Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
17-03-2016
Nr. 5/2016

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet


Forslag om sessionslogning droppes
Forslaget til sessionslogning, der hidtil har været i spil, vil koste en milliard kroner om året. Justitsministeriet vil derfor finde andre måder at hjælpe politiet på, skriver Berlingske Tidende.
I den seneste tids debat om den foreslåede registrering af alle danskeres internet- og taletrafik, har bl.a. Advokatsamfundet peget på, at en udvidet sessionslogning kan være vanskelig forenelig med borgernes rettigheder og helt grundlæggende retsprincipper.
Af et brev til justitsminister Søren Pind pointerede 23 organisationer – herunder Advokatsamfundet – blandt andet, at justitsministeren så sent som i juni 2014 besluttede at afvikle sessionslogningen, idet logningen blev anset for uanvendelig.


Skatteudvalget fremsætter forslag til kommissorium for et Skattelovråd
Et af ønskerne på Advokatrådets ønskeliste til det nye Folketing i oktober 2015 var genetableringen af et Skattelovråd. Efterfølgende har Advokatrådets Skatteudvalg været i positiv dialog med skatteminister Karsten Lauritsen, hvilket blandt andet udmøntede sig i skatteministerens besøg hos Skatteudvalget 25. februar.
Som en opfølgning på mødet i Skatteudvalget har udvalgets formand, Kim Pedersen, rettet skriftlig henvendelse til skatteministeren med forslag til et kommissorium for et Skattelovråd. Forslaget fremsættes i håbet om, at skatteministeren vil tage positivt imod udkastet og lade sig inspirere til en kommende retssikkerhedspakke.

Læs Skatteudvalgets brev og kommissorium her


Undersøgelse om trusler blandt familie- og strafferetsadvokater
Trusler, chikane eller hademails. Det er tre ting, som især mange familie- og strafferetsadvokater ofte får ind på livet i forbindelse med deres sager.
Men hvor ofte sker det, og hvilke konsekvenser har det for den enkelte advokat? Det er spørgsmål, som Advokatrådets Strafferetsudvalg har fokus på blandt andet efter drabet på en familieretsadvokat i Fogedretten i København 16. september 2014. Derfor gennemføres nu en mini-undersøgelse blandt familie- og strafferetsadvokater. Undersøgelsen, som er anonym, er udsendt onsdag 16. marts på mail, og består af spørgsmål, som kan besvares på få minutter. Deadline for besvarelse er 23. marts.
Resultatet af undersøgelsen vil blandt andet blive offentliggjort i magasinet Advokaten.


Nye kendelser fra Advokatnævnet
Kendelse af 27. januar 2016: “Advokat tilsidesatte god advokatskik ved ikke at sende retten fyldestgørende oplysninger, hvorved sagsanlægget blev afvist”.

Kendelse af 16. december 2015: “Advokater på samme kontor repræsenterede begge parter i en verserende digesag”.

Kendelse af 15. december 2015: “Det var i strid med god advokatskik, at en advokat orienterede retten samt skønsmanden om, at hans klient overvejede at indgive en klage over modpartens advokat til Advokatnævnet”.

Læs de nyeste kendelser fra Advokatnævnet her


Nyt nummer af Advokaten
Udlændingeloven og retssikkerheden. Det er temaet i det ny nummer af Advokaten, hvor der også er et stort interview med justitsminister Søren Pind, der fortæller om, hvorfor drømmen om at blive advokat blev skrinlagt – og hvor han ser de største behov for at styrke retssikkerheden for borgerne.
Læs også portræt af Anders Hjortsholm, der som advokat i forsvars- og rumfartsvirksomheden Terma arbejder i en tys-tys-verden.

Læs Advokaten her


De ti bedste råd til en god voldgiftssag
En stor del af erhvervslivets tvister afgøres ved voldgift. Voldgiftssager behandles på grundlag af parternes aftale, eventuelle aftalte institutregler og voldgiftsloven. Men selvom aftalerne er klare, er der ti forhold, som ofte giver anledning til misforståelser, og som advokater, der fører voldgiftssager, bør være opmærksomme på.

Læs artiklen i det ny nummer af Advokaten


Vigtige retsstatslige principper fra EU-retten
I december 2015 afsagde Højesteret dom i en sag, hvor den tiltalte blev frifundet for overtrædelse af nogle danske regler om gyldigt kørekort. Reglerne var indført blandt andet for at implementere et EU-direktiv, men direktivet var ikke korrekt implementeret. Højesteret begrundede afgørelsen med, at princippet om EU-konform fortolkning af danske retsregler i straffesager må ske under hensyntagen til legalitetsprincippet.

Læs professor Thomas Elholms artikel i det ny nummer af Advokaten

 

Det sker ved domstolene med flere


Domstolsstyrelsen søger advokater til retsmægling
Domstolsstyrelsen søger advokater til at fungere som retsmæglere ved byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten. Det er en betingelse, at du er advokat og udøver advokatvirksomhed, samt at du har gennemført en relevant uddannelse i mægling.
Antagelsen vil ske for en fireårig periode med virkning fra 1. september 2016. Ansøgningsfristen er 8. april 2016. Domstolsstyrelsen gør opmærksom på, at de advokater, som i dag er antaget til at fungere som retsmæglere ved domstolene, skal søge igen for at komme i betragtning.

Læs mere om stillingen og ansøg her


Kriminalforsorgen: Ny mailadresse
Som følge af Kriminalforsorgens reorganisering ændres Vridsløselille Fængsels e-mail adresse med virkning fra 9. marts 2016. Post bedes derfor fremover sendt til adressen vridsloeselille.faengsel@kriminalforsorgen.dk


Besøg på Kriminalforsorgens institutioner
Igen i år arrangerer Kriminalforsorgen besøg til flere institutioner. Besøgsturene i 2016 er til følgende institutioner:

Tirsdag 10. maj 2016 – Pension Brøndbyhus
Onsdag 14. september 2016 – Nr. Snede Fængsel
Onsdag 12. oktober 2016 – Søbysøgård Fængsel.

Tilmeldingsblanket bedes sendt til kls@kriminalforsorgen.dk senest fire uger før hver besøgstur.

Se invitationen her

Tilmeld dig til arrangementet her


Dreyers Fonds Hæderspris til menneskerettighedsadvokat 
Det er et væsentligt bidrag til retsudviklingen inden for folkeretten og menneskerettigheder i Danmark, der har sikret advokat Tyge Trier Dreyers Fonds Hæderspris i år.
“Helt tilbage fra studiet på Københavns Universitet involverede han sig i undervisning og forfattervirksomhed blandt andet som medforfatter til bogen ‘Menneskeret’, der er anvendt i hele Norden og i Tyskland. Herudover har Tyge gennem årene forfattet en lang række juridiske artikler og indlæg i den samfundsmæssige debat,” sagde advokat Claus Barrett Christiansen fra Dreyers Fonds bestyrelse ved prisoverrækkelsen. Hædersprisen er på 400.000 kroner.

Læs mere om Dreyers Fonds Hæderspris her

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær