Advokatsamfundets logo
Advokatsamfundets Nyhedsbrev
24-02-2015
Nr. 2/2015

Advokatsamfundets Nyhedsbrev


Det sker i Advokatsamfundet


Advokatmødet 2015: Indflydelse, netværk og faglige indspark
Tilmeld dig allerede i dag til Advokatmødet 29. maj 2015, som både har generalforsamling med valg af ny formand for Advokatrådet, en spændende faglig eftermiddag og en underholdende gallamiddag på programmet.
Eftermiddagens faglige program kredser om advokatens livscyklus og de dilemmaer, der knytter sig til arbejdsform, familieliv og økonomi. Arrangementet, der tæller med som efteruddannelse, vil gøre dig bedre i stand til at håndtere hverdagens udfordringer som advokat og vil give dig stof til eftertanke og inspiration med tilbage på kontoret. Med programmet sætter Advokatsamfundet fokus på de faglige og personlige valg, du træffer igennem karrieren, som har indflydelse på dit virke som advokat. 
Før aftenens gallamiddag vil der være drinks og jazzet underholdning, under middagen underholder hjerneforsker Peter Lund Madsen og efter desserten får vi besøg af Master Fatman, der spreder god karma med sin pladesamling, når han spiller op til dans.

Tjek programmet og tilmeld dig på Advokatmødet.dk

Høringssvar: Lovforslag om midlertidig indkvartering af flygtninge vækker bekymring
Et nyt forslag til ændring af planloven er så indgribende i borgernes rettigheder, at det giver anledning til væsentlig bekymring, mener Advokatrådet, som har haft lovforslaget i høring.
Planloven har hidtil været meget restriktiv omkring etablering af nye byggerier og ændringer af bebyggelse i landzone. Det ny lovforslag giver køb på mange af de retssikkerhedsprincipper, der i dag findes i planloven, mener advokat Håkun Djurhuus, der som ekspert på området har bistået Advokatrådet med høringssvaret.
“Lovforslaget lægger op til, at der kan etableres indkvartering til flygtninge i landzoner uden, at naboer, lokalbefolkning, eller organisationer bliver hørt. Det betyder, at de bliver berøvet den indflydelse, som de har i dag, hvor en særlig proces sikrer, at offentligheden inddrages som høringspart. Det gælder både ved etablering af et nyt byggeri til brug for flygtninge i landzone og muligheden for at give dispensation til beboelse af en eksisterende bygning,” forklarer Håkun Djurhuus, der understreger, at en sådan lovændring vil berøre mange mennesker.
“Samtidig fjernes nogle meget væsentlige retssikkerhedsmæssige beskyttelsesregler,” siger Håkun Djurhuus, der også peger på, at lovændringen efter Advokatrådets opfattelse meget vel kan stride mod den såkaldte Aarhus-Konvention fra 1998, der er implementeret i EU-retten, hvilket forpligter medlemslandene.
“En enkelt klage til FN’s Compliance Committee om brud på Aarhus-Konventionen vil sandsynligvis føre til kritik og i sidste ende kunne betyde, at der skal ske lovændring,” siger Håkun Djurhuus, der også hæfter sig ved, at der i lovforslaget ikke er taget stilling til, hvad der skal ske med de bygninger, der måtte være etableret efter loven, som har tidsramme for fravigelserne på ti år.“Det betyder, at den bygning, der måtte være etableret, efter de ti år er ulovlig. Hvad der skal ske med de bygninger efterfølgende, er naturligvis noget, som man skal forholde sig allerede nu,” understreger han.

Læs hele Advokatrådets høringssvar om ændring af planloven.

Advokatrådet repræsenteret i udvalg om terrorlovgivning
Regeringen har i kølvandet på skudepisoderne i København 14. og 15. februar 2015 lanceret en terrorhandlingsplan indeholdende 12 forslag til initiativer, som ifølge regeringen skal styrke det danske værn mod terror. Blandt initiativerne er nedsættelsen af et udvalg, som blandt andet skal foretage en samlet gennemgang af de danske myndigheders nuværende indsats og beredskab med hensyn til at bekæmpe terror, herunder beskrive de lovgivningsmæssige og administrative virkemidler, som politiet blev tildelt i forbindelse med blandt andet terrorpakke I og II.
Udvalget kan komme med forslag til nye initiativer og skal i givet fald forholde sig til de retssikkerhedsmæssige aspekter, som er forbundet med disse initiativer.
Advokatrådet skal ifølge handlingsplanen indstille et medlem til udvalget, som i øvrigt sammensættes af repræsentanter for Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, domstolene, en professor i strafferet og et særligt sagkyndigt medlem med indsigt i terrorbekæmpelse. 

Pilotprojekt med mægling og mediation i klagesager
Advokatsamfundet iværksætter fra 1. marts 2015 et pilotprojekt med mægling og mediation i udvalgte klagesager indgivet til Advokatnævnet.
I første omgang tilbydes som udgangspunkt mægling og mediation i sager, hvor der er klaget over et advokatsalær, og i kollegiale klager, det vil sige hvor en advokat klager over en kollega. Der er tale om et pilotprojekt, som i første omgang forventes at løbe i et år. Advokatsamfundet udvælger og tager kontakt til parterne i de klagesager, som vurderes egnet til at blive løst ved mægling og mediation, umiddelbart efter, at klagen er modtaget i Advokatnævnets Sekretariat. Det er frivilligt for parterne, om de vil deltage eller ej, og en part kan på ethvert tidspunkt udtræde af ordningen. En del af sagerne vil blive behandlet lokalt i advokatkredsene ved medlemmer af den lokale kredsbestyrelse, og en del vil blive varetaget af medarbejdere i Advokatsamfundet.
Baggrunden for pilotprojektet er ønsket om en hurtigere og smidigere behandling af klagesagerne, da det er erfaringen, at parterne bruger færre – både økonomiske og følelsesmæssige – ressourcer i sager, hvor parterne er i dialog med hinanden.

Børn i retssystemet 
Advokaten udkommer mandag med et stort tema om børn i retssystemet. Et nyt projekt Børn i Retten skal i løbet af de næste fire år undersøge mulighederne for at minimere konflikterne om børn efter en skilsmisse. 
Birgitte Holmberg Pedersen, retspræsident ved Retten i Helsingør, har fået ideen og er en af initiativtagerne til projektet, hvor også forskere fra RUC og en gruppe børnesagkyndige er med. Inspirationen kommer blandt andet fra Norge, hvor forældreansvarssager gennemføres efter en konfliktløsningsmodel.

Læs om projektet i det nye nummer af Advokaten, der udkommer mandag, hvor også tre advokater fortæller om, hvordan de arbejder for at forbedre børnenes situation, når de kommer i klemme i retssystemet.

Når kollegaen kommer på afveje
Det kollegiale arbejde i kredsene handler blandt andet om at give en fremstrakt hånd til advokater, der er kommet på afveje på grund af stress, sygdom eller vanskelige sagsområder. Selvom det kan være svært at tage imod hjælp, når man selv er vant til at passe på andre mennesker, så oplever advokat Karin Høier, at en samtale kan få hele kontoret til at ændre holdning til, hvordan man tager bedre vare på hinanden.

Det fortæller hun om i det ny nummer af Advokaten, der udkommer mandag.

EU-direktiv vil gøre kartelsyndere erstatningsansvarlige
EU vil kickstarte den private håndhævelse af konkurrencereglerne. Et nyt direktiv skal gøre det lettere for ofre for ulovlige overpriser at få erstatning fra virksomheder, der ikke spiller efter reglerne. Det skriver partner Martin André Dittmer og advokat Sam MacMahon Baldwin fra Gorrissen Federspiel i det ny nummer af Advokaten.
Det skal være nemmere for virksomheder og forbrugere, der har betalt for meget at få erstatning fra kartelsyndere og andre virksomheder, der overtræder konkurrencereglerne. Det synspunkt har været på dagsordenen i Bruxelles længe, og det lovforberedende arbejde begyndte allerede for ti år siden med Europa-Kommissionens Grønbog om erstatning for brud på konkurrencereglerne. Grønbogen pegede på de primære hindringer for et mere effektivt system til behandling af erstatningssager og kaldte medlemsstaternes lovgivning på området ‘fuldstændig underudviklet’.

Læs mere i det ny nummer af Advokaten, der udkommer mandag.

Reglerne om Indskydergarantifondens dækning af indestående på klientbankkonti ændres
Erhvervs- og vækstministeren har 19. december 2014 fremsat et lovforslag, som blandt andet har til formål at gennemføre dele af EU-direktiv 2014/49/EU af 16. april 2014 om indskudsgarantiordninger.
Lovforslaget lægger op til, at den nugældende ordning om, at Indskydergarantifonden fuldt ud dækker indskud, der indestår på advokaters klientkonti, ophæves, idet direktivet ikke giver mulighed for at opretholde en særlig dækning af klientmidler.
Indeståender på klientbankkonti vil blive dækket på samme måde som andre bankindeståender, og det betyder, at der ydes dækning med op til 100.000 € pr. indskyder. Der ydes en udvidet dækning på op til 10 millioner € for beløb, der indestår som følge af transaktioner vedr. fast ejendom (privat bolig) i et år fra beløbet indsættes, samt en udvidet dækning op til 150.000 € for visse beløb med socialt sigte mv.
Ved ‘indskyder’ forstås den person, som indskuddet reelt tilhører, og begrænsningen vil derfor gælde pr. klient og ikke pr. advokat/advokatselskab. Dette forudsætter, at advokatens klientbogholderi tilstrækkeligt klart identificerer indskyderen. Det forventes, at lovændringen træder i kraft 1. juni 2015.
Advokatsamfundet vil vende tilbage med yderligere oplysninger.

Læs lovforslaget om indskudsgarantiordninger.

Advokatrådet inviteret til workshop om lovgivningsarbejdet
Indholdet og udbyttet af arbejdet i Folketingets udvalg har løbende været genstand for debat. Debatten har handlet om udvalgsmødernes indhold og om, at der er en begrænset poli­tisk debat i udvalgene.
Udvalgsarbejdet skal bidrage til et kvalitativt løft af Folketingets arbejde, og derfor havde Folketingets Præsidium inviteret blandt andre Advokatrådet til at deltage i en konference om udvalgenes arbejde i begyndelsen af februar.
Advokatrådets formand Søren Jenstrup deltog i workshoppen, som blev afholdt 4. februar. Med blandt andre justitsminister Mette Frederiksen (S), højesteretsdommer Jens Peter Christensen, ombudsmand Jørgen Steen Sørensen og formanden for Dommerforeningen Mikael Sjöberg som deltagere rundt om bordet blev det diskuteret, om udvalgene skal spille en større rolle i lovgivningsarbejdet og i den efterfølgende evaluering af væsentlige love og i givet fald på hvilke måder.
“Advokatrådet har et stort fokus på kvaliteten af det lovforberedende arbejde for hele tiden at være med til at sikre, at retssikkerheden i samfundet er høj. Derfor var det også givende at få lejlighed til at deltage i konferencen for at drøfte, hvordan udvalgene kan bidrage til at løfte lovgivningsarbejdet,” siger Søren Jenstrup.
Konklusionerne fra konferencen vil blive drøftet i Præsidiet, herunder om de giver anledning til konkrete ændringer af Folketingets forretningsorden (eller andre regler og vejledninger eller praksis), og om Præsidiet i givet fald skal tage initiativ til, at sådanne ændringer søges gennemført inden et folketingsvalg. Præsidiet vil endvidere drøfte, hvordan man herudover kan samle op på konferencen, for eksempel i form af en beretning, som kan indeholde en række konkrete fremadrettede anvisninger og anbefalinger.

Advokater og SKAT i nyt samarbejde
Hver dag rådgiver advokater borgere og virksomheder om deres skatteforhold og hjælper dem med at betale den korrekte skat. Den viden og erfaring skal nu bringes i spil i nyt dialogforum, som skal øge retssikkerheden, forebygge fejl hos SKAT, borgere og virksomheder samt medvirke til en smidigere skatteadministration.
“Vi finder det helt naturligt og i overensstemmelse med vores bestræbelser på at fremme retssikkerhed på skatteområdet at indgå i dette samarbejde. Der er i forvejen et godt samarbejde mellem advokaterne, Skatteministeriet og SKAT, og dette nye forum giver gode muligheder for at øge samarbejdet i begge parters og retssikkerhedens interesse,” siger Poul Bostrup, der er formand for Advokatrådets Skatteudvalg.
“Et tættere og mere formaliseret bånd mellem danske advokater og SKAT giver god mening. Advokaterne har en daglig og tæt kontakt med borgere og virksomheder og kan se, hvordan skattelovgivningen fungerer i praksis. Vi har fokus på, at borgere og virksomheder betaler deres skat korrekt, og at skatten opkræves på en fair og ordentlig måde. Og det arbejde, tror vi, bliver styrket via dialog og åbenhed om SKAT's arbejde og en tættere relation til advokatbranchen,” forklarer SKAT's direktør, Jesper Rønnow Simonsen.
Dialogforummet er et samarbejde mellem Advokatsamfundet, Danske Advokater og SKAT og har til opgave at drøfte relevante emner inden for skatteområdet og sætte fokus på rammer, muligheder og begrænsninger for forståelsen og efterlevelsen af de gældende regler for borgere og virksomheder.

Nyt i Advokatsamfundets Vidensdatabase
I Advokatsamfundets Vidensdatabase findes praksis fra Advokatnævnet. Der bliver løbende tilføjet nye afgørelser til Vidensdatabasen, som dels indeholder principielle sager, dels eksempler på problemstillinger, som er ofte forekommende. Som eksempler på nyere afgørelser i Vidensdatabasen kan nævnes:

Dom af 4. februar 2015 (kendelse af 28. maj 2014): Tidligere kurator pålagt sanktion for tilsidesættelse af god advokatskik ved efter at konkursboet var afsluttet uden nærmere undersøgelse af anden advokats retlige interesse i at få anmeldelsen udleveret, at have udleveret anmeldelsen samt de vedlagte bilag, der ikke havde været genstand for fordringsprøvelse.

Kendelse af 28. november 2014 (sagsnr. 2014 - 101): Advokat pålagt bevisbyrden for, at der var ydet ankevejledning.

Kendelse af 28. november 2014 (sagsnr. 2014-1764): Advokatnævnet fandt, at advokaten ved sin medvirken i en tv-udsendelse og ved de i denne fremsatte udtalelser ikke var gået videre, end berettigede hensyn til hans funktion i udsendelsen tilsagde.

Kendelse af 28. november 2014 (sagsnr. 2013-2576): Advokat pålagt bevisbyrden for, at klienten var indforstået med at hæve sagen.

 

Det sker internationalt

 
Ny generalsekretær for CCBE
Advokatsamfundet deltog 22. februar 2015 i CCBE Standing Committee i London, hvor forsamlingen blandt andet besluttede at ansætte juristen Philip Buisseret som ny generalsekretær for CCBE med tiltrædelse primo marts. Philip Buisseret, der er belgisk statsborger og senest har besiddet en stilling som generalsekretær for CEI-Bois (European Confederation of Woodworking Industries), afløser Jonathan Goldsmith på posten. Advokatsamfundet byder den nye generalsekretær velkommen og ser frem til samarbejdet med ham.
På dagsordenen for mødet i Standing Committee var derudover CCBE's samarbejde med Kommissionen omkring en række vigtige projekter, herunder nye retningslinjer for professionel ansvarsforsikring på tværs af grænserne og revision af direktivet om grænseoverskridende fusioner af selskaber.  
CCBE har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på organisationens opbygning og arbejdsform med henblik på at identificere indsatsområder for de kommende år, samt gøre arbejdet i blandt andet komiteerne mere smidigt.  Der er blevet nedsat en selvstændig projektenhed (The Foundation) der skal gennemføre projekter af relevans for CCBE's medlemslande og sikre et øget samarbejde med EU-institutionerne omkring disse. Kommende projekter inkluderer blandt andet elektronisk verificering af europæiske advokater, mulighed for elektronisk kommunikation via systemet ‘Online Data Exchange’ og et projekt omkring ny teknologi for så vidt angår indsamling, brug og udveksling af bevismateriale.

Seneste udgave af CCBE’s nyhedsbrev kan læses her.

800 års retshistorie bliver fejret
I dagene 23.-25. februar 2015 markeres ved et stort anlagt arrangement i London 800 års-jubilæet for Magna Carta – og dermed den grundlæggende betydning af upartiskhed, integritet og retfærdighed i retssystemet og i retssamfundet. Det sker ved konferencen ‘Global Law Summit’ hvor omkring 2.000 engelske og udenlandske repræsentanter for advokatstanden, erhvervslivet og retssystemet samles og fejrer 800 års retshistorie, der har inspireret både jurister og lovgivere i generationer.
Advokatrådet har modtaget en invitation til at deltage i arrangementet og er repræsenteret ved medlem af Advokatrådet, Jeppe Skadhauge.

Læs mere om konferencen Global Law Summit her.

Hvidvaskdirektiv på vej
I løbet af 2013 og 2014 har Advokatrådet arbejdet tæt sammen med CCBE og dets delegationer omkring revisionen af EU's 4. hvidvaskdirektiv. Der har været særligt fokus på den fælles klientkonto, hvor flere klienters midler som bekendt indsættes løbende, og hvor listen over klienter, som har indestående på kontoen, således ændres hyppigt.  Formålet har været at bevare den hidtidige undtagelse for advokater i direktivet, således at der ikke blev indført et ubetinget krav om identifikation af klienterne (det vil sige de reelle ejere af klientkontomidlerne), da systemet således ville udfordre fortroligheden mellem advokat og klient, når disse har penge stående på en advokats fælles klientkonto.  
Revisionen af det 4. hvidvaskdirektiv er i forrige uge blevet forhandlet færdigt blandt EU's institutioner, og afventer nu blot formel godkendelse. Undtagelsen er formelt taget ud af direktivets ordlyd, men Advokatrådet noterer sig med tilfredshed, at det fremover vil være muligt for advokater at anmode myndighederne om tilladelse til at anvende en ‘simplified customer due diligence’ procedure for så vidt angår fælleskonti.  Advokatrådet vil snarest orientere mere detaljeret herom.

Læs mere om status på revision af Hvidvaskdirektivet her.

 

Det sker ved domstolene

 
Underretning af tiltalte om forsvarer
I domsmandssager vil retterne fremover orientere tiltalte om, hvem der er beskikket som forsvarer. Det sker i forbindelse med, at forsvarer beskikkes og retsmøde berammes. 
Orienteringen vil indeholde oplysning om navn, adresse og telefonnummer på den beskikkede forsvarer samt en tilkendegivelse af, at sene ønsker om forsvarerskifte ikke kan forventes imødekommet, hvis advokaten ikke kan møde på det tidspunkt, hovedforhandlingen er berammet til. Baggrunden for orienteringen er en anbefaling fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager. Arbejdsgruppen fandt, at det vil kunne fremme behandlingen af straffesager, at tiltalte så tidligt som muligt får at vide, hvem der er beskikket som forsvarer.
Det er forventningen, at dette tiltag vil kunne medvirke til at mindske risikoen for sene omberammelser, som er forårsaget af sent skifte af forsvarer. Den nye orientering til tiltalte forventes taget i brug fra den 18. februar 2015.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
Generalsekretær