Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
13-07-2012
Nr. 9/2012

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


NY STRUKTUR I ADVOKATSAMFUNDETS SEKRETARIAT

Med virkning fra 1. august 2012 har Sekretariatet oprettet en ny afdeling for Strategi og Kommunikation. Afdelingen har ansvaret for al intern og ekstern kommunikation, dvs. navnlig Advokaten, hjemmeside, nyhedsbrev mv., ligesom afdelingen har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af rådsmøder, strategi- og policyudvikling, større arrangementer som f.eks. Advokatmødet, Årsfesten, Center for Lov og Ret, Folkemødet på Bornholm mv.

Målsætningen er at skærpe den strategiske og kommunikationsmæssige indsats ikke mindst overfor advokaterne.

Den nye afdeling for Strategi og Kommunikation får den hidtidige chef for Juridisk Afdeling, Rasmus Møller Madsen som afdelingschef.

Lars Økjær Jørgensen, der hidtil har været beskæftiget med en række tilsynsmæssige opgaver, tiltræder som ny afdelingschef for Juridisk Afdeling, der fremadrettet navnlig skal varetage de mere driftsmæssige opgaver i relation til uddannelse, tilsyn, lovforberedende arbejde mv.

Ændringen indebærer ikke en udvidelse af Sekretariatet, men betyder, at de opgaver og medarbejdere, der knytter sig til det strategiske og kommunikationsmæssige arbejde samles i én afdeling. Se organisationsdiagram

GÅR DET SÅ GODT FOR RETSHJÆLPSORDNINGERNE?

Retsplejerådet har netop afleveret et notat, som konstaterer, at den gældende ordning lever op til intentionen bag den seneste lovændring på området. Advokatrådet er kritisk og har med en rapport fra Copenhagen Economics i hånden stærke argumenter for, at ordningerne bør reformeres. Det har bl.a. Advokatrådets repræsentant i Retsplejerådet tilkendegivet i en særudtalelse til Retsplejerådet. Se nærmere her.

ADVOKATMØDET OG ÅRSFESTEN FOR NYE ADVOKATER AFHOLDES SOM FÆLLES ARRANGEMENT I 2013 PÅ TIVOLI HOTEL I KØBENHAVN

 

Du har forhåbentlig allerede reserveret datoen den 7. juni 2013 til Advokatmødet, der vil byde på generalforsamling, faglige indslag og fest med kolleger fra hele landet. Advokatmødet rykker efter en årrække i Kolding i 2013 til København og afholdes på Tivoli Hotel. Som noget nyt afholdes Årsfesten for nye advokater samtidig, så er du fuldmægtig og forventer du at blive advokat inden Advokatmødet bør du også reservere datoen.

BESØG OG FAGLIGT ARRANGEMENT I KREDSENE

Sekretariatet har i foråret været på besøg i flere af kredsene og i den forbindelse holdt indlæg om advokatretlige emner, f.eks. de nye etiske regler, interessekonfliktreglerne, hvidvaskreglerne mv. I efteråret gennemføres tilsvarende arrangementer i Kolding for 5. kreds den 27. august 2012 og i Nyborg for 4. kreds den 11. oktober 2012.

FÆLLESSAMLING DEN 31. OKTOBER 2012

Advokaterne i Advokatrådet, Advokatnævnet og kredsbestyrelserne mødes til Fællessamling i København den 31. oktober 2012. Vi håber på en spændende dag, hvor Advokatrådet vil tage temperaturen på en række advokatmæssige spørgsmål blandt de kolleger, der er valgt til at repræsentere landets advokater. Blandt de emner der vil indgå er overvejelser om at justere i advokatansvarsbetingelserne.

CENTER FOR LOV OG DISKUTERER LOBBYISME OG PRESSENS PÅVIRKNING AF POLITIKERNE

Næste møde i Center for Lov og Ret holdes den 24. september 2012, hvor blandt andet spørgsmålet om et lobbyistregister og den såkaldte medialisering af politikerne er til debat.

Advokatrådet har oprettet tænketanken Center for Lov og Ret, hvor de centrale fagjuridiske aktører sammen med toneangivende repræsentanter for erhvervslivet og forbrugerne er repræsenteret. Centeret holder sit næste møde den 24. september 2012 og emnet for mødet er blandt andet spørgsmålet om behovet for et lobbyistregister, og hvordan det vil påvirke åbenheden i lovgivningsprocessen. Desuden vil der på baggrund af eksterne oplæg være en drøftelse af den såkaldte medialisering af politikerne og den betydning det kan få for lovgivningsprocessen, retssikkerheden i enkeltsager mv.

SKATTEMINISTERENS SYN PÅ ADVOKATRÅDETS SKATTERETSSIKKERHEDSPROGRAM

Advokatrådet udgav i efteråret 2011 sit skatteretssikkerhedsprogram. Skatteministeren har nu i et svar til Folketingets skatteudvalg forholdt sig til forslagene. Svaret er interessant af en række grunde, ikke mindst fordi svaret afgrænser anvendelsesområdet for advokaters oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8G, som udgør en undtagelse til advokaters tavshedspligt. Emnet vil blive omtalt i et senere nummer af Advokaten.

Advokatrådet ønsker alle en god sommer!

Med venlig hilsen
Torben Jensen
Generalsekretær