Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
29-04-2015
Nr. 4/2015

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

Sagsbehandlingstiden i Advokatnævnet er nu under seks måneder

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en sag i Advokatnævnet er nu under et halvt år, som er målsætningen i Nævnets forretningsorden. Sagsbehandlingstiden har således været 5,5 måneder for sager, som er afsluttet i første kvartal 2015.

I marts er der indkommet 100 nye klager og genoptagelsessager. Der er i samme periode afsluttet i alt 123 sager. Antallet af verserende sager udgjorde ved udgangen af marts måned 519 sager.

Indkomne og afsluttede sager

JAN

FEB

MARTS

Indkomne sager

126

98

100

Afsluttede sager

127

124

123

 

Nye afgørelser fra Advokatnævnet

Kendelse af 9. februar 2015 (sagsnr. 2014 - 3363): Brev til skyldner kunne forstås som en trussel om uanmeldt konsulentbesøg

I en inkassosag fremsendte kreditors advokat et brev til skyldner, hvori skyldner blev oplyst om, at advokaten ville anbefale kreditor at sende en konsulent til skyldners adresse eller at sende sagen i fogedretten med henblik på udlæg. Advokatnævnet fandt, at brevet kunne forstås som en trussel om uanmeldt konsulentbesøg i strid med god advokatskik.

Kendelse af 30. januar 2015 (sagsnr. 2014-2778): Oplysning om grundlag for forsvarers salær på klients anmodning

Advokatnævnet fandt, at forsvarer ikke var forpligtet til at sende kopi af sit brev til retten med en opgørelse over det udførte arbejde til brug for rettens salærfastsættelse til sin klient. Derimod burde advokaten på klientens anmodning have sendt en kopi af brevet, således at klienten havde mulighed for at gøre sig bekendt med grundlaget for salærets fastsættelse.

Kendelse af 25. november 2013 (sagsnr. 2012-965): Pligt til at foretage undersøgelse af modpartens repræsentation

Vestre Landsret stadfæstede ved ankedom Advokatnævnets kendelse om, at det ikke var bevist, at advokats indgivelse af konkursbegæring var et nødvendigt og rimeligt retsskridt til sikring af opfyldelse af ankedom, hvorved klager var dømt til betaling af løn og godtgørelse til en tidligere medarbejder.

Læs mere og hold dig opdateret om Advokatnævnets afgørelser i Advokatsamfundets vidensdatabase

Ny rapport om retssikkerhed i forvaltningen

Advokatrådet har sammen med en række eksperter identificeret tre områder i den offentlige forvaltning, som rejser en række retssikkerhedsmæssige problemstillinger med dertil hørende anbefalinger. Områderne er:

  • Forvaltningens grænsesøgende afgørelsespolitik
  • Sagkyndig rådgivning og bistand
  • Digitalisering

Rapporten er udarbejdet som led i Advokatrådets indsats til sikring af retssikkerheden i lovgivningen og den offentlige forvaltning. Advokatrådet håber, at pjecen vil give anledning til bred debat, om de emner den rejser.

Læs rapporten Retssikkerhed i forvaltningen her

Kritisk høringssvar om prøvelsesbegrænsning

Afgørelser om humanitære opholdstilladelser har siden 1985 været truffet af justitsministeren. Men et nyt lovudkast foreslår, at afgørelserne fremover skal træffes af Udlændingestyrelsen med klageadgang til Flygtningenævnet. Det vil samtidig betyde, at afgørelserne ikke kan prøves ved domstolene eller af ombudsmanden, og den prøvelsesbegrænsning er Advokatrådet stærkt kritisk overfor.

“Hidtil har der været fri mulighed for, at den ansøger, der har fået afslag på en ansøgning om humanitær opholdstilladelse, kan gå til domstolene for at få prøvet sagen. At fjerne denne mulighed er en væsentlig begrænsning i retssikkerheden – og derfor bør det heller ikke være noget, som ‘bare følger med’, når en klageinstans bliver skiftet ud med en anden. På den måde kommer det til at virke, som om det bliver sneget ind ad bagdøren,” siger advokat Gunnar Homann, der er Advokatrådets ekspert på området.

Adgangen til at søge om humanitær opholdstilladelse skal som hidtil være åben for udlændinge, der opholder sig her i landet, og som er registrerede som asylansøgere. Humanitær opholdstilladelse gives for eksempel til familier med børn, der kommer fra et land i krig, eller hvor stærk frygt efter tortur påberåbes, ligesom der kan være tilfælde, hvor ansøger lider af en meget alvorlig, behandlingskrævende sygdom, som ansøger ikke kan blive behandlet for i hjemlandet.

Læs Advokatrådets høringsvar her

Advokatrådet repræsenteret i regeringens udvalg vedrørende terrorbekæmpelse

Formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, er valgt som medlem af regeringens udvalg vedrørende den danske terrorbekæmpelse. Udvalget skal gennemgå de danske myndigheders nuværende indsats og beredskab med hensyn til at bekæmpe terror, herunder beskrive de lovgivningsmæssige og administrative virkemidler, som politiet blev tildelt i forbindelse med blandt andet terrorpakke I og II.

På baggrund af gennemgangen skal udvalget vurdere, om der er behov for andre eller nye elementer i den eksisterende terrorbekæmpelse. Udvalget skal i den forbindelse overveje de retssikkerhedsmæssige aspekter af elementerne i den danske indsats, ligesom udvalget skal overveje, om den eksisterende indsats fortsat udgør et tilstrækkeligt effektivt og robust værn mod terror.

Udvalget skal desuden vurdere, om den hidtidige ressourceanvendelse står mål med indsatsen på området samt resultatet heraf.

Udvalgets arbejde forventes færdigt i foråret 2016.

Vigtig ændring i indskydergaranti

Indskydergarantifondens ubegrænsede dækning af indestående på klientbankkonti ophører med udgangen af maj 2015, samtidig med at fonden ændres til en indskydergarantiformue under Finansiel Stabilitet.

Læs mere om, hvordan du som advokat forholder dig til de nye regler og få konkrete eksempler på, hvordan du giver korrekt oplysning til både forbruger- og erhvervsklienter

Nye advokatkapper til retterne

Så længe nogen kan huske tilbage, har det været Advokatsamfundet, der leverer advokatkapper til retterne og betaler for rens og reparation. Der bliver passer godt på kapperne, som går i arv og får nye navnemærker alt efter, hvem der bruger dem. Alligevel kan der være behov for udskiftning og i Vestre Landsret desuden ekstra kapper i forbindelse med udvidelse.

Og nu er der 77 nye kapper på vej ud i landsretterne – såvel Østre, Vestre som i Sø- og Handelsretten. Den samlede udgift, som er på godt 300.000 kroner, har Dreyers Fond besluttet at dække med et legat.

Tilmelding til Advokatmødet 2015 – du kan stadig nå det!!

På Advokatmødet 29. maj 2015 guider radioværten fra Mads og Monopolet, Mads Steffensen, os igennem en eftermiddag med diskussion, fordybelse og fokus på de dilemmaer, der knytter sig til arbejdsform, familieliv og økonomi. Eftermiddagen vil gøre dig bedre i stand til at håndtere hverdagens udfordringer som advokat og vil give dig stof til eftertanke og inspiration med tilbage på kontoret.

Med programmet sætter Advokatsamfundet fokus på alt det, du ikke lærer på fagkurserne. Vi tager fat på de faglige og personlige valg, du træffer igennem karrieren, som har indflydelse på dit virke som advokat.

Eftermiddagens workshop tæller som efteruddannelse.

Tilmeld dig på advokatmødet.dk

 

Det sker internationalt

CCBE Standing Committee

Tre pjecer med praktiske guidelines til advokater der skal møde for EU's domstole – det var et af emnerne på CCBE Standing Committees møde, som Advokatsamfundet deltog i 24. april i Haag.  

På dagsordenen var også de kommende nye retningslinjer for professionel ansvarsforsikring, hvor næste skridt i processen er deltagelse i et møde initieret af Kommissionen, hvor alle interessenterne – forsikringsudbydere såvel som aftagere – mødes.  

CCBE’s European Private Law-komité har udarbejdet bemærkninger til Kommissionens seneste forslag til ændring af en fælles europæisk EU købelov – hovedsageligt vedrørende online køb/salg på tværs af grænserne – og opstiller en række fokuspunkter, man ifølge CCBE bør være opmærksom på. Det gælder blandt andet afgrænsning af varetyper, forbrugerbeskyttelse og forholdet til national ret.

Fælles europæisk anklagemyndighed

Advokatsamfundet er – via CCBE’s Criminal Law Committee – fortsat engageret i det forslag, der for øjeblikket er fremme om at etablere en fælles europæisk anklagemyndighed. Komiteen har senest udarbejdet et omfattende notat, hvor der blandt andet sættes fokus på opretholdelse af grundrettigheder, herunder for eksempel adgang til advokatbistand.

Arbejdsgruppe om overvågning

CCBE har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på overvågning af advokater. Initiativet udspringer af en række sager, hvor europæiske advokater har fundet sig selv overvåget af enten egne eller andre landes efterretningstjenester. Advokatsamfundet deltager i arbejdsgruppen.

Sekretær søges til den danske generaladvokats kabinet ved EU-Domstolen

Den kommende danske generaladvokat søger til sit kabinet en dansksproget sekretær med tiltrædelse den 8. oktober 2015. Kabinettet vil ud over generaladvokaten bestå af fire jurister og tre sekretærer.

Læs hele stillingsopslaget her

 

Vær også opmærksom på

 

Virksomhedsjuristprisen 2015

Der er nu åbent for nomineringer til Virksomhedsjuristprisen 2015. Prisen er et initiativ taget af Kromann Reumert og Danske Virksomhedsjurister (DVJ) for at synliggøre virksomhedsjuristernes værdi for dansk erhvervsliv.

Årets Virksomhedsjurist kåres af en komité bestående af direktions- og bestyrelsesmedlemmer, advokater og virksomhedsjurister. Årets Virksomhedsjurist får foruden titlen også 75.000 kroner, som vinderen kan donere til et godt formål efter eget valg.

Læs mere her

Kortlægning af sager om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap

Ankestyrelsens Enhed for Antidiskrimination har iværksat en kortlægning af anlagte og afgjorte sager om diskrimination på baggrund af etnicitet og handicap. Kortlægningen skal give et indblik i sager, som er anlagt og afgjort ved danske nævn og domstole i perioden 2009 til 2014 på grundlag af civile ligebehandlingslove samt straffelovens § 266b og § 81 stk. 6.

Da det ikke har været muligt at få et retvisende indblik i antal og typer af sager fra eksisterende registersystemer, blev det besluttet at kontakte relevante fagpersoner direkte. Medlemmer af Advokatsamfundet, som har kendskab til sager, der er blevet anlagt og afgjort ved de danske domstole inden for perioden, kan henvende sig til konsulent Brigitte Dragsted Mutengwa på bdm@alsresearch.dk

 

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær