Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
04-09-2014
Nr. 8/2014

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

 

Arbejdsgruppen om advokatreguleringen
Justitsministeriet har 9. juli 2014 meddelt, at analysen af advokatreguleringen, som skal gennemføres som led i vækstpakken, vil blive gennemført af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Justitsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Der er ikke ekstern deltagelse i arbejdsgruppen, herunder fra advokatorganisationerne, domstolene eller forbrugerorganisationerne. Justitsministeriet har samtidig anmodet om at modtage ‘eventuelle input og bemærkninger til brug for arbejdet i arbejdsgruppen’.
Advokatsamfundet og Danske Advokater følger arbejdet tæt, og har herunder bestilt en analyse fra Copenhagen Economics, der gennemgår advokatreguleringen på et samfundsøkonomisk grundlag og dermed følger op på rapporten fra 2005. Analysen, der finansieres af Dreyers Fond, ventes færdig i løbet af oktober 2014.
Advokatrådet har 2. september 2014 afgivet et høringssvar til Justitsministeriet til brug for arbejdsgruppens analyse. 
Læs høringssvaret her  

Retssikkerhed skal øverst på dagsordenen
Retssikkerhed var hovedoverskriften for dagsordenen, da daværende skatteminister Morten Østergaard 28. august var til møde i Advokatrådets Skatteudvalg sammen med departementschef Jens Brøchner.
På mødet blev flere af Skatteudvalgets mærkesager drøftet, herunder ophævelse af skatteforvaltningslovens regler om ministeriets adgang til at indbringe sager for domstolene, som borgerne vinder ved Landsskatteretten eller en anden endelig klageinstans samt den genindførelse af omkostningsgodtgørelse til juridiske personer, der blev ophævet i 2009 – formentlig ved en fejltagelse. 
 - For så vidt angår reglerne om omkostningsgodtgørelse i skatteforvaltningsloven, har Advokatrådets Skatteudvalg med tilfredshed noteret sig, at der nu er fremsat et lovforslag, der retter op på de mangler i reglerne som udvalget havde påpeget over for ministeren i foråret, sagde Poul Bostrup og tilføjede, at man i det netop afgivne høringssvar har påpeget to yderligere forhold som konsekvens af den nye klagestruktur i reglerne om omkostningsgodtgørelse, der kunne rettes samtidigt.
Læs mere i Advokaten, der udkommer 28. september.

Sekretariatschef til Advokatnævnet
I forbindelse med intern rokering i Advokatsamfundets Sekretariat søger vi en dygtig jurist og personaleleder som ny sekretariatschef i Advokatnævnet.
Advokatnævnets Sekretariat har undergået meget væsentlige forandringer de seneste år, hvor kvaliteten og effektiviteten i sagsbehandlingen har fået et væsentligt løft samtidig med, at det er lykkedes at få nedbragt en pukkel af ophobede sager. Som ny sekretariatschef bliver opgaven at fastholde dette kvalitets- og produktionsløft og fortsat udvikle Sekretariatet, så sagsbehandlingen til enhver tid er så hensigtsmæssig og effektiv som mulig. Som sekretariatschef indgår du i den daglige ledelse af Advokatsamfundets Sekretariat med det faglige og personalemæssige ansvar for Advokatnævnets Sekretariat.
Læs hele stillingsopslaget på Advokatsamfundet.dk

Advokater og den nye forbrugeraftalelov
I juni 2014 trådte en ny forbrugeraftalelov i kraft. Loven gælder også for advokater, når de, som erhvervsdrivende, indgår aftale med klienter, der hovedsageligt handler uden for deres erhverv som forbrugere.

Loven er baseret på EU-direktiver og skelner mellem

  1. aftaler indgået ved fjernsalg eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted og
  2. andre aftaler.

Det er omstændighederne omkring indgåelse af aftalen om bistand, der er afgørende for, hvilke regler der finder anvendelse.
Læs mere på Advokatsamfundet.dk

Status på revisionen af hvidvaskdirektivet
Advokatrådet har gennem det sidste lange stykke tid samarbejdet med CCBE og dets delegationer omkring revisionen af EU's hvidvaskdirektiv. Der har været særligt fokus på fælles klientkontoen, hvor flere klienters midler som bekendt indsættes løbende, og hvor listen over klienter, som har indestående på kontoen, således ændres hyppigt. Når advokaten opretter en klientkonto, er banken underlagt krav om identifikation, herunder identifikation og legitimation af de reelle ejere af midlerne, nemlig advokaters klienter. I relation til den førstnævnte type, fælles klientkontoen, fremgår det imidlertid af hvidvasklovens § 21, stk. 2 (hvidvaskdirektivets art. 11, stk. 2, litra b), at pengeinstituttet kan undgå krav om legitimation af den reelle ejer, advokatens klient. En betingelse er, at den reelle ejers identitet gøres tilgængelig for pengeinstituttet, når instituttet spørger herom.  I forslaget til revisionen af direktivet foreslås denne undtagelse ophævet og erstattet af et ubetinget krav om identifikation af klienterne (de reelle ejere), når disse har penge indestående på en advokats fælles klientkonto.
Det er Advokatrådets opfattelse, at den gældende undtagelse benyttes generelt blandt pengeinstitutterne, og da disse typisk ikke stiller krav om identifikation af advokatens klient (reelle ejer), har systemet ikke før nu udfordret fortroligheden mellem advokat og klient. Hvis forslaget gennemføres som fremlagt, vil det kunne medføre betydelige problemer for advokaterne og deres klienter, både af praktisk art og i særlig grad også vedrørende fortroligheden og tillidsforholdet mellem advokat og klient.
Advokatrådet mener derfor, at den nuværende undtagelse i direktivets art. 11, stk. 2, litra b) bør opretholdes i det 4. direktiv for advokaters vedkommende, eller at der indføres en anden form for sikkerhed for, at advokater kun lejlighedsvis kan blive anmodet om at oplyse klientens identitet og ikke i forbindelse med indsættelse af penge på klientkonti.  En række andre lande, herunder Frankrig, Østrig og England, har også udtrykt stor bekymring, såfremt ændringerne gennemføres, da de vil opleve samme problemstilling som ovenfor skitseret. CCBE og de berørte lande, herunder Danmark, har ihærdigt søgt at yde indflydelse på direktivets indhold, med CCBE’s Anti-Money Laundering Committee som solid drivkraft. Delegationerne har også været i direkte kontakt med de nationale parlamentsmedlemmer og relevante nationale instanser. Fra dansk side har Advokatsamfundet Sekretariat løbende været i dialog med Finanstilsynet og Finansrådet omkring revisionen af direktivet, og har senest fremsendt breve direkte til en række danske EU parlamentsmedlemmer og gjort opmærksom på problemet. Advokatrådet har indtil videre modtaget positiv respons fra Ulla Tørnæs, der oplyser, at hun vil følge sagen på vegne af Venstre.
Advokatrådet vil informere nærmere om status på processen, når forhandlingerne mellem Rådet og Parlamentet (ved Kommissionens mellemkomst) går i gang i efteråret.
Læs mere i Advokaten, der udkommer 28. september.

Læs mere om hvidvask og se Advokatsamfundets henvendelser til de danske EU parlamentsmedlemmer samt samt svar fra Ulla Tørnæs.

Terrorlovgivning under lup
Som det er fremgået af pressen de seneste dage, vil regeringen nedsætte en sagkyndig kommission til en gennemgang af terrorlovgivningen.
Netop en evaluering af regelsættet har stået på Advokatrådets Ønskeseddel til det nyvalgte Folketing i 2011, og Rådet hilser derfor regeringens initiativ velkommen. I et brev til justitsministeren appellerer Advokatrådets formand, Søren Jenstrup, til justitsministeren om, at Advokatrådet bliver repræsenteret i udvalget, da advokatstanden indtager en særlig position i forsvaret for fundamentale retssikkerhedsmæssige garantier for borgerne.
Læs brevet til justitsministeren.

Læs mere i Advokaten, der udkommer 28. september.

Justitsministeriets svar på spørgsmål om Advokatnævnet
Justitsministeren har besvaret spørgsmål nr. 1366 fra Folketingets Retsudvalg om udviklingen i sagsbehandlingstiderne i Advokatnævnet.
Læs justitsministerens svar her.

Kend din ansvarsforsikring, advokat!
Husk at anmelde alle formodede krav, inden du skifter forsikringsselskab eller ophører som advokat. Ellers risikerer du et hul i forsikringsdækningen, og det kan blive dyrt. Advokaten giver dig et overblik over, hvad du bør vide om din forsikring.
Læs mere om forsikring i Advokaten, der netop er udkommet.

Senioradvokat: Alderen skal give værdi
Står der jagt, golf og biografture med børnebørnene på ønskesedlen over en god pensionisttilværelse? Eller ligger den gode energi i at skabe en ny karriere fra grunden? Advokaten har talt med voldgiftsdommeren, der har skabt sig en ny karriere, efter at han fyldte 67 og advokaten, der glæder sig til at få et nyt liv som fuldtidspensionist.
Læs mere i Advokaten, der netop er udkommet.

Bland dig i debatten, kollega!
I takt med at verden bliver mere globaliseret og kompliceret, er der brug for rådgivere, der på en gang har en stærk faglighed og samtidig fuld uafhængighed. Sådan lyder det fra formanden for Strukturudvalget, der netop har afgivet en rapport med anbefalinger til et arbejde, der skal samle og styrke advokatstanden.
Læs mere i Advokaten, der netop er udkommet.

 

Det sker ved domstolene

Sådan fungerer den ny Sø- og Handelsret
Sø- og Handelsretten er nu en landsdækkende specialdomstol for transportret, IP-ret, konkurrence- og markedsføringsret samt arbejdsmarkedsret.

Læs mere i Advokaten, der netop er udkommet.

 

Internationalt

CCBE’s generalsekretær fratræder
CCBE’s generalsekretær Jonathan Goldsmith har meddelt CCBE’s præsidentskab og delegationer, at han med udløbet af 2014 ønsker at fratræde sin stilling som generalsekretær efter 13 år på posten.  Processen med at udpege og ansætte en ny generalsekretær vil nu gå i gang.
Jonathan Goldsmith har været medvirkende til at gøre CCBE til den stærke organisation, den er i dag, både for så vidt angår opbygningen og ledelsen af et stærkt og videns tungt sekretariat, sikringen af indflydelse hos (især) EU og udbygningen af et tæt og frugtbart samarbejde med og mellem de enkelte landes CCBE-delegationer. Advokatsamfundet har i de forløbne år haft et fremragende samarbejde med Jonathan Goldsmith og ønsker ham alt godt fremover.

Læs mere om baggrunden for opsigelsen her .

Med venlig hilsen
Torben Jensen
Generalsekretær