Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
18-12-2014
Nr. 11/2014

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

Løs formulering i nyt lovforslag om bortfald af opholdstilladelse
Et nyt lovforslag skal søge at forebygge radikalisering og ekstremisme i forbindelse med det stigende antal personer, der rejser fra Danmark til blandt andet Syrien for at tilslutte sig militante oprørsbevægelser. I udlændingeloven er der blandt andet forslag om at indsætte en bestemmelse om, at en opholdstilladelse eller -ret bortfalder, hvis en udlænding opholder sig eller har opholdt sig uden for landet, og der er ‘grund til at antage’, at udlændingen under opholdet deltager i eller har deltaget i aktiviteter, som blandt andet kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed.
Advokatrådet har afgivet høringssvar, og i den forbindelse påpeger formand for Strafferetsudvalget, Sysette Vinding Kruse, at forslaget er alt for løst formuleret og dermed svækker retssikkerheden betydeligt for de personer, som lovændringen kommer til at berøre.  
- Formuleringen ‘grund til at antage’ betyder, at blot en mistanke, som politiet eller PET nærer til den pågældendes adfærd, kan få alvorlige konsekvenser for de mennesker, som risikerer aldrig at kunne komme ind i Danmark igen, og dermed heller ikke i det meste af Europa. Forslaget rammer ikke kun unge mænd eller kvinder, der drager i krig, men kan også ramme deres medfølgende koner og børn, idet disse også antages at kunne blive radikaliseret ved at bo i et krigshærget land. Og hertil kommer ovenikøbet, at klagemulighederne for en sådan person er dårlige, siger Sysette Vinding Kruse.
Læs Advokatrådets høringssvar med en række andre bemærkninger (link)

Utilstrækkelig diskussion af logningsbegrebet
For at sikre en bedre balance mellem hensynet til bekæmpelse af alvorlig kriminalitet og hensynet til beskyttelsen af persondata og privatlivets fred, ophævede justitsministeren i juni i år den såkaldte ‘sessionslogning’, der blandt andet medfører registrering af alle danskeres internettrafik.
Det er et væsentligt skridt i den rigtige retning. Men der er fortsat en række grundlæggende problemstillinger i forhold til de danske logningsreglers forenelighed med artikel 7 og 8 i EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder og artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Derfor har blandt andre Advokatsamfundet, tænketanken Justitia samt en lang række organisationer henvendt sig til Arbejdsgruppen for Personfølsomme Oplysninger. Organisationerne påpeger blandt andet, at et notat fra Justitsministeriet indeholder en utilstrækkelig diskussion og vægtning af selve logningsindgrebets intensitet og proportionalitet. Der er derfor væsentlige holdepunkter for at antage, at de danske logningsregler ikke er forenelige med EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder og EMRK, skriver organisationerne, og opfordrer til, at drøftelserne om revision af logningsreglerne vil inddrage eksperter, civilsamfund samt de virksomheder, som bliver direkte forpligtet af bestemmelserne.
Læs hele brevet til Arbejdsgruppen.

Advokatrådets udkørende tilsyn
Advokatsamfundet har gennemført årets sidste tilsynsbesøg 17. december. I 2014 er der afholdt 194 tilsynsbesøg i advokatvirksomheder og hos 126 virksomheds- og organisationsansatte advokater.
Brevet fra Advokatsamfundet om det kommende tilsynsbesøg er ofte anledning til, at advokatkontoret gennemgår de interne procedurer. Alligevel viser statistikken, at den oftest aftalte opfølgning på tilsynsbesøget er, at advokatvirksomheden skal opdatere de interne regler efter hvidvasklovens § 25.
På andenpladsen følger oplysningspligterne omtalt i de advokatetiske regler pkt. 13.1 og 13.3, hvilket i praksis betyder at advokatkontoret skal have opdateret hjemmesiden med generelle oplysninger om virksomhedsform, forsikringsselskab med videre.
Læs mere om tilsyn her.

Pjecen om frihedsberøvelse oversat til kinesisk og spansk
Advokatrådets Strafferetsudvalg har tidligere udgivet folderen ‘Jeg er frihedsberøvet – hvad sker der nu?’ på 12 sprog foruden dansk. Nu er folderen oversat til yderligere to sprog: spansk og kinesisk.
Pjecen informerer generelt om frihedsberøvelse efter udlændingelovens § 36, hvad der kan forventes at ske i perioden efter frihedsberøvelsen, og hvilken rolle advokaten har i sagen.
Pjecerne er tilgængelige på hjemmesiden.

Nye retningslinjer for offentliggørelse af Advokatnævnets afgørelser
Offentliggørelse af afgørelser: Advokatnævnet offentliggør bøder på 20.000 kroner eller derover. Nævnet kan i forbindelse med afgørelsen af en sag beslutte, at en bøde på under 20.000 kroner skal offentliggøres, herunder især hvis advokatens adfærd har været til skade eller gene for en klient, og at kendskabet til afgørelsen vil have en betydning for andres valg af advokat. Nævnet offentliggør ikke frifindende afgørelser eller afgørelser i salærsager.
Tidspunktet for offentliggørelse: Offentliggørelse afventer som hovedregel udløbet af fristen for indbringelse af Nævnets afgørelse for retten. Hvis advokaten indbringer sagen for retten, afventer eventuel offentliggørelse den endelige retsafgørelse.
Har advokaten fået en bøde på 40.000 kroner eller mere, offentliggøres afgørelsen som hovedregel samtidig med, at kendelsen sendes til parterne. Hvis advokaten indbringer afgørelsen for retten, tilføjes det til offentliggørelsen, at afgørelsen er indbragt for retten. Nævnet kan dog beslutte, at afgørelsen først offentliggøres, når der foreligger en endelig afgørelse.
Afgørelser, hvor en advokat frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed, offentliggøres altid samtidig med, at kendelsen sendes til parterne. Hvis advokaten indbringer afgørelsen for retten, tilføjes det til offentliggørelsen, at afgørelsen er indbragt for retten.
Meddelelse om offentliggørelse: Nævnet meddeler i det fremsendelsesbrev, der følger med Nævnets afgørelse, om afgørelsen offentliggøres, og hvornår denne offentliggørelse finder sted.
Offentliggørelsens varighed: Offentliggørelsen sker på Advokatnævnets hjemmeside. Afgørelsen slettes 12 måneder efter, at den er blevet offentliggjort.
Afgørelser, hvor en advokat frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed, nævnes endvidere med navn, adresse og frakendelsens varighed i Advokaten, når der foreligger en endelig afgørelse.
Ikrafttrædelse: De nye retningslinjer anvendes på afgørelser truffet efter 5. december 2014.

Fup-mails i omløb
Advokatsamfundet har tidligere advaret om henvendelser fra udenlandske klienter, hvor der var tale om bedrageri med dækningsløse checks. Nu er samme type af mails i omløb igen.
I de pågældende tilfælde er der tale om en konstrueret konflikt, hvor låntager hurtigt anerkender at skylde det forfaldne lånebeløb, og hvor låntager indfrier fordringen ved hjælp af en falsk check. Långiver/klienten presser samtidig på med at få overført beløbet fra checken, inden at den er blevet clearet. Ud over, at der er tale om bedrageri, vil der være en risiko for kurstab i det omfang, at kursen på eksempelvis USD falder fra indløsningen frem til konstatering af den manglende dækning.

Partnerprøven 2015
Partnerprøven afholdes næste gang 26. marts 2015 kl. 11-13 på Syddansk Universitet, Campusvej, Odense. Tilmelding sendes til Advokatsamfundet, att.: Lise Ravnkilde, Kronprinsessegade 28, 1306 København K eller på mail lra@advokatsamfundet.dk.

Teknologien er løbet fra retssikkerheden
Det er længe siden, at privatlivet var så privat, at det alene er dig selv, der kender din seneste telefonsamtale, dit sidste køb med kreditkort, og hvor den forlængede weekend fandt sted. Meget af den information, der er tilgængelig, bliver brugt, for retssikkerheden er ikke fulgt med den teknologiske udvikling, mener direktøren for tænketanken Justitia.
Læs tema om overvågning i det ny nummer af Advokaten.

Vi skal fastholde den gode udvikling
Efter tre år som chef for Advokatnævnets Sekretariat, overlader Nicolai Pii sin plads til Mette van de Ven. Hun har en lang erfaring fra domstolene og vil blandt andet arbejde med mægling og digitalisering, som nogle af de nye tiltag.
Læs mere i det ny nummer af Advokaten

Ekspeditionsfejl var ikke en tilsidesættelse af god advokatskik
Højesteret har i oktober taget stilling til, hvorvidt en advokats ekspeditionsfejl udgjorde en tilsidesættelse af god advokatskik. Det er efter praksis ikke en hvilken som helst fejl fra advokatens side, der anses for en tilsidesættelse af god advokatskik. Det kræves, at fejlen har en vis grovhed, og det er en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig betingelse, at advokaten har handlet culpøst.
Læs mere i det ny nummer af Advokaten

Meningsfuldt fritidsarbejde
Hvordan finder man mon nye filantroper til et ikke-indtægtsgivende fritidsarbejde, der hverken slanker eller kaster mammon af sig, og som man kun kommer ud af efter seks års tjeneste. Sådan spørger advokat Peter Bang-Olsen, der på det varmeste anbefaler at bruge nogle timer på nævnsarbejdet i stedet for at slå tiden ihjel på golfbanen.
Læs mere i det ny nummer af Advokaten

Udpegning til bestyrelsen for Domstolsstyrelsen
Justitsministeriet har efter indstilling fra Advokatrådet beskikket advokat Jørgen Holst, Aarhus, som medlem af Domstolsstyrelsens bestyrelse. Ministeriet har samtidig beskikket advokat Jeppe Skadhauge, København, som suppleant.
Beskikkelserne gælder for en periode på fire år fra den 1. januar 2015.

Udpegning til Procesbevillingsnævnet
Justitsministeriet har efter indstilling fra Advokatrådet beskikket advokat Asger Bagge-Jørgensen, København, som medlem af Procesbevillingsnævnets afdeling for fri proces. Ministeriet har samtidig beskikket advokaterne Nikolaj Linneballe, København, og Casper Gammelgaard Andersen, Aalborg, som suppleanter.
Beskikkelserne gælder for en periode på to år fra den 1. januar 2015.

Ejerregistret klar til selskabers registreringer fra 15. december 2014
Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med lovgivningen om Ejerregistret desuden fået til opgave at udvikle et it-værktøj, som kan stilles til rådighed for selskaberne. Værktøjet kan bruges til at føre den ejerbog, som alle selskaber er forpligtede til at føre. Erhvervsstyrelsens værktøj til at føre ejerbogen gør det let og enkelt for selskaberne at overføre de ejeroplysninger, der også skal fremgå af Ejerregistret.
Det er frivilligt, om selskaberne ønsker at gøre brug af Erhvervsstyrelsens værktøj. Selskaberne kan vælge at føre sin ejerbog i eksempelvis et regneark eller en tabel, ligesom en række virksomheder udbyder ejerbogsværktøjer med videre.
Læs mere om Ejerregisteret og se vejledningen her

 

Det sker hos domstolene

Domstolene sikrer efteruddannelse i EU-ret for Danmarks jurister
Danmark blev i oktober 2014 officielt medlem af Europäische Rechtsakademie (ERA), som er et akademi for EU-ret. Det nye medlemskab betyder, at alle jurister i Danmark automatisk opnår 40 procent rabat på alle ERAs åbent udbudte kurser.
Advokater og dommere er allerede flittige gæster ved ERA’s kurser, viser en opgørelse fra ERA. I 2013 var der 130 danskere, heraf 36 advokater, der havde deltaget i deres aktiviteter.
Hidtil har EU-Kommissionen givet støtte til efteruddannelse på ERA’s mange kurser og seminarer. Fra 2015 vil denne særlige tilskudsordning for Danmark bortfalde. Dette ville have medført, at alle jurister fra Danmark fremover skulle betale de totale omkostninger for deltagelse i ERA-aktiviteter med begrænset adgang og deltagelse i ERA-aktiviteter til følge.
Derfor valgte Danmarks Domstole at prioritere at finansiere medlemskabsgebyret og har arbejdet aktivt for, at Danmark skulle blive medlem af ERA. Gevinsterne ved Danmarks medlemskab er blandt andet en 40 procents standardrabat på mange ERA-aktiviteter. Derudover er der også nogle aktiviteter, der er helt gratis, nogle har særlige rabatordninger, og nogle har yderligere rabat ud over standardrabatten for særlig tidlig tilmelding. 
Den nye rabatordning gælder alle – også advokater og andre jurister i Danmark.
Med det danske medlemskab af ERA indtræder udviklingsdirektør Merethe Eckhardt som medlem af ERA’s bestyrelse på Danmarks vegne.

Vejledning om digital kommunikation
Fra 1. januar 2015 træder nye regler i kraft om digital kommunikation med domstolene. På Domstol.dk er der nu lagt en ny vejledning ud om elektronisk korrespondance med domstolene.

 

Det sker internationalt

Et stærkt fagligt netværk i hele Europa
Der er stigende behov for samordning og integration af europæiske love og retspraksis. European Law Institute skal imødekomme behovet og udgør allerede efter få år en oplagt mulighed for både advokatvirksomheder og enkeltpersoner til at få styrket fagligheden og det internationale netværk.
Læs interview om baggrunden og afsættet for European Law Institute med advokat Anne Birgitte Gammeljord i det ny nummer af Advokaten.

CCBE’s Menneskerettighedspris uddelt
I november måned deltog Advokatsamfundet i CCBE’s plenarymøde i Bruxelles. Møderne finder sted to gange årligt med deltagelse af delegationer fra advokatsamfund i hele Europa.
Maria Slazak (Polen) fik overdraget hvervet som præsident for CCBE i 2015.  Antonin Mokry (Tjekkoslovakiet) blev valgt som ny tredje vicepræsident.  Centrale emner for samlingen inkluderede blandt andet et kommende CCBE projekt vedrørende flygtningestrømme, især til de sydeuropæiske lande, og advokaters rolle i at sikre denne gruppe mennesker adgang til basale retsgarantier, herunder adgang til domstolene og retshjælp.
CCBE deltagelse i et EU-projekt vedrørende brugen af video-teknik i grænseoverskridende retsprocedurer blev også diskuteret, såvel som nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for, at samarbejde med en række forskellige EU domstole omkring nedbringelse af deres sagsbunker.  
CCBE’s Menneskerettighedspris blev i år uddelt til en kvindelig brasiliansk advokat, Valdênia Lanfranchi, for hendes store frivillige arbejde, som blandt andet har fokuseret på beboere i Brasiliens favelaer.
En kort summary fra samlingen kan læses her.

Find en advokat eller notar i Europa
Den europæiske e-justice-portal tilbyder nu to nye store funktioner: ‘Find en advokat’, som giver brugere over hele Europa mulighed for at søge i de deltagende advokatsamfunds registre over advokater og deres specialer og ‘Find en notar’, der tilbyder en lignende service via sammenkobling af databaserne i de deltagende lande.
Danmark deltager i ‘Find en advokat’ gennem et større projekt, der har kørt i CCBE-regi.  
Du kan læse mere om de nye funktioner her.

Ledige stillinger i EU’s Ukraine Mission
Der er pt. en række ledige stillinger i EU’s Ukraine Mission, du kan se de ledige stillinger her.
Interesserede kandidater bedes hurtigst muligt rette henvendelse til Kristian Rasmussen, Udenrigsministeriet, på KRIRAS@UM.DK eller telefon +45 3392 0089. Du kan læse mere om Missionen her.


Advokatsamfundet ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær