Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
04-10-2012
Nr. 12/2012

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


ADVOKATRÅDET ETABLERER HJEMMESIDE TIL ADVOKATVAGTERNE
Advokatrådet har med støtte fra Dreyers Fond etableret hjemmesiden www.advokatvagterne.dk, som indeholder en række praktiske oplysninger om advokatvagterne på dansk, engelsk, tyrkisk, arabisk og somalisk. Kast et blik på siden, der er masser af nyttig information, og den kan være god at henvise til, både fra din egen hjemmeside, og hvis du modtager spørgsmål om muligheden for gratis juridisk rådgivning.
Hjemmesiden vedligeholdes af Advokatsamfundet, og forslag til udbygning modtages gerne.
Advokatrådet udsender desuden om kort tid Ipads til en række advokatvagter for derved at understøtte adgangen til hurtigt og enkelt at indhente information som led i rådgivningen. Også dette projekt er muliggjort ved støtte fra Dreyers Fond.

HUSK AT DOWNLOADE APP’EN “FIND EN ADVOKAT”
Som omtalt i seneste nyhedsbrev har Advokatrådet fået udarbejdet en App til smart phones. Med den kan du hurtigt finde kontaktoplysninger på alle advokater i Danmark.

REGERINGEN VARSLER UDVALG OM DOMSTOLSREFORM, SKIFTESAGSBEHANDLING MV.
Regeringen har besluttet at nedsætte nogle udvalg, der i løbet af et år skal fremkomme med vurderinger og forslag, der kan få væsentlig betydning for sagsbehandlingen ved domstolene.
Der nedsættes et udvalg om behandlingen af civile sager, som skal belyse aktivitet og produktivitet i domstolene samt vurdere effektivitetspotentialer mv., så sagsbehandlingstiden kan nedbringes. Advokatrådet vil være repræsenteret i dette udvalg.
Der nedsættes desuden et udvalg om varetagelse af skiftebehandlingen. Udvalget skal overveje, om skiftesagsbehandlingen kan effektiviseres og optimeres ved at samle opgavevaretagelsen på færre enheder. Advokatrådet vil være repræsenteret i udvalget.

Læs kommissorierne her.

SKAL DEN ÅRLIGE RETSSIKKERHEDSREDEGØRELSE TIL FOLKETINGET AFSKAFFES?
Advokatrådet har afgivet et høringssvar til et forslag fra Justitsministeriet om at afskaffe den årlige retssikkerhedsredegørelse til Folketinget, der hidtil er blevet udarbejdet i medfør af retssikkerhedsloven. Redegørelsen viser blandt andet brugen af tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Blandt de emner, der indgår i redegørelsen er en oversigt over forvaltningens anvendelse af uvarslede kontrolbesøg. Høringssvaret påpeger, at de ressourcebesparelser, der bærer forslaget, ikke står mål med den ulempe, der vil være ved at afskaffe redegørelsen.

Læs høringssvaret her.

MANGLENDE SØGNING TIL ADVOKATKONSTITUTIONER I LANDSRETTERNE
Advokatrådet er bekymret over den manglende søgning til advokatkonstitutionerne i landsretterne og har derfor besluttet at sætte fokus på værdien af som advokat at prøve kræfter med rollen som dommer. Samtidig vil Advokatrådet søge at afdække, om der er strukturelle eller administrative forhold, der begrænser interessen hos kvalificerede ansøgere fra advokatvirksomhederne.

SUCCESFULDT IBA-SEMINAR OM RATING AF ADVOKATVIRKSOMHEDER
I forbindelse med International Bar Associations årlige møde, der i år afholdes i Dublin, var Advokatrådet og Danske Advokater 2. oktober 2012 værter for et spændende seminar om rating af advokatvirksomheder. Blandt de temaer, som blev drøftet under seminaret, var bl.a. spørgsmålet, om den rating, der foretages, er troværdig som grundlag for valg af advokater i et andet land, om der reelt er mere tale om markedsføring end om kvalitetssikring, og hvordan ratingbureauerne udvælger og bedømmer virksomhederne. Seminaret var særdeles velbesøgt og med en god debat med deltagelse af godt 100 advokater fra en række forskellige lande.

ADVOKATRÅDET DELTAGER I FOLKEMØDET 2013
Advokatrådets deltagelse i dette års Folkemøde på Bornholm var en stor succes, og Advokatrådet har derfor besluttet også at deltage i Folkemødet 2013. Har du en god ide til et arrangement på Folkemødet, hører vi i Sekretariatet meget gerne herom. Kontakt vores pressechef Hanne Hauerslev på hha@advokatsamfundet.dk. Folkemødet finder sted i dagene 13.-17. juni 2013.

BESØG FRA LETLAND
Det lettiske justitsministeriums retshjælpsafdeling arbejder på et projekt med titlen “National and cross-border state ensured legal aid and state compensation models, provision, reimbursements procedures, implementation problems and best practices”. En arbejdsgruppe besøger Danmark i oktober 2012, hvor de bl.a. skal mødes med repræsentanter fra Advokatsamfundet for at drøfte det danske retshjælpssystem og advokaternes rolle heri.

NY STRUKTUR I SKATTEMINISTERIET
Skatteministeriet opgiver sin såkaldte “enhedsorganisation”. Skatteministeriet bliver opdelt i et departement og en selvstændig styrelse med fokus på borgere og virksomheder, indsats og inddrivelse. Omorganiseringen sker for at genoprette tilliden til ministeriet og sikre, at der ikke kan rejses spørgsmål om mulig politisk indblanding i den konkrete sagsbehandling.

Læs mere her http://www.skm.dk/presse/pressemeddelelser/skatteministeriets/skatteministerietfaarnystruktur.html

PRAKTISK GUIDE TIL AT MØDE VED EU-DOMSTOLEN I PRÆJUDICIELLE SPØRGSMÅL
CCBE har udgivet en kort guide til advokater, der beskæftiger sig med sager, hvor der ønskes forelagt EU-Domstolen præjudicielle spørgsmål. Guiden omfatter en række anbefalinger og desuden praktiske oplysninger om sagernes afvikling, mødetider, adgangsforhold mv.

Læs guiden her http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Practical_guidances_1_1347619462.pdf

ADVOKAT MEDLEM AF BØRNERÅDET
Social- og integrationsministeren har med virkning fra 1. oktober 2012 udpeget advokat Anja Cordes til medlem af Børnerådet. Børnerådet er sammensat af medlemmer med en række forskellige faglige ekspertiser, og Anja Cordes er udpeget som ekspert i børns retsstilling.

DREYERS FONDS HÆDERSPRIS 2012
Dreyers Fonds hæderspris 2012 går til advokat Knud Foldschack for hans årelange løsningsorienterede arbejde i krydsfeltet mellem det skæve og det regelrette Danmark. Prisen overrækkes ved et arrangement 24. oktober 2012.

INTERNATIONAL BASKETBALL-TURNERING FOR ADVOKATER
Det litauiske advokatsamfund er hvert år vært for en basketball turnering for advokater og advokatfuldmægtige. I år foregår turneringen 1.-2. december 2012 i Vilnius.
Selve deltagelsen er gratis, men alle udgifter til rejse og ophold skal afholdes af deltagerne selv. Tilmelding af hold og yderligere oplysninger om arrangementet kan fås ved henvendelse til Migle Verbute i det litauiske advokatsamfund på m.verbute@advoco.lt


Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær