Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
18-12-2012
Nr. 16/2012

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Status i Advokatnævnet ultimo 2012
Efter et fald i sagsproduktionen i Advokatnævnets sekretariat i 2010 og 2011 er den lange række af initiativer, som er nærmere beskrevet i Advokatnævnets årsberetning for 2011, nu for alvor begyndt at have effekt på sagsproduktionen.
Ved udgangen af november 2012 var der således afsluttet over dobbelt så mange sager, som der blev afsluttet i hele 2011. Advokatnævnets sekretariat har sat sig det mål for hele 2012, at sagsproduktionen i forhold til 2011 forøges med 150 procent og at der fortsat er fokus på kvaliteten.
Advokatrådet vil gerne benytte lejligheden til at takke medlemmer og formandskab i Advokatnævnet samt kredsbestyrelserne for den store indsats i 2012, som har været med til at vende udviklingen, således at Advokatnævnet inden for kortere tid igen kan varetage sin vigtige opgave på en tilfredsstillende måde. 

Det gode fogedmøde
Hvordan kan fogedsager gennemføres hurtigst og med det bedst mulige resultat?
Fogedretterne ved Danmarks Domstole, Advokatsamfundet, Foreningen af Danske Inkassoadvokater og Dansk Inkassobrancheforening inviterer til gå-hjem-møder med fokus på “det gode fogedmøde” og mulighederne for optimering og effektivisering af procedurerne hos både fogedretten og rekvirenten. Møderne henvender sig til alle, der beskæftiger sig med behandling af inkasso- og fogedsager, herunder advokater, advokatfuldmægtige, advokatsekretærer, stud.jur.’er og medarbejdere i inkassobureauer. De anførte fogedretter vil være repræsenteret på de møder, der afholdes fælles for flere retter.
Der vil være oplæg fra såvel fogedrettens side som fra rekvirentside, ligesom der vil være mulighed for plenumdiskussion.

Følgende emner vil blandt andet blive behandlet

  • Indlevering af rekvisition, herunder evt. fejl og håndteringen heraf.
  • Berammelse af og indkaldelse til fogedretsmøder (både telefoniske og almindelige), herunder også hvorledes høj mødeprocent kan sikres.
  • Afviklingen af fogedretsmødet (både telefonisk og almindeligt), bl.a. med fokus på, hvorledes det bedst mulige resultat kan opnås.
  • Politifremstillinger.

Gå-hjem-møderne afholdes over hele landet

Retten i

Dato

Kl.

Sted

Tilmelding

 Jylland og Fyn

Herning

Holstebro

Viborg

23. januar 2013

15-18

 

Retten i Viborg

amv@domstol.dk

Århus

23. januar 2013

 

13.30 – 16.30

Retten i Århus

Kannikegade 16, 1.

dsl@domstol.dk

Aalborg

23. januar 2013

14-17

Retten i Aalborg

 

udb@domstol.dk eller brf@domstol.dk

Esbjerg

Kolding

Sønderborg

4. februar 2013

 

14-17

Retten i Kolding

foged.kol@domstol.dk

Randers

4. februar 2013

13-16

Retten i Randers

chh@domstol.dk

Odense

4. februar 2013

15-17

Retten i Odense Albanigade 28, 3.

hala@domstol.dk

Svendborg

4. februar 2013

14-16

Retten i Svendborg

Østre Havnevej 16B

foged.sve@domstol.dk

Horsens

4. februar 2012

13-15.30

Retten i Horsens

foged.hrs@domstol.dk

Hjørring

4. februar 2013

14-17

Retten i Hjørring

foged.hjo@domstol.dk

 

Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm

 

København

Frederiksberg

Helsingør

Lyngby

Bornholm

Hillerød

Glostrup

23. januar 2013

14-17

Retten i Glostrup

foged.glo@domstol.dk

Roskilde

Nykøbing Falster Næstved

Holbæk

4. februar 2013

14-17

Retten i Holbæk

foged.hbk@domstol.dk

Tilmelding kan ske til de oplyste mailadresse. Anfør venligst “Tilmelding til gå-hjem-møde” i emnefeltet. I mailen bedes deltagerantal oplyst. Sidste frist for tilmelding er 21. december 2012.

Østre og Vestre Landsret inviterer til informationsmøde for kommende konstitueredeBegge landsretter afholder i februar 2013 informationsmøde for jurister, der overvejer at søge en konstitutionsstilling. På møderne vil der blive orienteret om tilrettelæggelsen af en konstitutionsperiode, og en udnævnt landsdommer og en konstitueret landsdommer vil orientere om arbejdet som konstitueret dommer i de respektive landsretter.
Informationsmødet i Østre Landsret afholdes torsdag 7. februar 2013 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Østre Landsret, Bredgade 59, København K.

Informationsmødet i Vestre Landsret afholdes torsdag 7. februar 2013 kl. 16 til ca. kl. 17.30 i Vestre Landsret, Gråbrødre Kirkestræde 3, 8800 Viborg.
Frist for tilmelding til informationsmøderne er 1. februar 2013. Tilmelding bedes ske pr. mail til Østre Landsret på Infomoedekst@oestrelandsret.dk og til Vestre Landsret på Sekretariatet@vestrelandsret.dk. Ved tilmelding bedes navn, titel og tjenestested oplyst.

Har du spørgsmål til arrangementerne eller til konstitutionsforløbet, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Ellen Busck Porsbo på mail EllenBusckPorsbo@Oestrelandsret.dk eller på telefonnr. 99 68 62 12 eller sekretariatschef Berith Linnebjerg på mail BerithLinnebjerg@vestrelandsret.dk eller telefonnr. 86 62 62 00.

Den Europæiske Unions Domstol – nyt procesreglement er nu trådt i kraft
Den 1. november 2012 trådte et nyt procesreglement i kraft for Den Europæiske Unions Domstol. På baggrund af et stadigt stigende antal sager, med en klar overvægt af præjudicielle forelæggelser, har Domstolen ændret sine procesregler for i højere grad at tage hensyn til denne sagstypes særlige karakter og for at styrke sin kapacitet til at afgøre alle sager inden for rimelig tid.

Opkrævning af yderligere bidrag til Advokatsamfundet
På Advokatmødet 2011 blev Advokatrådet i forbindelse med bidragsfastsættelsen for 2012 og 2013 af generalforsamlingen bemyndiget til, hvis påkrævet, at opkræve yderligere bidrag på indtil 500 kr.
Advokatrådet har besluttet at bringe bemyndigelsen i anvendelse, så der opkræves yderligere 500 kr. i 2013. Det yderligere bidrag vil indgå i bidragsopkrævningen for 2013, der udsendes i januar 2013. Det samlede bidrag for 2013 udgør derfor i alt 6.000 kr.

Nye regler om fri proces og offentlig retshjælp
To nye bekendtgørelser om henholdsvis fri proces og offentlig retshjælp ved advokat træder i kraft 1. januar 2013. De erstatter to lignende bekendtgørelser fra 2011.
Bekendtgørelse nr. 1084 af 22. november 2012 fastsætter regler om opgørelsen af indtægtsgrundlaget for fri proces og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, angivne indtægtsgrænser samt angiver hvad der skal vedlægges en ansøgning om fri proces. Der er alene tale om en regulering af indtægtsgrænserne for, hvornår en person kan modtage fri proces.
Bekendtgørelse nr. 1085 af 22. november 2012 om offentlig retshjælp ved advokater fastsætter regler om ydelse af offentlig retshjælp ved advokater, herunder omfanget af retshjælp på trin 1,2 og 3, og indtægtsgrænserne for at få retshjælp på de enkelte trin. . Der er alene tale om en regulering af indtægtsgrænserne for, hvornår en person kan modtage offentlig retshjælp ved advokat.
Indtægtsgrænsen er den samme for både fri proces og retshjælp. Indtægtsgrænsen for en enlig hæves fra 289.000 kr. til 294.000 kr.
Læs mere på www.advokatsamfundet.dk.

Legater under Advokatsamfundet
Sagførernes Auktioners Legat – til studierejser
Rejselegatet kan søges af en københavnsk advokat med en god juridisk kandidateksamen, der i sit arbejde har vist fremragende evner og en levende interesse for sit fag, som gør det sandsynligt, at vedkommende vil have stor gavn af en studierejse.
Legatet gives fortrinsvis til hel eller delvis dækning af rejseudgifter og tuition. Legatet gives ikke til kongresrejser samt rejser med en varighed på under tre måneder.
Ansøgningsfristen er 1. april 2013. Du kan læse nærmere om betingelserne for at søge legatet på www.advokatsamfundet.dk/advokatrådet/fonde.

Sagførernes Auktioners Legat – til værdigt trængende
Legatet kan søges af københavnske advokater, der uden egen skyld er kommet i økonomiske vanskeligheder eller til rekreationsrejser for advokater eller deres pårørende eller til deres efterlevende, fraskilte eller fraseparerede ægtefæller samt børn under 25 år.
Ansøgningsfristen er 1. april 2013. Du kan læse nærmere om betingelserne for at søge legatet på www.advokatsamfundet.dk/advokatrådet/fonde.

Understøttelsesfonden
Legatet kan søges af nuværende eller forhenværende advokater, der er økonomisk dårligt stillede eller disses efterlevende ægtefæller og børn eller undtagelsesvis til andre, som advokaten faktisk forsørgede.
Understøttelsesfonden administrerer desuden 22 selvstændige legater, hvis formålsparagraf stort set er enslydende med Understøttelsesfondens. Legatet udbetales halvårligt i juni og december. Udbetaling er betinget af, at legatmodtageren endnu lever.
Ansøgningsfristen er 31. marts 2013. Du kan downloade ansøgningsskema på www.advokatsamfundet.dk/advokatrådet/fonde.

Birthe Daells Fond
Birthe Daells Fond giver penge til advokatbistand. Fondens formål er at sikre, at personer – også juridiske – som ikke har råd til at antage en advokat til at varetage deres sag, kan få bistand fra en advokat.
Legatet kan – helt eller delvist – dække udgifter til advokatsalær i det omfang, det ikke bliver godtgjort hos modparten, for eksempel ved dom, fri proces og/eller retshjælpsforsikring. Der gives heller ikke støtte til sager, som allerede er ført, ligesom der heller ikke gives dækning til udgifter til advokatbistand, som allerede er ydet.
Ansøgningen skal udover en sagsfremstilling (og evt. kopi af ansøgning om fri proces) indeholde oplysning om partnernes økonomiske forhold og størrelsen af det beløb, man søger om. Der er ingen ansøgningsformular. Ansøgningen skal sendes til Advokatsamfundets sekretariat.
Du kan læse nærmere om legatet samt betingelserne for, hvordan du som advokat kan søge legatet for din klient på www.advokatsamfundet.dk/advokatrådet/fonde.

Forsikringsfusion
Forsikringsselskabet Chartis Europe, som bl.a. udbyder advokatansvarsforsikringer, har fra december 2012 fusioneret med Chartis Europe Limited UK. Navnet ændres samtidig til AIG Europe. Alle Chartis rettigheder og forpligtelser overgår således til AIG Europe.

CCBE Plenary Session - Strasbourg
Den 30. november afholdt sammenslutningen af advokatsamfund i Europa, CCBE sin halvårlige generalforsamling i Strasbourg med deltagelse af den samlede danske delegation.
På mødet blev bl.a. evalueringen af advokatdirektiverne drøftet sammen med de aktuelle og generelle reguleringsmæssige tendenser i branchen. Også en række andre EU initiativer af betydning for bl.a. uddannelse af advokater og E-justice portalen blev drøftet.
Der blev endvidere foretaget valg af formandsskab for CCBE, der for 2013 ser ud som følger:

Præsident – Evangelos TSOUROULIS (Grækenland)
1. vice præsident – Aldo BULGARELLI (Italien)
2. vicepræsident – Maria SLAZAK (Polen)
3. vicepræsident – Michel BENICHOU (Frankrig)

CCBE's Human Rights Award 2012
CCBE's Menneskerettighedspris 2012 blev 30. november 2012 overrakt til Pavel Sapelko, der er tidligere advokat i Hviderusland, men som på grund af sine menneskeretsaktiviteter blev ekskluderet fra det hviderussiske advokatsamfund efter pres fra myndighederne. Læs mere herom i et interview med Sapelko i Advokaten 1, der udkommer 29. januar 2013.

Dom fra menneskerettighedsdomstolen om advokaters indberetning i hvidvasksager
Menneskerettighedsdomstolen har i en ny dom fastslået, at det ikke er i strid med artikel 8, når der i hvidvaskreguleringen stilles krav om, at advokater skal foretage indberetning af mistænkelige transaktioner. Se nærmere resumé af dommen her.

Computerskærme til Mødrehjælpen
Sekretariatet har skænket 15 ældre, men i øvrigt velfungerende computerskærme til Mødrehjælpen. For Advokatsamfundet er det glædeligt, at skærmene kan gøre nytte i Mødrehjælpen i stedet for at blive kasseret.

Lukket mellem jul og nytår
Advokatsamfundets sekretariat holder lukket imellem jul og nytår.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Med venlig hilsen
Torben Jensen

Generalsekretær