Advokatsamfundets logo
Advokatrådets nyhedsbrev
20-12-2011
Nr. 3

Advokatrådets nyhedsbrev nr. 3 - dec. 2011


Up-date fra Advokatsamfundet

KONFERENCE OM RETSSIKKERHED OG SKAT
Advokatrådet afholdt i oktober sammen med FSR – danske revisorer og brancheforeningen Danske Advokater en konference på Christiansborg om retssikkerhed på skatteområdet. En serie artikler med udpluk fra debatten findes i Advokaten 10/2011.

Samtidig udgav Advokatrådets skatteudvalg en redegørelse, der identificerer en række punkter, hvor borgere og virksomheder mangler tilstrækkelig retssikkerhed inden for skatteområdet. Redegørelsen indeholder bl.a. en række anbefalinger til, hvordan der kan rettes op på skævhederne. Skatteministeren er af Folketinget blevet bedt om at forholde sig til redegørelsens forslag.

GABESTOK ANMELDT
Et privat register, som bl.a. indeholder flere navngivne advokater, er blevet anmeldt til Datatilsynet af Advokatsamfundet. Det såkaldte “sorte register” indeholder desuden navne på offentligt ansatte, en dommer m.fl., som registrets bagmænd omtaler negativt i dette offentlige, gratis register.

ADVOKATRÅDETS ØNSKELISTE
Justitsminister Morten Bødskov (S) og Folketingets Retsudvalg har modtaget en ønskeliste fra Advokatrådet med de tre mest presserende problemer på retsområdet, som trænger til at blive løst. Rådet peger på en evaluering af dele af domstolsreformen, et løft af den gratis retshjælp og fri proces, samt en ligestilling af forsvarere og anklagere i straffesager, så forsvarere ikke længere på en række områder unddrages indsigt i materialet mod deres klienter.

ADVOKATSAMFUNDET I CSR-PROJEKT
Margot og Thorvald Dreyers Fond har bevilget 80.000 kroner med henblik på Advokatsamfundets og Danske Advokaters fælles deltagelse i Global CSR's projekt "Morgendagens Virksomheder". Projektet er målrettet SMV'er og deres organisationer. Ud over at yde kapacitetsopbygning inden for viden om CSR til deltagerne indebærer deltagelsen også individuel rådgivning med henblik på udarbejdelse af egne CSR strategier for Advokatsamfundet og Danske Advokater. Det er intentionen, at erfaringerne fra dette arbejde skal indgå i CCBE's CSR komite med henblik på udarbejdelse af en "best practice-guide" for alle Europas Advokatsamfund og deres medlemmer.

Fra sekretariatet er det kommunikationschef Rasmus Lindboe og advokat Lise-Lotte Skovsager Gümoes der er projektansvarlige. Læs mere om projektet på http://www.global-csr.dk/nyhed+M5ecc0eb51ca.html.

MØDE MED FOLKETINGETS RETSUDVALG
Den 26. januar 2012 holder Center for Lov og Ret sit næste heldagsmøde. Det centrale emne for mødet er et besøg af medlemmer fra Folketingets Retsudvalg samme dag med henblik på drøftelse af forskellige retssikkerhedsmæssige problemstillinger. Center for Lov og Ret er et initiativ med udspring i Advokatrådets retssikkerhedsprogram fra 2009, hvor aktører på det juridiske felt mødes i et fortroligt samtaleforum.

NYT NR. AF MAGASINET ADVOKATEN PÅ GADEN
Årets sidste udgave af magasinet Advokaten er udkommet, bl.a. med et tema om voldgift. Magasinet kan også læses online. Næste nr. af advokaternes blad sætter fokus på forsvarsadvokater.

Advokatrådets udvalg og internationale arbejde

FÆLLES EUROPÆISK AFTALERET - international konference
Det polske EU-formandskab har kraftig fokus på udviklingen af en fælles europæisk aftaleret og var derfor sammen med Kommissionen vært for en offentlig ekspert konference om emnet i Warszawa den 9-10. november 2011. På konferencen var Advokatsamfundet repræsenteret ved advokat Stig Bigaard, som over en længere årrække har fulgt udviklingen på vej mod en fælles europæisk aftaleret.

CCBE’S AKTIVITETER
Den europæiske sammenslutning af advokatsamfund, CCBE, afholdt Standing Committee møde 21. oktober i Nantes, Frankrig. Særligt rapporterne om nationale udviklinger påkaldte sig interesse. I Holland er der således fremsat regeringsforslag om et nyt tilsynsorgan for advokater, hvori advokater intet sæde får, og som skal kunne udstede instrukser til de lokale advokatsamfund, som i dag er de primære udøvere af tilsyn med advokater. I Irland er der fremsat et lovforslag om et nyt, angiveligt uafhængigt, organ, der skal forestå al regulering af advokatstanden. Det skal have 11 medlemmer, heraf 7 der ikke er advokater, 2 repræsentanter fra Bar Council og 2 fra Law Society. Alle skal, i henhold til forslaget, udpeges af justitsministeren. Også Portugal og Grækenland rapporterer om drastiske indgreb foranlediget af krav rejst i forbindelse med trojkaens (IMF, EU og ECB) hjælpepakker til landene. Italien er nu føjet til rækken af europæiske lande som i kølvandet på finanskrisen er blevet mødt med krav til øget liberalisering og konkurrence inden for advokaterhvervet, hvilket bl.a. indebærer forslag om nye ejer strukturer, hvor ikke-advokater gives mulighed for at eje majoriteten af firmaet.
CCBEs høringssvar vedrørende direktivet om ofres rettigheder, herunder forslaget om en europæisk beskyttelsesordre, og vedrørende det tredje anti-hvidvask direktiv blev godkendt og kan ses på CCBE's hjemmeside www.ccbe.eu.

På mødet i Nantes blev oplyst, at elektronisk identifikation af advokater er en problemstilling, som CCBE i stigende omfang støder på i forhold til en række emner, bl.a. i forhold til cross-border sager inden for strafferetten og en række af de EU finansierede projekter, som CCBE deltager i, f.eks. e-codex, cross border networking for defence lawyers etc. Man kan finde nærmere information herom i CCBE's nyhedsbrev, som findes på CCBE's hjemmeside www.ccbe.eu

Fra generalforsamlingen i CCBE den 24.-26. november kan det særligt fremhæves, at der på det strafferetlige område vil blive arbejdet med en fælles europæisk efterforskningsordre og et direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse som der fokuseres på. På det civilretlige område er fokus på forhandlingerne om Bruxelles I forordningen og forslaget om et direktiv om en europæisk beskyttelsesordre.

CCBE har overrakt sin årlige Human Rights Award til Abderrazak Kilani, præsident for det tunesiske advokatsamfund.

CCBE's politiske ledelse ser næste år således ud:
Præsident i 2012: Marcella Prunbauer-Glaser - Østrig
1. vicepræsident: Evangelos Tsouroulis- Grækenland
2. vicepræsident: Aldo Bulgarelli - Italien
3. vicepræsident: Maria Slazak - Polen

MODSTAND MOD EUROPÆISK PATENTDOMSTOL
Forslaget om en ny europæisk patentdomstol møder modstand fra foreningen af europæiske advokatsamfund, CCBE. Lige som Advokatrådet peger CCBE i et høringssvar på, at patentdomstolen vil medføre en betydelig udgift for små og mellemstore virksomheder, hvis de tvinges ud i retlige stridigheder langt fra deres hjemland. CCBEs pressemeddelelse kan læses på www.ccbe.eu < news.

TRAVLE FORSVARSADVOKATER
Præsidenterne fra både Østre og Vestre Landsret understreger, at retterne fremover vil fokusere på at få berammet sagerne inden for rimelig tid. Spørgsmålet var et tema på Dommerforeningens årsmøde, og præsidenterne understreger endvidere, at interessekonflikter mellem advokater fra samme kontor fremover vil blive undergivet en nærmere prøvelse. Hvis forsvareren i såkaldt almindelige straffesager først har tid to til tre måneder efter det tidspunkt, retten foreslår, vil der være tale om en betydelig forsinkelse. Advokatrådets strafferetsudvalg erindrer om, at det er muligt at forhåndsberamme hovedforhandlingen i sagen.

PJECE OM VARETÆGTSFÆNGSLING
Advokatrådets Strafferetsudvalg har i samarbejde med Landsforeningen af Forsvarsadvokater udarbejdet en pjece om, hvad man kan bruge sin forsvarer til, når man er varetægtsfængslet. Pjecen indeholder generel information om varetægtsfængsling og et afsnit om prisoplysning.

Pjecen kan downloades gratis som pdf-fil. Pjecen er oversat til engelsk, tysk, rumænsk, spansk, tyrkisk, serbisk, russisk, arabisk, farsi, fransk, urdu, polsk, italiensk, kinesisk (mandarin), litauisk og dari.

 

Særligt for advokater

ADVOKATETISKE REGLER PÅ ENGELSK
De reviderede advokatetiske regler, der anvendes af Advokatrådet fra 1. oktober i år, er nu oversat til engelsk.

FOKUS PÅ PRINCIPIELLE STRAFFESAGER
Advokatrådet, Danske Advokater og Landsforeningen af Forsvarsadvokater har netop aftalt med Rigsadvokaten, at der nedsættes et nyt forum, der kan bidrage til at sikre, at Højesteret i endnu højere grad får mulighed for at tage stilling til straffesager af generel betydning for retsudviklingen. Organisationerne har aftalt at mødes mindst to gange om året for at drøfte generelle emneområder, som det kunne være hensigtsmæssigt at få forelagt Højesteret.

HVORNÅR ER ET KÆREMÅL RETTIDIGT?
Højesteret har ved kendelse af 5. december 2011 (sagen Baltic Bio Power m.fl. mod Birkelund Auto) afsagt en kendelse om, hvem der bærer risikoen for, at et originalt processkrift kommer frem inden rimelig tid efter at det er fremsendt pr. telefax. Højesteret lagde i kendelsen vægt på, at et originalt kæreskrift var afsendt med post samme dag som det var blevet faxet til retten og at den kærende part derved måtte forvente at originalen var retten i hænde første hverdag efter kærefristens udløb. Højesteret fandt på baggrund heraf, at kæremålet var rettidigt.

GEBYR FOR ID-KORT
Advokater, som kommer i så uheldige omstændigheder, at de tre gange inden for samme år mister deres CCBE ID-kort, vil blive pålagt et gebyr på 50 kroner for udstedelsen af et kort tredje gang.

DIGITAL KOMMUNIKATION MED RETTERNE
Siden 3. oktober 2011 har det været muligt at kommunikere digitalt med retterne. På Domstolsstyrelsens hjemmeside http://www.domstol.dk/om/sikkermail/sendsikkeremail/Pages/default.aspx kan man læse mere om, hvilke former for korrespondance ordningen vedrører. For at kunne deltage forudsættes, at man benytter en sikker e-mailadresse, dvs. en e-mail med et tilknyttet certifikat. Læs mere om anskaffelse af certifikat og opsætning på Danske Advokaters hjemmeside. Http://www.danskeadvokater.dk/Sikker-mail-med-retterne.aspx?ID=18276
Advokater, der ønsker at kommunikere digitalt med retterne, opfordres til at sende deres sikre e-mailadresse til Advokatsamfundet via email samfund@advokatsamfundet.dk eller pr. brev. De enkelte retters e-mailadresse, som skal benyttes, fremgår af deres hjemmeside.

Personale og sekretariatet

ADVOKATNÆVNETS SEKRETARIAT SKIFTER CHEF
Advokatnævnets sekretariatschef Mads Christian Christensen har sammen med familien valgt at slå sig endeligt ned i Jylland og forlader derfor ved årsskiftet jobbet som sekretariatschef i Advokatnævnets sekretariat. Mads tiltræder i stedet for en stilling som konstitueret chef for Retssekretariatet ved Retten i Esbjerg. Som afløser er ansat cand. jur. Nikolaj Pii, der kommer fra en stilling som konsulent i Justitsministeriet.

NY ADMINISTRATIONSCHEF
Jens Carstensen, der i mere end 20 år har været administrationschef i Advokatsamfundet, stopper ved udgangen af december måned 2011. Jens Carstensen har som administrationschef ikke bare haft ansvaret for den finansielle del af driften af Advokatsamfundet gennem årene, men har også været en betydelig drivkraft i udviklingen af Advokatnøglen og andre  vigtige servicetiltag i organisationen. Som ny administrationschef er med virkning fra den 1. december 2011 ansat cand. jur. Maria Elena Klüver, der kommer fra en stilling som HR-chef i Steno Diabetes Center.


Advokatsamfundets Sekretariat ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen, Torben Jensen, generalsekretær.