Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
23-04-2014
Nr. 4/2014

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

Ansvarsforsikring og garanti – er du dækket?

Alle advokater og advokatselskaber skal være dækket af en ansvarsforsikring og en garanti, som opfylder de særlige krav, der er beskrevet i Advokatsamfundets vedtægt. Det er uden betydning, om advokaten arbejder i en advokatvirksomhed, en organisation eller andet. Det, der for advokater udløser forpligtelsen til at have en forsikring og en garanti, er selve advokatbeskikkelsen.

Det er advokaten selv, der er ansvarlig for, at han eller hun er dækket ind. Manglende ansvarsforsikring og garanti kan resultere i, at man mister retten til at drive advokatvirksomhed.

Advokatrådet skal derfor opfordre alle advokater til på ethvert tidspunkt at have sikkerhed for, at de har forsikring og garanti. Der kan særligt i forbindelse med jobskifte være anledning til at undersøge, om man er behørigt dækket. Erfaringsmæssigt kan skiftet fra advokatvirksomhed til anden virksomhed resultere i, at man ikke længere er dækket af forsikring og garanti.

Kontakt Advokatsamfundets Sekretariat, hvis du har spørgsmål om ansvarsforsikring og garanti.   

 

Ny forbrugeraftalelov

Den nye forbrugeraftalelov medfører primært en styrkelse af forbrugerbeskyttelsen for aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted.

Med den nye lov indføres der oplysningskrav for alle typer forbrugeraftaler, og der indføres en række udvidede oplysningskrav for aftaler om fjernsalg og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted.

Hvis den erhvervsdrivende har markedsført sig på dansk, medfører den nye lov, at de ovennævnte oplysninger også skal gives på dansk.

Der indføres endvidere en udvidet fortrydelsesret, således at forbrugeren bevarer fortrydelsesretten, selvom varen er taget i brug. Forbrugeren hæfter i stedet for en eventuel forringelse af varens værdi. Desuden forlænges fristen for tilbagelevering af varen, og den absolutte fortrydelsesfrist forlænges fra tre til 12 måneder.

Såfremt den erhvervsdrivende ikke giver oplysninger om fortrydelsesretten, vil der være mulighed for at idømme vedkommende bøder, også i førstegangstilfælde.

Loven, der implementerer forbrugerrettighedsdirektivet (direktiv 2011/83/EU), træder i kraft 13. juni 2014.

 

The Law Society of Northern Ireland på besøg i Danmark

The Law Society of Northern Ireland har tradition for at afholde dets årlige advokatmøde på forskellige destinationer rundt omkring i Europa. I år faldt valget på København, og i slutningen af marts måned var omkring 150 nordirske advokater på besøg i byen.

Rådsformand Søren Jenstrup deltog som oplægsholder ved det faglige arrangement og talte omkring nogle af de tiltag, som man fra det danske Advokatsamfund har gjort for at styrke dialogen med myndigheder og det øvrige samfund omkring blandt andet retssikkerhed. Eksempler som retssikkerhedsprogrammet, ønskesedlen til Folketinget og deltagelse i Folkemødet på Bornholm blev fremhævet.

Advokatsamfundet var vært for en velbesøgt reception for en række af de nordirske delegerede.

 

Støtte for ofre og offerrelateret forskning

Af regeringsgrundlaget fra oktober 2011 fremgik det, at ofre for kriminalitet skal hjælpes bedre.

Herefter fremlagde regeringen i juni 2012 sammen med Enhedslisten en offerpakke, som skal sikre mere hjælp til ofre for kriminalitet. Et af hovedpunkterne i offerpakken er etableringen af en offerfond, som gennem økonomisk støtte til projekter og aktiviteter skal sikre, at ofre for kriminalitet og trafik i fremtiden får en bedre hjælp til at komme videre i livet.

Denne del af offerpakken er nu klar til at blive skudt i gang, idet Rådet for Offerfonden er blevet etableret og kan påbegynde sit arbejde med at uddele midlerne fra Offerfonden. Loven blev vedtaget 28. maj 2013, og 1. januar 2014 blev Offerfonden etableret.

Der er i 2014 afsat 28 millioner til uddeling fra Offerfonden, og der er udnævnt tre medlemmer i det nye uafhængige råd, som nu er parate til at modtage de første ansøgninger om tilskud fra Offerfonden til initiativer til offerhjælp og offerrelateret forskning.

Formanden for det uafhængige Råd for Offerfonden er Eva Smith. Formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, er suppleant for Eva Smith.

 

Dom fra Østre Landsret om firmaskift og interessekonflikter

I artiklen ‘Firmaskift og interessekonflikter’ i Advokaten 2/2013 var der blandt andet beskrevet en kendelse fra Advokatnævnet fra 10. november 2011, hvor en advokat blev pålagt en bøde for at have befundet sig i en interessekonflikt ved at have fortsat behandlingen af et sagskompleks efter ansættelsen af en ny advokat i firmaet, som i sit tidligere job havde været involveret i sagskomplekset som repræsentant for modparten.  Der henvises til artiklen i Advokaten 2/2013 for en mere detaljeret gennemgang af sagen.

Kendelsen blev af advokaten indbragt for retten, hvor sagen blev henvist til Østre Landsret, som 12. december 2013 afsagde dom i sagen. Østre Landsret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Advokatnævnets afgørelse om, at advokaten havde handlet i strid med god advokatskik. Landsretten fandt dog, at sanktionen skulle bortfalde, idet der var tale om et hidtil uafklaret spørgsmål i praksis. Østre Landsrets dom er ikke anket.

Læs Østre Landsrets dom i Advokatsamfundets Vidensdatabase.

 

Det 40. Nordiske Juristmøde i Oslo august 2014

I dagene 21. -22. august 2014 afholdes det 40. Nordiske Juristmøde i Oslo. De Nordiske Juristmøder er en forening, hvis medlemmer består af jurister af alle slags fra de fem nor­diske lande. Der afholdes nordisk Juristmøde hvert tredje år på skift i de nordiske hovedstæder. Mø­derne, der har været afholdt gennem mere end 100 år, samler altid mange deltagere. Ved de seneste møder har der deltaget omkring 1.000 jurister. Det 40. Nordiske Juristmøde har et omfattende og varieret fagligt program med en række fremtrædende jurister som oplægsholdere. Til hvert emne udarbejdes et skriftligt oplæg, som deltagerne får tilsendt forud for mødet. Efter mødet udarbejdes der en beretning med referat af drøftelserne, som ligeledes sendes til deltagerne. Se programmet her.

Ved mødet er der også et socialt program med selskabeligt samvær, og ledsagere tilbydes en række specielle arrangementer. Programmet starter med modtagelse på Oslo Rådhus onsdag 20. august 2014 om aftenen, og derefter er der åbent hus arrangementer for mødedeltagerne hos flere offentlige institutioner og advo­katfirmaer i det centrale Oslo.

Tilmelding til mødet skal ske inden 9. maj 2014 på mødets hjemmeside. Der er i forbindelse med tilmeldingen også mulighed for at reserve hotelværelse. Deltagerafgiften er 4.300 NOK for deltagere født før 1979 og 2.500 NOK for deltagere født i 1979 eller senere. For yderligere opdateret information henvises til mødets hjemmeside. Informationsmateriale kan end­videre rekvireres hos den danske afdelings kasserer, advokat Tove Dahl, Købmagergade 3, 1150 Kø­benhavn K, td@t-dahl.dk. Ved tilmelding til mødet bliver man samtidigt optaget som medlem af foreningen De Nordiske Jurist­møder.

 

Nyt i Advokatsamfundets Vidensdatabase

I Advokatsamfundets Vidensdatabase findes praksis fra Advokatnævnet. Der bliver løbende tilføjet nye afgørelser til Vidensdatabasen, som dels indeholder principielle sager, dels eksempler på problemstillinger, som er ofte forekommende. Som eksempler på nyere afgørelser i Vidensdatabasen kan nævnes:

Kendelse af 18. december 2013 – Advokatnævnet fandt, at en advokat havde tilsidesat god advokatskik ved ikke at oplyse klienten om mulighederne for anke af byrettens dom.

Kendelse af 6. februar 2014 – En advokat, som havde overtaget sagen fra en anden advokat, havde ikke pligt til at videreføre sagen som en retshjælpsforsikringssag.

Kendelse af 6. februar 2014 – Ikke i strid med god advokatskik, at en advokat videregav fortrolige oplysninger til sin klient, som utilsigtet var kommet ham i hænde.

Kendelse af 28. februar 2014 – Oplysning om at timeprisen for jurister varierede mellem 950 kroner og 2.500 kroner fandtes i en salærklage i et forbrugerforhold ikke at udføre en fyldestgørende prisoplysning.

 

Det sker ved domstolene

Højesteretsdommer Poul Søgaard afløser Børge Dahl som præsident i Højesteret

Dommerne i Højesteret har peget på kollegaen Poul Søgaard som rettens nye præsident, der skal afløse Børge Dahl på posten.

Poul Søgaard er 67 år og har arbejdet som dommer i landets øverste domstol siden 1997. Han blev født i Terndrup, blev student fra Aalborghus Statsgymnasium og studerede jura i Aarhus.

Fra 1976 var han advokat i en årrække og var medindehaver af firmaet Ejlersen og Ringgaard-Christensens Efterfølger. I 1991 skiftede han spor og blev landsdommer i Vestre Landsret i Viborg.

Ved siden af stillingen som dommer har Poul Søgaard blandt andet arbejdet i Flygtningenævnet og Naturklagenævnet. Desuden var han formand for Domstolsstyrelsen fra 2001 til 2006.

Højesteret meddeler, at retten har sendt en indstilling til Justitsministeriet om, at Poul Søgaard udnævnes til præsident fra 1. juni. Den afgående præsident Børge Dahl har bestridt posten de seneste fire år.

 

Det sker internationalt

EU-Domstolen erklærer i ny dom EU's logningsdirektiv for ugyldigt

Direktivet kræver, at EU-landene pålægger telebranchen at gemme privatpersoners data fra telefon- og sms-samtaler samt internettrafik i et år for at kunne identificere brugeren og dermed blandt andet forhindre organiseret kriminalitet og terror. EU-Domstolen skriver i sin afgørelse tirsdag, at direktivet i “særlig alvorlig grad gør indgreb i den grundlæggende ret til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger.” Det gør EU-direktivet ifølge domstolen ved at kræve, at medlemslandene lagrer data, som gør det muligt at få at vide, hvem man har kommunikeret med, og hvor længe og hvorfra man har kommunikeret, hvilket kan give meget præcise oplysninger om privatlivet. EU-direktivet er altså ikke længere gyldigt, men det er op til de enkelte EU-lande, om de nu vil beholde deres nationale lovgivning på området. Advokatsamfundet hilser afgørelsen velkommen og ser dommen som en styrkelse af borgernes grundlæggende rettigheder overfor myndighederne.

Læs pressemeddelelse og dommen her.

 

CCBE Årsrapport 2013 netop offentliggjort

CCBE har netop udsendt årsrapport for det forgangne år. Rapporten indeholder en gennemgang af CCBE aktiviteter og fokusområder det forgangne år, herunder blandt andet fri bevægelighed for advokater, indflydelsen på det 4. hvidvaskdirektivs udformning og den (mulige) etablering af en europæisk anklagemyndighed. Der kan også læses mere om en række af de projekter hvis aktiviteter fortsætter ind i det nye år, ikke mindst på databeskyttelsesområdet.

Læs rapporten i fuld længde her.

 

Nyt CCBE projekt - databeskyttelse:

I kølvandet på det store fokus på masseovervågning, har CCBE i 2014 sat problemstillinger som den moderne teknologi og dermed advokaters opbevaring af klientdata på eksterne servere (cloud computing) på dagsordenen.

CCBE har været initiativtager til et mindre pilotprojekt, der blandt andet har inkluderet en række spørgeskemaer til de enkelte medlemslande vedrørende databeskyttelse.

Konklusionen fra CCBEs foreløbige undersøgelse var, at reglerne om beskyttelse spænder vidt i de forskellige lande, og at der bestemt er grundlag for en mere tilbundsgående undersøgelse og analyse af, hvilke tiltag man med fordel kunne iværksætte for at sikre og/eller forbedre advokat-klient fortrolighed i forbindelse med digitalt lagrede data. CCBE vil nu indhente funding til et større og tilbundsgående projekt på området.

 

CCBE Standing Committee

Advokatsamfundet deltog 4. april 2014 i CCBE Standing Committee. Se et kort summary fra mødet her.

 

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær