Advokaten 11 Retssikkerhed i forvaltningsprocessen

Print Print
14-11-2001

Af generalsekretær Henrik Rothe

Den 20. januar 2000 afholdt Advokatrådet en stor konference på Christiansborg om retssikkerhed i forvaltningsprocessen på baggrund af en redegørelse udarbejdet af et af Advokatrådet nedsat udvalg.

På konferencen blev der efter Advokatrådets opfattelse afdækket et ikke helt ubetydeligt behov for, at den enkelte borger mod omkostningsdækning kan få professionel bistand, herunder advokatbistand, når den pågældendes sag er behandlet af forvaltningsmyndighederne.

På denne baggrund rettede Advokatrådet henvendelse til statsminister Poul Nyrup Rasmussen og opfordrede til, at regeringen med afsæt i konferencen og den udarbejdede redegørelse tog initiativ til at nedsætte et udvalg, som skulle have til opgave at foretage en vurdering af behovet for retshjælpsordninger i forvaltningsprocessen og komme med konkrete forslag hertil.

Poul Nyrup Rasmussen har på regeringens vegne meddelt, at regeringen ikke finder grundlag for at iværksætte det af Advokatrådet foreslåede udvalgsarbejde. Baggrunden herfor er, at det efter statsministerens opfattelse er af afgørende betydning også fremover at fastholde det grundlæggende princip om, at forvaltningsmyndighederne har et selvstændigt ansvar for af egen drift at foretage en betryggende og korrekt sagsbehandling, således at borgeren – også uden bistand fra advokat eller andre sagkyndige – normalt skal kunne have tillid til, at offentlige myndigheder træffer rigtige afgørelser, der lever op til de almindelige principper for god og korrekt sagsbehandling.

Poul Nyrup Rasmussen erklærer sig imidlertid enig i, at der for enkelte forvaltningsområders vedkommende i nogle tilfælde kan være behov for særlige ordninger, som indebærer adgangen til for borgeren at få dækket omkostningerne til advokatbistand som led i forvaltningsprocessen. Det er imidlertid regeringens opfattelse, at behovet for advokatbistand nøje bør vurderes fra område til område. Dette er baggrunden for, at regeringen ikke finder, at et generelt udvalgsarbejde vil give det bedste grundlag for at vurdere, i hvilket omfang der inden for de enkelte forvaltningsområder eventuelt kan være behov for særlige regler om retshjælp ud over de regler, der allerede findes i lovgivningen. Det er således regeringens opfattelse, at man fremover i forbindelse med ændring eller justering af lovgivningen på de enkelte forvaltningsområder nøje må vurdere, om der i lyset af udviklingen på det pågældende retsområde er anledning til at indføre særlige regler om retshjælp.

Poul Nyrup Rasmussen har imidlertid til Advokatrådet givet tilsagn om, at regeringen løbende vil være opmærksom på denne problematik, og at regeringen i denne forbindelse anser Advokatrådets redegørelse om retshjælp i forvaltningen og de synspunkter der kom frem på høringen for et nyttigt bidrag, som vil indgå i de fremtidige overvejelser om dette spørgsmål inden for de enkelte forvaltningsområder.

På denne baggrund har Advokatrådet meddelt statsministeren, at rådet har forståelse for, at regeringen ikke på nuværende tidspunkt finder grundlag for at iværksætte et bredt udvalgsarbejde, men Advokatrådet har med tilfredshed noteret sig, at regeringen af egen drift vil være opmærksom på retshjælpsproblematikken ved fremtidige justeringer og ændringer af de enkelte lovområder. Advokatrådet har givet regeringen tilsagn om at bidrage til at belyse dette spørgsmål i forbindelse med de høringssvar, rådet afgiver om fremsættelse af lovforslag.

Ud over at rette henvendelse til regeringen har Advokatrådet også indledt en positiv dialog med Kommunernes Landsforening om de problemer, som blev afdækket på konferencen. Advokatrådets formand, Jon Stokholm, har på en af Kommunernes Landsforening arrangeret konference på Den kommunale Højskole påpeget, at advokaten kan spille en rolle både som bisidder for den enkelte borger i de sager, som behandles i de kommunale forvaltninger, og som er af en sådan kompleksitet, at advokatbistand er rimelig, men rådsformanden har også henledt opmærksomheden på, at det er i pagt med tidens tanker om outsourcing at overveje, om advokaten burde have en rolle som rådgiver for kommunale forvaltninger, som på grund af deres størrelse ikke er i stand til at have den fornødne juridiske ekspertise som fastansatte medarbejdere.

Advokatrådet vil i den kommende tid intensivere dialogen med Kommunernes Landsforening og vil i det hele taget opmærksomt følge de retssikkerhedsmæssige problemer, som udspringer af den stadig stigende kompleksitet i de sager, som behandles af forvaltningerne.

 Både redegørelse og referat findes på www.advokatsamfundet.dk under publikationer og her under menu rapporter.
Redegørelse om retshjælp i forvaltningen (1999)