Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
26-05-2016
Nr. 10/2016

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

 

Advokatrådet ikke inddraget i samarbejdsaftale om digitale hovedforhandlinger i straffesager
Fredag 13. maj 2016 deltog formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, og advokat Pernille Ekman, Advokatsamfundets sekretariat, i et møde i Domstolsstyrelsen om digitalisering af hovedforhandlinger i straffesager. Landsforeningen af forsvarsadvokater deltog også i mødet.
Baggrunden for mødet var, at Domsstolsstyrelsen, Rigsadvokaten og Rigspolitiet netop har indgået en bindende samarbejdsaftale om at øge omfanget af digitale hovedforhandlinger i straffesager. En aftale, der er indgået uden inddragelse af Advokatrådet, trods det forhold, at anklagemyndigheden ved flere lejligheder har lovet at inddrage Advokatrådet i processen.
Aftalen, der indeholder en række retningslinjer, som skal følges af anklagemyndigheden og domstolene, betyder navnlig, at anklagemyndigheden – i sager der behandles ved byretterne – fremover afleverer sagsmaterialet digitalt til retten, forsvareren og evt. bistandsadvokat i stedet for papir-genparter. Aftalen omfatter (men er ikke begrænset til) nævningesager, større sager om økonomisk kriminalitet og andre sager med omfattende bevismateriale, sager om røveri, sager om vold, sædelighedssager mod mindreårige og børnepornosager. Aftalen er allerede trådt i kraft for de store sager (med virkning fra 1. maj 2016), mens den træder i kraft 1. november 2016 for alle øvrige sager, der indleveres til retten efter det tidspunkt.

Læs mere her

Strafferetsudvalget: Fokus på trusler mod advokater
Det er påfaldende, at så mange advokater har følt sig truet, chikaneret eller på anden måde været udsat for ubehagelige episoder som led i deres hverv. Det er særlig overraskende, at så mange af de truede og chikanerede advokater har følt sig nødsaget til at udtræde af sager på grund af trusler.
Det var der enighed om på mødet i Advokatrådets Strafferetsudvalg, som blev afholdt tirsdag 24. maj, hvor blandt andet den nye undersøgelse – foretaget af Advokatrådet – om trusler mod forsvars- og familieretsadvokater blev drøftet. Det blev derfor anbefalet, at der arbejdes videre med undersøgelsen, således at dette arbejde eventuelt kan munde ud i nogle konkrete anbefalinger til, hvordan trusler mod advokater bedst håndteres, og hvordan de implicerede advokater hjælpes bedst muligt. Uanset dette arbejde skal Advokatsamfundet henlede opmærksomheden på, at advokater, som udsættes for trusler eller lignende i anledning af deres hverv, naturligvis er meget velkomne til at kontakte Advokatsamfundets sekretariat for nærmere bistand.
Herudover var der blandt andet en drøftelse af advokaters hjemmesider i forhold til overholdelse af god advokatskik, digitalisering af hovedforhandlinger i straffesager og de nye regler i udlændingeloven om administrativ frihedsberøvelse, herunder opdatering af en vejledende pjece på området.

Læs om undersøgelsen i det seneste nummer af Advokaten

Kendskabet til anbefalingerne om god skatterådgivning
Som opfølgning på mødet med skatteministeren 15. april 2016 understreger Advokatrådets formand i et brev til ministeren, at de anbefalinger for god skatterådgivning om grænseoverskridende skatteforhold, der blev udarbejdet i 2014 blandt andet med inddragelse af Advokatrådet er gode og tilstrækkeligt dækkende, og at den seneste udvikling især vedrørende ‘Panama Leaks' ikke giver anledning til at ændre dem.
Formanden skriver desuden, at Advokatsamfundet løbende arbejder for at udbrede kendskabet til reglerne, blandt andet på møder i kredsene, i nyhedsbreve mv. Desuden erindrer han om, at anbefalingerne dækker alle rådgivere, uanset profession, men at advokater herudover skal følge de advokatetiske regler.

Læs brev til skatteministeren her

Arbejdsgruppen om advokatreguleringen genoplives
Justitsministeren har i et brev til Advokatrådets formand oplyst, at regeringen har besluttet at genoplive den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende bedre konkurrence i advokatsektoren. Arbejdet i arbejdsgruppen har ellers været sat i bero siden regeringsskiftet sidste år, men nu er det besluttet at fortsætte arbejdet.
Arbejdsgruppen består af embedsmænd fra Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen, Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet, hvorimod der ikke er nogen ekstern repræsentation, herunder fra advokatsektoren. Advokatrådet, Danske Advokater og FSR-Danske Revisorer er i stedet tilbudt at deltage i en følgegruppe, hvilket Advokatrådet har sagt ja tak til.

Læs brevet fra justitsministeren her

 

Det sker i Advokatnævnet

 

Nye kendelser i Vidensdatabasen
Husk, at Advokatsamfundets Vidensdatabase, som er tilgængelig på Viden.advokatsamfundet.dk, løbende bliver opdateret med ny praksis om god advokatskik!

Dom af 8. marts 2016 (Advokatnævnets kendelse af 20. maj 2015): Direkte henvendelse
Byretten stadfæstede Advokatnævnets kendelse om, at det var en tilsidesættelse af god advokatskik, at en advokat fremsendte et brev direkte til en modpart, når advokaten antog, at modparten var repræsenteret ved en navngiven advokat.

Kendelse af 29. februar 2016: Ikke i strid med god advokatskik, at en advokat overlod sagen, herunder retsmøder, til en fuldmægtig
Advokatnævnet fandt, at det ikke var i strid med god advokatskik, at en advokat overlod en sag ved skifteretten til en advokatfuldmægtig og ikke selv mødte til et retsmøde, hvor der blev afsagt konkursdekret mod klager.

Kendelse af 15. december 2015: Manglende orientering om udtræden og konkurs
Advokat gav ikke behørig meddelelse til modparten og retten om, at han var udtrådt af sagen, ligesom han undlod at meddele, at der var afsagt konkursdekret, og at han var udpeget som kurator.

Med venlig hilsen
Torben Jensen
Generalsekretær