Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
09-11-2012
Nr. 15/2012

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


 

MARKANT STYRKELSE AF ADVOKATSAMFUNDETS INTERNATIONALE ROLLE
På Rådsmødet i International Bar Association (IBA) i Dublin i oktober, blev formanden for Advokatrådet Søren Jenstrup valgt som én blandt tre nye såkaldte "officers-at-large" i den del af organisationen, som beskæftiger sig med de nationale advokatsamfunds roller (Bar Issues Commission - BIC). Udover de tre menige medlemmer styres BIC af en formand og to viceformænd.
Valget, der har virkning fra 1. januar 2013, indebærer, at Søren Jenstrup indgår i den kreds af tillidsvalgte personer, som har til opgave at idéudvikle organisationen og iværksætte nye projekter. BIC nedsatte allerede i Dublin en ny komité, BIC Regulation Committee, som skal se på advokatreguleringen i international sammenhæng ikke mindst i lyset af den seneste udvikling i England, og Søren Jenstrup deltager her som medforbereder af BIC´s konference program til IBA´s Midyear meeting i maj næste år i Zürich.

ADVOKAT JEPPE SKADHAUGE UDPEGET TIL KRIGSKOMMISSIONEN
Justitsminister Morten Bødskov (S) har udpeget de personer, der skal undersøge den danske indsats under krigene i Irak og Afghanistan.
Kommissionen består af Sø- og Handelsrettens vicepræsident Michael B. Elmer, advokat Jeppe Skadhauge og dr. jur. Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet. Desuden er advokat Jens Lund Mosbek udpeget som udspørger for kommissionen.

RÅDSMEDLEMMER TIL TO UDVALG VED DOMSTOLENE
Justitsministeriet har nedsat et udvalg om bedre og mere effektiv sagsbehandling af civile sager ved domstolene. Advokatrådet repræsenteres i udvalget af Pernille Backhausen, som formand for Advokatrådets Procesretsudvalg.
Desuden har Justitsministeriet har nedsat et udvalg om varetagelse af skiftsagsbehandling. Advokatrådet repræsenteres i udvalget af advokat Kristian Dalsgaard, der er medlem af Advokatrådet.
De to udvalg skal efter kommissoriet afslutte deres arbejde senest 1. september 2013.

Læs mere om udvalgenes arbejde i det kommende nummer af Advokaten.

SERVICEEFTERSYN AF VOLDGIFTSLOVEN
Voldgiftsinstituttet har besluttet at nedsætte et udvalg, der skal foretage et "serviceeftersyn" af voldgiftsloven. Formålet er at sikre, at Danmark lever op til de nyeste standarder, og dermed er et attraktivt hjemsted for voldgiftssager. Advokatrådet har udpeget næstformand i Advokatrådet Jørgen Holst til udvalget.

NYT MEDLEM AF CCBE´S DEONTOLOGY COMMITEE
Advokat Martin Lavesen afløser afdelingschef Lars Økjær Jørgensen som Advokatrådets repræsentant i CCBEs pendant til Regel- og tilsynsudvalget, den såkaldte Deontology Committee.

NY FORMAND FOR FORENINGEN AF ADVOKATER OG ADVOKATFULDMÆGTIGE (FAAF)
Martin Cumberland er fratrådt som formand for FAAF. Samtidig er Karen Bregnehøj Beck tiltrådt som ny formand.

KONTAKTUDVALG MELLEM ADVOKATER OG KØBENHAVNS BYRET
Den 25. september deltog Pernille Backhausen fra Advokatrådet og generalsekretær Torben Jensen i et møde med Københavns Byret. Derudover deltog der repræsentanter fra Københavns Advokatforening og fra 1. kreds' bestyrelse. Formålet med mødet var at nedsætte et kontaktudvalg mellem advokater og byretten med henblik på at effektivisere og smidiggøre samarbejdet mellem parterne, på det civilretlige område. Mødefrekvensen vil formentlig være ca. tre gange om året fremover. Tanken er, at der skal nedsættes tilsvarende kontaktudvalg andre steder i landet.

VEJLEDNING OM OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE
Advokatsamfundets FAQ om obligatorisk efteruddannelse er blevet revideret og har samtidig skiftet navn til Vejledning om Obligatorisk Efteruddannelse.
Den nye vejledning indeholder på nogle punkter en ændret systematik i forhold til tidligere og er desuden ajourført indholdsmæssigt blandt andet i afsnittene omkring indberetning og tilsyn.

Herudover indeholder vejledningen nye afsnit om bl.a.:
· censorarbejde, udvalgsarbejde og drifts- og salgsfremmende kurser som obligatorisk efteruddannelse
· flere undervisere på samme undervisningsforløb
· forfattervirksomhed – afgrænsning af mediereru

ADVOKATERS KLIENTKONTI UDSAT FOR SVINDELFORSØG
Et par advokater har været udsat for forsøg på uretmæssig at få udbetalt penge fra deres klientkonto. Fremgangsmåden er, at der i advokatens navn er sendt en e-mail til den bank, hvor advokaten har klientkonto. E-mailen indeholder en anmodning om at overføre penge til en angivet konto. Afsenderadressen svarer til advokatens e-mailadresse bortset fra de sidste bogstaver. Der er eksempelvis anvendt .biz i stedet for .dk. Forholdene er anmeldt til politiet.

POLITISK AFTALE OM KRIMINALFORSORGEN
Der er indgået ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi. Aftalen indebærer bl.a. flere fængselspladser, tiltag for at få tidligere dømte ud af kriminalitet mv.

Se www.jm.dk

STADIG STOR INTERESSE FOR ADVOKATRÅDETS KURSUS OM ADVOKATRET
Sekretariatets ”rejsehold” stiller stadig gerne op med kurset i advokatregulering, som nu har været afholdt i 3., 4., 5., og 8. kreds og senest for en kreds af advokater på Frederiksberg. Der har været stor interesse for kurset, der blandt andet omfatter de advokatetiske regler, det udkørende tilsyn, hvidvaskreguleringen mv. 7. kreds er vært for et tilsvarende arrangement den 22. november i Skive og har udsendt invitationer, som vi håber, mange vil takke ja til.

SÆT KRYDS I KALENDEREN – ADVOKATMØDE OG ÅRSFEST FOR NYE ADVOKATER
Advokatmødet 2013 afholdes på Tivoli Hotel i København den 7. juni. Årsfesten for de nye advokater bliver afholdt i forbindelse med Advokatmødet og finder således sted samme dag.

ADVOKATSAMFUNDET SØGER JURIDISK KONSULENT MED FLAIR FOR RETSPOLITIK
Advokatsamfundet søger en juridisk konsulent med interesse for og gerne erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem jura og politik.
Du vil indgå i et team af dygtige og engagerede medarbejdere i Juridisk Afdeling, som løser en række juridiske og retspolitiske opgaver herunder udarbejdelse af udkast til høringssvar på en række retsområder, deltagelse i behandling af enkeltsager, f.eks. disciplinærsager, henvendelser om advokatretlige emner, juridiske udviklingsprojekter mv. Du vil få direkte kontakt til en række advokater samt til en bred kreds af myndigheder og organisationer. Du vil få mulighed for at præge dit job, og du vil være med til at påvirke Advokatrådets initiativer på en række områder.
Hovedvægten vil være på national ret, men der vil også være mulighed for at beskæftige sig med internationale vinkler inden for de forskellige retsområder. Du vil også kunne deltage i projektarbejde.
Vi lægger stor vægt på, at du har kendskab til strafferet, og vi forventer, at du har en bred juridisk viden og erfaring. Det vil også være hensigtsmæssigt, hvis du har lidt talforståelse. Ansøgere med erfaring fra advokatbranchen eller som fuldmægtig i en offentlig myndighed foretrækkes.
Du skal have evner for og gerne erfaring med at sætte dig ind i ny lovgivning. Du skal på et juridisk grundlag kunne foretage retspolitiske vurderinger samt have interesse og blik for andet og mere end juridiske synsvinkler. Du skal have politisk tæft og interesse for lovgivningsprocessen. Desuden skal du kunne arbejde grundigt og selvstændigt, og du skal kunne formulere dig klart i skrift og tale.
Du vil få et udadvendt job, hvor du også skal kunne samarbejde med afdelingens og husets øvrige medarbejdere. Det er derfor væsentligt, at du er uformel, serviceminded og i besiddelse af humoristisk sans. Det er desuden vigtigt, at du er fleksibel over for nye opgaver.

Der er tale om en fuldtidsstilling (37,5 timer) med flextid. Stillingen ønskes besat snarest mulig og senest 1. januar 2013.

Er du interesseret i stillingen, så send en kortfattet ansøgning samt CV og andet relevant materiale til aju@advokatsamfundet.dk senest onsdag 14. november 2012. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingens indhold, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Lars Økjær Jørgensen på tlf. 33 96 97 84 (direkte) eller på 33 96 97 98.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær