er til-strækkelig bevidste om, hvor de vil være i markedet, og hvorfor de vil være der,” siger Anders Dam.
Hvis det omkringliggende marked ikke harmonerer med ens kernekompetencer, så må man til at nytænke, mener han.
Anders Dam og Niels Peder Nielsen er sammen med administrerende direktør Asger Aamund og vicepræsident Oliver McFall fra AT Kearney de erhvervsfolk, der på semi-naret skal give inspiration til advokatbranchen.

Nødvendig inspiration
”Det er spændende for os advokater, der traditionelt er meget fagligt orienterede og slet ingen uddannelse har i virksomhedsdrift, at blive inspireret af nogle folk, der står uden for advokatbranchen, og som har en stor erfaring og interesse i virksomhedsdrift,” siger seminarleder, advokat Claus Kaare Pedersen, advokatfirmaet Philip & Partnere, om udgangspunktet for seminaret.
Han understreger, at seminaret adskiller sig fra de traditionelle kurser ved ikke at have en facitliste.
”I stedet for et kursus, hvor folk kommer og fortæller os, hvad vi skal gøre i den vok-sende konkurrence, vil vi på seminaret lytte til andres erfaringer og selv danne os en eller anden form for lære af, hvad vi synes er det rigtige,” siger Claus Kaare Pedersen.
Han mener, at alle i advokatbranchen har været for langsomme til at se sig selv som virksomhedsledere.
”Vi har jo i den grad boret os ned i det faglige aspekt, for derved at blive så dygtige som muligt inden for vores fag, og ikke erkendt, at driften af virksomhed er et særligt områ-de, som vi også skal lære. Det har tidligere ikke været det store problem, fordi vi jo i flere henseender har været beskyttet af konkurrence udefra, men den tid er definitivt slut nu. Den beskyttende sæbeboble er bristet. Vi skal blive bedre, og jeg synes desværre alt for ofte, at vi famler os frem, når vi driver vore egne virksomheder – men bedre sent end aldrig.
Hvordan griber de fire erhvervsfolk det an? Kan man overføre nogle af deres erfaringer på vores områder, for eksempel når vi skal til at udvikle de såkaldte specialer. Hvad skal man gøre? Hvad ville de gøre?”

Tilmeldingsblanket til seminaret Konkurrencedygtig advokatvirksomhed, den 20. marts på Hilton Copenhagen Airport, i kursusprogrammet for foråret 2001 eller on-line på www.advokatsamfundet.dk eller www.advokatnet.dk.