Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
24-04-2013
Nr. 5/2013

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Dialogmøde


Advokatsamfundets opgaver på dagsordenen
Advokatsamfundets økonomi, status i Advokatnævnet og det kollegiale arbejde. Det var tre af de emner, der var på dagsordenen, da Advokatsamfundet 18. april havde inviteret en bred vifte af aktører inden for advokatbranchen til dialogmøde.
Advokat Anders Lavesen fortalte om sit frivillige arbejde for Advokatnævnet igennem de sidste fire år.
- Produktiviteten er steget markant, så vi i 2012 havde en produktivitetsfremgang på 160 procent sammenlignet med året før. Det skyldes blandt andet, at ikke alene Sekretariatet, men også mange advokater fra kredsene har givet en hånd med. I dag er der 466 sager til hvert nævnsmedlem. Det er en stor arbejdsbyrde, for vi arbejder jo alle frivilligt. Alligevel tror jeg, at de fleste finder arbejdet spændende og derfor gerne gør det, sagde han.
Advokatsamfundets økonomi blev gennemgået af Advokatrådets næstformand, Jørgen Holst, der understregede, at den helt generelle holdning i de seneste år har været tilbageholdenhed med udgifter.
- For at det skal være tydeligt, hvordan pengene bliver brugt, vil der fremover være større transparens, som betyder, at årsregnskabet vil blive udbygget med flere specifikationer. Vi offentliggør både regnskab og notedel på hjemmesiden, ligesom der i beretningen vil være synlighed omkring, hvad medlemmernes årlige betaling går til, forklarede han.


Der afholdes dialogmøde i Aarhus tirsdag 30. april 2013 kl. 16-18 hos Lett Advokatfirma, Rådhusgården, Vester Allé 4. Emnerne er status i Advokatnævnet, økonomi og Sekretariatets organisation samt opgavevaretagelsen i branchen, herunder Advokatsamfundets forpligtelse til at virke til gavn for det danske retssamfund. Bemærk, at tilmelding er nødvendig og at den skal sendes senest mandag 29. april 2013 kl. 12 til Ruth Lau på
rll@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dialogmødet i København på advokatsamfundet.dk


Ny vejledning er på vej
Det praktiske håndværk ved retssagen er en stor udfordring for både nyuddannede advokater og advokater, der kun sjældent går i retten.
Advokatrådet har samlet best practice i en pjece ‘Den gode proces – Advokatens arbejde med civile retssager’, der giver overblik fra det øjeblik, sagen går i gang. Pjecen, som Advokatsamfundet har varslet skal udkomme i april, er på vej og vil blive offentliggjort på Advokatsamfundets hjemmeside. Her er det også muligt at læse det seneste nummer af Advokaten, hvor tre advokater giver deres bedste råd til arbejdet i retten.

Advokatrådet repræsenteret i Folketingets ekspertmøde om ny klagestruktur på skatteområdet
Folketingets Skatteudvalg har besluttet at afholde et lukket ekspertmøde om det kommende lovforslag om en ny klagestruktur på skatteområdet. Advokatrådets Skatteudvalg er inviteret til at deltage. Mødet vil have fokus på de retssikkerhedsmæssige aspekter, og Folketingets Skatteudvalg ønsker følgende punkter belyst under mødet:

· Retssikkerhedsmæssige aspekter ved den gældende lov (bl.a. sagsbehandlingstid og omfanget af forkerte afgørelser).
· Retssikkerhedsmæssige aspekter i forslaget til lov om den nye klagestruktur på skatteområdet.
· Betydningen af omkostningsgodtgørelse for borgere og virksomheders udgifter til førelse af skattesager i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv.

Ekspertmødet afholdes onsdag 8. maj 2013 kl. 9.45 – 11.30 på Christiansborg.

Advarsel om inkassosager
Advokatsamfundet har i sidste uge været i kontakt med tre advokater, som alle havde modtaget samme opdrag vedrørende inddrivelse af en gæld for en canadier hos en anden herboende canadisk statsborger.
Konceptet ligner tidligere sete forsøg på bedrageri mod advokatens klientbankkonto, hvor en udenlandsk virksomhed retter henvendelse til advokaten og anmoder om hjælp til at inddrive et tilgodehavende hos en dansk virksomhed. Der sker herefter hurtig betaling ved check, og hensigten er at formå advokaten til at afregne sagen, inden det står klart, at den fremsendte check er falsk.
Advokatrådet finder derfor anledning til endnu engang at advare mod henvendelser af denne karakter, som i værste fald kan medføre tab og under alle omstændigheder medfører ærgrelse over nytteløst arbejde.

Høring om offentlig retshjælp
Folketingets Retsudvalg afholdt 2. april en høring vedrørende offentlig retshjælp.
Fra Advokatrådet deltog Pernille Backhausen i det sagkyndige panel og holdt et oplæg om blandt andet betydningen af retshjælp set fra en retssikkerhedsmæssig vinkel. Desuden gennemgik hun hovedkonklusionerne i en rapport fra Copenhagen Economics, der viser de økonomiske konsekvenser, det kan have for samfundet, hvis borgerne ikke har tillid til, at deres retssikkerhed sikres.
Øvrige deltagere i panelet var blandt andre advokat Allan Ohms, formanden for Retsplejerådet, landsretspræsident Bjarne Christensen og formand for Den Sociale Retshjælp, Sandy Mandar. Høringen var velbesøgt – blandt andet af medlemmer fra Folketingets Retsudvalg.

Høringssvar: Skarp kritik til forslag om ændring af lov om elforsyning
Advokatrådet fandt anledning til at udtale skarp kritik i forbindelse med Energistyrelsens forslag til fjernaflæsning af elmålere, som netop har været i høring. Kritikken er særligt rettet imod lovforslagets manglende gennemsigtighed samt sammenblanding af forvaltning og lovgivning. En lovændring vil omfatte op imod halvdelen af alle husstande i Danmark.
Ifølge forslaget skal Folketinget afgive demokratisk mandat til et udvalg, som bemyndiger forvaltningen til udarbejdelse af regler. Disse regler skal ifølge bemærkningerne til forslaget i sidste ende godkendes af Folketingets nedsatte udvalg.
Lovforslaget mangler helt grundlæggende oplysninger om kriterier for udvalgets nedsættelse og virke, antallet af medlemmer, medlemmernes faglige indsigt og tilknytning mv.
Advokatrådet hæftede sig også ved, at lovforslaget giver de virksomheder, der skal gennemføre installationerne, mulighed for at forhøje deres indtægtsrammer, uden at forslaget samtidig forholder sig til risikoen for en eventuel interessekonflikt med medlemmerne af udvalget. Det kan i sidste ende være de samme interessenter, der er repræsenteret i såvel udvalg som i de virksomheder, der foretager aflæsning af elmålere.
Advokatrådet opfordrede derfor Energistyrelsen til at bringe forslaget i overensstemmelse med forvaltnings- og statsretlige principper, og derefter sende forslaget i fornyet høring.
Advokatrådets høringssvar kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Advokat Claus Guldager valgt til Advokatrådet
Advokat Claus Guldager, Åbenrå, er på et møde i 5. advokatkreds blevet valgt som nyt medlem af Advokatrådet.
Claus har været advokat siden 1998 og har møderet for Højesteret. Han er desuden uddannet mediator og har været formand for daværende 6. kreds – nu 5. kreds – siden 2007.
Claus Guldager indtræder i Advokatrådet med virkning fra Advokatmødet, der afholdes 7. juni 2013. Han afløser advokat Lars Lindhard, som har været medlem af Advokatrådet siden 2007.

Internationalt


Introduktion til e-justice-portalen
Det Europæiske Råd har udarbejdet en lille introduktionsvideo til e-justice-portalen. Det er kort fortalt en portal, hvor man kan finde informationer om de forskellige medlemsstaters retssystemer, samt EU caselaw og andre gode praktiske værktøjer for advokater der opererer over grænserne. Se mere på www.youtube.com/watch?v=rz_RSvUJo-s


IBA: Kendt menneskerettighedsadvokat fængslet
Tidligere præsident for the Law Society of Zimbabwe, Beatrice Mtetwa, blev arresteret i marts. Mtetwa er internationalt anerkendt for sit menneskerettighedsarbejde i Zimbabwe, ligesom hun har modtaget adskillige prestigefyldte priser for sit arbejde med at forsvare zimbabwiske og internationale journalister i højt profilerede sager. Hun er nu anklaget for at hindre rettens gang og forbliver i politiets varetægt trods landsrettens kendelse om hendes løsladelse.

- Anholdelsen af Beatrice Mtetwa er endnu en grov handling fra Robert Mugabes regering med det formål at underminere retssikkerheden og hindre dem, der forsøger at beskytte Zimbabwe’s borgeres juridiske rettigheder, som er stadfæstet i deres egen forfatning, siger Mark Ellis, administrerende direktør i IBA.

- Advokaters rettigheder til at praktisere uden unødig indblanding eller chikane er et grundlæggende princip for retssikkerheden, som er nedfældet i FN’s grundprincipper vedrørende advokaters rolle i samfundet. Det er ikke første gang Beatrice Mtetwa er blevet chikaneret af myndighederne for at udføre sine opgaver som advokat. Lige så bekymrende er det, at ordensmagten trodser landsrettens kendelse, og viser yderligere foruroligende tegn på skred i retssikkerheden i Zimbabwe. IBAHRI opfordrer de relevante myndigheder i Zimbabwe til at løslade fru Mtetwa øjeblikkeligt for at beskytte advokaters rettigheder uden undtagelse, siger Baroness Helena Kennedy, viceformand for International Bar Association’s Human Rights Institute.

Det sker hos domstolene


Særlig for advokater på domstol.dk

Informationer til advokater, der fører sager ved byretterne, er nu samlet et sted på www.domstol.dk.
De fælles vejledninger og informationer er et led i domstolenes arbejde med at afstemme forventninger med brugerne og skabe mere ensartethed i opgaveløsningen på tværs af retterne. På den nye advokatindgang findes også links til informationer, som er relevante for advokater, der fører sager ved de overordnede retter.

Læs mere på http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/TILDIGDERER/ADVOKAT/Pages/default.aspx

Nye åbningstider i retterne
Byretterne, Sø- og Handelsretten samt Østre og Vestre Landsret har fået nye ensartede åbningstider.

Fra 1. april 2013 vil retternes hovedtingsteder have åbent for ekspedition og telefonbetjening mellem kl. 8.30 og 15.00 på alle hverdage mandag-fredag.
Desuden vil alle retterne fremover holde lukket Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Domstolsstyrelsen har udsendt et cirkulære om de nye åbningstider for byretterne, som kan læses i Ministerialtidende og på www.retsinformation.dk.

Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret har orienteret om de nye åbningstider på deres hjemmesider.

Digital post mellem advokater og domstole
Det offentlige er i gang med at afskaffe papiret. Det gælder også for Danmarks Domstole, som i løbet af 2013 vil øge brugen af digital post i takt med, at flere advokater kan modtage Digital Post.
Målet er at opstille overordnede retningslinjer for, hvilke dokumenter der lovligt kan og bør sendes mellem retterne og retternes eksterne brugere. I forbindelse med dette arbejde holder Danmarks Domstole i løbet af april møder med både Advokatsamfundet og Danske Advokater for at få advokaternes input til arbejdet. Danmarks Domstole forventer, at de nye retningslinjer vil træde i kraft i begyndelsen af efteråret.
Advokatfirmaer kan i dag kommunikere med retten via Digital Post, den digitale postkasse til sikker e-mail mellem det offentlige og den enkelte virksomhed eller borger. Indtil videre er det frivilligt, om man vil modtage post digitalt, men den digitale postlov betyder, at det i løbet af 2013 bliver obligatorisk for virksomheder.
Fordelen ved at kommunikere via Digital Post er, at meddelelser sendes krypteret, og at advokatfirmaet ikke skal hente certifikater og forny disse hvert andet år til de mange forskellige mailadresser i retterne. Firmaet har én digital postkasse pr. cvr-nummer.
For at advokatfirmaer kan modtage digital post, skal Danmarks Domstole være accepteret som modtager i firmaets postkasse på virk.dk. Danmarks Domstole findes under offentlige myndigheder.

http://www.virk.dk/cms/render/live/da/sites/virk/home/hjaelp/digital-postkasse.html

Domstolsstyrelsens beretning 2012
Korte sagsbehandlingstider og mere ensartet opgaveløsning på tværs af retterne. Det var nogle af målene for domstolene i 2012. Se hvordan det er gået i Domstolsstyrelsens digitale årsberetning for 2012 på www.domstol.dk/om/publikationer/Publikationer/%C3%85rsrapport%202012.pdf

Nyttig information

Adgang til anklagemyndighedens Vidensbase
Dele af anklagemyndighedens Vidensbase er fra april 2013 blevet offentliggjort på www.anklagemyndigheden.dk. Her findes blandt andet Rigsadvokat Meddelelser, Rigsadvokaten Informerer mv.
Med lanceringen af Vidensbasen har anklagemyndigheden offentliggjort det materiale, der tidligere har været tilgængeligt på rigsadvokaten.dk, samt en række yderligere dokumenter i form af redegørelser, praksisoversigter, historiske udgaver af Rigsadvokat Meddelelser mv.
En ny søgefunktionalitet gør det ifølge anklagemyndigheden muligt nemt at søge relevante dokumenter ved fritekstsøgninger eller ved brug af automatiske forslag til emnesøgninger.
Anklagemyndigheden oplyser, at Vidensbasen inden sommerferien 2013 vil blive udbygget med yderligere materiale, herunder en samling af retspraksis på en række områder.

Førstehjælp til pressekontakt
Pressenævnet er udkommet med en lille folder, der henvender sig til folk, der pludselig står midt i en svær situation – eksempelvis en ulykke eller forbrydelse – og samtidig oplever, at pressen interesserer sig for deres historie. Her findes svar på, om man kan forhindre at medierne skriver om hændelsen, og hvilke hensyn pressen skal tage efter de presseetiske regler. Download folderen på http://www.pressenaevnet.dk/Publikationer/Folder.aspx.