Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
21-01-2016
Nr. 1/2016

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


DET SKER I ADVOKATSAMFUNDET

Omkostningsgodtgørelse for virksomheder og fonde

Med skatteministerens forslag om omkostningsgodtgørelse for virksomheder bliver retssikkerheden betragteligt forbedret for særligt små og mellemstore virksomheder, som efter de nuværende regler har haft flest udfordringer ved ikke at få godtgjort deres omkostninger ved sager mod Skat.

Formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, Kim Pedersen, udtaler: ”Jeg vil gerne rose skatteministen for, at han tager borgernes og virksomhedernes retssikkerhed alvorligt. Vi har store forventninger til Retssikkerhedspakkerne og håber på, at et bredt politisk flertal vil bakke op om at styrke retssikkerheden på skatteområdet. Det er betryggende, at skatteministeren ikke alene tager borgernes retssikkerhed alvorligt, men også lytter til Advokatrådets forslag om forbedring af retssikkerheden for virksomheder.”

Advokatrådets Skatteudvalg har siden afskaffelsen i 2009 af de seneste regler om omkostningsgodtgørelse for virksomheder argumenteret for, at virksomheders retssikkerhedsmæssigt var dårligere stillet i sager mod Skat end borgere og selvstændigt erhvervsdrivende.

Skatteministerens forslag ligestiller virksomheder med borgere og selvstændigt erhvervsdrivende, således at virksomheder – hvis forslaget gennemføres – får ret til at få dækket deres udgifter 100 pct., hvis de har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Taber skatteyderen en sag, som vedkommende selv har indbragt, dækkes 50 pct. af udgifterne.

Læs skatteministerens pressemeddelelse

 

Høringssvar: Knivloven uklar

Det skal være sværere for kriminelle og lettere for den almindelige dansker at bære kniv i det offentlige rum. Derfor har regeringen fremsat et forslag til en ny knivlov. Men i et høringssvar til det nye lovforslag peger Advokatrådet på, at der stadig er en række tvivlsspørgsmål – og tvivlen vil gå ud over en stor gruppe menneskers daglige liv, fastslår advokat Asger Bagge-Jørgensen, der er medlem af Advokatrådets Strafferetsudvalg og står bag høringssvaret.

”Der vil være mange almindelige borgere, der går rundt med en lommekniv og ikke ved, at det, de foretager sig, muligvis er kriminelt. Det er særdeles uheldigt, hvis man ikke kan regne ud, hvad loven i virkeligheden siger. Det kan gøre folk forvirrede, og det betyder også, at politiet og domstole kan komme i tvivl”, siger han til Jyllands-Posten.

Derfor efterlyser han, at politikerne gør det mere tydeligt, hvilken indflydelse de nye regler vil få for danskernes liv.

Justitsminister Søren Pind skriver i en mail til Jyllands-Posten, at de høringssvar, der er kommet til lovforslaget, ”langt hen ad vejen” er meget positive.

”Der er samtidig kommet gode forslag - fra bl. a. Advokatrådet - til, hvordan lovforslaget kan gøres endnu mere klart og præcist. Dem vil vi bestræbe os på at få med i det endelige forslag”, skriver ministeren.

Læs Advokatrådets høringssvar

Læs blogindlægget "Knivloven igen, igen"

 

Strafferetsudvalget: Radikalisering og sektionering på dagsordenen

Årets første møde i Strafferetsudvalget blev afholdt den 12. januar 2016. På mødet blev blandt andet et nyt lovforslag vedrørende knive og blankvåben drøftet. Derudover var radikalisering og sektionering i fængslerne på dagsordenen sammen med digitalisering af retssager og langvarige varetægtsfængslinger.

Strafferetsudvalget har endvidere fortsat løbende fokus på blandt andet sagsomkostninger i straffesager og tolkning.

 

Sæt logningsreglerne på standby

Den såkaldte sessionslogning, hvor man masse-overvåger befolkningens datatrafik, er vanskeligt forenelig med helt grundlæggende principper for et retssamfund.

Det skriver generalsekretær Torben Jensen i et blogindlæg om regeringens kommende lovforslag om sessionslogning. Han opfordrer regeringen til at lade et sagkyndigt udvalg forholde sig til initiativet.

Læs hele debatindlægget på Altinget.dk eller på Advokatsamfundets hjemmeside

 

Den årlige klientkontoerklæring

Alle advokater og alle advokatselskaber skal indgive den årlige klientkontoerklæring senest den 31. marts 2016 på Formular I (har haft betroede midler) eller Formular II (har ikke haft betroede midler).

Advokatsamfundet forventer at udsende breve med brugernavn og kodeord til indberetningssiden i slutningen af januar.

Vær opmærksom på, at klientkontoerklæringen også indeholder en erklæring vedrørende ansvarsforsikring og garanti. Advokaten/advokatselskabet (som driver aktiv virksomhed) skal erklære sig om

·         hvorvidt den pligtige forsikring og garanti har været til stede hele 2015,

·         de aktuelle forsikringsoplysninger, dvs. forsikringsselskab og policenr.

 

Ved Advokatsamfundet, hvor du bor?

Sekretariatet gør opmærksom på, at det er vigtigt, at advokater orienterer Advokatsamfundet om nye kontaktoplysninger ved f.eks. jobskifte.

Giv derfor altid sekretariatet besked ved at sende en mail til samfund@advokatsamfundet.dk ved ændring i

·         Ansættelsesforhold (oplys kontaktoplysninger, dato for firmaskift og nye forsikringsoplysninger)

·         Mailadresse og telefonnummer, herunder mobiltelefonnummer, hvis dette ønskes med på Advokatnøglen.dk

·         Eget navn (medsend dokumentation)

Læs mere om reglerne ved ændring i dine forhold

 

DET SKER I ADVOKATNÆVNET

Advokatnævnets sagsbehandlingstid falder fortsat

En foreløbig opgørelse viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Advokatnævnet i 2015 var på 5,5 måneder, hvilket er under den målsætning på 6 måneder, som fremgår af nævnets forretningsorden.

Samtidig er der sket et fald i sagsbehandlingstiden på 3 måneder i forhold til 2014, hvor sagsbehandlingstiden var ca. 8,5 måneder.

De foreløbige tal viser også, at antallet af verserende sager for fjerde år i træk er nedbragt, idet der i 2015 indkom 1.230 nye sager, mens der blev afsluttet 1.315 sager.

Læs Advokatnævnets afgørelser på Advokatsamfundets Vidensdatabase

 

Højesterets dom vedrørende lang sagsbehandlingstid

Højesteret stadfæstede den 16. december 2015 Advokatnævnets kendelse af 3. juli 2012, hvorefter en advokat var ikendt bøde for at have tilsidesat god advokatskik. Den samlede sagsbehandlingstid på Advokatnævnet var på ca. 22 måneder fra klagens modtagelse. Højesteret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag til at nedsætte bøden som følge af den lange behandlingstid. Både byretten og landsretten havde tiltrådt, at advokaten tilsidesatte god advokatskik, men halverede bøden på grund af sagsbehandlingstiden i Advokatnævnet.

Læs mere om Højesterets afgørelse

 

Højesterets dom vedrørende interessekonflikt

Højesteret har ved dom af 6. januar 2016 givet Advokatnævnet medhold i, at en advokat havde tilsidesat god advokatskik. Advokaten havde påtaget sig at repræsentere en fond i en sag anlagt mod fondens tidligere bestyrelsesmedlemmer. En advokat fra samme advokatfirma havde dog tidligere repræsenteret bestyrelsen i forbindelse med en undersøgelse foretaget af civilstyrelsen. Denne advokat afskar dermed sig selv og sine kollegaer fra senere at repræsentere fonden imod bestyrelsesmedlemmerne personligt. Advokatnævnet havde pålagt den indklagede advokat en bøde. Højesteret fandt at der ikke var grundlag for at pålægge den indklagede advokat en sanktion.

Læs mere om Højesterets afgørelse

 

DET SKER VED DOMSTOLENE

Blanketter til syn og skøn

Domstolsstyrelsen oplyser, at en ny bekendtgørelse om anvendelse af blanketter i forbindelse med syn og skøn trådte i kraft 1. januar 2016. Fra denne dato vil det være obligatorisk at anvende de nye blanketter i forbindelse med syn og skøn. Domstolsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til blanketterne ved syn og skøn, hvori der blandt andet findes en oversigt over fremsendelsesrækkefølgen samt vejledning vedrørende udfyldelse af blanketterne.

Læs mere om de nye blanketter til syn og skøn

 

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær