Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
21-05-2014
Nr. 5/2014

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker hos Advokatsamfundet

Advokatnævnet: Skærpelse af sanktionen i klagesager vedrørende forbrugersager
Efter Advokatnævnets praksis er normalbøden for manglende skriftlig pris- og opdragsoplysning i forbrugersager på 5.000 kroner.
Advokatnævnet besluttede på sit møde 27. marts 2014 at hæve normalbøden i disse sager til 10.000 kroner.
Baggrunden herfor er, at kravet om skriftlig pris- og opdragsoplysning nu har været gældende i en del år, og at der derfor ikke længere er grundlag for at opretholde en lavere normalbøde i disse sager end i andre sager om tilsidesættelse af god advokatskik.
Det bemærkes, at der er tale om en normalbøde. Bøden kan derfor nedsættes, hvis der er formildende omstændigheder eller forhøjes, hvis der foreligger skærpende omstændigheder.
Manglende pris- og opdragsoplysning vil som andre tilsidesættelser kunne tillægges gentagelsesvirkning i forhold til andre tilsidesættelser af god advokatskik.
Ændringen træder i kraft således, at skærpelsen får virkning for klagesager, hvor tilsidesættelsen af kravet om skriftlig pris- og opdragsoplysning finder sted 1. juli 2014 eller senere.

Advokatnævnet: Afregning for kontorhold
Hvornår kan der afregnes særskilt for sagens oprettelse, porto, kopiering, journalisering samt sekretærtid? Spørgsmålet om, hvorvidt der i forbrugersager kan opkræves særskilt salær for omkostninger, der må betegnes som kontorhold, har været behandlet i Advokatnævnets plenum.
Advokatnævnet har for nylig på et plenummøde haft lejlighed til at tage stilling til tre salærklagesager i forbrugersager, hvor advokater havde opkrævet særskilt vederlag for henholdsvis sagsoprettelse eller journalisering, porto og kopiering samt sekretærbistand.
Kendelserne, som alle blev afsagt 20. december 2013, ændrer i vidt omfang ikke på tidligere praksis på området, men præciserer praksis.
Læs mere i det kommende nummer af Advokaten, der udkommer 23. maj.

Informationer til Advokatsamfundet ved nyt job eller ny adresse
Husk, at du som advokat har pligt til at holde Advokatsamfundet informeret om din arbejdsadresse – eller privatadresse, hvis du i en periode ikke har en arbejdsadresse. Det følger af Advokatsamfundets vedtægt § 45, stk. 3, og der er en frist på 14 dage til at give besked.
I praksis kan informationen gives pr. brev eller mail til samfund@advokatsamfundet.dk. Udover postadressen vil Advokatsamfundet meget gerne have besked om mailadresse og telefonnummer, og om datoen for flytning. Hvis advokaten ønsker, at domstolene skal anvende sikker e-mail, skal Advokatsamfundet også have besked om den sikre mailadresse. Og skifter advokaten i forbindelse med flytningen til et andet ansvarsforsikringsselskab, bør forsikringsselskab og policenummer også oplyses.
www.advokatnøglen.dk kan advokaten selv kontrollere, hvilke adresseoplysninger Advokatsamfundet har registreret, og dermed også om ændringen er modtaget.
For advokater, der starter ny advokatvirksomhed, er der nyttig information at hente på denne side: www.advokatsamfundet.dk/Advokatregulering/Advokatselskaber/Advokatvirksomhed.aspx

Hent din digitale post
Alle virksomheder har fået en digital postkasse til post fra det offentlige. De fleste har også anskaffet den medarbejdersignatur, som giver adgang til postkassen. Men juridisk rådgivning er en af de brancher, hvor relativt mange undlader at åbne deres post.
Det offentlige har siden november 2013 sendt mere end 1.600.000 digitale breve til virksomhedernes digitale postkasser. Postkassen er gratis og ligger på Virk.dk. Du skal bruge en NemID medarbejdersignatur, når du åbner postkassen. Inde i postkassen kan du angive en e-mailadresse – og få besked, når der er ny post.
Har du brug for hjælp i forbindelse med den digitale postkasse, kan du i meget stor udstrækning finde hjælp og vejledning til bestilling, installation og brug af NemID medarbejdersignatur på virk.dk/postkasse og nets-danid.dk.

Nogle problemer kan virksomhederne dog ikke selv klare. Det drejer sig om:
• Glemt adgangskode til NemID administrators medarbejdersignatur med nøglefil
• Mistet nøglefil til NemID administrators medarbejdersignatur med nøglefil
• Manglende fornyelse af NemID administrators medarbejdersignatur med nøglefil eller nøglekort
Her kan du hente hjælp hos Nets mellem kl. 8.30 og 20.00 på tlf. 72 24 70 90 – det er gratis, hvis det er en NemID administrator i virksomheden, der ringer.

Folkemøde 2014
Med økonomisk bistand fra Dreyers fond slår Advokatrådet igen i år teltdørene op på Folkemødet på Bornholm, og inviterer for tredje år i træk velkommen til Folkedomstolen. Det sker i tæt samarbejde med repræsentanter for Domstolsstyrelsen og Dommerforeningen, der igen i år er med hele vejen fra planlægningen – der starter i vintermånederne – til den sommerdag, hvor dommere, advokater, Folketingets Retsudvalg og interesserede besøgende fylder teltet på Kæmpestranden i Allinge. I år stiller Folkedomstolen skarpt på et hjemmerøveri, hvor forklaringen fra et vidne kommer til at spille en ganske særlig rolle.
Der vil være masser af andre aktiviteter i teltet på Kæmpestranden i Allinge. Blandt andet vil der være en advokatvagt, en særlig skatteadvokatvagt, debatter og spændende diskussioner om retssamfundet.
Se hele programmet på www.advokatsamfundet.dk.
Se også Folkemødets officielle hjemmeside på www.brk.dk/folkemoedet

Folkemøde 2014: Vidnebeviset bliver sat på spidsen
Advokatrådet sætter fokus på vidnebeviset på Folkemødet på Bornholm. Det sker blandt andet i Folkedomstolen og i en efterfølgende debat, hvor publikum får mulighed for at teste deres evner som vidner.
Professor Eva Smith deltager i debatten, og ifølge hende betyder det meget, hvordan spørgsmål til vidnerne bliver stillet. Det er der forsket en del i. Blandt andet har forskere vist en gruppe mennesker en film af et haveselskab, og stillet gruppen spørgsmål om detaljer i filmen.
- Det viste sig, at det havde stor betydning, hvilke ordvalg der blev anvendt i spørgsmålene. For eksempel påvirkede spørgsmålet “om filmen var kort” svarene anderledes, end hvis der blev spurgt “om filmen var lang”, siger Eva Smith og konkluderer, at det derfor er vigtigt at sammenholde vidneudsagn med objektive fakta som overvågningskameraer, tidspunkter eller tekniske vurderinger.
Den påvirkning er børn mere følsomme overfor end voksne, og håndteringen af barnet som vidne – i især sager om overgreb – er ifølge Eva Smith ‘frygtelig svær’.
- På den ene side tror jeg, at der er mange sager om overgreb, der ikke bliver opklaret, fordi børnene ikke fortæller, hvad der sker, enten fordi de skammer sig eller af hensyn til krænkeren, som ofte er en person, de står nær. På den anden side er det på det område, risikoen for justitsmord er størst, siger hun.
Læs mere i det kommende nummer af Advokaten, der udkommer 23. maj.

Voldgift: Internationale guidelines for etik
Voldgift bruges blandt andet til at løse kommercielle tvister mellem parter, som har hjemsted i forskellige lande. Netop dette internationale element kan skabe usikkerhed med hensyn til indholdet af de etiske standarder, som de involverede advokater er undergivet. IBA har vedtaget et sæt guidelines, som kan få betydning for fastsættelse af den etiske standard for advokater i internationale voldgiftssager, som generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet beskriver i det kommende nummer af Advokaten.
International Bar Association (IBA) har 25. maj 2013 vedtaget ‘Guidelines on Party Representation in International Arbitration’. Disse guidelines er de seneste af i alt fire sæt guidelines om voldgift, som er vedtaget af IBA, hvoraf især ‘Guidelines on Conflict of Interest in International Arbitration (2004)’ har mødt stor anerkendelse i voldgiftskredse verden over, skriver han.
Læs mere i det kommende nummer af Advokaten, der udkommer 23. maj.

Tålt ophold: På utålelige vilkår
En lille gruppe mennesker har nu i mere end fem år levet en skyggetilværelse i Danmark i et ureguleret ingenmandsland frataget normale rettigheder, skriver Peter Vedel Kessing, seniorforsker fra Institut for Menneskerettigheder, i det kommende nummer af Advokaten.
De er udlændinge på tålt ophold. Pålagt utålelige vilkår på ubestemt tid. De har ikke ret til at opholde sig i Danmark, men har ikke noget land at udrejse til. Danske myndigheder har bestemt, at de skal bo og overnatte – ofte på firepersoners værelser – i en afsidesliggende tidligere kaserne i Nordsjælland, og at de dagligt skal melde sig til politiet. De må ikke arbejde, men får lommepenge – ca. 30 kroner om dagen. De er udstødt af det danske samfund og bliver langsomt mere og mere nedbrudte og psykisk ustabile.
Det er en situation, som forekommer i strid med fundamentale retssikkerhedsprincipper og stadig mere uholdbar. Hvilke muligheder er der for at rette op på det? Og er der noget, advokaterne kan gøre?
Læs mere i det kommende nummer af Advokaten, der udkommer 23. maj.

 

Det sker hos domstolene med flere


Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten har netop offentliggjort en samlet vejledning om behandling af civile sager ved retten.
Vejledningen er udformet med udgangspunkt i Østre og Vestre Landsrets vejledning om behandling af civile sager ved landsretterne fra maj 2013, men suppleret med en række praktiske oplysninger af betydning for de særlige forhold, der gælder for sager ved Sø- og Handelsretten. Det gælder blandt andet, at der altid medvirker sagkyndige dommere ved sagernes hovedforhandling, at retten er en specialdomstol med særlige fagområder, og navnlig at mange sager har international karakter.
Mange af disse oplysninger lå i forvejen på rettens hjemmeside, men er altså nu samlet i ét dokument.
Læs Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten her.

Proceduretilladelser for landsretterne
Østre og Vestre Landsret har udarbejdet ny information vedrørende udstedelse og forlængelse af proceduretilladelser. Læs blandt andet om, hvilken dokumentation, der skal indsendes ved anmodning om proceduretilladelse og om mulighed for forlængelse.
Vestre Landsret/Østre Landsret

Danmarks Domstole evaluerer retningslinjer for digital post
I oktober 2013 indførte domstolene nye retningslinjer for brug af e-mail, sikker e-mail og de digitale postkasser på virk.dk. Nu gennemfører Domstolsstyrelsen i samarbejde med Advokatsamfundet og Danske Advokater en undersøgelse af retternes brug af digital post i forhold til advokater.
Et link til spørgeskemaet er udsendt via Advokatsamfundet til ca. 500 tilfældigt udvalgte advokatvirksomheder.

Nyt værktøj for advokater der skal procedere for Menneskerettighedsdomstolen
CCBE har netop udgivet “The European Court of Human Rights – Questions and Answers for Lawyers”. Der er tale om en gennemarbejdet og praktisk anvendelig guide til brug for de advokater, der arbejder med menneskerettigheder, herunder fører sager foran Menneskerettighedsdomstolen.
Guiden er udarbejdet af CCBEs Menneskerettighedskomité bestående af advokater med stor praktisk erfaring på området og brillerer ved at være kortfattet og præcis, med brugbare råd fra før sagen anlægges til en eventuel dom er afsagt.
Læs The European Court of Human Rights – Questions and Answers for Lawyers her.

Indrykning i Statstidende skal ske digitalt
Fra 15. august 2014 skal indrykning af meddelelser i Statstidende foregå digitalt. Det fremgår af en bekendtgørelse, som finansministeren har udstedt. I overgangsperioden – frem til 15. august – vil det fortsat være muligt at levere meddelelser til indrykning via brev, mail og fax, men Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at webformularen tages i brug allerede nu.
Fra 15. august 2014 vil det altså ikke længere være muligt at levere meddelelser til indrykning via brev, mail og fax til Statstidende. I stedet for skal leveringen foregå digitalt via den webformular, som er aktuel for den pågældende meddelelse.
For at kunne indrykke digitalt skal du være oprettet som identificeret bruger. Se på statstidende.dk, hvordan du bliver oprettet.


Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær