Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
13-11-2015
Nr. 13/2015

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


DET SKER I ADVOKATSAMFUNDET

Advokatrådets prioriteringer for de kommende to år

Risikobaseret tilsyn, det kollegiale arbejde og retssikkerhed i Grønland. Det er blot tre af de områder, som Advokatrådet vil fokusere på i de kommende to år.

Det traf Advokatrådet beslutning om på et møde den 5. november 2015, hvor der blev vedtaget en handlingsplan med de emner, som rådet vil arbejde med i perioden frem til Advokatmødet 2017. Ud over de tre emner, vil rådet også fokusere på indgreb i advokaters tavshedspligt, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, digitaliseringens betydning for retssikkerheden, forebyggelse af klagesager samt retssikkerhed i forvaltningen.

 

Strafferetsudvalget har fokus på tolke i straffesager

En ny rapport fra Translatørforeningens tolkeudvalg vedrørende tolkning i den offentlige sektor. Det var et af de emner, der blev drøftet, da Strafferetsudvalget afholdt møde 3. november 2015. Rapporten beskriver den aktuelle tolkesituation i den offentlige sektor og resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt tolkebrugere i den offentlige sektor. Strafferetsudvalget har bistået tolkeudvalget med udarbejdelse af et spørgeskema til advokaterne.

Rapporten sætter fokus på de retssikkerhedsmæssige problemer, der er i forhold den nuværende tolkestandard i blandt andet straffesager. Det opleves ikke sjældent, at de tolke, der bruges i straffesager i dag, ikke kan fremmedsproget godt nok, ligesom de heller ikke kan de fornødne juridiske udtryk. Og er tolkningen ikke tilstrækkelig klar, fremstår den tiltalte som utroværdig og risikerer at blive dømt. Derfor bakker Strafferetsudvalget op om forslaget om, at der etableres en egentlig certificeringsordning for tolke (svarende til den norske model), herunder at der oprettes et nationalt offentligt tilgængeligt register over certificerede tolke og en SU-berettiget tolkeuddannelse med nogle minimumskrav til indplacering på laveste niveau i beståede sprogtests. Strafferetsudvalget vil fortsat have stor fokus på området.

Rapporten kan læses her

 

Høringssvar: Kommunikationsmidler til brug for videoretsmøder

Domstolsstyrelsen har sendt et udkast i høring vedrørende bekendtgørelse om meddelelse og tilbagekaldelse af bemyndigelser og autorisationer til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder. Bekendtgørelsen fastsættes efter retsplejelovens § 192 om afhøring af vidner og sagkyndige via telekommunikation med billede.  Både offentlige myndigheder og private personer, herunder advokater, kan ifølge reglerne autoriseres til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videomøder i retssager.

Bekendtgørelsesudkastet giver blandt andet Domstolsstyrelsen adgang til at foretage kontrolbesøg hos private personer med autorisation efter bekendtgørelsen. Advokatrådet har i den forbindelse fundet det nødvendigt at påpege, at der ved kontrolbesøg hos advokater og advokatvirksomheder bør tages behørigt hensyn til advokaternes tavshedspligt og uafhængighed.

Læs hele Advokatrådets høringssvar her

 

Tre nye medlemmer til Advokatrådets Skatteudvalg  

Advokatrådets Skatteudvalg har i løbet af efteråret i blandt andet Advokaten efterspurgt nye medlemmer til at bidrage til arbejdet med at forbedre retssikkerheden inden for det skatteretlige område. Formanden for Skatteudvalget, Kim Pedersen, glæder sig derfor til at byde Eduardo Vistisen fra Vistisen Skatteadvokater, Stine Andersen fra Kromann Reumert og Nicolai Thorsted fra Andersen Partners velkomne og ser de nyvalgte medlemmer som et stort aktiv for udvalget samt sikkerhed for et glidende generationsskifte.

De nyvalgte medlemmer af Skatteudvalget er alle specialister inden for det skatteretlige område og vil styrke udvalget med deres viden inden for blandt andet EU-skatteret, Transfer Pricing, erfaring fra sagsbehandling ved Landsskatteretten og erfaring med danske såvel som internationale skattesager. De nye udvalgsmedlemmer vil bidrage i arbejdet med at udarbejde Advokatrådets høringssvar inden for skatteområdet, deltage i møder i kontaktudvalg med skattemyndighederne og deltage i samarbejdet med blandt andet FSR - danske revisorer, Danmarks Skatteadvokater og Danske Advokater.

 

Embedsmænds retssikkerhed: Mellem faglighed og politik

Statsløsesagen, Christianiasagen, GGGI-sagen, Skattesagen. Det er blot nogle af de sager, der de seneste år har ført til grundige undersøgelser, og som har sat embedsmændenes retssikkerhed på spidsen. For nogle embedsmænd har sagerne kostet jobbet.

Er der behov for bedre retssikkerhed for embedsmænd? Har rollerne som politiker og embedsmand udviklet sig, så de flyder mere sammen? Og hvilke muligheder er der, hvis embedsmændene skal føle sig tryggere?

Læs temaet i det kommende nummer af Advokaten, hvor der vil være interviews med en professor, en historiker og journalist samt en tidligere departementschef, der har hver sin holdning til udviklingen.

Advokaten udkommer 18. november

 

Advokatnævnet: Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er nu nede på 5,4 måneder

Der er i oktober måned 2015 indkommet 89 nye klager og genoptagelsessager. I samme periode er der afsluttet 93 sager, så den stabile og positive udvikling, hvorefter der afsluttes flere klagesager end der modtages, fortsætter.

Antallet af verserende sager udgjorde ved udgangen af oktober måned 499 sager, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i år til og med oktober måned er nu nedbragt til 5,4 måneder.

 

Besøg fra Hunan-Provinsen i Kina

Seks anklagere fra Hunan-provinsen i Kina besøgte i oktober Advokatsamfundet, for at lære mere om det danske retssystem, herunder hvordan advokater er reguleret i Danmark og i den forbindelse naturligvis Advokatsamfundets rolle.

Anklagerne var blandt andet interesserede i at høre, hvor mange klager der årligt indbringes for Advokatnævnet, hvem der kan klage, hvordan advokater vælges til Advokatrådet og Advokatnævnet samt omfanget af Advokatsamfundets internationale samarbejde, herunder med Kina.

 

  

DET SKER VED DOMSTOLENE

Opdatering af retningslinjer for autorisation for advokatfuldmægtige

Domstolsstyrelsen har oplyst, at retningslinjerne på domstol.dk om autorisation af advokatfuldmægtige er blevet opdateret. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at afsnittet om autorisation med tilbagevirkende kraft er udgået af vejledningen, og at afsnittet om eksamensbevis er blevet ændret således, at der kræves originalt eksamensbevis eller en bekræftet kopi.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Domstolsstyrelsen.

De opdaterede retningslinjer kan findes her

 

 

DET SKER INTERNATIONALT

Nyhedsbrev fra CCBE

Der er kommet nyhedsbrev fra CCBE, hvor man blandt andet kan læse om, at en hollandsk domstol har besluttet, at al overvågning af advokaters kommunikation i Holland skal indstilles, indtil der er etableret et uafhængigt tilsyn. Endvidere kan man læse om et nyt forslag fra OECD, som vil forpligte skatteydere til at videregive oplysninger om skatteoptimering, og hvor CCBE er bekymret for, om forpligtelsen vil omfatte advokater, der yder skatterådgivning.

Læs hele nyhedsbrevet her

 

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær