Advokaten 11 Vinkelskriverne er stadig et problem

Print Print
14-11-2001

Af advokat (H) Henrik Bonné, sekretariatet                                                                                                                                                                                              Der er en stadig stigende tendens til at flere og flere tilbyder forskellige former for juridisk bistand. Det er et problem for forbrugerne, som kan have svært ved at skelne mellem advokater og vinkelskrivere.

Advokatsamfundet modtager af og til henvendelser fra medlemmerne angående vinkelskrivervirksomhed, ligesom samfundet selv har fundet og stadig finder anledning til at følge udviklingen på området. Bestemmelserne om vinkelskrivervirksomhed findes i Lov om ydelse af juridisk bistand samt om detektivvirksomhed m.v. populært betegnet vinkelskriverloven. De erhvervsdrivende, der er omfattet af lovens bestemmelser, og som har umiddelbar interesse for advokatstanden, er dem, der i erhvervsmæssigt øjemed driver virksomhed med juridisk rådgivning eller anden juridisk bistand, herunder repræsentation af arvinger og bistand i navnesager. Efter bestemmelserne i lovens § 2 er det forbudt disse virksomheder ved bekendtgørelse, skiltning, udsendelse af skrivelser, adresseangivelser i vejviser eller telefonbog, opslag i forretningslokaler eller på nogen anden måde

1)      at anvende betegnelser, der er egnet til at give almenheden eller virksomheden ubekendte personer det indtryk, at virksomheden eller dens udøvere under nogen form har opnået godkendelse af det offentlige eller står under offentligt tilsyn,

2)      at anvende betegnelserne ”retshjælp”, ”retskonsulent”, ”juridisk kontor” eller lignende betegnelser samt

3)      give almenheden eller virksomheden ubekendte personer meddelelse om, at virksomheden yder juridisk rådgivning eller anden retshjælp.

I henhold til bemyndigelse har justitsministeren fastsat nærmere bestemmelser om virksomhed (eksempelvis meddelelser fra revisorer om, at der af disse ydes bistand i skattesager, meddelelser fra patentagenter om, at disse yder bistand ved udtagelse af patenter og indregistrering af varemærker og mønstre samt meddelelser om ydelse af bistand i navnesager eller vedrørende boopgørelser), der er undtaget fra lovens bestemmelser.

Når vinkelskriverloven stadig er relevant, og når der er grundlag for stadig at beskæftige sig med dens bestemmelser, hænger det sammen med, at der, så vidt Advokatsamfundet har kunnet konstatere, er en stadig stigende tendens til, at flere og flere tilbyder forskellige former for juridisk bistand, og at de kunder, disse grupper som regel henvender sig til, har vanskeligt ved at skelne mellem advokater og vinkelskrivere. Mange opfatter således folk, der giver sig af med at yde juridisk vejledning, som advokater, uanset advokattitlen i sig selv ikke – eller i hvert fald relativt sjældent – misbruges af de pågældende vinkelskrivere. Når man hertil tager i betragtning, at selv offentlige myndigheder kan have svært ved at skelne mellem juridisk rådgivning ydet i erhvervsmæssig sammenhæng af en cand.jur. og juridisk rådgivning ydet af en advokat – som tilfældet har været i en konkret sag – er der, efter Advokatsamfundets opfattelse, grund til at være bekymret på forbrugernes vegne. Vinkelskriverne er ikke omfattet af noget tilsyn og ikke undergivet nogen bestemmelser om ansvarsforsikring. Forbrugerne risikerer derfor nemt at blive skuffet i en sag, der varetages af en vinkelskriver. Vinkelskriveren er, modsat advokaten, ikke omfattet af Advokaternes Erstatningsfond, og hvis forbrugeren fejlagtigt har opfattet den pågældende vinkelskriver som advokat vil skuffelsen kunne blive så meget desto større, når forbrugeren bliver klar over, at Advokaternes Erstatningsfond ikke dækker et evt. tab. En sådan oplevelse vil endvidere være egnet til også at svække forbrugerens fremtidige tillid til advokatstanden, selvom der for advokaternes vedkommende er regler om såvel ansvarsforsikring som tilsyn. På denne baggrund finder Advokatsamfundet det stadig relevant at beskæftige sig med vinkelskriverlovgivningen, og Advokatsamfundet modtager gerne en orientering fra kolleger, der kommer i kontakt med eller bliver opmærksomme på vinkelskrivervirksomhed. Det er i hele samfundets interesse, at den sikkerhed, der for forbrugerne ligger i at rådføre sig med en advokat, ikke bliver svækket.