Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
13-11-2014
Nr. 10/2014

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

Revisor pålagt anselig bøde i forbindelse med advokats klientkontoerklæring
Da en registreret revisor havde udfyldt en advokats klientkontoerklæring mangelfuldt ved at bekræfte, at advokaten havde reguleret og bogført dagligt, uanset at dette tilsyneladende i henhold til oplysninger i samme erklæring ikke var tilfældet, og da revisoren efterfølgende undlod at reagere på Advokatrådets Sekretariats henvendelser til revisoren, klagede Sekretariatet i februar 2014 til Revisornævnet.
Revisornævnet har nu ved kendelse af 15. oktober 2014 afgjort sagen ved at pålægge revisoren en bøde på 40.000 kroner.
Revisornævnet fandt, at revisoren ikke havde udvist professionel kompetence og fornøden omhu i sagen, jf. revisorlovens § 16, stk. 3, og lagde ved sanktionsfastsættelsen navnlig vægt på, at det af hensyn til Advokatrådets lovpligtige tilsyn med advokaters behandling af betroede midler er afgørende, at Advokatrådet kan have tillid til de erklæringer, som en revisor afgiver.
Kendelsen vil blive offentliggjort på Revisornævnets hjemmeside, jf. revisorlovens § 44, stk. 6.Advokatuddannelsen: Advokatetik og et godt netværk
Der er stor opbakning fra arbejdsgiveren til, at advokatfuldmægtigen gennemfører Advokatuddannelsen med optimalt fagligt og socialt udbytte. Det viser en ny undersøgelse af Advokatuddannelsen, som netop er gennemført.
- Det er den første større evaluering, vi nogen sinde har gennemført. Der har været et behov for at være grundig, og komme ud i mange forskellige hjørner af uddannelsen, og derfor har vi adspurgt både fuldmægtige og deres arbejdsgivere. Det er positivt at se, at uddannelsen rammer godt, og at de overordnede tilbagemeldinger er positive, siger formanden for Justitsministeriets Kursusudvalg, Line Sofie Bytoft.

Læs hele rapporten om advokatuddannelsen, som Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, har gennemført med støtte fra Dreyers Fond.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten, der udkommer 19. november.I lære som advokat
Hos Focus Advokater i Odense har fuldmægtig Karina Dolmer Hansen fra starten deltaget i klientmøder og haft meget klientkontakt. Hendes principal Merete Vangsøe Simonsen lægger nemlig vægt på, at man som fuldmægtig får et stort ansvar fra starten.
Advokatuddannelsen varierer både i form og indhold alt efter, hvor fuldmægtigtiden folder sig ud. Advokaten har talt med tre fuldmægtige og deres principaler om, hvordan de samarbejder og sikrer, at mesterlæren bliver både spændende og lærerig.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten, der udkommer 19. november.Glædeligt at regeringen dropper nytteløs regning til kriminelle
Ny betænkning om eftergivelse af sagsomkostninger støtter Advokatrådets arbejde for at ændre reglerne om dømtes betaling af sagsomkostninger i straffesager.
Den nuværende ordning medvirker til at fastholde dømte i et kriminelt parallelsamfund, truer retssikkerheden og straffer dem, der ønsker at blive resocialiseret, urimelig hårdt, mener formanden for Advokatrådets Strafferetsudvalg, Sysette Vinding Kruse, der ser positivt på de forslag, betænkningen indeholder.
- Det er dokumenteret, at gælden fastholder rigtig mange dømte i en kriminel løbebane, fordi man som gældsat og tidligere straffet kun har mulighed for at leve i en art parallelsamfund, hvor man arbejder sort og begår ny kriminalitet, fordi man skylder så store beløb, at man aldrig kan betale gælden og starte på en frisk, siger Sysette Vinding Kruse.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten, der udkommer 19. november.Advokatnævnet: Advokatens forpligtelser over for forbrugeren
Som advokat er det væsentligt at vide, om en klient, der henvender sig for at få rådgivning, er forbruger eller erhvervsdrivende. Er klienten forbruger, skal advokaten af egen drift give klienten en skriftlig opdrags- og prisoplysning. En tilsvarende forpligtelse gælder ikke, hvis klienten er erhvervsdrivende. Også ved undersøgelse af klientens mulighed for eventuel retshjælpsdækning påhviler der advokaten en større forpligtelse, hvis klienten er forbruger.
Hvad det civilretlige forbrugerbegreb dækker over, er en række nye kendelser fra Advokatnævnet med til at give svar på.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten, der udkommer 19. november.Analyse fra Copenhagen Economics af advokatreguleringen
Regeringen nedsatte tidligere i år en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Justitsministeriet, Finansministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet, som har til opgave at foretage en gennemgang af advokatreguleringen med henblik på at vurdere, om der er områder, hvor konkurrenceforholdene kan forbedres. Initiativet er en del af Vækstpakken, som skal styrke erhvervslivets konkurrenceevne.
Advokatrådet er ikke blevet inddraget i arbejdet og har derfor i samarbejde med Danske Advokater og med støtte fra Dreyers Fond bedt Copenhagen Economics om at lave en undersøgelse af konkurrenceforholdene inden for advokatsektoren. Rapporten er nu færdig og fremsendt til den tværministerielle arbejdsgruppe, hvor den vil blive præsenteret på et møde med deltagelse af repræsentanter for Advokatrådet, Danske Advokater og Copenhagen Economics.

Læs rapporten her.Regeringens Skattelypakke
Skatteminister Benny Engelbrecht præsenterede regeringens nye skattelypakke på et pressemøde i sidste uge. Advokatsamfundet har været en del af det udvalg, der – som der fremgår af kommissoriet “har haft til opgave at udarbejde et sæt overordnede anbefalinger for god skatterådgivning, som kan være med til at sætte fokus på rådgivers ansvar for ikke at rådgive om løsninger, som medvirker til grænseoverskridende skatteunddragelse.”

Resultat af udvalgets arbejde er en række anbefalinger:

  • Skatterådgivning bør i videst mulig udstrækning ske på baggrund af den fornødne information om de faktiske forhold. I tilfælde af at rådgivning ydes på generel basis uden orientering om de faktiske forhold og uden præcis viden om den påtænke anvendelse af rådgivningen, bør rådgiveren udvise særlig opmærksomhed.
  • Skatterådgiveren bør ligeledes udvise særlig opmærksomhed, såfremt der efterspørges usædvanlige løsninger, eller rådgivningen involverer brug af såkaldte skattely-lande.
  • Enhver skatterådgivning bør forudsætte, at samtlige relevante informationer kan tåle dagens lys. Det er uacceptabelt at basere sin rådgivning på, at et forhold ikke opdages.
  • Såfremt der er rimelig anledning til tvivl om den skatteretlige vurdering, og den ikke afklares, bør rådgivningen indeholde en bemærkning om dette. Om der bør foretages en nærmere vurdering af risikoen for, at SKAT anfægter den skatteretlige vurdering, afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.
  • Rådgiver bør efter omstændighederne overveje relevante spørgsmål udover den konkrete skattemæssige behandling, eksempelvis risiko for negativ omtale. Den nærmere afgrænsning af dette afhænger af det konkrete opdrag og den konkrete kundes forhold.

Se rapporten Styrket rådgiver- og branchesamarbejde mod grænseoverskridende skatteunddragelse her.Etablering af en domsdatabase
Domstolsstyrelsen har nu iværksat et projekt på baggrund af den formelle beslutning om etablering af Domsdatabasen. Der er i den forbindelse nedsat en intern arbejdsgruppe i Domstolsstyrelsen, der har landsdommer Katja Høegh som formand. Arbejdsgruppen skal overveje spørgsmål som for eksempel afgrænsning af afgørelser, der skal indgå i databasen, håndtering af anonymiseringsopgaven mv. og skal fastlægge de tekniske krav. Der er desuden nedsat en referencegruppe bestående af eksterne deltagere, herunder repræsentanter for Advokatsamfundet, med Merethe Eckhardt fra Domstolsstyrelsen som formand. Referencegruppen skal løbende holdes orienteret om arbejdsgruppens overvejelser og skal desuden komme med input og forslag til arbejdsgruppen.Afskaffelse af underskriftskravet for processkrifter
Underskriftskravet for processkrifter ophæves ved årsskiftet, hvilket vil betyde, at stævninger, svarskrifter og andre processkrifter kan fremsendes digitalt til retten. Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2015 og har betydning de praktiske arbejdsgange ved retterne, idet sagsbehandlingssystemerne endnu ikke er klar til at arbejde digitalt.
Domstolsstyrelsen har derfor igangsat et projektarbejde, som ledes af byretspræsident Helle Bertung, Retten i Viborg. Arbejdet skal munde ud i et sæt anbefalinger om gode procedurer og arbejdsgange ved retterne og i en revideret udgave af e-mailretningslinjerne fra 2013. Repræsentanter for Advokatsamfundet er involveret i processen i form af deltagelse i en række dialogmøder i Domstolsstyrelsen om projektet.

Læs mere om digital kommunikation med domstolene på www.domstol.dk . Besøg fra Ukraine
Den 18. november 2014 besøger en delegation fra Ukraine Advokatsamfundet. Besøget er en del af et dansk projekt af betydning for gennemførsel af de nødvendige reformer blandt andet for at modvirke korruption i retssektoren, som er centrale for stabiliseringen af forholdene i Ukraine. Formålet med projektet er at opkvalificere advokater, NGO’er og Ombudsmandsinstitutionen til at varetage deres opgaver. Besøget i Danmark skal give inspiration til reformerne i Ukraine. På mødet i Advokatsamfundet vil det blandt andet blive drøftet, hvordan arbejdet foregår i Advokatrådets Strafferetsudvalg og Uddannelsesudvalg.Advokatrådet inviterer til journalistseminar om masseovervågning den 10. december 2014
I kølvandet på sidste års afsløringer om statslig masseovervågning i udlandet, er det også blevet højaktuelt at drøfte beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivets fred her i Danmark.  Når rettigheder krænkes, svækkes borgernes tillid til retsplejen og retsstaten.  En af Advokatsamfundets opgaver er at medvirke til at styrke retssikkerhed og fremme en stærk retsstat. Her spiller advokat-klient fortrolighed og beskyttelse af klientdata centrale roller. Uden tillid og fortrolighed kan adgang til retfærdighed ikke garanteres. Mange advokater opbevarer klientdata i en digital ‘cloud’, hvilket er en teknologi der kan medføre talrige fordele, men den skaber også en række konkrete nye problemer, der skal løses – det gælder blandt andet lovligheden af indgreb i grundlæggende rettigheder og beskyttelse af de fortrolige data. Advokatrådet sætter fokus på disse emner ved et seminar for journalister, som afholdes den 10. december 2014.

Se programmet her.

 

Straffesager der søges indbragt for Højesteret
Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret, er der etableret et forum bestående af repræsentanter for Rigsadvokaten, de regionale statsadvokater og forsvarsadvokaterne. Formålet er at opnå en mere strategisk tilgang til, hvilke sager der søges indbragt for Højesteret.
På forummets seneste møde 1. september 2014 var der enighed om at udpege en række emner som fokusområder, som det i den kommende tid vil være hensigtsmæssigt at søge at få Højesterets stillingtagen til.

Se listen over generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret her.Ny justitsminister: Velkommen til en række vigtige opgaver
Advokatrådet har budt Mette Frederiksen velkommen som ny justitsminister. I sin hilsen til ministeren har formanden for Advokatrådet bl.a. peget på, at der er mange opgaver at tage fat på for at bidrage til at højne retssikkerheden i samfundet.
- Først og fremmest ser Advokatrådet positivt på regeringens opbakning vedrørende dømtes betaling af sagsomkostninger i straffesager. Vi håber, at ministeren – med baggrund i den ny betænkning om eftergivelse af sagsomkostninger – også vælger at bakke op om det store arbejde, som Advokatrådet igangsatte med en omfattende rapport i 2006, for at ændre den nuværende ordning, der medvirker til at fastholde dømte i et kriminelt parallelsamfund, som truer retssikkerheden og straffer dem, der ønsker at blive resocialiseret urimeligt hårdt, siger Søren Jenstrup.
Han nævner desuden lovkvalitet, som et af Advokatrådets fokusområder. For et år siden lykkedes det i fællesskab at få ændret procedurereglerne, således at kvaliteten af lovarbejdet er væsentligt forbedret. Det er et område, som Advokatrådet til stadighed har fokus på.
Den forestående granskning af terrorlovgivningen er endnu et område, som Advokatrådet har store forventninger til, og dermed gerne bidrager til.
- Det er et væsentlig område, netop fordi det er helt centralt for anden lovgivning. Som det er i dag, oplever vi, at terrorlovgivningen er med til at skabe en glidebane for andre retsområdet, for eksempel hemmelige ransagninger i forbindelse med skattesager. Derfor er det vigtigt, at vi holder et skarpt øje med terrorlovgivningen.
- Endelig vil jeg nævne retshjælpen, som et af de områder, Advokatrådet hele tiden følger nøje. For at sikre lige adgang til loven for alle – om man bor i Københavns centrum eller i en lille by i Nordjylland – er det vigtigt, at vi som advokater er med til at sikre, at der er hjælp at få i alle hjørner af landet. Advokater har en lang tradition for at arbejde pro bono. Kombinationen mellem det frivillige arbejde, og at de rigtige rammer bliver skabt herfor, skal også fremadrettet bidrage til, at der er lighed for loven, siger Søren Jenstrup.

Link til brev til justitsministeren.Gratis mødefacilliteter og bibliotek i Kronprinsessegade 28
Husk, at du som advokat har mulighed for at benytte mødelokalerne i Advokaternes Hus uden beregning Du kan bestille forplejning til mødet som kaffe, sandwich og frokost til en fordelagtig pris.
Tag en kop kaffe med i biblioteket på anden sal i Kronprinsessegade 28, og fordyb dig i den nyeste juridiske litteratur. Det er gratis at benytte biblioteket, der råder over 7.000 titler. Biblioteket har blandt andet de nyeste udgivelser fra Karnov Group og DJØF.
Der er en bibliotekar tilknyttet biblioteket, som gerne hjælper med at finde relevant information frem. Det er muligt at benytte biblioteket i hverdagene mellem kl. 9.00 – 15.00.

Lokale bookes ved at kontakte Advokatsamfundets reception, der er behjælpelig med at oplyse priser og muligheder for forplejning. Ring på tlf. 33 96 97 98.Det sker internationalt

Forebyggelse mod hvidvask
CCBE har sammen med International Bar Association og American Bar Association udgivet “A Lawyer’s guide to Detecting and Preventing Money Laundering”. 
Advokater er verden over omfattet af en række regler, de skal efterleve med hensyn til forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme. Som advokat er man i en ekstra udsat position, og guiden indeholder vejledning til, hvordan man kan øge sin opmærksomhed på ikke at blive ufrivilligt involveret i hvidvask af penge. Dette er blandt andet gjort via en række case-studies.  
Advokatsamfundet har deltaget i udarbejdelsen via CCBE's Anti Money Laundering Committee.

Guiden  kan læses her.

 

Øvrige nyheder

Ny dansk forening for statsstøtteret
Danske statsstøtteeksperter fra danske advokatkontorer, Dansk Industri, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, CBS samt Erhvervs- og Vækstministeriet har oprettet en ny Dansk Forening for Statsstøtteret.
Foreningen byder alle velkommen ved et åbningsarrangement 1. december 2014, kl. 14.30-17.00 i Dansk Industri, hvor en af de førende eksperter i statsstøtteret, kontorchef Nicola Pesaresi fra Europa-Kommissionen, vil fortælle om Kommissionens statsstøttereform og de forventede konsekvenser af reformen.

Du kan læse mere om den nye forening, medlemskab og kommende arrangementer på www.danskforeningforstatsstoetteret.dk .Informationsmøde
Landsretterne afholder informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en stilling som konstitueret landsdommer. Møderne afholdes 11. marts 2015 kl. 16.00 i henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
Der er frist for tilmelding hos landsretterne 6. marts 2015.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær