Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
04-07-2014
Nr. 7/2014

Advokatsamfundets Nyhedsbrev
Advokatnævnet: Målet er nået!
Advokatnævnets Sekretariat fastsatte ved årsskiftet i samarbejde med Advokatnævnets formandskab en målsætning om, at antallet af verserende klagesager i løbet af første halvår 2014 skulle nedbringes med 300 sager, således at det samlede antal verserende sager herefter ville udgøre under 600 sager.
Ved udgangen af juni er det lykkedes at nå målet ved en hård prioritering af de samlede ressourcer i Advokatsamfundet og med god assistance fra advokatkredsene.  Det betyder, at antallet af verserende sager nu er nedbragt med ca. 1.200 sager – eller hvad der svarer til godt et års indkomne klagesager i alt – siden foråret 2012, hvor antallet af sager var på sit højeste.
- Dermed har antallet af verserende sager – hvoraf en betydelig del er i skriftvekslingsfasen og derfor ikke kan afgøres nu – nået et tilfredsstillende niveau. Oprydningen efter den ophobning af sager, der skete i 2010-2011, er hermed afsluttet. Samtidig er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid begyndt at falde i 2014, og det skulle derfor være muligt fremadrettet yderligere at nedbringe den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til Nævnets målsætning på seks måneder, fastslår Nicolai Pii, sekretariatschef i Advokatnævnets Sekretariat.
- Samtidig med at sagsbunken er blevet nedbragt, har Nævnet og Sekretariatet været meget fokuseret på at fastholde det kvalitetsløft i sagsbehandlingen, som fra starten har været en hjørnesten i strategien for varigt at løse Advokatnævnets udfordringer, siger Nicolai Pii.

Pressenævnet kritiserer DR for Skattely-dokumentar
DR's dokumentarserie om skattely fra efteråret 2013 blev belønnet med Cavling-prisen, men får nu hård kritik af Pressenævnet. Overordnet mener Pressenævnet, at det var helt i orden, at DR optog med skjult kamera, men ét klip blev vist, selvom det i sig selv ikke dokumenterede problemer af samfundsmæssig interesse:
“Nævnet finder imidlertid, at de offentliggjorte klip indhentet med skjult kamera af advokat (Advokat B') s rådgivning af DR's journalist ikke dokumenterer, at (Advokat B) tager selvstændigt initiativ til at rådgive journalisten om muligheden for at undgå beskatning i Danmark, ligesom klippene ikke dokumenterer, at advokatens rådgivning indeholder opfordringer til journalisten om at omgå eller undlade at overholde den danske skattelovgivning,” fremgår det af Pressenævnets kendelse
Pressenævnet fastslår videre: “(Advokat B) udtaler sig blandt andet om den periode, journalisten skal være fraflyttet Danmark for ikke at blive beskattet her i landet. Disse udtalelser kan imidlertid ikke anses for at indeholde opfordringer til omgåelse af dansk skattelovgivning, men må anses for at være en beskrivelse af skattemyndighedernes praksis med det formål at rådgive klienten om betingelserne for, at dansk beskatning ikke sker.”
Nævnet udtaler derfor kritik af DR for at have tilsidesat god presseskik ved brugen af de skjulte optagelser i udsendelsen i forbindelse med udtalelser, der kan være krænkende og skadelige for den advokat, der medvirkede i programmet.
Læs kendelsen i sin helhed her.

Årsfesten for nye advokater
Advokatrådet indbyder alle, der har opnået advokatbeskikkelse i perioden fra 1. april 2013 til 30. juni 2014, til at deltage i et festligt arrangement på Nationalmuseet i København fredag 19. september 2014. Arrangementet omfatter blandt andet taler af justitsministeren og Højesterets præsident, festmiddag og stand-up underholdning. Tilmelding skal ske senest 4. august 2014 på mail til Gitte Skov – gsk@advokatsamfundet.dk.

Største konference om voldgift i Danmark nogensinde
Voldgiftsinstituttet afholder den største konference om voldgift i Danmark nogensinde 1. og 2. september 2014 om “Arbitration of Energy Disputes: New Challenges”. Konferencen afholdes i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, 1302 København K.
Indlægsholderne hører til blandt de bedste i verden. Programmet findes på www.voldgiftsinstituttet.dk, og der indgår ni paneldebatter og bidrag fra ca. 40 indlægsholdere fra blandt andet London, Washington, D.C., Moskva, Genève, Paris, New York og Stockholm, ligesom der vil være indlægsholdere fra ICSID (Washington, D.C.), SCC (Stockholm) og ICC (Paris).
Dreyers Fond har givet støtte til arrangementet, som er blevet til i samarbejde med det amerikanske advokatfirma Kind & Spalding, og som ligeledes støttes af en række advokatfirmaer og organisationer i ind- og udland.
Universitetsfolk, dommere, embedsmænd, organisationsansatte og virksomhedsadvokater kan deltage til reduceret pris, ellers er prisen 3.000 kroner. Tilmelding sker via linket www.voldgiftsinstituttet.dk

Nyheder fra CCBE
Lovgivningen i flere europæiske lande tager nu højde for, at mange advokater i dag gemmer deres sagsakter på servere i stedet for i fysiske papirarkiver. CCBE har gennemført et projekt herom, som også kan være af interesse for danske advokater. Læs mere om CCBEs projekt "Governmental Surveillance of Lawyers’ Data in the Cloud” i nyhedsbrevet.

Læs også mere om, hvordan myndighedsovervågning i forhold til advokat/klient-relationen og den fortrolighed, som består herimellem, vil være på programmet, når CCBE via de enkelte medlemsstaters nationale advokatsamfund arrangerer en fælles temadag om emnet i december 2014. 
CCBE har for nylig publiceret en guide for advokater, der skal føre en sag ved Menneskerettighedsdomstolen introduceres også i nyhedsbrevet. Guiden kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Endelig har CCBE fulgt Europaparlamentsvalget tæt, herunder fokuseret på vigtigheden af sammensætningen af Parlamentet set i forhold til det fremtidige arbejde med at sætte fokus på retssikkerhed i ny EU-lovgivning. Det gælder ikke mindst i lyset af Parlamentets indflydelse på, hvem der i efteråret 2014 skal udpeges til at efterfølge Barroso som formand for Europa-Kommissionen.
Læs nyhedsbrevet her.

Revision af pjecen Den Gode Proces
Advokatrådets Procesretsudvalg har besluttet at revidere pjecen Den Gode Proces, som med støtte fra Dreyers Fond blev udgivet sidste år. Beslutningen er blandt andet truffet i lyset af de ret omfattende ændringer af retsplejeloven, som er gennemført det sidste halve år, ligesom Dommerforeningen har revideret sin vejledning om behandlingen af civile sager ved byretterne (www.domstol.dk).

Arbejdet med at revidere pjecen foregår i en arbejdsgruppe bestående af advokat Pernille Backhausen som formand, advokat Claus Guldager, advokat Søren Storgaard, advokat Mette Østergaard og fra Sekretariatet generalsekretær Torben Jensen og advokat Casper Sølbeck. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2014.

Hvis du har kommentarer, ændringsforslag eller lignende, som du ønsker, at arbejdsgruppen skal inddrage i sit arbejde, er du meget velkommen til at sende dem til Casper Sølbeck på cas@advokatsamfundet.dk.
Den Gode Proces kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.


Advokatsamfundet ønsker alle en god sommer.

Med venlig hilsen
Torben Jensen
Generalsekretær