Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
01-10-2015
Nr. 11/2015

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet


Ministerbesøg
Advokatrådets formand Peter Fogh og generalsekretær Torben Jensen besøgte 28. september 2015 justitsminister Søren Pind i Justitsministeriet. På mødet blev forskellige mærkesager for Advokatrådet drøftet nærmere, herunder Rådets ønske om at der bliver set nærmere på muligheden for at indføre en særlig ordning målrettet unge lovovertrædere, som i tilfælde af en 1. gangs lovovertrædelse kan undlade at blive pålagt sagsomkostninger i straffesagen, hvis de holder sig kriminalitetsfri.

Endvidere har social- og indenrigsminister Karen Ellemann inviteret repræsentanter for Advokatrådet til et møde med henblik på en drøftelse af de initiativer, som fremgår af Rådets pjece Retssikkerhed i Forvaltningen. Retssikkerhed i forvaltningen er samtidig emnet for en mini-konference, som Advokatrådet holder 19. november 2015.

Cvr-nummer og mobiltelefon på advokatnøglen.dk
Advokatsamfundet har modtaget mange henvendelser fra advokater, som gerne vil have oplysningerne på www.advokatnøglen.dk suppleret med advokatens personlige mobiltelefonnummer. Dette ønske kan nu imødekommes, og samtidig har Advokatnøglen også fået advokatfirmaernes cvr-nummer med.
Med retternes indførelse af digital kommunikation er det blevet meget vigtigt, at en advokat er registreret på det eller de rigtige cvr-numre i Advokatsamfundet, da retterne modtager oplysning om, hvortil digital post kan sendes, via Advokatsamfundet. Som advokat kan man nu selv kontrollere sine cvr-oplysninger på advokatnøglen.dk.
Advokatsamfundet har registreret mobiltelefonnummer på lidt mere end ti procent af advokaterne.  Vil du gerne have dit mobilnummer med på advokatnøglen.dk – eller ikke have nummeret offentliggjort – kan du tjekke dine oplysninger på hjemmesiden og derefter kontakte Advokatsamfundets reception på telefon 33 96 97 98 eller samfund@advokatsamfundet.dk med ændringer. Advokatsamfundet arbejder på en tilsvarende udvidelse af advokatnøgle-app’en.
Sker der ændringer i dine forhold, har du pligt til at holde Advokatsamfundet informeret om den aktuelle arbejdsadresse – eller privatadresse, hvis advokaten i en periode ikke har en arbejdsadresse. Pligten til at orientere Advokatsamfundet om adresseændringer fremgår af Advokatsamfundets vedtægt § 45, stk. 3, og fristen er 14 dage efter flytningen.

Persondataloven – gælder den også for advokater?
Persondataretten er i rivende udvikling, og der efterspørges rådgivning som aldrig før. Dette til trods er advokatvirksomheders databeskyttelse på de interne linjer ikke lige højt prioriteret alle steder.
Mange advokater er fortsat ikke opmærksomme på de problemer, loven kan medføre. Dette kan fremover tillige blive en meget bekostelig affære.
Advokat Jens Harkov Hansen skriver om, hvad du som advokat skal være opmærksom på i persondataloven i det ny nummer af Advokaten.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten.

Bedre retssikkerhed på skatteområdet
Advokatrådets Skatteudvalg er indstillet på at tage det lange, seje træk, der skal til for at forbedre retssikkerheden for skatteborgerne. Det handler blandt andet om at arbejde for, at den grundlæggende kvalitet i lovgivningsarbejdet er i orden, mener den ny formand for Skatteudvalget, Kim Pedersen.
Han foreslår blandt andet, at skatteministeren kunne overveje at revitalisere det tidligere Skattelovråd eller en anden form for advisory board med eksterne eksperter, og hvor formålet er at tænke retssikkerhed ind fra A til Z i ny lovgivning.
- Folketinget, ministeren og vel også samfundet har et behov for et kobbel vagthunde, der også kan være med til at inspirere til ny lovgivning, der giver klare retningslinjer for skatteborgerne, siger Kim Pedersen.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten.

Nye kendelser fra Advokatnævnet

Hold dig opdateret om Advokatnævnets nyeste kendelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase.

Kendelse af 26. august 2015 (sag 2015-1428): Ikke i strid med god advokatskik, at en advokat fortsatte med at rette direkte henvendelse til modparten, uanset at deres repræsentant, Københavns Retshjælp, havde anmodet om, at korrespondancen blev sendt direkte til retshjælpen.
Forbuddet mod direkte henvendelse gælder, når modparten er repræsenteret ved advokat. I en sag var nogle arvinger repræsenteret af Københavns Retshjælp. En advokat, der i sagen repræsenterede modparten, rettede direkte henvendelse til arvingerne, selvom Københavns Retshjælp havde anmodet om, at korrespondance blev sendt til retshjælpen. Selvom advokater formentlig normalt efterkommer en modparts anmodning om, at korrespondance sendes til partsrepræsentanten, også selvom vedkommende ikke er advokat, fandt Advokatnævnet, at det ikke var i strid med god advokatskik, at advokaten fortsatte med at rette direkte henvendelse til arvingerne.

Dom af 8. juni 2015 (sag 2013-2910): I strid med god advokatskik at rette henvendelse til modparts klients kompagnon uden samtidig at orientere modpartens advokat herom.
Advokatnævnet fandt, at advokatens henvendelse til modpartens klients kompagnon måtte sidestilles med henvendelse til et vidne, idet advokaten ved henvendelsen tog forbehold om at indkalde vedkommende som vidne i en eventuel retssag. Advokatnævnet fandt herefter, at advokaten havde handlet i strid med god advokatskik ved ikke senest samtidig med henvendelsen at have orienteret modparten om kontakten. Københavns Byret stadfæstede den 8. juni 2015 nævnets kendelse.

Dom af 6. juli 2015 (sag 2013-2726): Advokat havde befundet sig i en interessekonflikt i forbindelse med en bodeling
Advokatnævnet fandt, at advokaten havde befundet sig i en interessekonflikt ved i en bodelingssag at have repræsenteret manden, selvom han over for hustruen havde fremstået som de tidligere ægtefællers fælles advokat. Advokatnævnets kendelse blev stadfæstet ved Københavns Byrets dom af 6. juli 2015.

Dom af 26. juni 2015 (sag 2015-538): Interessekonflikt ved skifte af advokatvirksomhed
Indklagede, der var ansat i Advokatfirma A, repræsenterede klager i en retssag i foråret 2014. Modparten var repræsenteret af Advokatfirma B. Der blev afholdt skønsforretning i juli 2014. Den 1. august 2014 tiltrådte indklagede en stilling hos Advokatfirma B og først ved fratrædelsen ophørte indklagede med at varetage sagen for klager. Advokatnævnet fandt, at indklagede havde befundet sig i en interessekonflikt ved ikke at have afstået fra selv at varetage sagen, da der blev indgået aftale om ansættelse hos Advokatfirma B. Indklagede havde på denne baggrund tilsidesat god advokatskik.

Nye oplysningspligter som følge af begrænset dækning efter indskydergarantireglerne
Reglerne om indskydergaranti ved pengeinstitutters konkurs blev som følge af et EU-direktiv ændret med virkning fra 1. juni 2015. Helt kort fortalt medførte ændringen, at der ikke længere er fuld dækning for indskud på klientbankkonti, men samme dækning til den reelle indskyder af de midler, der er indsat via advokat, som af alle andre indskud.
De nye regler rejser et nyt informationsbehov i forhold til de klienter, som har midler indestående på klientbankkonti og nu potentielt kan lide tab i den forbindelse. Problemet er, at klientens indestående på klientbankkonto vil blive lagt sammen med klientens eventuelle indestående på egne konti i samme bank ved beregning af dækning fra Garantiformuen. Hvis klienten ikke på en enkel måde har mulighed for at få information om advokatens valg af bank, har klienten vanskeligt ved at tage højde for denne situation.
Advokatrådet har som følge heraf vedtaget en ændring af de advokatetiske regler på rådets møde i august 2015.

Læs mere om de nye regler i det ny nummer af Advokaten.

Medhold i sag om domænenavn
Advokatrådet har 15. september 2015 fået medhold i en sag ved Klagenævnet for Domænenavne.
Advokatrådet klagede over, at en person, der var frakendt retten til at udøve advokatvirksomhed, fortsat benyttede advokattitlen som del af adressen på sin hjemmeside. I henhold til retsplejelovens § 120, stk. 1, 1. pkt., må man ikke anvende advokattitlen eller anden betegnelse - eksempelvis advokatfirma - såfremt man ikke har retten til at udøve advokatvirksomhed. Personen havde ikke reageret på Advokatsamfundets forudgående henvendelse.
Klagenævnet fastslog, at domænenavnet er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette derfor skal slettes indenfor fire uger.

 

Det sker ved domstolene


Fokus på rets- og forligsmægling
Danmarks domstole har for 2015 og 1. halvår af 2016 valgt ‘Rets- og forligsmægling’ som fokusområde.
I den forbindelse har Domstolsstyrelsen antaget konsulentfirmaet Implement Consulting Group til at udarbejde en analyse af områderne rets- og forligsmægling.
Analysen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som omfattede 600 domstolsjurister og 300 advokater. Spørgeskemaet blev besvaret af 565 personer. Analysen bygger endvidere på en interviewrunde og to workshops.
Til fokusområdet rets- og forligsmægling er der tilknyttet en intern referencegruppe, hvis opgave er at kvalificere indsatsen for at fremme brugen af rets- og forligsmægling. Referencegruppen er sammensat af medlemmer udpeget af de faglige organisationer under Danmarks Domstole samt fra Domstolsstyrelsen.
Til brug for analysen og det videre arbejde i fokusområdet har Domstolsstyrelsen haft tæt dialog med Advokatsamfundet, Danske Advokater og Danske Mediatoradvokater.

Læs resultaterne i analysen om områdernes rets- og forligsmægling.  


 

Det sker internationalt


Studieophold i Skotland
Kunne du tænke dig at opleve det skotske retssystem og få en særlig internationalt orienteret oplevelse? Og få mulighed for at opbygge eller udbygge dit internationale netværk med gode kolleger? European Lawyers Association (ELA) udbyder igen i 2016 European Lawyers’ Programme i Edinburgh.
Igennem et spændende tre måneders forløb fra 29. marts 2016 til 24. juni 2016, der rummer både teori og praktikophold hos advokater, domstole med videre, opnår du et akademisk og praktisk kendskab til skotsk ret. Skotland har et common law retssystem som det engelske, så samtidig får du et indblik i, hvad common law er, og hvordan et sådant retssystem fungerer.
Fra 29. marts til 8. april får deltagere fundamental undervisning i det skotske retssystem på Faculty of Advocates’ Training Facility, herunder træning i at procedere på skrift og tale for en common law domstol. I resten af forløbet får man mulighed for at være udplaceret hos praktiserende advokater, Queen’s Counsels og Court of Session- eller High Court-dommere. Man får, alt efter interesse og tid, mulighed for at følge retssager, se procedurer, studere sager man støder på i forløbet, og assistere i udarbejdelsen af legal opinions.
Der er 12 pladser på programmet, der forventes besat med deltagere fra 12 lande og programmet tilbyder derfor store muligheder for at få op- eller udbygget sit internationale netværk.
Programmet nyder administrativ og logistisk støtte fra the Faculty of Advocates, og undervisningen er gratis for dig som deltager. Du skal selv påregne udgifter til transport, indkvartering og leveomkostninger, men der er gode fonde at søge støtte hos. 
Vi forestiller os, at vore ansøgere er jurister med mindst to års praktisk erfaring som advokatfuldmægtig, dommerfuldmægtig, myndigheds- eller virksomhedsjurist, og har gode engelskkundskaber. I forbindelse med udvælgelsen af kandidater vil der blive gennemført interviews på engelsk. 
Ansøgning skal ske med et ansøgningsskema, du kan få tilsendt tillige med informationsmateriale ved henvendelse til advokat Flemming Keller Hendriksen, KELLER Advokatfirma, på fkh@kellerlaw.dk eller 46 35 07 70. Ansøgningsfristen er fredag 20. november 2015, og interviews vil blive afholdt i ugerne derefter.

Læs mere om ELA.

 
Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær