Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
28-02-2014
Nr. 2/2014

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet


Justitsministeren: Advokatsamfundet er en aktiv medspiller
Retssikkerheden skal ikke bare være et fint ord på papir. Den skal levendegøres, så danskerne i alle hjørner af landet kan mærke den.
Det siger justitsminister Karen Hækkerup i et stort interview i det ny nummer af Advokaten, hvor hun forholder sig til Advokatsamfundets rolle i samfundet. Hun har efter blot få måneder på posten som justitsminister, en klar holdning til Advokatsamfundets virke til gavn for retssamfundet.
Læs hele interviewet med ministeren i Advokaten, der udkommer 4. marts.

Uddannelse skal sikre stærke etiske værdier
Advokatuddannelsen skal hele tiden udvikles, så den lever op til de behov, der er. Derfor har vi igangsat en evaluering af Advokatuddannelsen i år.
Det siger formanden for Justitsministeriets Kursusudvalg, Line Sofie Bytoft, i det kommende nummer af Advokaten.
- Principalerne er aldrig før blevet spurgt om deres holdning til uddannelsen – om de synes, at der er noget, som vi kan gøre anderledes for at forbedre den. Netop det er en del af evalueringen. Det behøver ikke at betyde, at der skal ske en revolution af formen igen, men måske kan der være ideer til, hvordan man kan skrue lidt på dele af den, med det resultat at den bliver endnu bedre og bidrager til en endnu stærkere advokatstand, siger hun.
Læs stort tema om Advokatuddannelsen i Advokaten, der udkommer 4. marts.

”Jeg ser frem til Deres udgydelser”
Advokaten skal altid agere sagligt, selvom de retoriske bølger går højt. Men hvor går grænsen for advokaters ytringer over for andre advokater eller modparter?
Det er der fokus på i det kommende nummer af Advokaten, hvor grænsen for latterliggørelse er illustreret med et eksempel på, hvordan en advokat ifølge Advokatnævnet ikke bør ytre sig: Z havde blandt andet klaget over, at modpartens advokat i forbindelse med anke af en dom fra byretten havde fremsat en række hånlige og nedladende ytringer om Z, som f.eks.: “Det er Deres gode ret at anke og tabe sagen i landsretten. Jeg ser frem til Deres udgydelser, der jo har stor underholdningsværdi.”
Advokatnævnet bemærkede i sin afgørelse, at der i civile sager gælder ret vide grænser for advokaters ytringsfrihed, men at advokaten ved sine ytringer om Z, herunder også i forbindelse med sagens forberedelse for Advokatnævnet, klart havde overskredet grænserne for, hvad der er acceptabelt, hvorfor god advokatskik var tilsidesat.   
Læs mere om ytringer og god advokatskik i Advokaten, der udkommer 4. marts.

Guide til retssagsprøven
FAAF har netop udgivet to unikke værktøjer, som skal understøtte fuldmægtige i at bestå retssagsprøven. Værktøjerne består i et skriftligt hæfte, som guider fuldmægtigen igennem hele processen forud for, under og efter hovedforhandlingen. Desuden kan man gennem 51 videoklip møde en række af branchens eksperter, som alle med udgangspunkt i egne erfaringer giver svar på klassiske spørgsmål samt bibringer råd til, hvordan advokatfuldmægtigen bedst muligt håndterer retssagsprocessen og de dilemmaer, som kan opstå undervejs. Værktøjerne er udviklet i samarbejde med Dreyers Fond. http://advokatsamfundet.dk/Uddannelse/Advokatuddannelsen/Retssagsproven.aspx

Rift om pladserne på retssikkerhedskonference
Konferencen på Christiansborg om retssikkerhed på skatteområdet 11. marts er allerede overtegnet.
Arrangørerne bag konferencen – Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR-danske revisorer – glæder sig over den store interesse for konferencen, der blandt andet har fokus på SKATs kontrolbestemmelser og Grundloven. Der er mulighed for at komme på venteliste ved at kontakte mbl@fsr.dk

Læs invitationen og programmet for konferencen.

Ny hjemmeside om hvidvask
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, har netop åbnet en ny hjemmeside om hvidvask. Hvidvask er “at sikre udbytte fra en strafbar handling, ved at få udbyttet til at se ud som om, at det er erhvervet på lovlig vis.” Det kan for eksempel ske ved at tilsløre pengenes oprindelse, ændre pengenes identitet eller flytte udbyttet til et sted, hvor det ikke vil tiltrække nærmere opmærksomhed.
Advokater er forpligtet til at indberette mistanke om hvidvask. I Danmark kan man kontakte Advokatsamfundet, som indberetter til SØIK eller kontakte SØIKs hvidvasksekretariat direkte via www.hvidvask.dk.

Du kan læse mere om proceduren i "Statsadvokatens brugervejledning".

Elektronisk fakturering
Advokatsamfundet har netop udsendt fakturaer for medlemsbidrag med posten.
For øjeblikket undersøges mulighederne for at fakturere elektronisk. Det vil give en besparelse på udgifter til både administration og porto, ligesom det vil være lettere for modtageren at undgå de manuelle rutiner omkring en papirfaktura.
Advokatsamfundet arbejder generelt for, at så mange funktioner som overhovedet muligt bliver elektroniske i takt med at efterspørgslen efter digital kommunikation bliver større.

Hurtigere behandling af sager med syn og skøn 
Retsplejerådet foreslår i en ny betænkning en række ændringer af reglerne om syn og skøn. Målet er, at syn og skøn skal kunne gennemføres hurtigere, så sagsbehandlingstiden nedbringes.
Retsplejerådet foreslår blandt andet ændringer i reglerne om parternes begæring om syn og skøn, forenkling af processen med at stille spørgsmål til skønsmanden, en særlig blanket til skønserklæringen og synliggørelse af omkostningerne ved skønsforretningen.
-Det er vigtigt for regeringen, at borgerne får afklaret deres sager ved domstolene inden for rimelig tid. Jeg er derfor glad for at have modtaget Retsplejerådets forslag, som skal skabe grundlag for at nedbringe sagsbehandlingstiden i sager med syn og skøn, siger justitsminister Karen Hækkerup, der har sendt betænkningen i høring.

Læs hele Retsplejerådets betænkning her .

Høring i Folketinget om inkorporering af menneskerettighedskonventioner
Folketingets Retsudvalg afholdt den 26. februar 2014 en velbesøgt høring om inkorporering af menneskerettighedskonventioner. Blandt oplægsholderne var Advokatrådets repræsentant, advokat Ole Spiermann, som især talte om konsekvenserne af inkorporeringen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention i 1992. Høringen blev optaget på tv og kan ses på Folketingets hjemmeside www.ft.dk


FONDE UNDER ADVOKATSAMFUNDET

Sagførernes Auktioners Legat

 1. Rejselegatet
  Rejselegatet kan søges af en københavnsk advokat med en god juridisk kandidateksamen, der i sit arbejde har vist fremragende evner og en levende interesse for sit fag, som gør det sandsynligt, at vedkommende vil have stor gavn af en studierejse.
  Legatet gives fortrinsvis til hel eller delvis dækning af rejseudgifter og tuition. Legatet gives ikke til kongresrejser samt rejser med en varighed på under tre måneder.
  Ansøgningsfristen er 1. april 2014. Du kan læse nærmere om betingelserne for at søge legatet på www.advokatsamfundet.dk/advokatrådet/fonde.

 2. Legatet til værdigt trængende
  Legatet kan søges af københavnske advokater, der uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder eller til rekreationsrejser for advokater eller deres pårørende eller til deres efterlevende, fraskilte eller fraseparerede ægtefæller samt børn under 25 år.
  Ansøgningsfristen er 1. april 2014. Du kan læse nærmere om betingelserne for at søge legatet på www.advokatsamfundet.dk/advokatrådet/fonde.

Understøttelsesfonden
Legatet kan søges af nuværende eller forhenværende advokater, der er økonomisk dårligt stillede eller disses efterlevende ægtefæller og børn eller undtagelsesvis til andre, som advokaten faktisk forsørgede.
Understøttelsesfonden administrerer desuden 22 selvstændige legater, hvis formålsparagraf stort set er enslydende med Understøttelsesfondens. Legatet udbetales halvårligt i juni og december. Udbetaling er betinget af, at legatmodtageren endnu lever.
Ansøgningsfristen er 31. marts 2014. Du kan downloade ansøgningsskema på www.advokatsamfundet.dk/advokatrådet/fonde.

Sagfører H. Toftkilds Legat af 1926
Legatets formål er at yde lån til advokater, som driver erhverv som sådanne. Lån kan ydes til advokater, der er kommet i økonomiske vanskeligheder under sådanne forhold, at det kan antages, at lånet eventuelt i forbindelse med anden støtte vil kunne hjælpe vedkommende over vanskelighederne. Lånene ydes normalt som rentefri lån og tilbagebetalingsperioden fastsættes efter bestyrelsens skøn.  Ansøgning om bevilling af lån sendes til Advokatsamfundets sekretariat.

Birthe Daells Fond
Birthe Daells Fond giver penge til advokatbistand. Fondens formål er at sikre, at personer – også juridiske – som ikke har råd til at antage en advokat til at varetage deres sag, kan få bistand fra en advokat.
Legatet kan – helt eller delvis – dække udgifter til advokatsalær i det omfang, det ikke bliver godtgjort hos modparten, f.eks. ved dom, fri proces og/eller retshjælpsforsikring. Der gives heller ikke støtte til sager, som allerede er ført, ligesom der heller ikke gives dækning til udgifter til advokatbistand, som allerede er ydet.
Ansøgningen skal udover en sagsfremstilling (og evt. kopi af ansøgning om fri proces) indeholde oplysning om parternes økonomiske forhold og størrelsen af det beløb, man søger om. Der er ingen ansøgningsformular. Ansøgningen skal sendes til Advokatsamfundets sekretariat.
Du kan læse nærmere om legatet samt betingelserne for, hvordan du som advokat kan søge legatet for din klient på www.advokatsamfundet.dk/advokatrådet/fonde.

 

Det sker internationalt


Landsdommer Jon Fridrik Kjølbro valgt som dommer til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) har udnævnt landsdommer Jon Fridrik Kjølbro til ny dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
Jon Fridrik Kjølbro er valgt for en periode over de næste ni år, og han tiltræder i jobbet inden for de næste tre måneder.
Dommere bliver valgt fra en liste på tre kandidater, som hvert land, der har ratificeret den europæiske konvention om menneskerettigheder, har nomineret.
Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ligger i Strasbourg. Den blev etableret i 1959. Den er en overstatslig domstol i Europa, som hører under Europarådet. Den er således ikke en del af EU-systemet.

 

Det sker ved domstolene


Færre sager for Højesteret

Den seneste ændring af retsplejeloven har medført en ændring af bestemmelserne om anke af sager behandlet af Sø- og Handelsretten som første instans. Disse sager kan efter lovændringen alene ankes til Højesteret, såfremt visse betingelser er opfyldt, eksempelvis at sagen er principiel og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen. I modsat fald skal sagerne ankes til landsretten.
Formålet med lovændringen er at skabe større sikkerhed for, at det kun er de principielle sager, der kan indbringes for Højesteret.
Desuden medfører lovændringen, at Sø- og Handelsrettens kompetence udvides til også at behandle civile sager i første instans på enkelte specialområder, herunder visse transportsager, markedsføringssager og sager om lov om finansiel virksomhed.
Endvidere indeholder lovændringen en konsekvensændring af reglerne om varetægtsfængsling, som følge af lovændringen fra juni 2013 om seksualforbrydelser.
Loven trådte i kraft 1. februar 2014.


Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær