Advokatsamfundets logo
Nyhedsbrev
25-11-2010
Nr. 5/2012

Nyhedsbrev fra Advokatsamfundet


Up-date fra Advokatsamfundet

Morgendagens virksomheder - Advokatsamfundet og CSR
Sammen med Danske Advokater, Advokatfirmaet Schack, Nordic Law Group, Promondo og Mad.dk  deltager  Advokatsamfundet i initiativet Morgendagens Virksomheder - et CSR initiativ for små- og mellemstore virksomheder og deres organisationer. Initiativet består i en kursusrække med start 1. marts 2012 samt et individuelt rådgivningsforløb, som dels giver deltagerne viden om relevant CSR  teori og værktøjer og dels sigter mod udvikling af CSR strategier for deltagerne. Advokatsamfundets og Danske Advokaters deltagelse medfinansieres af Dreyers Fond.

Advokatrådets Retssikkerhedsprogram - sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen
Den 13. marts 2012 påbegynder Advokatrådet sit arbejde med retssikkerhedsprogrammets anbefaling om, at der kan være anledning til at se nærmere på behovet for sagkyndig bistand i forvaltningsprocessen.
Med henblik på at fokusere og kvalificere Advokatrådets arbejde med emnet er en række interessenter inden for bl.a. socialretten, familieretten, miljøretten og forvaltningsretten generelt blevet inviteret til et inspirationsmøde i Advokaternes Hus den 13. marts 2012. Efterfølgende vil Advokatrådet tage stilling til udarbejdelse af egentlig kommissorium og sammensætning af den arbejdsgruppe, som skal bære arbejdet videre. For yderligere information og evt. spørgsmål kan advokat Lise-Lotte Skovsager Gümoes kontaktes på mail LSG@advokatsamfundet.dk eller tlf. 33 96 97 73.

Center for Lov og Ret og Folketingets Retsudvalg
Den 26. januar 2012 holdt Center for Lov og Ret møde med deltagelse af Folketingets Retsudvalg. Det er efterfølgende i fællesskab besluttet, at gøre mødet mellem Center for Lov og Ret og Retsudvalget til en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor der drøftes aktuelle retspolitiske emner af væsentlig betydning for retssikkerheden.

Strafferetsudvalg i Folketinget
Strafferetsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe der har udarbejdet et notat om betaling af sagsomkostninger i straffesager og foreslået en række ændringer til de nugældende regler, med fokus på resocialiseringshensyn af dømte. Arbejdsgruppen er inviteret til at præsentere sit forslag for Folketingets retsudvalg den 29. marts 2012.

Evaluering af domstolsreformen
Procesretsudvalget har nedsat en arbejdsgruppe der skal evaluere dele af domstolsreformen, herunder se på hvordan berammelsestiderne i civile sager kan bringes ned. Dommerforeningen har inviteret repræsentanter fra advokatstanden til at deltage på dets regionsmøder  som afholdes i marts måned rundt omkring i landet. og derigennem  starte en direkte dialog direkte med dommerne.

Nyt fra Advokatrådets udvalg og internationalt arbejde


Pjece om varetægtsfængsling
Strafferetsudvalgets informationspjece om varetægtsfængsling er nu også blevet oversat til grønlandsk og kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

EU-rapport om bl.a. advokatbranchen
En ny rapport som EU’s generaldirektorat for det indre marked og tjenesteydelser (DG MARKT) har ladet udarbejde viser bl.a., at Danmark indtager en 3. plads når det gælder om at have et lavt niveau af markedsbegrænsninger. Rapporten, der dækker udvalgte erhvervssektorer i 13 udvalgte lande, herunder den juridiske sektor og Danmark, er udarbejdet med henblik på at kortlægge i hvilket omfang, markeder er forbeholdt bestemte erhvervsudøvere og hvilken økonomisk betydning sådanne markedsrestriktioner kan antages at have. Den blev offentliggjort 15. februar 2012.
Rapporten konkluderer bl.a., at sådanne markedsrestriktioner ikke synes at have nogen entydig effekt på de undersøgte branchers økonomiske formåen.
Rapporten giver et fint indblik i hvilke markeder, der er forbeholdt advokater i andre af de udvalgte EU lande, samt let tilgængelig information om nationale reformer af advokatbranchen, som er gennemført i de udvalgte lande i nyere tid. Reformen i Danmark omtales som følger:
Rapporten findes på www.ccbe.eu.

Særligt for advokater

Pas på din klientbankkonto – igen!
Advokatsamfundet udsendte den 24. juni 2009 en advarsel til alle advokater om henvendelser, som kan være forsøg på bedrageri mod advokatens klientbankkonto.  Konceptet, der også blev omtalt i en notits i Advokaten nr. 3, 2010, er typisk, at en udenlandsk virksomhed retter henvendelse til advokaten og anmoder om hjælp til at inddrive et tilgodehavende hos en dansk virksomhed. Kort tid efter, at advokaten har påtaget sig sagen, meddeler klienten, at debitor direkte til klienten har betalt et afdrag eller indfriet kravet. Klienten sender checken, som hævdes modtaget fra debitor, til advokaten med anmodning om indløsning gennem klientbankkontoen med henblik på, at advokaten kan fradrage inkassoomkostningerne og udbetale resten til klienten. Den udenlandske check er falsk, og hensigten er at formå advokaten til at afregne sagen, inden det står klart, at den udenlandske check er falsk. Advokatrådet er også orienteret om henvendelser til advokater fra personer, der ønsker bistand til en bodeling. Der er typisk i disse tilfælde tale om, at den ene ægtefælle oprindelig kommer fra udlandet, idet det hermed er lettere at forklare, hvorfor der kommer udenlandske checks ind i bodelingen. Formålet er det samme i disse sager, nemlig at få advokaten til at afregne sagen, inden den bank, hvor checken sendes til indløsning, meddeler, at checken er falsk. Advokatsamfundet får fortsat jævnligt henvendelser fra advokater og senest også en bank i anledning af sager som ovenstående. Advokatrådet finder derfor anledning til endnu engang at advare mod henvendelser af denne karakter, som i værste fald kan medføre tab og under alle omstændigheder medfører ærgrelse over nytteløst arbejde.

Advokateksamen og partnerprøven
Seneste skriftlige advokateksamen var den 25. januar 2012. Der var 94 eksaminander, og heraf bestod de 80 svarende til en beståelsesprocent på 85,1. Samme dag var to personer oppe til partnerprøven, reeksamen (ikke bestået i oktober 2011). Ingen af de to bestod, og da der kun er to forsøg ved partnerprøven, er de (afhængig af evt. klagesag) udelukkede fra at blive medejere af et advokatselskab efter RPL § 124 c, stk. 1, nr. 2. Næste advokateksamen er den 28. marts.

Klientkontoerklæringer 2011
Ved årets udsendelse om indgivelse af klientkontoerklæring til alle advokater og advokatselskaber blev de to formularer for første gang ikke vedlagt i papirform (kan downloades). Dette har som ønsket medført en øget brug af hjemmesideløsningen, og der er en måned efter udsendelse modtaget mere end 1300 erklæringer via hjemmesiden og knap 500 på papir.

Årsfest for nye advokater
Årsfesten for nye advokater afholdes i år den 1. juni på Nationalmuseet. Advokater der har fået deres bestalling mellem den 1. april 2011 og den 31. marts 2012 vil modtage en personlig invitation med posten.

Udpegninger

Advokat Martin Simonsen er blevet udpeget som medlem af den undersøgelseskommission der er blevet nedsat til undersøgelse af sagen om behandlingen af Helle Thorning.Schmidt og Stephen Kinnocks skattesag (Skattekommissionen).

Advokat Julianna Klett er af Advokatrådet blevet indstillet til at blive genudpeget som medlem af lokalnævnet vedrørende politiets virksomhed på Færøerne. Advokat Poul Hansen er blevet indstillet  til at blive genudpeget som stedfortræder.