Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
04-05-2016
Nr. 8/2016

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

Advokatrådets forslag om Skattelovråd bliver en realitet
Et uafhængigt Skattelovråd er i sidste øjeblik kommet med i skatteminister Karsten Lauritzens (V) Retssikkerhedspakke 2.
Beslutningen om at oprette et Skattelovråd bliver modtaget overordentligt positivt af formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen. Et Skattelovråd var nemlig på Advokatrådets ønskeliste til det nyvalgte Folketing i oktober sidste år, og siden har Advokatrådets Skatteudvalg arbejdet intenst for at få ideen gennemført.
“Et Skattelovråd kan blive en sejr for retssikkerheden på skatteområdet, hvis man vel at mærke tager det nye Skattelovråd alvorligt, sammensætter det med de bedste eksperter og sørger for at inddrage dem i de store sager, der opstår,” siger Kim Pedersen til Politiken. Han har selv tidligere foreslået, at et Skattelovråd fik til opgave at vurdere, hvordan man kan indrette et mere velfungerende system for ejendomsvurderinger, eller hvordan man smartere indretter et system for udbetaling af dansk udbytteskat, så statskassen ikke i fremtiden bliver lænset for milliarder.
Karsten Lauritzen siger til Politiken, at han er indstillet på at nedsætte et Skattelovråd inden sommerferien. En af de første opgaver for lovrådet bliver ifølge ministeren at granske de danske regler for skattely og se på, om der kan gøres mere i Danmark for at begrænse skatteflugt.
Det nye Skattelovråd skal efter planen have tre til fem medlemmer, der hver især besidder en bred juridisk eller økonomisk sagkundskab på skatteområdet. Medlemmerne udpeges efter deres personlige og faglige kvalifikationer og ikke som repræsentanter for interessegrupper eller lignende. Den præcis sammensætningen af Skattelovrådet og dets kommissorium skal være på plads inden sommerferien.
Kim Pedersen håber, at det bliver et bredt sammensat udvalg.
“Desuden håber jeg, at det bliver et udvalg, hvor medlemmerne har en solid praktisk erfaring,” siger han.
Skattelovrådet får sekretariat i Skatteministeriet.

Læs Advokatrådets ønskeliste til Folketinget her

Retssikkerhed i forvaltningen: Politisk flertal bag Advokatrådets forslag
Kommunerne skal ikke kunne skære eller fjerne støtte til handikappede, før klagesager er helt afgjorte. Et politisk flertal vil nemlig i visse tilfælde give det opsættende virkning, når en handikappet borger klager over, at kommunen skærer eller fjerner støtte, uden at borgeren har fået det bedre.
Forslaget til en lovændring kommer fra Dansk Folkeparti, og Folketingets Social-og Indenrigsudvalg har netop afgivet en betænkning, hvor et politisk flertal støtter beslutningsforslaget. Det er blandt andet sket på baggrund af Advokatrådets foretræde for Social- og Indenrigsudvalget og en efterfølgende henvendelse til udvalget.
Advokatrådet foreslog desuden sidste år i rapporten ‘Retssikkerhed i forvaltningen’, at afgørelser på det sociale område skal have opsættende virkning. Sysette Vinding Kruse fra Advokatrådet hilser derfor forslaget velkommen.
“Det er meget positivt, at der nu bliver handlet politisk på sagen. I Advokatrådet finder vi det retssikkerhedsmæssigt meget betænkeligt, at forvaltningen har mulighed for en grænsesøgende afgørelsespolitik, uden det har nogen konsekvenser. Sidste år fulgte Advokatrådet op på sin rapport med en konference, og siden har opmærksomheden på problemet taget fart. Vi har blandt andet samarbejdet med handikaporganisationer med at sætte fokus på problemet, og det bærer nu frugt,” siger Sysette Vinding Kruse.

Læs rapporten Retssikkerhed i forvaltningen

Svindel: Pas på udenlandske selskaber, der ønsker bistand til at forfølge pengekrav
Flere danske advokatselskaber er inden for den seneste tid blevet kontaktet af et japansk selskab, som har anmodet advokatselskabet om at forfølge et krav mod et dansk selskab. Anmodningen fra det japanske selskab fremstår meget autentisk, idet sædvanlig procedure ved kontakt fra udenlandske firmaer følges. Der anmodes blandt andet om salæroplysninger, inden der indgås aftale om advokatens bistand.
I det konkrete tilfælde, som Advokatsamfundet er bekendt med, forfølger advokaten kravet ved at rette henvendelse til, hvad der antages at være modparten. Denne henvendelse besvares efter kort tid med en check på et større beløb i dollars. Advokaten valgte på baggrund af beløbets størrelse og det utidssvarende ved at sende en check på et så stort beløb at rette telefonisk henvendelse til det danske selskab, som angiveligt skyldte hans japanske klient penge. Det danske selskab oplyste, at det ikke var bekendt med gæld eller check, samt at flere advokatselskaber havde kontaktet selskabet og beskrevet tilsvarende hændelsesforløb.

Folkedomstolen 2016: Hvad skal der til for at dømme for voldtægt?
Traditionen tro afholder Advokatrådet i samarbejde med Danmarks Domstole Folkedomstolen på Folkemødet på Bornholm. I år er emnet voldtægt, som der er meget aktuel fokus på. Hvor meget skal der til for at dømme for voldtægt? Et nævningeting bestående af Folketingets retsordførere Pernille Skipper, Peter Kofod Poulsen, Josephine Fock, Simon Emil Ammitzbøll, Trine Bramsen, Søren Pape Poulsen og Lisbeth Bech Poulsen dømmer i sagen. Folkemødet finder sted fra 16. til 19. juni 2016.

Læs mere om Folkedomstolen

Partnerprøven
Partnerprøven afholdes næste gang 30. juni 2016 kl. 15-17 på Københavns Universitet, Peter Bangs Vej 36, 2000 Frederiksberg.
Tilmelding sendes til Lise Ravnkilde, Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller på mail lra@advokatsamfundet.dk.

 

Det sker i Advokatnævnet

Sagsbehandlingstiden i Advokatnævnet er stabil
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager sluttet til og med april er 4,4 måneder. Dermed er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fortsat stabil.
Antallet af verserende sager udgjorde ved udgangen af marts 458 sager.
Der afsluttes fortsat flere sager end der kommer ind. I april er der registreret 104 nye klager og genoptagelsessager. Der er i samme periode afsluttet 109 sager.

Læs mere om sagsbehandlingstiderne her

Nye domme & kendelser 

Kendelse af 29. februar 2016
Ikke i strid med god advokatskik, at en advokat overlod sagen, herunder retsmøder, til en fuldmægtig.

Dom af 8. marts 2016
Byretten stadfæstede Advokatnævnets kendelse om, at det var en tilsidesættelse af god advokatskik, at en advokat fremsendte et brev direkte til en modpart, når advokaten antog, at modparten var repræsenteret ved en navngiven advokat.

Læs mere om Advokatetik og Advokatnævnets afgørelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase

 

Det sker ved domstolene

Dialogmøder hos domstolene
Til september lancerer domstolene den nye sagsportal, hvor man kan anlægge og behandle alle civile sager digitalt, i første omgang ved retten i Horsens og ved Vestre Landsret, men fra 2017 også i resten af landet. 
Derfor inviteres advokater, advokatsekretærer og andre professionelle brugere af domstolene til dialogmøde, hvor den nye sagsportal vil blive præsenteret.

Læs mere om hvor og hvornår dialogmøderne foregår

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær