Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
21-05-2013
Nr. 6/2013

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet

Strukturudvalg
Som det fremgik af lederen i Advokaten 3/2013 ‘Der skal (mindst) to til tango’ har Advokatrådet og Danske Advokater nedsat et strukturudvalg, som skal analysere Advokatsamfundets struktur og arbejdsopgaver nærmere.
“I lederen sagde vi over for Danske Advokater ja tak til at blive budt op til dans. Vi har i løbet af de seneste par måneder forhandlet med repræsentanter for Danske Advokater om muligheden for, som alternativ til det forslag, der var anmeldt til generalforsamlingen, at komme med et fælles initiativ. Og jeg er glad og tilfreds over at kunne sige, at missionen er lykkedes. Vi har nu i enighed med Danske Advokater besluttet at nedsætte et bredt funderet fælles udvalg, hvor en kreds af gode kolleger, under ledelse af Søren Johansen som formand, får til opgave at gennemanalysere opgavefordeling, økonomi og andre væsentlige forhold vedrørende Advokatsamfundet i det næste års tid. Samtidig er forslaget, der var anmeldt til generalforsamlingen 7. juni 2013, trukket tilbage, så vi kan bruge kræfterne på disse vigtige emner i udvalgsarbejdet i stedet for at gøre generalforsamlingen til diskussionsforum”, siger Advokatrådets formand Søren Jenstrup, der ser frem til det kommende udvalgsarbejde.

Læs kommissoriet  her.

Fire nye medlemmer af Advokatrådet
Der har været afholdt kredsbestyrelsesmøder over hele landet, og det sidste i rækken blev afholdt i København 15. maj, hvor 1. advokatkreds afholdt møde i Kronprinsessegade 28.
Her blev advokaterne Iben Mai Winsløw, København, og Peter Fogh, København, valgt som nye medlemmer af Advokatrådet. Iben Mai Winsløw blev advokat i 1996 og er blandt andet underviser på advokatuddannelsen. Peter Fogh har været advokat siden 1985 og har blandt andet tidligere været medlem af Advokatnævnet.
Advokat Henrik Oehlenschlæger, Frederiksberg, er på et møde i 2. advokatkreds blevet valgt som nyt medlem af Advokatrådet. Han har været advokat siden 1983, er medlem af flere bestyrelser og har været formand for 2. advokatkreds siden 2009.
Endelig er advokat Claus Guldager, Åbenrå, på et møde i 5. advokatkreds blevet valgt som nyt medlem af Advokatrådet. Han har været advokat siden 1998 og har møderet for Højesteret. Han er desuden uddannet mediator og har været formand for daværende 6. kreds – nu 5. kreds – siden 2007.
De fire nye medlemmer af Advokatrådet indtræder i rådet med virkning fra Advokatmødet 7. juni 2013. De erstatter advokaterne Lars Lindhard, Henrik Høpner, Pernille Backhausen og Jens Rostock-Jensen, der alle har været medlemmer af Advokatrådet siden 2007.

Strafferetsudvalget har haft foretræde for Folketingets Retsudvalg
I 2011 fremsendte Advokatrådet en ønskeseddel med tre ønsker til det på dette tidspunkt nyvalgte Folketing. Her gjorde rådet blandt andet opmærksom på, at der siden 2002 er gennemført væsentlige ændringer af retsplejeloven (§ 729 c) med det formål at begrænse forsvarerens adgang til aktindsigt i det materiale, politi og anklagemyndighed har tilvejebragt som led i efterforskningen. Advokatrådet opfordrede samtidig til, at der blev gennemført en kritisk analyse af de gennemførte lovændringer, hvilket imidlertid endnu ikke er sket.
Da det er af afgørende retssikkerhedsmæssig betydning, at den tiltalte under en straffesag har adgang til et effektivt forsvar fra en uafhængig og kvalificeret advokat, som har adgang til alt relevant efterforskningsmateriale, og da der således er grund til at betragte de gennemførte indskrænkninger i forsvarerens adgang til at varetage klientens interesser med største alvor, har Advokatrådets Strafferetsudvalg efter anmodning haft foretræde for Folketingets Retsudvalg 16. maj 2013.
I denne forbindelse fik Strafferetsudvalget lejlighed til over for Retsudvalget at uddybe problemstillingen ved at inddrage aktuelle eksempler fra praksis og herunder påpege, at der vanskeligt ses at være grundlag for den tilsyneladende mistillid til forsvarerstanden, som regelstramningen er udtryk for. Endelig understregede Strafferetsudvalget det fortsatte ønske om en evaluering af de gennemførte lovændringer.
Strafferetsudvalget var endvidere 8. maj 2013 inviteret til et lukket ekspertmøde i Folketingets Retsudvalg om L 141 (seksualforbrydelser). Her bidrog Strafferetsudvalget med et oplæg omkring konsekvenserne af lovforslaget med særligt fokus på voldtægtssager.

Genhør eller hør pinseradio om signalpolitik og retsstof
Retsstoffet er ofte kompliceret og det bliver ikke nemmere, når politikere skal forhandle de komplicerede juridiske sager og journalisterne formidle dem.
Det handlede pinseudgaven af programmet ‘Løsgængeren’ på Radio24syv om.
Som led i Advokatsamfundets virke til gavn for retssamfundet deltog Advokatrådets formand Søren Jenstrup i studiet sammen med professor Eva Smith, Københavns Universitet, og forsvarsadvokat Bjørn Elmquist.
De tre talte med Søren Fauli om signalpolitik og retsstoffet, mens de reflekterede over de problemer, der kan opstå, når komplicerede emner skal skæres ned til mundrette argumenter.
Det er hver mandag, at Fauli er i studiet, hvor han omdanner Radio24syv’s debatstudie til et politisk idéværksted med det mål for øje at udtænke og formulere ideer til lovgiverne.

Download radioudsendelsen på www.radio24syv.dk

Læseranalysen af Advokaten
Når Advokaten ti gange om året dumper ind ad brevsprækken hos de godt 6.000 læsere, er det næsten tre ud af fire der læser bladet. Det viser en ny læseranalyse af Advokaten, hvor 778 respondenter har besvaret det spørgeskema, de har modtaget i mailboksen. Det svarer til 30 procent af de adspurgte.
Undersøgelsen, der er sendt ud til halvdelen af læserne, viser også, at halvdelen bruger et kvarter på at læse bladet, mens 24 procent bruger en halv time.
Mere end halvdelen er tilfredse med bladet. 7,2 procent er meget tilfredse, mens kun 4,4 procent er utilfredse. 30,6 procent er hverken eller. I forhold til en tidligere og tilsvarende undersøgelse fra 2006 er den største forskel, at der er flere, der ikke forholder sig til, om de er tilfredse med bladet eller ej.
Når det gælder valg af læsestof i bladet er artikler fra Advokatnævnet en absolut topscorer. Herefter kommer temaet i starten af bladet, som går i dybden med et fagligt emne, og på en tredjeplads ligger navnestoffet med portrættet af en advokat, der har skiftet job.
Når det kommer til troværdigheden af artiklerne i bladet ligger den markant højt, hvor kun 2,3 procent stiller spørgsmålstegn ved den.
214 af respondenterne har sagt ja til at deltage i et panel, som gør det muligt at udføre mini-undersøgelser blandt advokater – det kan være undersøgelser af advokaters holdninger til en bestemt problematik, som kan danne baggrund for et journalistisk tema.
Det er stadig muligt at blive medlem af panelet ved at sende en mail til hha@advokatsamfundet.dk.
Læseranalysen er gennemført med støtte fra Dreyers Fond.

Advokatrådet til Folkemøde på Bornholm 2013
Alle landets advokater er igen i år repræsenteret på Bornholm, når op til 60.000 deltagere forventes at deltage på Folkemødet. Det er en fordobling i forhold til sidste år, og for Advokatrådet er det en unik mulighed for at få sat retssikkerhed på den politiske dagsorden og samtidig skabe opmærksomhed omkring både retssystemet og de projekter, som Advokatrådet har sat i søen igennem de seneste måneder.
Derfor er der alt fra gratis juridisk skadestue i form af Advokatvagter, debat om undervisning af eleverne på ungdomsuddannelserne, konfliktråd, mediation til flere processpil på programmet, når Advokatrådet 13. juni slår teltdørene op for et fuldt program på Folkemødet. Det 18 kvadratmeter store telt er fra morgen til aften fyldt med arrangementer, som sker i tæt og formaliseret samarbejde med Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet, Det kriminalpræventive Råd, Institut for Menneskerettigheder og ikke mindst de bornholmske advokater, der alle bakker op om projektet.
Fredag 14. juni kl. 12.30-14.30 er folkedomstolen sat på havnen i Allinge, når vi får Folketingets Retsudvalg på besøg til en debat om udvisning. Sammen med publikum skal de tage stilling til, om en ung serber skal udvises af Danmark efter at være havnet i et værtshusslagsmål, der har givet ham en dom for vold. Vi opfordrer alle til at komme forbi og deltage i diskussionen for at afgøre om familie, job og uddannelse vejer tungere end udvisning.

Læs hele Folkemødets program med mere end 1.200 events her.

Evaluering af det udgående tilsyn
Ordningen med de udkørende tilsyn har nu fungeret i nogle år, og Advokatrådet har derfor iværksat en evaluering af tilsynsbesøgene i samarbejde med analyseinstituttet Scharling Research.
Evalueringen retter sig mod de tilsyn, der afholdes i første halvår 2013, og gennemføres ved udsendelse af link til et webbaseret spørgeskema.
I evalueringen indgår spørgsmål om information og forberedelse forud for besøget, hvordan besøget opleves, og om besøget har betydning fremadrettet for advokatvirksomheden.
Evalueringen gennemføres med støtte fra Dreyers Fond.

Det sker i Advokatnævnet


Beskikkelse af formandskab

Højesterets præsident har 16. maj 2013 forlænget beskikkelsen af højesteretsdommer Jon Stokholm som formand for Advokatnævnet til udløb 30. november 2016.
Endvidere er beskikkelsen af Advokatnævnets næstformand landsdommer Elisabeth Mejnertz, Vestre Landsret, forlænget til udløb 31. august 2016. Endelig har Højesterets præsident beskikket retspræsident Jørgen Lougart, Retten i Roskilde, som ny næstformand for Advokatnævnet fra 1. juli 2013.
Retspræsident Henrik Linde, Retten i Nykøbing Falster, udtræder 30. juni 2013 som næstformand af nævnet, idet han på dette tidspunkt har været medlem af Advokatnævnet i seks år.