Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
03-03-2016
Nr. 4/2016

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet


SKAT: Højere kvalitet i skattelovgivningen er et fælles ønske
Lovkvalitet og retssikkerhed. Det var to centrale emner, der var på dagsordenen, da Advokatrådets Skatteudvalg i sidste uge havde inviteret skatteminister Karsten Lauritzen til møde for at drøfte, hvordan udvalget bedst muligt kan støtte det lovforberedende arbejde.
På mødet fortalte Skatteudvalgets formand, Kim Pedersen, blandt andet om forslaget om et Skattelovråd. Også Skatteudvalgets rolle som høringspart blev drøftet, og herunder vigtigheden af at have rimelig tid til at vurdere de ofte komplicerede lovændringer på skatteområdet.

Strategi for Advokatrådets internationale arbejde
Advokatrådets Internationale Udvalg har i efteråret udarbejdet kommissorium og strategi for sit kommende arbejde. Vidensdeling og værdi for medlemmerne skal være i fokus i det internationale arbejde. Det næste skridt i processen bliver at gennemgå de nuværende fokusområder og vurdere om, disse områder bringer tilstrækkelig værdi for medlemmerne, og om den opnåede viden ved arbejdet videreformidles i tilstrækkeligt omfang til medlemmer med interesse inden for området.

Læs mere om Advokatrådets internationale arbejde her

Den europæiske OTB-platform for grænseoverskridende forbrugerklager er i luften
EU har nu oprettet den webplatform, som skal gøre det lettere for forbrugerne at finde frem til den relevante klageinstans, når forbrugerne handler over landegrænser.

OTB-platformen kan ses her

Advokatnævnet er registreret på platformen som klageinstans for salærtvister mellem en forbruger og en dansk advokat.
De europæiske erhvervsdrivende – herunder også advokater – som handler via internettet, skal linke til OTB-platformen.

Læs mere om advokaters forpligtelse til at linke til OTB-platformen på Forbruger Europa og i Advokaten 7/2015

Sessionslogningsregler til debat
I de seneste uger har en del kritiske røster meldt sig i debatten om justitsministerens varslede genindførelse af sessionslogning. Det gælder blandt andet 23 organisationer – herunder Advokatsamfundet – som i et brev til justitsminister Søren Pind peger på, at en udvidet sessionslogning synes at indebære en masseovervågning af hele befolkningen, som kan være vanskelig forenelig med borgernes rettigheder og helt grundlæggende retsprincipper.
I et blogindlæg på Altinget anbefaler generalsekretær Torben Jensen, at regeringen nedsætter et bredt sammensat udvalg, der kan svare på, hvad logning i realiteten kommer til at betyde, før der gennemføres regler på området.

Læs mere her samt de 23 organisationers fælles henvendelse til justitsministeren

Læs mere på Altinget.dk

Advokatnævnets sagsbehandlingstid fortsætter med at falde
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager afsluttet i januar og februar måned 2016 er på 4,4 måneder, og dermed fortsat under de seks måneder, som i nævnets forretningsorden er opstillet som målsætning for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Der afsluttes fortsat flere sager, end der kommer ind.
I februar 2016 er der registreret 94 nye klager og genoptagelsessager. Der er i samme periode afsluttet 100 sager. Antallet af verserende sager var ved udgangen af februar måned nedbragt til 466 sager. En stor del af disse sager er under skriftveksling, det vil sige beror på, at sagens parter indsender skriftlige indlæg.

Læs Advokatnævnets afgørelser i Advokatsamfundets Vidensdatabase

Nye kendelser fra Advokatnævnet
Genbrug af ‘pistolklausul’ i ejeraftale
En advokat bistod i 2008 anpartshavere og partnere i Selskab Z Holding med konciperingen af en anpartshaveroverenskomst. Der var tidligere i forbindelse med stiftelsen af Selskab Z Holding udarbejdet en anpartshaveroverenskomst. Selskabet havde på daværende tidspunkt andre ejere, og anpartshaveroverenskomsten blev konciperet af en advokat fra et andet kontor end indklagede. Denne overenskomst indeholdt en såkaldt ‘pistolklausul’, som anpartshaverne ønskede videreført i 2008 anpartshaveroverenskomsten. I 2014 opstod der en tvist mellem anpartshaverne, og indklagede bistod de tre anpartshavere mod den fjerde. Indklagede gjorde over for Advokatnævnet gældende, at tvisten alene vedrørte forståelsen af ‘pistolklausulen’, som han ikke havde konciperet, hvorfor der ikke var noget til hinder for partsrepræsentationen. Advokatnævnet fandt, at selv om ‘pistolklausulen’ var videreført uden væsentlige ændringer, ændrede dette ikke ved, at når en advokat har bistået parter med stiftelse eller berigtigelse af et retsforhold, må advokaten ikke efterfølgende bistå en af parterne, hvis forholdet kan have betydning for den anden part. Advokaten befandt sig således i en interessekonflikt og blev pålagt en bøde på 10.000 kr.

Læs kendelsen her

Læs de nyeste kendelser fra Advokatnævnet her


 

Det sker internationalt


CCBE’s Annual Report er netop udkommet.
L
æs blandt andet om status på CCBE’s projekter i 2015, herunder evalueringen af den Europæiske arrestordre, ‘Find-a-lawyer’ som er en grænseoverskridende søgemaskine. Der er endvidere indlæg vedrørende CCBE’s projekter til forbedring af retssikkerheden i blandt andet Kosovo, Ukraine og Moldova, ligesom formændene for de enkelte komiteer og arbejdsgrupper redegør kort for arbejdet i 2015.

CCBE's Annual Report

 

Det sker hos domstolene


Pilottest af domstolenes nye sagsportal er udskudt
Test af domstolenes portal til digital behandling af civile sager har påvist nogle fejl, som betyder, at pilottesten i to retter bliver udskudt. Efter planen skulle det nye it-system til behandling af civile sager ved domstolene udrulles i de to første retter, nemlig Vestre Landsret og Retten i Horsens i april. Leverandøren har imidlertid set sig nødsaget til at melde forsinkelse på den sidste del af udviklingen af systemet til civile sager. Udrulning af civilsystemet i pilotretterne udskydes derfor til efter sommerferien 2016.

“Langt hovedparten af systemet fungerer, som det skal, og de medarbejdere og advokater, som har været med til at teste JFS Civil, er positive over funktionalitet og brugervenlighed. I forbindelse med de endelige test af forskellige procestrin har vi imidlertid fundet nogle fejl, som betyder, at vi ikke har kunnet godkende den seneste leverance fra leverandøren. Kvaliteten skal være i orden, og derfor har vi nu besluttet at udskyde pilottesten for at være sikre på, at leverandøren kan nå at få rettet fejlene, inden systemet bliver udrullet i de første retter”, siger Sandra Kaae Bauer, projektchef i Domstolsstyrelsen.

Læs mere om den nye sagsportal til digital behandling af civile sager på domstol.dk


Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær