Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
04-09-2013
Nr. 9/2013

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

Effektiviseringsudvalget
Justitsministeriet sendte 2. juli 2013 delnotat om adgangen til appel i civile sager og delnotat om sagstilgangen til Højesteret i høring. Notaterne er udarbejdet af Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, som blev nedsat i efteråret 2012.
Det fremgår af delnotaterne, at udvalget blandt andet har foreslået, at landsretten får mulighed for at afvise en anke, hvis parterne ikke har oplyst forhold der gør, at der er udsigt til, at sagen vil kunne få et andet udfald end i byretten, eller der ikke i øvrigt foreligger særlige grunde til, at sagen skal prøves i to instanser. Tanken bag forslaget er navnlig at undgå såkaldte “kredit-anker”.
Udvalget har endvidere foreslået, at beløbsgrænsen for appel til landsretten hæves fra de nuværende 10.000 kroner til 50.000 kroner. Forslaget omfatter ankesager, kæremål om sagsomkostninger og salær samt kæremål om udlæg. Der vil fortsat være mulighed for at få tilladelse til at indbringe sagen for landsretten. En sådan tilladelse meddeles af Procesbevillingsnævnet. Tilladelse til anke kan meddeles, hvis sagen er af principiel karakter, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor.
Derudover har udvalget også fremsat forslag om at nedsætte fristen for anke til Højesteret fra otte til fire uger.
Særligt forslaget om at hæve ankegrænsen fra 10.000 kroner til 50.000 kroner har givet anledning til kritik, herunder blandt andet fra Dansk Industri og Institut for Menneskerettigheder.

Advokatrådet har ligeledes udtalt sig om udvalgets forslag. Læs Advokatrådets høringsvar her.


Strukturudvalget har påbegyndt sit arbejde
I maj 2013 besluttede Advokatrådet og Danske Advokater at nedsætte et strukturudvalg, som skal gennemføre en nærmere analyse af Advokatsamfundets struktur og arbejdsopgaver.
Udvalget, der nu har påbegyndt sit arbejde og afholdt det første møde 22. august 2013, skal blandt andet se nærmere på opgavefordelingen mellem Advokatsamfundet og Danske Advokater samt komme med forslag til en effektivisering af Advokatsamfundets disciplinær- og tilsynsfunktioner.
Udvalgets arbejde skal efter kommissoriet være afsluttet senest 1. juni 2014.

Læs kommissoriet her.


Nye medlemmer af Advokatnævnet
Justitsministeriet har udpeget nye medlemmer til Advokatnævnet som følge af, at beskikkelsesperioden på seks år er udløbet for en række af de nuværende medlemmer. Justitsministeren har udpeget følgende nye medlemmer:

  • Chefjurist Nikolaj Stenfalk, Finansministeriet
  • Statsaut. revisor Søren Skov Larsen, PwC
  • Chefjurist Henrik Schultz, Dansk Industri
  • Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer, Håndværksrådet
  • Borgmester Niels Hörup, Solrød
  • Jurist Mads Mølgaard Braüner, Forbrugerrådet

Tilsynsbesøg
Advokatrådet har i forsommeren gennemført en evaluering af det udkørende tilsyn, som har fungeret siden 2009. Alle advokater, der har haft besøg af tilsynet i første halvår 2013, er blevet opfordret til at besvare et kort spørgeskema om ordningen og tilsynsbesøgenes gennemførelse. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er samlet i en rapport, der blandt andet konkluderer, at advokaterne generelt oplever tilsynsbesøgene som effektive, professionelle og grundige. Næsten 75 procent svarer, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med den måde, som tilsynsbesøgene blev afviklet på.

Evalueringsrapporten findes på www.advokatsamfundet.dk.


Frihedsberøvet efter udlændingeloven
Hvad vil det sige at være frihedsberøvet efter udlændingelovens bestemmelser?
Det giver Advokatrådets Strafferetsudvalg svar på i en ny folder, der skal rådgive og vejlede udlændinge, der er frihedsberøvet i Danmark.
Folderen er udkommet på arabisk, bulgarsk, dari, engelsk, farsi, fransk, kurdisk-sorani, pashto, rumænsk, russisk, somalisk samt urdu, og den beskriver blandt andet, hvad den frihedsberøvede kan bruge en advokat til under frihedsberøvelsen. Desuden er der information om betaling for advokatens og tolkens salærer.
Folderen fortæller også om udlændingemyndighedernes rolle i sagen, og at det er her, der træffes afgørelse om retten til at opholde sig eller arbejde i Danmark. Politiets rolle og undersøgelse af den konkrete sag er også beskrevet. De 12 forskellige udgaver af folderen kan downloades på Advokatsamfundets hjemmeside.

Folderen er støttet af Dreyers Fond. Læs mere her.


Tilmelding til advokatuddannelsen
Der er nu åbent for tilmelding til de kursuslinjer på advokatuddannelsen, som starter i foråret 2014. Advokatsamfundet og underviserne anbefaler, at deltagerne har mindst et halvt års praktisk erfaring som fuldmægtig, inden de starter på kurserne.
Der er plads til 50 deltagere på hvert hold, og kurserne afholdes i Århus, Sorø, Roskilde og Køge.

Tilmeld dig her.

 

Det sker internationalt

ELI Projekt konference
The European Law Institute (ELI) afholder sin årlige projektkonference i Wien 5. september 2013. Der vil være deltagelse af eksperter inden for de forskellige grene af ELIs nuværende projekter, der blandt andet omfatter en fælles EU-købelov, den Europæiske Fonds Vedtægt, samt retningslinjer og bedste praksis inden for EU´s Forvaltningslov.
Der vil være deltagelse af medlemmer af Parlamentet såvel som repræsentanter fra Kommissionen. For ELI medlemmer er konferencen gratis at deltage i. For ikke-medlemmer er prisen 80 Euro.

Læs mere om konferencen, paneldeltagerne og dagsordenen på www.europeanlawinstitute.eu.


Academy of European Law igennem 20 år
Academy of European Law (ERA) har udgivet deres årsrapport 2012.
ERA er en non-profit offentlig institution, der tilbyder uddannelse i EU-forhold til en bred målgruppe, herunder advokater.
Rapporten markerer samtidig 20 års jubilæet for organisationens stiftelse og giver en interessant status for, hvad organisationen beskæftiger og har beskæftiget sig med i de forløbne 20 år.

Læs rapporten på www.era.int.

 

Det sker hos domstolene m.fl.

Hurtigere behandling af straffesager
Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der blev nedsat 20. april 2012 (på baggrund af drøftelser i Domstolenes Samarbejdsforum), afgiver nu en række anbefalinger og en redegørelse om tiltag, der kan medvirke til at nedbringe den tid, der går fra politianmeldelse og anholdelse af sigtede til domfældelse.
Se arbejdsgruppens anbefalinger og redegørelse, som beskriver retsgrundlaget og den retspraksis, der ligger til grund for anbefalingerne, på www.domstol.dk.


Retningslinjer for e-mail i retternes sagsbehandling
Efter 1. oktober er det ikke længere muligt at faxe til Danmarks Domstole.
Certifikatløsningen for e-mails kan stadig anvendes indtil videre, men brug af e-boks vil være den foretrukne for domstolene.
De nye retningslinjer for brugen af e-mail i retternes sagsbehandling er rettet mod borgere og advokater i den private sektor og ikke anklagemyndigheden.


Statsforvaltning med ny struktur
Den 1. juli 2013 fik statsforvaltningen ny struktur. De tidligere fem regionale statsforvaltninger blev sammenlagt til én samlet enhed med ni afdelinger rundt om i landet.
Den nye struktur er et resultat af en politisk aftale, der blev indgået mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance i efteråret 2012. Målet har blandt andet været at organisere statsforvaltningen og dens opgaver mere effektivt og give borgerne en bedre og mere ensartet sagsbehandling i hele landet.
Statsforvaltningen løser med nogle få undtagelser stort set de samme opgaver i dag, som de fem statsforvaltninger løste før 1. juli 2013. Dog er klageinstanserne De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene nedlagt, og behandlingen af klager på området er overgået til Ankestyrelsen.

Læs mere på www.statsforvaltningen.dk


Statsadvokaten for København er flyttet til nye lokaler
Adresse er fremover Kampmannsgade 1, 1604 København V og telefonnummeret er fælles med den centrale anklagemyndighed: 72 68 90 00. Telefonerne vil være åbne mandag-torsdag fra kl. 09.00-15.00 og fredag kl. 09.00-14.00.

Ny lovpligtig digital postkasse til virksomheder og foreninger
Nu bliver det lovpligtigt for alle med et CVR-nummer at have en særlig postkasse til Digital Post fra det offentlige. Postkassen er gratis og skal oprettes senest 1. november 2013. Fra den dag vil eksempelvis meddelelser om årsregnskab, sygedagpenge, straffeattester m.v. lande i den digitale postkasse. Det tager et par uger at få den specielle medarbejdersignatur, som skal bruges til at oprette postkassen. Bestil derfor signaturen allerede nu.

  • virk.dk/postkasse kan virksomheder, foreninger med videre blive guidet igennem oprettelsen.
  • Her er der er udarbejdet en selvhjælpsguide med e-læringsfilm og vejledning.
  • Der er oprettet en fælles hotline med medarbejdere fra Nets DanID, e-Boks og Erhvervsstyrelsen på telefon 70 80 86 86. Hotline har åbent mandag-fredag kl. 9-18.
  • Opret postkassen i god tid, så I kender funktionerne, inden den bliver lovpligtig 1. november 2013.

Se mere på www.virk.dk/postkasse

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær