Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets nyhedsbrev
22-05-2015
Nr. 5/2015

Advokatsamfundets nyhedsbrev


Forsøgsordning med adgangskontrol ved retterne på Frederiksberg og i Glostrup

Advokatsamfundet har fra præsidenten ved Retten på Frederiksberg og fra præsidenten ved Retten i Glostrup modtaget følgende orientering om den adgangskontrol, der som en forsøgsordning iværksættes ved fem byretter, herunder Frederiksberg og Glostrup, fra 1. juni 2015:

 
Fra præsident Torben Goldin, Retten på Frederiksberg

Ved Retten på Frederiksberg er der 2 publikumsindgange, henholdsvis 1 i den nye og 1 i den gamle retsbygning.

Forinden man går igennem detektorkarmen, skal man tømme sine lommer.  I den gamle retsbygning sker undersøgelsen manuelt, dvs. at man selv skal åbne sin taske, så vagten kan kigge i den. Vagten kan bede taskens ejer om at tømme tasken helt eller delvis. Vagten må ikke selv rode i tasken, og vagten må/vil naturligvis ikke interessere sig for, hvad der måtte stå på eventuelle papirer i tasken. Finder en advokat, at dette ikke respekteres af vagterne, beder jeg venligst om, at jeg omgående orienteres.

Kontrollen omfatter som anført alle, der skal ind i retsbygningen via en publikumsindgang. De eneste, der undgår visitation, er politiet, hvor visitation af flere grunde ikke giver nogen mening. Det er jo bl.a. som bekendt politiet, vi må ringe til, hvis vi skal have hjælp i en overfaldssituation e.l.

Jeg kan oplyse, at rettens egne medarbejdere også skal kontrolleres, hvis de går ind gennem en af publikumsindgangene.

Det har mig bekendt været diskuteret, om advokater kan undgå kontrollen ved at vise det ID-kort, der udstedes af Advokatsamfundet. I Retten på Frederiksberg har vi - lige som i Retten i Glostrup - af praktiske grunde valgt indtil videre også at lade advokater kontrollere, fordi vi vurderer, at dette er lettest at håndtere på en ordentlig måde. Vi vil selvfølgelig bestræbe os på, at kontrollen gennemføres så hensynsfuldt, smidigt og hurtigt som muligt, så den bliver til mindst mulig gene for de mødende. Advokaterne opfordres således til - når de møder - at tilkendegive over for vagten, at de skal deltage i et retsmøde. Herefter vil vi forsøge at få dem igennem kontrollen via en form for "fast track".

Afslutningsvis vil jeg pointere, at dette er en forsøgsordning. Vi håber på overbærenhed, især i indkøringsperioden, men jeg beder om, at erindres, at kontrollen indføres for at øge sikkerheden og trygheden for alle i retten, herunder ikke mindst advokaterne. Vi indfører ikke ordningen for at genere nogen.

Når dette er sagt, modtager vi/jeg naturligvis gerne konstruktive kommentarer og forslag til forbedringer.”

 
Fra præsident Lisbeth Larsen, Retten i Glostrup

Alle, der vil ind i retsbygningen gennem en af de to publikumsindgange, skal passere kontrollen. Det betyder i praksis, at man skal passere en detektorkarm. Forinden skal man tømme lommerne og lægge indholdet i en bakke. Desuden skal medbragte tasker undersøges. I nogle retter skal tasken køre gennem en røntgenscanner. I Retten i Glostrup sker undersøgelsen manuelt. Det betyder, at man selv skal åbne sin taske, så vagten kan kigge i den. Vagten kan bede taskens ejer om at tømme tasken helt eller delvis. Vagten må ikke selv rode i tasken, og vagten må naturligvis ikke interessere sig for, hvad der måtte stå på papirer i tasken.

Kontrollen omfatter som anført alle, der skal ind. De eneste, der undgår visitation, er politiet, hvor visitation ikke rigtig giver nogen mening. Rettens medarbejdere skal også kontrolleres, hvis de går ind gennem publikumsindgangen.

Det har været diskuteret, om advokater kan undgå kontrollen ved at vise det ID-kort, der udstedes af Advokatsamfundet. Der er lidt forskellige holdninger til det. I Retten i Glostrup har vi valgt indtil videre at lade alle kontrollere, fordi vi vurderer, at det er lettest at håndtere på en ordentlig måde. Som jeg har forstået det, har Retten på Frederiksberg og Retten i Århus valgt samme løsning.

Vi bestræber os på, at kontrollen gennemføres så hensynsfuldt, smidigt og hurtigt som muligt, så den bliver til mindst mulig gene. Retten og vore vagter er imidlertid nybegyndere på området. Vi håber på overbærenhed i indkøringsperioden, og vi modtager naturligvis gerne kommentarer og forslag til forbedringer.

Kontrollen indføres for at øge sikkerheden og trygheden – ikke for at genere nogen.”


Advokatrådet har i sit høringssvar om adgangskontrollen forudsat, at præsidenterne ville undtage advokater fra adgangskontrollen, hvilket er i overensstemmelse med forarbejderne til lovgivningen om adgangskontrol. Advokatrådet har i den forbindelse tilbudt at deltage i drøftelser om udstedelse af legitimationskort til advokater.

På baggrund af ovenstående er Advokatsamfundet sammen med Danske Advokater og Landsforeningen af Forsvarsadvokater ved at arrangere et møde med Domstolsstyrelsen og præsidenterne for de fem byretter, hvor forsøgsordningen kører, med henblik på at drøfte adgangskontrollen for advokater.

Advokatsamfundet vil arbejde for en løsning, som begrænser de praktiske gener ved adgangskontrollen så vidt muligt, og som tager hensyn til de særlige forhold, som gør sig gældende, når en advokat som led i sit hverv skal have adgang til retslokaler.

Når adgangskontrollen iværksættes, modtager Advokatsamfundet gerne orientering om erfaringer med adgangskontrollen, som kan være nyttige at viderebringe til retterne og Domstolsstyrelsen på et mere generelt plan. Sådan orientering kan meddeles til afdelingschef Lars Økjær Jørgensen, Advokatsamfundet (ljo@advokatsamfundet.dk).

Advokatsamfundet vil løbende orientere om udviklingen og erfaringer med adgangskontrollen.

 

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær