Advokaten 12 Virksomhedsformidling på internettet

Print Print
18-12-2001

Af direktør Helle Pallesen, Advokaternes Serviceselskab A/S
Kontaktbørs for køb og salg af virksomhed på internettet administreres nu af Advokaternes Serviceselskab.

Ticmarked.dk er en kontaktbørs på internettet, hvor virksomhedskøbere, virksomhedssælgere samt investorer og kapitalsøgende kan finde hinanden. Al søgning er gratis og åben for alle. Derimod er det kun professionelle rådgivere – advokater, revisorer, pengeinstitutter, virksomhedsformidlere, erhvervscentre o. lign – som kan indlægge emner i basen, for dermed at sikre høj kvalitet og fortrolighed omkring de indlagte data. På den åbne del af ticmarked.dk kan man således se en række anonymiserede oplysninger om virksomheder/køberprofiler/investorer. Den advokat eller anden virksomhedsrådgiver – i det følgende kaldet aktøren – der har indlagt emner i basen, er i besiddelse af en lang række detaljerede oplysninger og kan således vurdere om de henvendelser, der indkommer, kan danne grundlag for en virksomhedshandel.

Det er i dag helt almindeligt at finde en bolig på internettet. Ejendomsmæglerens rolle som ren kontaktformidler er under pres. Det samme vil ske på virksomhedsområdet. Hvis en køber og en sælger han finde hinanden med eller uden bistand fra eksempelvis en advokat, vil behovet for at kontakte en traditionel virksomhedsformidler blot for at afsøge markedet forsvinde. Internettet indebærer også, at det bliver muligt at få et langt større overblik over et meget stort antal overdragelsesmodne emner, fordelt på branche, virksomhedsstørrelse og geografisk placering. Ingen virksomhedsmægler kan konkurrere hermed.

Selvstændig forening
Ticmarked.dk blev etableret i september 1999 efter et indgående forarbejde udført af interesserede inden for meget forskellige rådgivergrupper. Databasen blev forankret med knytning til TICcentrene – heraf navnet. Erhvervsfremmestyrelsen fremkom imidlertid i begyndelsen af 2001 med et tilskudstilsagn på 1,2 mio. kr. på betingelse af, at der blev etableret en selvstændig forening, som drev ticmarked.dk – ”barnet” skulle nu stå på egne ben.

En ny selvstændig forening er etableret ved en stiftende generalforsamling den 15. november 2001 og administrationen af den nye forening ”Foreningen ticmarked.dk” varetages med Erhvervsfremmestyrelsen og de øvrige aktøres accept af Advokaternes Serviceselskab. Hermed håber Serviceselskabet at mange flere advokater vil benytte tilbuddet om at blive aktør og dermed få udvidet firmaets arbejdsområder til også at omfatte salgsmodningen og kontaktformidlingsfasen i en virksomhedshandel ved hjælp af internettet.

Når et emne indlægges på ticmarked.dk er det som at indrykke en annonce under et billetmærke. Det er kun aktøren – ”redaktøren” og ejeren, der ligger inde med informationerne om annoncørens identitet. Et emne kan være indlagt op til 2 år, hvilket f.eks. kan være meget relevant, hvis man skal bistå en mindre virksomhed med et generationsskifte, og salgstidspunktet ikke er helt afgørende.

Advokatvirksomheden kan vælge mellem 3 forskellige aktørroller:

Hovedaktør
Som hovedaktør kan man indlægge et ubegrænset antal emner i ticmarked.dk for kr. 15.000 årlig. P.t. er 24 virksomheder/organisationer hovedaktører. På advokatområdet er ADVODAN, Ret & Råd, Dahl, Koch & Boll samt Advokaternes Serviceselskab pt. hovedaktører.

En hovedaktør kan få 30 tilknyttede aktører. Det forventes at hovedaktørerne er mere aktive i brugen og markedsføringen af ticmarked.dk end de tilknyttede aktører, og at brugen af databasen indarbejdes i virksomhedernes koncept for virksomhedsrådgivning. Ved hvert emne skal angives en kontaktperson, som interesserede kan rette henvendelse til. Kontaktpersonen bør være den person man i kæden eller virksomheden har udpeget til at være den ansvarlige for ticmarked.dk. Det dur ikke, at man sætter en person på som intet kendskab har til basen eller til virksomheden, for det giver en dårlig oplevelse for den, der har fundet et spændende emne i basen.

 Tilknyttede aktører
Tilknyttede aktører kan ligeledes indlægge et ubegrænset antal emner i ticmarked.dk. Som hovedaktør har de tilknyttede aktører typisk en organisation, en kæde e. lign. Der er således 13 advokatvirksomheder, der p.t. står som tilknyttet Serviceselskabet. Som hovedaktør tilbyder Serviceselskabet de tilknyttede virksomheder råd og vejledning i forbindelse med brugen af systemet. De tilknyttede aktører betaler kr. 5.000 årlig. For den advokatvirksomhed, der ikke har så mange relevante emner til indlæggelse i basen, er det naturligt at blive tilknyttet aktør, og hvis virksomhedens behov bliver større, kan den altid overgå til at være hovedaktør.

 Enkeltemner
Den advokatvirksomhed, der enten ikke finder behov for selv at blive aktør eller som kun sjældent har et egnet emne, kan få Serviceselskabet til at indlægge emner i databasen. Prisen herfor er kr. 500 ekskl. moms pr. emne, og for den pris kan emnet annonceres i op til 2 år i databasen. Interesserede købere/sælgere retter i denne situation henvendelse til Serviceselskabet, som derefter formidler kontakten til den ansvarlige advokat.

 Profilskemaer
Den aktør, der placerer et emne i databasen er ansvarlig for, at der forefindes en egentlig beskrivelse af virksomheden og oplysninger om virksomhedens økonomi samt at virksomhedsejeren har godkendt at virksomheden annonceres på ticmarked.dk. Til brug herfor er udarbejdet køber- og sælgerprofilskemaer, som i øvrigt ligger til fri afbenyttelse på www.advokatnet.dk. Kun en del af skemaets informationer vil fremstå på ticmarked.dk, hvorimod alle fortrolige og følsomme oplysninger selvfølgelig kun vil ligge hos den ansvarlige aktør.

 Rådgivningsydelsens omfang
Mange advokatvirksomheder har ikke tradition for aktivt at gå ind i formidlingsfunktionen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, men som nævnt giver ticmarked.dk mulighed for at udvide rådgivningsydelsen.

I den aftale som indgås med den enkelte aktør er følgende anført: ”Aktøren repræsenterer alene egne indlagte emner og må ikke kræve nogen form for betaling fra brugere for selve formidlingen af kontakt til et emne. Det er foreningen uvedkommende i hvilket omfang aktøren modtager betaling for yderligere ydelser.” Advokaten kan således tage sædvanligt honorar for rådgivning, herunder indlæggelse af emnet på ticmarked.dk.

 Hvordan succes?
Ticmarked.dk er et hjælpemiddel for advokaten, men det er en stor misforståelse, hvis man tilmelder sig som aktør, blot for at få firmanavnet nævnt på hjemmesidens oversigt over aktører. Flere advokatvirksomheder har skrevet om ticmarked.dk i nyhedsbreve til klienter – det er fint, men det risikerer at gå i glemmebogen hos såvel klienten som advokaten, hvis der ikke gøres mere.

Brugen af ticmarked.dk skal derfor indarbejdes i de sager virksomheden har om virksomhedsoverdragelse, i sagerne om generationsskifte, eller i den løbende rådgivning til kapitalstærke og investeringsinteresserede klienter. Også større klienter, der eksempelvis gerne vil udvide virksomheden kan med fordel foretage opkøb af eksisterende virksomheder.

Mit forslag vil være at der iværksættes følgende:

·        Advokatvirksomheden bør udnævne en eller flere advokater i virksomheden, som er interesseret i at blive fortrolige med brugen af ticmarked.dk. Man kan udarbejde statistikker over hvor mange, der har foretaget søgninger på et emne og i hvilke perioder. Der er indbygget en automatisk e-mailservice, således at aktøren løbende får underretning om alle de købere, der har ønsker som passer til en given sælgervirksomhed. Der er mulighed for løbende at ændre i beskrivelsen eller berostille visningen af et emne, hvis der f.eks. er igangværende overtagelsesforhandlinger o.s.v. Serviceselskabet står gerne til rådighed, for de advokater, der ønsker at få nærmere kendskab til systemets muligheder.

·        Advokatvirksomheden bør i sine tjeklister eller paradigmer indarbejde et punkt, der hedder placering på ticmarked.dk. Det er muligt at konklusionen i en sag vil være, at en virksomhed ikke skal i basen, men det vil være nyttigt, om overvejelsen blev gjort i alle overdragelsessager.

·        Advokatvirksomheden bør få flere relevante rådgivere med som aktører. Mange mindre pengeinstitutter vil eksempelvis være meget velegnede som aktører, og vil kunne bidrage med gode emner til basen. De store pengeinstitutter var faktisk aktive i startfasen omkring etableringen af ticmarked, men syntes i hvert fald på dette område at være gået lidt i stå i forbindelse med de meget store fusioner. Styrken ved ticmarked.dk er nemlig bredden i aktørkredsen. Jo flere aktører – desto flere emner at vælge imellem.

 Sverige og Tyskland
Ticmarked.dk er en dansk database, men der har det seneste år været konstruktive drøftelser med repræsentanter i Sverige og Tyskland om etablering af lignende databaser, muligheder for samarbejde o.s.v. Foreløbig har det resulteret i, at 10 svenske virksomheder er annonceret til salg på ticmarked.dk.

At virksomheden faktisk er blevet bemærket kan også ses af, at den i foråret 2000 fik den såkaldte Lloyd’s pris.

Se mere på www.advokatnet.dk under afsnittet service.