Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
21-01-2014
Nr. 1/2014

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet


Advokatnævnet fortsætter med at nedbringe antallet af verserende klagesager
Selvom der endnu ikke er foretaget en endelig opgørelse af Advokatnævnets samlede produktion for 2013 står det klart, at Nævnet fortsætter den positive udvikling fra 2012, idet der også i 2013 er sket en væsentlig nedbringelse af antallet af verserende sager. Antallet af verserende sager, herunder sager under skriftveksling som beror på parternes bemærkninger, er således nedbragt fra 1.588 sager primo 2012 til ca. 900 sager primo 2014. Alene i 2013 forventes det, at antallet af verserende sager er nedbragt med 400 sager. Advokatsamfundet forventer, at denne positive udvikling også fortsætter i 2014.
Det forventes desuden, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 2013 samlet set bliver en smule højere end i 2012. Som bekendt skete der en væsentlig ophobning af verserende sager i Advokatnævnet i 2010 og især i 2011. De ophobede uafsluttede sager har stået i vejen for en markant nedbringelse af den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, uanset at antallet af uafsluttede sager er væsentligt nedbragt de seneste to år. Advokatnævnet behandler som udgangspunkt de ældste sager først, idet dette er det rigtigste af hensyn til klagerne. I en situation, hvor man rydder op i ophobede sager, betyder dette uundgåeligt, at en stor del af de afsluttede sager vil være ældre sager, hvorfor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid alt andet lige vil være høj i denne oprydningsfase.
Det bemærkes i den forbindelse, at antallet af uafsluttede sager, som er over et år gamle, er nedbragt fra ca. 460 sager den 1. januar 2013 til ca. 240 sager den 1. januar 2014.
Læs temaet om arbejdet i Advokatnævnet i det kommende nummer af Advokaten, der udkommer 31. januar.


Indberetning af obligatorisk efteruddannelse
Advokatsamfundet har 15. december 2013 udsendt mail til ca. 4.300 advokater om, at deres anden efteruddannelsesperiode er udløbet 31. december 2013. Sekretariatet skal i den forbindelse nævne et par gode råd:
Lektioner, der overføres fra perioden 2008-2010, skal lægges sammen med de lektioner, der er optjent i perioden 2011-2013. Har du ved en fejl indberettet mindre end 54 lektioner, kan Sekretariatet slette din indberetning og give mulighed for at indberette på ny.
Der kan maksimalt overføres 54 lektioner til næste efteruddannelsesperiode (2014-2016). Det er ikke en betingelse, for at lektioner kan overføres til 2014-2016, at dette sker i forbindelse med indberetningen. Overskydende lektioner kan tages med i eget regnskab for næste periode.
Fristen for indberetning af obligatorisk efteruddannelse er 31. marts 2014.


Advokatsamfundet deltog i høring om undersøgelseskommissioner
Undersøgelseskommissionerne er med tiden blevet både flere og dyrere. Folketingets Præsidium havde inviteret Advokatrådet til at deltage i en høring på Christiansborg tidligere i denne måned, hvor politikere, professorer og praktikere drøftede, om parlamentariske høringer i Folketinget kan være et supplement eller alternativ til undersøgelseskommissioner og om der kan findes en form, der både har indbygget retssikkerhed og samtidig kan give grundlag for systemforbedringer.
Fra Advokatrådet er holdningen positiv over for en ordning med mulighed for at igangsætte mindre tunge undersøgelser, som kræver færre ressourcer og som har et mere overskueligt tidsperspektiv.
- Men det er vigtigt, at man i en fremtidig ordning tager hånd om retssikkerheden, som i forvejen ikke er al for god ved undersøgelseskommis­sioner­ne, mener Søren Juul fra Advokatrådet.
Læs mere om høringen i det kommende nummer af Advokaten, der udkommer 31. januar.


Effektiviseringsudvalget
Advokatrådet har afgivet høringssvar på et udkast til den samlede redegørelse fra Effektiviseringsudvalget i høring. Advokatrådets høringssvar har blandt andet inkluderet bemærkninger til udvalgets overvejelser om mulighederne for at begrænse appel i civile sager, herunder begrænsning af appel i sager om krav under 50.000 kroner og etablering af en ordning hvorefter landsretten kan afvise en ankesag på et indledende stadium efter en konkret vurdering.
Advokatrådet har i høringssvaret gjort opmærksom på, at en begrænsning i appeladgangen i realiteten medfører et ét-instansprincip i en række civile sager, hvilket er betænkeligt set fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel.
Heroverfor står behovet for at begrænse sagsantallet ved landsretterne og bidrage til hurtigere og bedre afgørelser i appelsager. Advokatrådet har også pointeret vigtigheden af, at en eventuel økonomisk gevinst afledt af effektiviseringen forbliver i domstolssystemet.
Læs høringssvaret i fuld længde


Skiftesagsudvalget
Advokatrådet har afgivet høringssvar på udkastet til den samlede redegørelse fra Skiftesagsudvalget.
Advokatrådet har i høringssvaret tilkendegivet, at den fremlagte redegørelse fremstår solid og gennemarbejdet, og Rådet hilser forslaget om en digitalisering af dødsboskiftesagsområdet velkomment. Det har været – og er – af meget væsentlig betydning for Advokatrådet at sikre, at sagsbehandlingen ikke blot er effektiv, men også kvalitativt fuldt betryggende, således at effektiviseringstiltag ikke sker på bekostning af grundighed i sagsbehandlingen og retssikkerheden for borgere og virksomheder. Advokatrådet finder, at redegørelsen udgør et velunderbygget grundlag for de konklusioner, der er blevet draget.
Også på skiftesagsområdet er det Advokatrådet magtpåliggende, at et eventuelt kommende økonomisk potentiale forbliver i domstolssystemet.
Læs høringssvaret i fuld længde


Advokater fortsætter i Procesbevillingsnævnet
Efter Justitsministeriets indstilling er advokat Per Magid ved kongelig resolution blevet genbeskikket som medlem af Procesbevillingsnævnet for en periode på to år fra 1. januar 2014. Advokat Per Magid har været medlem af Procesbevillingsnævnet siden 1. januar 2012.
Ligeledes er advokaterne Jacob Goldschmidt og Henrik Stagetorn ved kongelig resolution blevet genbeskikket som suppleanter for advokat Per Magid for en periode på to år fra 1. januar 2014. Begge advokater har været suppleanter siden 1. januar 2012. 


Konference om retssikkerhed på skatteområdet
Advokatsamfundet, Danske Advokater og FSR - danske revisorer inviterer til retssikkerhedskonference på skatteområdet tirsdag 11. marts 2014, kl. 9.00 til ca. 16.45 i Fællessalen på Christiansborg.
Se hele programmet for konferencen i det kommende nummer af Advokaten, hvor formanden for Advokatrådets Skatteudvalg, advokat Poul Bostrup, gør status på udvalgets redegørelse fra 2011 om retssikkerhed på skatteområdet, der indeholder anbefalinger til ændringer i det danske skattesystem. Der er stadig rigelig plads til forbedring, konkluderer han.

 

Det sker ved domstolene


Ny vejledning om behandling af almindelige fogedsager
Domstolsstyrelsen har netop offentliggjort “Vejledning om behandling af almindelige fogedsager”, som har til hensigt at skabe større klarhed, ensartethed og kvalitet i behandlingen af almindelige fogedsager. Vejledningen er resultatet af en række dialogmøder afholdt i 2013 mellem fogedretterne og de professionelle bruger. Vejledningen indeholder information om blandt andet den gode anmodning, berammelse, indkaldelse, selve fogedretsmødet og politifremstillinger.
Vejledningen om behandling af almindelige fogedsager kan findes på domstol.dk


Østre Landsret og Vestre Landsret inviterer til informationsmøde for kommende konstituerede
Begge landsretter afholder i februar 2014 informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling. På møderne vil der blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutionsperiode, og en udnævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet som konstitueret dommer i de respektive landsretter.
Informationsmødet i Østre Landsret afholdes onsdag 5. februar 2014 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Østre Landsret, Bredgade 59, København K. Deltagerne bedes henvende sig i informationen.
Informationsmødet i Vestre Landsret afholdes onsdag 5. februar 2014 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Vestre Landsret, Gråbrødre Kirkestræde 3, 8800 Viborg. Deltagerne bedes henvende sig i informationen.
Frist for tilmelding til informationsmøderne er 29. januar 2014.
Tilmelding sker pr. mail til Østre Landsret på Infomoedekst@oestrelandsret.dk og til Vestre Landsret på Sekretariat@vestrelandsret.dk Ved tilmelding bedes navn, titel og tjenestested oplyst.
Har du spørgsmål til arrangementerne eller til konstitutionsforløbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ellen Busck Porsbo på mail EllenBusckPorsbo@Oestrelandsret.dk eller på telefonnr. 9968 6212 eller sekretariatschef Berith Linnebjerg på mail BerithLinne-bjerg@vestrelandsret.dk eller telefonnr. 8662 6200.


Ny procedure for adgangskontrol i Ringsted Arrest
Ringsted Arrest har ændret proceduren i adgangskontrollen for forsvarsadvokater og deres besøg til deres klienter i arresthuset.
Det betyder, at blandt andre advokater på lige fod med andre besøgende skal kunne passere gennem detektorkarmen, uden at den giver udslag. Hvis der medbringes mobiltelefoner, computere og lignende, så skal de på forlangende fremvises til det tjenestegørende personale inden opstart på besøget og efter endt besøg.
Årsagen til ændringen i proceduren er at følge den praksis, der i forvejen er gældende i flere arresthuse. Desuden skal det nævnes, at Ringsted Arrest kun råder over et besøgslokale, og bookning af besøgslokale altid skal foretages, da det ellers ikke kan forventes, at et besøg med en klient kan gennemføres.


Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær