Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
21-06-2013
Nr. 7/2013

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Advokatmødet 2013

Advokatrådet 2013-2015
Advokat Søren Jenstrup blev genvalgt som formand for Advokatrådets kommende toårs periode. Dermed tager han hul på sit femte år som rådsformand.
Der er på forårets kredsmøder valgt fire nye medlemmer til Advokatrådet. Det gælder Claus Guldager valgt i femte kreds, Henrik Oehlenschlæger valgt i anden kreds, og Peter Fogh samt Iben Winsløw valgt i første kreds.

Læs portrætter af de fire nye Advokatrødder i det kommende nummer af Advokaten, der udkommer 25. juni.

Intens diskussion om 1.000 kroner
Det blev en længere debat om 1.000 kroner, der kom til at sætte sit præg på debatten i Tivoli Hotels kongressal, da et par hundrede advokater var samlet til Advokatmødet 2013.
Der blev stemt et klart ja til i 2014 og 2015 at fastholde medlemsbidraget på 6.000 kroner svarende til det samlede bidrag for 2013, mens Danske Advokaters bestyrelse havde anbefalet sine medlemmer at stemme nej til Advokatrådets forslag om en ekstra bemyndigelse på tusind kroner.
Efter en lang debat blev afstemningsresultatet dog et ja.
Søren Jenstrup afsluttede forhandlingerne på generalforsamlingen med at takke for opbakningen, og han understregede samtidig, at bemyndigelsen – som også blev berørt under drøftelserne – ikke vil blive betragtet som ‘nice to have’.
- Jeg håber, at alle har tillid til, at vi sparer der, hvor vi kan. Bemyndigelsen vil naturligvis kun blive udnyttet, hvis det er tvingende nødvendigt, fastslog han.

Læs mere om debatten i det nye nummer af Advokaten, der udkommer 25. juni.


Advokatsamfundets Fonds Hæderspris gik til Henrik Høpner
Et kommunikationstalent ud over det sædvanlige. Det var et af argumenterne for at tildele advokat og afgående rådsmedlem Henrik Høpner Advokatsamfundets Fonds Hæderspris på 50.000 kroner.
- Med sit formidable kommunikationstalent og sin brændende indsats for både advokatstanden og advokatbranchen har vores legatmodtager en stærk plads i ikke kun kollegernes, men også i den brede befolknings bevidsthed.
Sådan lød det fra Advokatrådets formand, Søren Jenstrup, da han på Advokatmødet 2013 langsomt nærmede sig navnet på modtageren af Advokatsamfundets Fonds Hæderspris.
- Der skal en del til, før jeg ikke ved, hvad jeg skal sige. Jeg er meget rørt over og glad for denne anerkendelse, sagde den tidligere radioadvokat og formand for Danske Boligadvokater.


Advokatrådets Journalistpris gik til Politiken-journalist

For anden gang uddelte Advokatrådet Journalistprisen, som er fostret i lyset af Advokatsamfundets arbejde med at få sat fokus på medierne som positive medspillere i den retspolitiske debat. Prisen på 20.000 kroner, der er finansieret af Dreyers Fond, gik til journalist Bo Maltesen, Politiken.
- Efter vedtægterne skal Advokatsamfundet virke til gavn for retssamfundet. Og her spiller samarbejdet med medierne en særlig rolle. Netop i det lys tog Advokatrådet for et par år siden – som en del af Retssikkerhedsprogrammet – initiativ til at afholde regelmæssige workshops for journalister, hvor advokater og eksperter kan formidle juridiske emner, som optager medierne, sagde formand for Advokatrådet Søren Jenstrup, der for anden gang skulle uddele Journalistprisen. For to år siden gik prisen til Astrid Fischer på DR’s Orientering.
- Årets pris, som vi skylder en stor tak til Dreyers Fond for finansieringen af, går i år til en person, som er kendt for sin mangeårige og brede journalistik med retssamfundet som omdrejningspunkt. Retsområdet er et svært tilgængeligt. Alene af den grund gør det opgaven med at formidle det til et særdeles vigtigt samfundsmæssigt anliggende.
Bo Maltesen har valgt at sende checken på de 20.000 kroner videre til Læger uden Grænser.

Velkommen til de nye advokater
-
Jeg ønsker jer hver især det allerbedste på jeres vej frem. Uanset hvordan I nu vælger at fortsætte jeres virke som advokat, så vær stolte over jeres position og hverv, men også ydmyge over for de krav og forventninger, som jeres kommende klienter, jeres kolleger og det samfund, vi virker i, med rette kan stille til jer.
Det var nogle af de ord, de nye advokater fik med på vejen af Advokatrådets formand Søren Jenstrup, da de var inviteret til gallamiddag som en del af Advokatmødet 2013.
Også højesteretspræsident Børge Dahl gav dem et par gode råd med på vejen. Han understregede blandt andet, at det er vigtigt at tænke over den rolle, som advokaten påtager sig under en retssag.
- Jeg ønsker jer hver især det allerbedste på jeres vej frem. Uanset hvordan I nu vælger at fortsætte jeres virke som advokat, så vær stolte over jeres position og hverv, men også ydmyge over for de krav og forventninger, som jeres kommende klienter, jeres kolleger og det samfund, vi virker i, med rette kan stille til jer.Det var nogle af de ord, de nye advokater fik med på vejen af Advokatrådets formand Søren Jenstrup, da de var inviteret til gallamiddag som en del af Advokatmødet 2013.Også højesteretspræsident Børge Dahl gav dem et par gode råd med på vejen. Han understregede blandt andet, at det er vigtigt at tænke over den rolle, som advokaten påtager sig under en retssag.

Se de to taler på www.advokatsamfundet.dk.

Det sker i Advokatsamfundet

Fire forrygende dage på Folkemødet
Der var fuldt hus i teltet på havnen i Allinge i de fire dage, hvor Advokatrådet havde slået teltdørene op for at byde inden for til afviklingen af en ny sag i Folkedomstolen, løsning af nabostrid ved retsmægling, advokatvagt og masser af debat om retssikkerhed.
Mange besøgende lagde vejen forbi til en snak om især unge og retssamfundet, og Folketingets retsordførere deltog ivrigt i debatten i en udvisningssag, hvor de retslige dilemmaer pludselig blev helt konkrete – for selvom den unge Ratko både virkede sympatisk og havde en lys fremtid foran sig, skulle han så sendes tilbage til Serbien efter at være havnet i et slagsmål?
Skatteadvokatvagten var velbesøgt og det samme var den almindelige advokatvagt, hvor både Advokatrådet og de lokale bornholmske advokater havde sagt ja til at give gode råd med på vejen til de godt 100, der valgte at kikke forbi.  Alt fra arveret til aftaleret var oppe at vende, og alle gik derfra med et godt råd og måske en nøglering med Advokatsamfundets logo eller den seneste udgave af Advokaten.
Advokatrådet havde arrangeret både Folkedomstolen og debatterne i samarbejde med Domstolsstyrelsen, Institut for Menneskerettigheder, Rigspolitiets Konfliktråd m.fl. 

Generelle strafferetlige emner, der bør søges forelagt Højesteret
Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret, er der etableret et forum bestående af repræsentanter for anklagemyndigheden og forsvarsadvokaterne.
På det seneste møde 5. april 2013 var der enighed om at udpege en række emner som fokusområder, som ønskes forelagt Højesteret.
Dette betyder, at såfremt en advokat ønsker at søge tredje instansbevilling til en sådan sag, vil anklagemyndigheden som udgangspunkt ikke udtale sig herimod.

De valgte emner er:

  • Hjemmerøverier – afgrænsning af egentlige hjemmerøverier i forhold til andre røverier i private hjem
  • Menneskehandel – strafniveauet i sager om menneskehandel, hvor der har været tale om skærpende omstændigheder
  • Krænkelse af immaterielle rettigheder – grænsedragning mellem varemærkelovens § 42, stk. 1, om forsætlige og groft uagtsomme krænkelser af immaterielle rettigheder, § 42, stk. 2, om overtrædelser under skærpende omstændigheder og straffelovens § 299 b om overtrædelser under særligt skærpende omstændigheder
  • Frakendelse af næringsbrev efter § 11, stk. 1, i lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder – afklaring af undergrænsetilfælde (hvor der alene er tale om et mindre antal overtrædelser eller overtrædelser af mindre grov karakter)
  • Tvangsberammelse af hovedforhandling – afklaring af i hvilket omfang retten – som alternativ til eller inden der tages stilling til at afbeskikke eller nægte at beskikke en forsvarer, jf. retsplejelovens § 733, stk. 2 – kan beramme hovedforhandlingen til dage, hvor forsvareren angiver ikke at kunne deltage
  • Beskikkelse af forsvarere fra samme advokatkontor i sager med flere sigtede – afvejningen mellem hensynet til det frie forsvarervalg og hensynet til vished for, at forsvaret er tilrettelagt uden hensyntagen til andre end den tiltalte selv (nægtelse af forsvarerbeskikkelse efter retsplejelovens § 734, stk. 2, eller principperne heri)

For en mere detaljeret gennemgang af emnerne henvises til Rigsadvokatens orientering af 7. maj 2013.
Kontaktpersoner i Advokatsamfundet er advokat Sysette Vinding Kruse, formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, og advokat Rune B. B. Pedersen, Advokatsamfundets Sekretariat.

Retssagsprøve i en fiktiv sag 
Den 28. maj 2013 aflagde 30 kandidater retssagsprøve i en fiktiv sag på Kursuscentret Kollekolle under medvirken af ti byretsdommere og ti advokater fra det faste censorkorps til retssagsprøverne. 
Retssagen handlede denne gang om et muligt rådgiveransvar for en skibsmægler, og materialet til sagen kan som altid ses på www.advokatsamfundet.dk.

Koder til indbetaling
Advokatsamfundets Sekretariat modtager mange indbetalinger dagligt og i perioder efter opkrævning af bidrag op til 3-4.000 indbetalinger på en uge. Indbetalingerne vedrører ud over bidraget, betaling i forbindelse med uddannelse, præmie til Advokatrådets gruppelivsordning mv.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at betaling af bidrag og betaling af kurser for fuldmægtige har forskellige bankkonti. Hver faktura har derfor sin egen FI-kode, som sørger for, at indbetalingen havner på den rette konto i bogføringen.
Desværre ses det ofte, at indbetaleren bruger den samme FI-kode til forskellige betalinger, og det nødvendiggør en tidskrævende manuel behandling, som sammenholdt med mængden af indbetalingerne giver anledning til denne lille bøn:
Brug venligst den FI-kode til hver enkelt indbetaling, der er angivet på fakturaen. Skulle dette volde problemer, kan indbetaling også ske via en bankoverførsel med tydelig angivelse af kundenummer og hvad indbetalingen vedrører.

Det sker hos domstolene

Øvethedserklæring
Højesteret og landsretterne er blevet enige om, at der til brug for udstedelse af øvethedserklæring kan indgå fem sager ført for Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne eller for en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Sagerne kan indgå i stedet for det samme antal almindelige civile sager inden for femårs perioden.
Det er herved en forudsætning, at Arbejdsrettens formand respektive formanden for Tjenestemandsretterne og formanden for præsidiet for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed til vedkommende landsretspræsident afgiver erklæring om, at de pågældende sager i henseende til omfang og kompleksitet kan sidestilles med et tilsvarende antal civile landsretssager, og at sagerne er procederet på forsvarlig måde.

Læs mere om de opdaterede retningslinjer for udstedelse af øvethederklæring  her

Med til at skabe en smidig proces
Næsten 300 advokater var mødt op, da Retten på Frederiksberg, Retten i Lyngby og Retten i Glostrup havde inviteret til gå-hjem-møde 29. maj 2013 på Brøndby Stadion. Der var fokus på Den Danske Dommerforenings nye vejledning om behandling af civile sager ved domstolene og Advokatrådets guide ‘Den gode proces’, der er udkommet samtidig, og som på hver deres måde er redskaber, der skal bidrage til at skabe større effektivitet i retssagen.
Formanden for Advokatrådets Procesretsudvalg, Pernille Backhausen, fortalte om, hvordan kommunikation er en rød tråd igennem hele sagen, og understregede vigtigheden af altid at være parat til at gå dialogens vej for at skabe en god tone og skabe grundlag for at løse sagen i mindelighed.
Næstformand i Dommerforeningen, Elisabet Michelsen, opfordrede advokaterne til at komme med forslag til en mere smidig proces i retten. Et konkret forslag var at gøre fristerne mere smidige. Når advokaten i en sag er hurtig til at melde tilbage til retten, vil det være en god idé, hvis retten griber muligheden for også at være med til at fremme sagen i stedet for at vente til fristens udløb med at reagere.

Læs Den gode proces – advokatens vejledning til den gode retssag her.

Læs byretternes nye civile vejledning her.

Læs om mødet her.

Øget fokus på civile ankesager
Østre Landsret har på baggrund af en analyse af et antal civile ankesager måttet konkludere, at en af årsagerne til, at landsretten ikke har kunnet opfylde de eksisterende målsætninger er, at forberedelsen af civile ankesager ikke er tilstrækkeligt koncentreret. På den baggrund har landsretten blandt andet besluttet følgende:  

  • at alle civile ankesager som udgangspunkt forhåndsberammes efter modtagelse af svarskrift. Dette gælder uanset, om der i sagen skal afholdes (supplerende) syn- og skøn, skal ske forelæggelse for f.eks Retslægerådet eller Arbejdsskadestyrelsen, eller om parterne søger sagen forligt ved forhandling, 
  • at der i forbindelse med berammelsen som udgangspunkt ikke fastsættes frister for udveksling af eventuelle yderligere processkrifter. Forberedelsen afsluttes 4 uger før hoved-forhandlingen, og 
  • at omberammelse af en (forhånds)berammet sag som udgangspunkt kun vil kunne forventes ved lovligt forfald.

Nye måltal for sagsafviklingen i Østre Landsret
Begge landsretter har gennem de seneste tre år oplevet en stigning i tilgangen af sager, hvilket i sammenhæng med en reduktion af dommerantallet desværre har medført voksende sagsbunker og længere sagsbehandlingstider. Landsretterne kan ikke opfylde de eksisterende målsætninger for sagsbehandlingstider. I begge landsretter er der opstillet nye, mere realistiske målsætninger for den kommende tid. Måltallene for Østre Landsret gældende fra 1. juli 2013 fremgår af oversigten.

1. instans sager (henvist efter reformen)
- Andel afgjort under 12 mdr.     25 %
- Andel afgjort under 18 mdr.     50 %

Almindelige ankesager, inkl. småsager
- Andel afgjort under 9 mdr.       30 %
- Andel afgjort under 12 mdr.     60 %

Familieretssager
- Andel afgjort under 4 mdr.       55 %
- Andel afgjort under 6 mdr.       85 %

Civile kæremål (alle sager)
- Andel afgjort under 6 uger       65 %
- Andel afgjort under 3 mdr.       80 %

 

Det sker internationalt

Samarbejde om forbedret lovkvalitet i Europa 
Advokatsamfundet er inviteret til at deltage som “Institutional Observer" hos organisationen European Law Institute (ELI).
ELI er en ny organisation, hvis erklærede mål er at arbejde for at forbedre lovkvaliteten i Europa inden for alle juridiske felter. Arbejdet foregår i forskellige komiteer og arbejdsgrupper. Fælles for dem er, at der er skarpt fokus på, at der skal være deltagelse af teoretikere såvel som praktikere. Ligeledes er det et krav, at alle projekter slutter med et umiddelbart synligt resultat.
Der er solide kræfter bag organisationen – herunder advokat Anne Birgitte Gammeljord. Som “institutional observer" vil Advokatsamfundet få mulighed for at udøve indflydelse på, hvilke projekter der tages op,  deltage i projektarbejdet samt inklusive indstille deltagere. Advokatsamfundet har takket ja til indbydelsen og ser frem til samarbejdet.  Hvis man er interesseret i at deltage i dette arbejde, er man naturligvis velkommen til at kontakte sekretariatet.

Læs mere her.


CCBEs plenary-møde i Athen
I maj måned deltog Advokatsamfundet ved CCBEs plenary-møde i Athen. Møderne finder sted to gange årligt med deltagelse af delegationer fra advokatsamfund i hele Europa.
Centrale emner for samlingen inkluderede blandt andet det fjerde hvidvask-direktiv og evalueringen af advokatdirektiverne. Advokatsamfundet deltog udover i selve plenary-forsamlingen også i en række komitémøder, herunder criminal law og human rights. Sidstnævnte besluttede blandt andet at indstille at CCBE's Human Rights Award 2013 skal tildeles Istanbul Bar Association, i forlængelse af den senere tids politiske pres på advokater.

Læs mere her

Den nyligt udgivne årsrapport 2012 fra CCBE kan læses her .

 

IBA foruroliget over advokaters anholdelser i Istanbul
Den ulovlige arrestation af et betydeligt antal advokater på Çağlayan Court i Istanbul, Tyrkiet, den 11. juni 2013, under en fredelig demonstration, er en alvorlig bekymring for International Bar Association (IBA).
Michael Reynolds, IBA præsident forklarer: “The International Bar Association fordømmer anholdelserne og behandlingen af advokaterne. Der er bekymring for, at arrestationerne afspejler en bredere tendens af administrationen til at lægge unødigt pres på den juridiske profession.IBA anser tilbageholdelsen af advokaterne som en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne, herunder foreningsfrihed og forsamlingsfriheden, som er nedfældet i den europæiske menneskerettighedskonvention, som Tyrkiet har undertegnet.”
De advokater, der demonstrerer i solidaritet med demonstranterne i Gezi Park, Istanbul, hvor sammenstød med myndighederne har fundet sted, har været lagt i håndjern og tilbageholdt i flere timer, før de blev løsladt om aftenen 11. juni.
Mark Ellis, IBA’s administrerende direktør, siger i den forbindelse: "Arrestationerne af advokaterne i Istanbul er et brud på rettighederne for advokater under De Forenede Nationers grundprincipper for advokaters rolle. IBA opfordrer de tyrkiske myndigheder til at opretholde retssikkerheden og de internationale menneskerettighedsstandarder, der tillader advokater at handle uden indblanding og chikane i forbindelse med deres faglige opgaver."
Mark Ellis tilføjer: "Derudover anmoder IBA om forsikringer fra de tyrkiske myndigheder om, at der bliver holdt åbne undersøgelser med hensyn til påstandene om ulovlig adfærd fra politistyrkerne mod advokater, og at advokater, der fortsætter med at udøve deres rettigheder, ikke vil blive angrebet."


Advokatsamfundet ønsker alle en god sommer.
Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær