Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets nyhedsbrev
07-07-2015
Nr. 8/2015

Advokatsamfundets nyhedsbrev


DET SKER I ADVOKATSAMFUNDET

Velkommen til den nye justitsminister

Advokatrådets formand Peter Fogh, har i et brev til den nye justitsminister Søren Pind ønsket tillykke med udnævnelsen, og samtidig benyttet lejligheden til at gøre opmærksom på en af rådets mærkesager:

”Et andet område, som længe har haft Advokatrådets opmærksomhed, er problematikken vedrørende dømtes betaling af sagsomkostninger i straffesager. Vi ved, at sagen også har været genstand for en vis politisk interesse, og vi håber, at det snart vil være muligt at se resultater på området.

Jeg håber, at vi i en ikke så fjern fremtid får mulighed for at mødes med henblik på at drøfte ovenstående og andre relevante punkter. Indtil da vil jeg ønske dig held og lykke, og ikke mindst god arbejdslyst i dit nye og spændende job”.

Læs hele formandens velkomstbrev til justitsministeren

 

Sagsbehandlingstiden fortsat under seks måneder

Det fremgår af Advokatnævnets statistik for første halvår 2015, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgørelser truffet i 1. halvår 2015 er nede på 5,6 måneder, og dermed lidt under målsætningen på 6 måneder, som er fastsat i Advokatnævnets forretningsorden.

I første halvår 2015 er der indkommet 611 nye klager og genoptagelsessager, mens der i samme periode er afsluttet 688 sager. Antallet af verserende sager udgjorde ved udgangen af juni måned 494 sager.

Indkomne og afsluttede sager

JAN

FEB

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

Indkomne sager

126

98

100

74

97

115

Afsluttede sager

127

124

123

57

114

140

 

 

 

 

Gns. sagsbehandlingstid (mdr.)

JAN

FEB

MARTS

APRIL

MAJ

JUNI

Alle sager

6,0

5,4

5,5

5,3

5,4

5,6

 

Årsfest for nye advokater

Traditionen tro er der gallamiddag for nye advokater i sensommeren, hvor der ud over middag og fest vil være taler fra Advokatrådets formand og Højesterets præsident. Festen afholdes også i år på Nationalmuseet.

Er du blevet advokat mellem 1. juli 2014 og 30. juni 2015, har du allerede modtaget en invitation til Årsfesten 11. september 2015.

Tilmeld dig allerede nu ved at sende en mail til gsk@advokatsamfundet.dk

 

Nye afgørelser i Vidensdatabasen

I Advokatnævnets Videndatabase er der nye afgørelser fra første halvår 2015.

Kendelse af 18. marts 2015: Advokatnævnet fandt, at en advokat, der repræsenterede både køber og sælger i en ejendomshandel, havde befundet sig i en interessekonflikt eller i nærliggende risiko herfor.

Kendelse af 30. marts 2015: Advokatnævnet fandt, at en advokat, der havde et fast klientforhold til X, havde befundet sig i en interessekonflikt ved at repræsentere Y i en sag mod X, uden forinden at have indhentet informeret samtykke fra begge parter. 

Dom af 16. april 2015 – Advokatnævnets kendelse af 14. april 2014: Byretten tiltrådte, at en advokat, der indgik en forligsaftale uden klientens samtykke hertil, handlede uden for sin bemyndigelse, og herved groft tilsidesatte god advokatskik jf. retsplejelovens § 126, stk. 1.

Kendelse af 12. maj 2015: Advokatnævnet fandt, at en advokat, der var ansvarlig for fremsendelse af et brev til debitor med varsling om et besøg af en servicekonsulent inden for et tidsinterval på 4 timer, havde tilsidesat god advokatskik.

Læs mere i Vidensdatabasen

 

 

INTERNATIONALT

Ulovlig overvågning af advokater i Holland

Det hollandske advokatfirma Prakken d’Oliveira er gennem en årrække blevet overvåget af den hollandske efterretningstjeneste (AIVD), blandt andet er det sker aflytning af telefonsamtaler med klienter. De hollandske myndigheder har officielt erkendt overvågningen. Overvågningen har resulteret i, at advokaterne har anlagt sag mod staten, og sagen blev den 1. juli 2015 afgjort ved byretten i Haag.  

Dommen erklærer overvågningen for ulovlig, da den klart strider mod princippet om advokat/klient-fortrolighed. Dommen giver myndighederne seks måneder til at rette op på deres overvågnings-procedurer og betingelserne herfor, og bringe dem i overensstemmelse med Menneskerettighedsdomstolens praksis – i modsat fald er overvågning af advokater ikke længere tilladt. Dommen omfatter ydermere et krav til myndighederne om, at der nedsættes en uafhængig myndighed, der tildeles beføjelser til at overvåge, begrænse og/eller helt stoppe en overvågning.

Alle oplysninger der fremskaffes fra overvågning af advokater, må først overleveres til anklagemyndigheden efter den uafhængige myndighed har undersøgt, om betingelserne for overvågning har været opfyldt.

Dommen foreligger endnu kun på hollandsk

 

 

GODT AT VIDE

Røde Kors søger mentorer for løsladte

Mange løsladte oplever tiden før, under og efter løsladelse som kaotisk. Det er en af grundene til, at Røde Kors søger frivillige fra Aarhus-området til en ny mentorordning for løsladte, som starter til august. Opgaven bliver at sparre omkring blandt andet økonomi, misbrug og nye sociale netværk.

Mentorordningen er støttet af TrygFonden. 

Kontakt mentor@rodekors.dk for at høre mere.

Læs mere om Mentorordning for løsladte

 

Ny barselsordning for selvstændige

En ny ordning, Barselsudligning for Selvstændige, vil fra oktober 2015 udbetale kompensation til selvstændige, og honorarmodtagere med B-indkomst, der går på barsel. Formålet med ordningen er, at fremme ligestilling mellem selvstændige og lønmodtagere, og give kvinder bedre muligheder som selvstændige.

Ordningen kommer alle selvstændige, der har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, til gode. Det vil sige, at man blandt andet skal leve op til beskæftigelseskravet for at få barselsdagpenge.

Barselsudligning for Selvstændige er en obligatorisk ordning for alle selvstændige mellem 18 og 64 år. Der opkræves bidrag første gang den 1. september 2015. Ca. 210.000 selvstændige og honorarmodtagere med B-indkomstmodtagere vil indbetale til ordningen.

Læs mere om Barselsudligning for Selvstændige

 

Ændring om indhentning af oplysninger om jordforurening

Hvert år besvarer Region Hovedstaden ca. 28.000 forespørgsler om jordforurening. Forespørgslerne kommer typisk fra ejendomsmæglere og advokater. På sigt skal ejendomsmæglere og andre interesserede selv kunne finde disse oplysninger for alle kommuner ved søgning på regionens hjemmeside.

Indhentning af forureningsoplysning for en ejendom i Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Furesø, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Ishøj, Rudersdal og Vallensbæk Kommune, skal ikke længere ske ved at sende mail til Region Hovedstaden. I stedet skal der søges på regionens hjemmeside ud fra ejendommens matrikelnummer og ejerlav. Det er muligt, at udskrive en attest om grunden.

De øvrige kommuner i Region Hovedstaden vil løbende blive lagt på Regionens hjemmeside, når data er klar. Indtil da, skal der fortsat søges oplysninger om jordforurening ved at indsende skemaet ”Oplysninger om jordforurening” til Region Hovedstaden på mail: jordforurening@regionh.dk.

Danmarks Miljøportal kan man også finde oplysninger om forurenede grunde, og få udskrevet en jordforureningsattest. Søgning på Danmarks Miljøportal giver dog kun oplysning om grunde, hvor forureningen er kortlagt, eller grunde, hvor regionen har vurderet, at den ikke skal kortlægges.

 

Advokatsamfundet ønsker alle en god sommer.

 

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær