Advokatsamfundets logo
Advokatrådets nyhedsbrev
20-01-2012
Nr. 4/2012

Advokatrådets nyhedsbrev nr. 4 - jan. 2012


Særligt om Advokatnævnet


FOKUS PÅ KVALITET OG SAGSBEHANDLINGSTID

En række avisartikler har i den senere tid beskrevet Advokatnævnets sagsbehandling som kaotisk og sekretariatet som præget af mistrivsel og dårligt arbejdsklima. Beskrivelsen er ikke retvisende for situationen i dag. Baggrunden er følgende:

Advokatnævnet har i de senere år oplevet en stigning i sagstallet, hvilket bl.a. har været årsag til længere sagsbehandlingstid. Dette er utilfredsstillende for både klagerne og de advokater, som har måttet vente på en afgørelse.

Advokatnævnets sekretariat er derfor ad flere omgange blevet tilført flere personaleressourcer, lige som der for knap et år siden er blevet iværksat en lang række initiativer, der på samme tid skal forbedre kvaliteten af afgørelserne og forkorte sagsbehandlingstiderne. Yderligere er nævnets sekretariat i samme periode blevet omstruktureret og en del af personalet i sekretariatet er relativt nyansatte.

Det tager tid, før så omfattende forandringer slår fuldt igennem, og på nogle punkter må det konstateres, at det har taget længere tid end først antaget. Der er imidlertid grund til at understrege, at der med disse ændringer - suppleret med de nye tiltag, som er opremset herunder - nu er skabt grundlag for, at Advokatnævnet fremover kan yde sekretariatsbistand på et højt kvalitetsmæssigt niveau og samtidig søge at holde sagsbehandlingstiden nede.

Den ekstraordinære medieomtale af Advokatnævnet betyder, at Advokatsamfundet i den kommende tid vil være ekstra opmærksom på at omtale udviklingen i de tiltag, der allerede er iværksat i nævnet.

Advokatnævnets sekretariat har i en periode nedtonet omtalen af afgørelser på www.advokatsamfundet.dk for at fokusere ressourceanvendelsen på en bedre og hurtigere klagesagsbehandling. Sekretariatet har her foretaget en prioritering. Informationsniveauet vil blive hævet igen, lige som den tidligere praksis med løbende at informere i magasinet Advokaten om den generelle udvikling i nævnets praksis vil blive genoptaget.

Oversigt over de væsentligste nye initiativer i Advokatnævnet:

• LEAN-PROJEKT
For at sikre en hurtig og smidig behandling af klagerne har sekretariatet fortsat og intensiveret et allerede påbegyndt LEAN-projekt. Der er indført en helt ny sagsgang med særlig fokus på sagsflow og mulighederne for at reducere spildtid.

• STANDARD FOR KENDELSER
For at sikre en ensartet og høj kvalitet af selve kendelserne har sekretariatet udarbejdet en fast skabelon til kendelser. Et udkast til en kendelse indeholder derfor en præsentation af den advokatretlige problemstilling, en kortere og mere præcis gengivelse af parternes påstande og anbringender og fyldigere begrundelser. Udkastene vedhæftes relevant praksis, artikler og bilagsfortegnelse.

• FLERE ØJNE PÅ SAGERNE
For at styrke kvaliteten af kendelserne bliver alle kendelsesudkast nu gennemgået af sekretariatschefen eller en erfaren juridisk konsulent før sagen sendes til Advokatnævnets medlemmer.

• EVALUERINGSMØDER
For at sikre videndeling blandt nævnssekretariatets medarbejdere og en fastholdelse af kvaliteten i kendelserne, deltager de juridiske medarbejdere i et evalueringsmøde efter møderne i Advokatnævnet. Her gennemgås afgørelserne og de generelle problemstillinger og erfaringer drøftes.

• MÅL- OG RESSOURCESTYRING
Der er indført konkrete mål for medarbejdernes produktivitet for at sikre opretholdelsen af en så kort sagsbehandlingstid, som det er muligt og forsvarligt under hensyn til ønsket om også at sikre kvalitet i afgørelserne.

• FOKUS PÅ TRIVSEL
Intet sekretariat fungerer godt og effektivt, uden at medarbejderne trives. Der har været nedsat en særlig medarbejdergruppe med fokus på trivsel, ligesom der internt er gennemført en trivselsundersøgelse. Sammen med de øvrige initiativer har dette betydet, at der nu er en høj grad af trivsel og engagement blandt sekretariatets medarbejdere.


Læs mere om Advokatnævnet:

Tema-nummer i magasinet Advokaten med interviews, grafik, mv.

Pressemeddelelse om Advokatnævnets initiativer

Generelt om Advokatnævnet på Advokatsamfundets hjemmeside

Årsberetning på vej:

Advokatnævnets sekretariat vil i løbet af foråret 2012 udarbejde en årsberetning for 2011, hvor udviklingen med hensyn til antallet af modtagne og afgjorte sager i 2011 vil blive beskrevet tillige med en beskrivelse af sagsbehandlingstiden, principielle afgørelser mv.

Læs de tidligere årsberetninger her


Generalsekretær Torben Jensen